سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش سیصد و ششم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید
x

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش سیصد و ششم


- سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – محصول نهايي فرآيند دي نيتريفيکاسيون چيست؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) اوره    
2) دي اکسيد نيتروژن
3) گاز اکسيژن
4) گاز نيتروژن
 
- سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – با کاهش کدام عامل حلاليت فلز سرب در آب افزايش مي يابد؟    
1) اکسيژن محلول    
2) يون هيدروژن
3) PH
4) دي اکسيد کربن محلول   
 
- سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – مهم ترين عنصر براي رشد جلبک ها در درياچه کدام است؟    
1) ازت    
2) اکسيژن
3) فسفر
4) کربن

- سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – رنگ قرمز مايل به قهوه اي در آب به واسطه وجود کدام ناخالصي است؟    
1) آهن و منگنز   
2) آرسنيک
3) بي کربنات
4) سولفات

- سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – سرعت صوت براي امواج طولي در جامدات،‌ به کدام عوامل بستگي دارد؟    
1) فشار و درجه حرارت محيط    
2) مدل الاستيسيته و دانسيته
3) دانسيته و درجه حرارت محيط
4) فرکانس و فشار مطلق

- سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – بيشترين غلظت گاز ازون در کدام لايه از اتمسفر قرار دارد؟    
1) تروپوسفر     
2) استراتوسفر
3) تروپوپاز
4) استراتوپاز
 
- سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – آئروسل عبارتست از:    
1) پراکندگي گازها و ذرات در هوا    
2) پراکندگي ذرات مايع در هوا
3) پراکندگي ذرات جامد و مايع در هوا
4) پراکندگي بخار آب اشباع در هوا

- سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – بهتــرين روش کنترل آلاينده هاي هوا در نيروگاه ها کدام است؟    
1) کنترل مقطعي آلاينده ها     
2) تغيير فرآيند
3) کنترل در انتهاي فرآيند
4) نصب دودکش بلند

- سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – بيشترين عامل ايجاد گاز CO در هوا کدام است؟    
1) هواپيما    
2) اتومبيل
3) نيروگاه ها
4) پالايشگاه ها

- سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – کــدام يک از تــرکيبــات آلــي زيــر خطــرناک ترند؟    
1) تولوئن    
2) بنزن
3) تري کلروبنزن
4) دي اکسين

- سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – مطلوب ترين استفاده از ضايعات گياهي حاصل از پارک و فضاي سبز در کدام يک از سيستم هاي کمپوست امکان پذير است؟    
1) کمپوست مخلوط   
2) بيوکمپوست
3) مخلوطي از بيوکمپوست و کمپوست مخلوط
4) در کمپوست غير هوازي

- سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – بهترين روش بازيافت در مديريت پسماندهاي خانگي کدام است؟    
1) بازيافت در کارخانجات کمپوست    
2) بازيافت از اماکن دفن زباله
3) بازيافت از مبدا توليد
4) بازيافت از مقصد جمع آوري زباله

- سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – کدام يک از روش هاي زير ويژه دفن بهداشتي زباله در مناطق مسطح است؟    
1) راوين    
2) رامپ
3) ايزولاسيون
4) ترانشه اي

- سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – دستگاه اسکرابر در کدام يک از عناصر مديريتي زباله کاربرد دارد؟    
1) کارخانجات کمپوست   
2) کارخانجات زباله سوزي
3) اماکن دفن زباله
4) سيستم هاي بازيافت

- سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) –  نرخ توليد سرانه و دانسيته هاي زباله هاي خانگي در کشور ما به ترتيب در چه حدي است؟   
1) 1200 گرم و 500 کيلوگرم در مترمکعب    
2) 1000 گرم و 400 کيلوگرم در مترمکعب
3) 800 گرم و 250 کيلوگرم در مترمکعب
4) 300 گرم و 150 کيلوگرم در مترمکعب

- سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – از نظر زيست محيطي سرانه مناسب فضاي سبز،‌ در محيط شهري چند متر مربع است؟    
1) 3   
2) 10
3) 30
4) 100

- سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – مهم ترين نقش توسعه پارک ها و فضاي سبز شهري در شهرهاي بزرگ،‌ به منظور کنترل و کاهش آلاينده هاي هوا کدام است؟    
1) جذب ذرات معلق و خنثي سازي آن ها    
2) کاهش تراکم شهري  
3) توليد اسانس هاي خنثي کننده آلاينده هاي هوا
4) کاهش پايداري هوا
 
- سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – کدام يک از گزينه هاي زير از اثرات افزايش گاز CO در هواي آلوده شهري است؟    
1) سوزش چشم ها و گلو    
2) احساس تنگي نفس و سختي تنفس
3) هر دو مورد
4) هيچ کدام

- سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – بهتــرين روش کــاهش آلــودگي هوا در محيط هاي شهري کدام است؟    
1) جنگل کاري   
2) ايجاد پارک
3) احداث درياچه
4) کنترل ترافيک

- سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – کدام سوخت فسيلي محتوي گوگرد بيشتري است؟    
1) مازوت    
2) گازوئيل
3) ذغال سنگ
4) گاز طبيعي