سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش سیزدهم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش سیزدهم


- سوال 1 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، علمی کاربردی) - در بررسی نگرش زنان خانه دار شهر تهران به شیوه های فرزندپروری، استفاده از کدام روش نمونه گیری غیرعملی است؟  سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد 
1) داوطلبانه
2) در دسترس
3) تصادفی ساده
4) سهمیه ای
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، علمی کاربردی) - گزینه­ «3»

- سوال 2 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، علمی کاربردی) - تفاوت بین فرضیه (Hypothesis) و پیش فرض (Assumption) چیست؟
1) اصلاً میان این دو مفهوم تفاوتی وجود ندارد.
2) فرضیه، حکم قطعی و پیش فرض حکم مورد تردید است.
3) فرضیه، حکم قابل اثبات و پیش فرض حکم غیرقابل اثبات است.
4) فرضیه، حکم در حال بررسی و پیش فرض یک امر فرض شده قطعی است.
پاسخ سوال 2 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، علمی کاربردی) - گزینه­ «3»

- سوال 3 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، علمی کاربردی) - نمره یک آزمودنی در یک آزمون آماری 60 است. اگر نمرات آزمون دارای توزیع نرمال با میانگین 50 و انحراف معیار 10 باشند. نمره وی در کدام دامنه درصدی جای می گیرد؟
1) 49 - 35
2) 64 - 50
3) 95 - 80
4) 79 - 65
پاسخ سوال 3 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، علمی کاربردی) - گزینه­ «3»

- سوال 4 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، علمی کاربردی) - زمانی که محقق برای وجود رابطه بین متغیرهای مورد مطالعه، دلایلی در اختیار دارد، فرضیه بهتر است به کدام صورت تنظیم شود؟
1) صفر
2) بدون جهت
3) جهت دار
4) خلاف
پاسخ سوال 4 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، علمی کاربردی) - گزینه­ «3»

- سوال 5 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، علمی کاربردی) - اطمینان از تصنعی و یا ساختگی نبودن در کدام تحقیق اهمیت بیشتری دارد؟
1) پیمایشی
2) آزمایشی
3) همبستگی
4) کیفی
پاسخ سوال 5 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، علمی کاربردی) - گزینه­ «2»

- سوال 6 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، علمی کاربردی) - کدام شاخص با تغییر واحد اندازه گیری تغییر نمی کند؟
1) انحراف چارکی
2) ضریب همبستگی
3) واریانس
4) میانه
پاسخ سوال 6 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، علمی کاربردی) - گزینه­ «2»

- سوال 7 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، علمی کاربردی) - در پژوهش شبه آزمایشی، انتخاب و انتصاب افراد به گروه ها (به ترتیب) چگونه است؟
1) تصادفی - تصادفی
2) تصادفی - غیرتصادفی
3) غیرتصادفی - تصادفی
4) غیرتصادفی - غیرتصادفی
پاسخ سوال 7 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، علمی کاربردی) - گزینه­ «3»

- سوال 8 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، علمی کاربردی) - اگر نتایج آزمون هوش دانش آموزان، آن ها را در دو سطح هوشی بالا و پایین تقسیم کند، با کدام نوع ضریب همبستگی رابطه بین هوش و نمره درس ریاضی را می توان محاسبه کرد؟
1) فی
2) دو رشته ای
3) پیرسون
4) دو رشته ای نقطه ای 
پاسخ سوال 8 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، علمی کاربردی) - گزینه­ «2»

- سوال 9 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، علمی کاربردی) - در پژوهش علمی، واریانس نظام دار ناشی از کدام عامل است؟
1) متغیر مستقل
2) تفاوت های فردی
3) متغیرهای مزاحم
4) نظمی که در اندازه گیری متغیر وابسته وجود دارد.
پاسخ سوال 9 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، علمی کاربردی) - گزینه­ «1»

- سوال 10 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، علمی کاربردی) - آزمون غیرپارامتریک متناظر با آزمون t همبسته چیست؟
1) U- مان ویتنی
2) ویلکاکسون
3) کروسکال و آلیس
4) خی دو به کمک جدول همخوانی
پاسخ سوال 10 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، علمی کاربردی) - گزینه­ «2»

- سوال 11 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، علمی کاربردی) - کدام مورد، استقلال حسابرسان را خدشه دار می کند؟ 
1) ارائه خدمات مالی به صاحب کار در دو سال قبل از انتخاب شدن به عنوان حسابرس
2) داشتن روابط شخصی و خانوادگی با صاحبکار
3) دریافت حق الزحمه بر مبنای حق الزحمه حسابرسان قبلی
4) ارائه خدمات مالی به صاحبکار و روابط شخصی و خانوادگی با صاحبکار
پاسخ سوال 11 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، علمی کاربردی) - گزینه­ «4»

- سوال 12 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، علمی کاربردی) - طبق استانداردهای حسابرسی، حسابرسی باید به گونه ای طراحی شود که از نبود اشتباه یا تحریفی با اهمیت در صورت های مالی اطمینان ........... به دست آید.
1) نسبی
2) مطلق
3) معقول
4) محدود
پاسخ سوال 12 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، علمی کاربردی) - گزینه­ «3»

- سوال 13 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، علمی کاربردی) - اشاره به معاملات با اشخاص وابسته «که حائز اهمیت است» در یادداشت های همراه صورت های مالی نیز به گونه ای مناسب افشاء شده است، به چه نحوی در گزارش حسابرس درج می شود؟
1) به صورت یک پاراگراف توضیحی قبل از بند اظهارنظر
2) به صورت یک پاراگراف توضیحی پس از بند اظهارنظر
3) به دلیل کم اهمیت بودن آثار آن، نیازی به درج درگزارش حسابرس نمی باشد
4) اگر موضوع کم اهمیت باشد، پس از بند اظهارنظر، در غیر این صورت قبل از بند اظهارنظر
پاسخ سوال 13 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، علمی کاربردی) - گزینه­ «2»

- سوال 14 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، علمی کاربردی) - شرکت احمدی موجودی انبار مواد و کالای خود را در پایان سال شمارش نمی کند، بلکه آن ها را به طور هفتگی و براساس یک طرح آماری طی سال شمارش آزمایشی می نماید. حسابرس شرکت، در طول سال و به حدی که بتواند نسبت به قابلیت اطمینان روش های صاحب کار رضایت حاصل کند بر این گونه شمارش های آزمایشی نظارت کرده است. حسابرس در هنگام صدور گزارش حسابرسی ........... .
1) در صورت با اهمیت بودن موجودی ها باید نظر مشروط اظهار کند.
2) در صورت با اهمیت بودن موجودی ها، باید نسبت به کلیت صورت های مالی، عدم اظهار نظر ارائه کند.
3) می تواند گزارش مقبول صادر کند، بدون آن که عدم نظارت بر شمارش موجودی های پایان سال را افشاء نماید.
4) باید در دامنه رسیدگی به عدم نظارت بر شمارش موجودی ها در پایان سال اشاره کند، اما با وجود این می تواند گزارش مقبول صادر کند.
پاسخ سوال 14 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، علمی کاربردی) - گزینه­ «2»

- سوال 15 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، علمی کاربردی) - تسهیلات اعطایی بدون سود و کارمزد به شرکت وابسته بتا برای تامین مالی پروژه های سرمایه ای در آن شرکت (که شرکت اصلی در آن 55% سهم دارد) مبلغ با اهمیت است. بررسی حسابرس (که سمت بازرس قانونی را نیز عهده دار است) نشان می دهد که سایر سهامداران شرکت بتا به تناسب سهم در سرمایه در تامین مالی مزبور شرکت نموده اند. موضوع به چه صورت در گزارشات نهایی درج می شود؟
1) یک نوع محدودیت رسیدگی و عدم اظهار نظر نسبت به صورت های مالی
2) اظهار نظر مقبول و درج در گزارش بازرس قانونی
3) بند شرط در گزارش حسابرسی با اظهار نظر مردود
4) بند شرط در گزارش حسابرسی و همچنین درج موضوع در گزارش بازرس قانونی
پاسخ سوال 15 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، علمی کاربردی) - گزینه­ «4»

- سوال 16 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، علمی کاربردی) - در شرکت بایر روش نگهداری دارایی و بدهی ارزی (اقلام پولی)، روش تاریخی می باشد. در پایان سال 1388 هیات مدیره روش مزبور را به روش ترازنامه ای تغییر می دهد و موضوع را در یادداشت های صورت های مالی افشاء می نماید. نظر به اهمیت موضوع، حسابرس مستقل هنگام صدور گزارش حسابرسی آن را به صورت ........... در گزارش خود درج می نماید.
1) بند شرط و اظهار نظر مشروط
2) بند محدودیت رسیدگی و عدم اظهار نظر
3) بند تاکید مطلب بعد از پاراگراف اظهار نظر
4) صرفاً اظهار نظر مقبول بدون اشاره به موضوع 
پاسخ سوال 16 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، علمی کاربردی) - گزینه­ «3»

- سوال 17 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، علمی کاربردی) - مدیریت شرکت مورد رسیدگی اعتقاد دارد که یک زیان با اهمیت احتمالاً در نتیجه حل و فصل دعاوی در جریان به وقوع می پیوندد و حسابرس هم به همین نتیجه رسیده است. مدیریت قادر به برآورد معقول از مبلغ و دامنه زیان مزبور نیست، لکن موضوع را در یادداشت های همراه صورت های مالی افشاء کرده و ذخیره ای از این بابت در حساب ها منظور نمی کند. نظر به اهمیت موضوع گزارش حسابرس چگونه خواهد بود؟
1) اظهارنظر مقبول با بند تاکید بر مطلب خاص
2) اظهارنظر مشروط به دلیل محدودیت در دامنه رسیدگی
3) اظهارنظر مقبول بدون طرح موضوع در سایر بندهای گزارش
4) اظهارنظر مشروط به دلیل افشاء موضوع در صورت های مالی
پاسخ سوال 17 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، علمی کاربردی) - گزینه­ «1»

- سوال 18 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، علمی کاربردی) - هدف اولیه روش های تحلیلی از مرحله تکمیلی کار حسابرسی چیست؟
1) شناخت صنعت و کسب و کار صاحب کار
2) نشان دادن تحریف های متحمل
3) کاهش آزمون جزئیات
4) اندازه گیری ریسک تقلب
پاسخ سوال 18 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، علمی کاربردی) - گزینه­ «2»

- سوال 19 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، علمی کاربردی) - خطر عدم کشف با خطر ذاتی رابطه ........... و با خطر کنترل رابطه ........... دارد.
1) مستقیم - مستقیم
2) مستقیم - معکوس
3) معکوس - مستقیم
4) معکوس - معکوس
پاسخ سوال 19 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، علمی کاربردی) - گزینه­ «4»

- سوال 20 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، علمی کاربردی) - پاسخ تاییدیه ارسالی برای بدهکاران تجاری به طور کامل واصل نشده است. نظربه اهمیت موضوع، حسابرس این محدودیت رسیدگی را به ترتیب در پاراگراف ........... به عنوان محدودیت رسیدگی و بند شرط ........... پاراگراف اظهار نظر درج می نماید.
1) مقدمه - بعد از
2) مقدمه - دامنه رسیدگی
3) اظهارنظر - بعد از
4) دامنه رسیدگی - قبل از
پاسخ سوال 20 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، علمی کاربردی) - گزینه­ «4»