سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش دویستم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش دویستم


– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– گرانوم هاي لاملا در کدام يک از اين اندامک هاي سلولي مشاهده مي شود؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) ديکتيوزوم
2) ليزوزوم
3) ميتوکندري
4) پلاست
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– باکتريوئيد توسط کدام يک از اين موجودات زنده ايجاد مي شود؟
1) ريزوبيوم
2) نوستوک
3) ازتوباکتر
4) رودسپيرسيليوم
پاسخ سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در نظريه فشار ريشه،‌ براي صعود آب در گياهان،‌ کدام يک از عوامل موثر است؟
1) مکانيزم جذب فعال
2) نيروي هم چسبندگي ذرات آب
3) مکش ايجاد شده توسط تعرق
4) خاصيت موئينه بودن (کاپيلاريته) آوندهاي چوبي
پاسخ سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کرک سيتوليت دار در کدام يک از اين گياهان ديده مي شود؟
1) فيکوس
2) شاهدانه
3) خرزهره
4) گل انگشتانه
پاسخ سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– محل سلول هاي معبر در لايه با بافت هاي کدام يک از اين گياهان قابل رويت است؟
1) اپيدرم
2) آندودرم
3) دايره محيطيه
4) بين سلول هاي واجد نوار کاسپاري
پاسخ سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– زبانک در کدام يک از اين تيره هاي گياهي ديده مي شد؟
1) غلات
2) اويارسلام
3) روناس
4) علف هفت بند
پاسخ سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– جارويي شدن در شاخه هاي بيد ناشي از فعاليت کدام يک از اين هورمون ها مي باشد؟
1) ژيبرلين
2) سيتوکينين
3) اکسين
4) اتيلن
پاسخ سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در گياه نخل خرما نوع ميوه و گل آذين به ترتيب از چه نوعي است؟
1) سته و اسپاديس
2) شفت و اسپاديس
3) سته و خوشه ساده
4) شفت و خوشه ساده
پاسخ سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– به پرچم هاي 6 تايي که در دو رديف 2 و 4 تايي به ترتيب کوتاه و بلند قرار مي گيرند چه گفته مي شود و در کدام تيره غالب است؟
1) ديا دلف در تيره شب بو
2) تترادينام در تيره شب بو
3) دي دينام در تيره گل ميمون
4) پلي دلف در تيره گل ميمون
پاسخ سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– منشا پيچک هاي مو کدام يک از بخش هاي گياه است؟
1) ساقه
2) برگ
3) دمبرگ
4) ريشه هاي نابجا
پاسخ سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در کدام يک از گياهان زير ميوه با 4 شکاف طولي باز مي شود؟
1) خاکشير
2) خرزهره
3) خشخاش
4) نخود
پاسخ سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– پديده «ميتوز همراه با آناپلوئيدي» در کدام چرخه زندگي قارچ ها وجود دارد؟
1) شبه جنسي
2) جنسي
3) غيرجنسي
4) مخمري
پاسخ سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در قارچ هاي خاکزي فوزاريوم علاوه بر سيستم تنفس هوازي،‌ کدام روش تنفس ديگر معمول است؟
1) تنفس نيتراتي
2) تخمير الکلي
3) تخمير آمونياکي و الکلي
4) تخمير آمونياکي
پاسخ سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– اليسيتين چيست؟
1) نوعي آنزيم موثر در بيماري زايي بيمارگر
2) نوعي فيتوآلکسين توليد شده توسط گياه
3) مولکول محرک توليد شده توسط بيمارگر
4) مولکول گيرنده ميزبان در ارتباط با بيمارگر
پاسخ سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– مرحله غيرجنسي عامل کدام يک از بيماري هاي زير تا به حال گزارش نشده است؟
1) لکه قهوه اي يونجه
2) آنتراکتوز گردو
3) ارگوت چاودار
4) مرگ هلندي نارون
پاسخ سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام پاسخ در مورد عامل بيماري زنگ پسته صحيح است؟
1) ماکروسيکل و هتروئيک
2) ماکروسيکل و اتوئيک
3) ميکروسيکل و هتروئيک
4) ميکروسيکل و اتوئيک
پاسخ سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– بيشترين شباهت نماتدهاي سيستي و ريشه گرهي در چيست؟
1) مرحله مقاوم
2) تغذيه لاروهاي مينين مختلف
3) مرحله مهاجم (لارو آلوده کننده)
4) بافت محل فعاليت و نوع سلول هاي غذا دهنده
پاسخ سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام صفت زير نشان دهنده پارازيتيسم پيشرفته نماتدها روي گياهان ميزبان است؟
1) داشتن استايلت بلند
2) تخريب سلول هاي گياهي
3) ايجاد سلول هاي تغيير يافته تغذيه اي
4) داشتن مري با حباب مياني بزرگ
پاسخ سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از عوامل بيماري زاي ذيل غيرقابل کشت و در آوندهاي آبکشي مي باشد؟
1) عامل بيماري زوال گلابي
2) عامل بيماري کوتولگي ني شکر
3) عامل بيماري استابورن مرکبات
4) عامل بيماري سوختگي برگ بادام
پاسخ سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از عوامل بيماري زاي ذيل غيرقابل کشت مي باشد؟
1) سوختگي برگ بادام
2) استابورن مرکبات
3) پيرس انگور
4) جاروک بادام
پاسخ سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»