سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش سی ام به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش سی ام


- سوال 1 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - در یک خاک منافذ خاک نیمی از حجم خاک را تشکیل می دهد. در این خاک دانسیته ظاهری چند برابر دانسیته واقعی است؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1)  
2) 1
3) 2
4) نامعلوم
پاسخ سوال 1 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «1»

- سوال 2 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - در شرایط آبیاری یکسان میزان تبخیر از کدام خاک کمتر است؟
1) رسی
2) شنی
3) لومی
4) در هر سه خاک یکسان است.
پاسخ سوال 2 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «2»

- سوال 3 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - در صورتی که به دلایل شیمیایی، بار الکتریکی منفی سطح ذرات رس (پتانسیل زتا) ............. شود، ............. ایجاد می شود.
1) کم، فولوکول
2) زیاد، فولوکول
3) زیاد، خاکدانه
4) کم، تخریب ساختمان خاک
پاسخ سوال 3 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «1»

- سوال 4 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - عوامل موثر بر جوانه زدن بذر کدام است؟
1) آب و مواد غذایی
2) آب - اکسیژن- موادغذایی
3) آب- درجه حرارت- اکسیژن
4) آب- درجه حرارت- مواد غذایی 
پاسخ سوال 4 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «3»

- سوال 5 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - یک تانسیومتر که در عمق 100 سانتی متری خاک نصب شده است عدد 50 را نشان می دهد. پتانسیل ماتریک خاک چند سانتی متر تخمین زده می شود؟
1) 100-
2) 400-
3) 500-
4) 600-
پاسخ سوال 5 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «3»

- سوال 6 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - کمترین مقاومت در برابر حرکت آب در گیاه در کدام مسیر صورت می گیرد؟
1) مسیر آپوپلاستی
2) مسیر آوندی
3) مسیر غشائی
4) مسیر سیمپلاستی
پاسخ سوال 6 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «2»

- سوال 7 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - چنان چه در یک گیاه مقاومت روزنه های برگ در برابر خروجی بخار آب 50 و مقاومت کوتیکول ها 150 باشد مقاومت برگ آن چقدر می باشد؟
1) 10
2) 20
3) 37/5
4) 62/5
پاسخ سوال 7 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «3»

- سوال 8 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - در یک خاک لوم شنی حداکثر عمق توسعه ریشه های درخت 1/5 متر و مقدار آب قابل دسترس 80 میلی متر در هر متر خاک است. اگر بخواهیم برنامه ریزی آبیاری را براساس 40 درصد تخلیه مجاز تنظیم کنیم با فرض این که نیاز آبی گیاه 6 میلی متر در روز باشد و در هنگام آبیاری خاک تا حد ظرفیت زراعی مرطوب شود فاصلۀ بین آبیاری حداکثر چند روز می تواند باشد؟
1) 4
2) 6
3) 8
4) 10
پاسخ سوال 8 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «3»

- سوال 9 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - چگالی ظاهری یک خاک 1/3 و چگالی حقیقی آن 2/62 گرم بر سانتی متر مکعب می باشد. اگر تخلخل غیرمفید این خاک 50 درصد تخلخل کل آن باشد تخلخل مفید خاک چند درصد است؟
1) 20
2) 25
3) 40
4) 50
پاسخ سوال 9 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «2»

- سوال 10 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - نمونه ای از خاک مرطوب با یک مته مغزه گیر به شعاع 4 سانتی متر و ارتفاع 10 سانتی متر تهیه شده است. جرم مرطوب و خشک نمونه به ترتیب 400 و 360 گرم می باشد. اگر رطوبت حجمی خاک 11 درصد باشد. جرم مخصوص ظاهری خاک چند گرم بر سانتی متر مکعب است؟
1) 1/2
2) 1/3
3) 1/4
4) 1/5
پاسخ سوال 10 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «3»
 
- سوال 11 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - یکی از مهم ترین اهداف برنامه های به نژادی کلزا تولید ارقامی با دانه های زرد رنگ است زیرا این گونه بذرها دارای:
1) درصد روغن بیشتر و پروتئین کمتر
2) درصد کلروفیل کمتر و پروتئین بیشتری می باشند.
3) فیبروتانن کمتر و در نتیجه شفافیت بیشتر روغن می باشند.
4) درصد کلروفیل بیشتری بوده و روغن به دست آمده از آن ها کیفیت بهتری خواهد داشت
پاسخ سوال 11 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «3»

- سوال 12 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - کدام گزینه صحیح تر است؟
1) کوتاه شدن دوره رسیدگی دانه باعث افزایش گلوتن دانه گندم می شود.
2) طولانی شدن دوره رسیدگی دانه باعث افزایش گلوتن دانه گندم می شود.
3) در دوره رسیدگی دانه هوای خنک باعث افزایش گلوتن دانه گندم می شود.
4) معمولاً وضعیت ژنتیکی ارقام گندم در میزان گلوتن دانه گندم نقش ندارد.
پاسخ سوال 12 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «1»

- سوال 13 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - سویا گونه زراعی حساس به ............. و ............. می باشد.
1) خشکی - گرما
2) شوری - گرما
3) طول روز- گرما
4) طول روز- سرما
پاسخ سوال 13 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «4»

- سوال 14 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - کدام یک از گزینه های زیر ارتباط بیشتری با عملکرد دانه گندم دارد؟
1) ارتفاع بوته
2) تعداد دانه در واحد سطح
3) شاخص برداشت
4) وزن تکه دانه
پاسخ سوال 14 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «2»

- سوال 15 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - در کدام گروه از گیاهان زراعی زیر، در زمان جوانه زنی درصد بیشتری از بذور سخت دیده می شوند؟
1) چغندرقند- کلزا- پنبه- سویا
2) چاودار- گندم- یولاف- اسپرس
3) گندم- جو- ذرت- سورگم
4) یونجه- ماشک- شبدر- اسپرس
پاسخ سوال 15 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «4»

- سوال 16 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - ماده ایجاد کننده نفخ در دام های اهلی در اثر چرای یونجه کدام است؟
1) اسید پروسیک
2) اگزالات
3) سیانید هیدروژن
4) ساپونین
پاسخ سوال 16 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «4»

- سوال 17 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - فاصله ردیف کاشت گیاهی 50 سانتی متر است. برای ایجاد تراکم 80/000 بوته در هکتار، فاصله بوته ها روی ردیف باید چند سانتی متر باشد؟
1) 15
2) 20
3) 25
4) 30
پاسخ سوال 17 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «3»

- سوال 18 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - وجود لایه سیاه در پایین گلچه ذرت نشان دهنده چیست؟
1) بلوغ فیزیولوژیکی دانه
2) نشانه تشکیل دانه
3) عدم تلقیح گل
4) آغاز انتقال مواد فتوسنتزی به دانه 
پاسخ سوال 18 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «1»

- سوال 19 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - علف های هرز تاج خروس، خردل وحشی، و ترشک از لحاظ چرخه زندگی به ترتیب ............. می باشند.
1) یک ساله تابستانه، یک ساله زمستانه، دو ساله دائمی
2) یک ساله زمستانه، یک ساله تابستانه، یک ساله تابستانه دائمی
3) یک ساله زمستانه، یک ساله زمستانه، دو ساله دائمی
4) یک ساله تابستانه، یک ساله تابستانه، دو ساله دائمی 
پاسخ سوال 19 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «1»

- سوال 20 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - نسبت برگ (پربرگی) در کدام یک از گیاهان علوفه ای زیر بیشتر است؟
1) اسپرس
2) شبدر سفید
3) شبدر شیرین
4) یونجه
پاسخ سوال 20 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «1»