سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش دویست و پنجاه و سوم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش دویست و پنجاه و سوم


- سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – در کدام يک از انواع نمونه گيري زير آزادي پرسشگر بيشتر است؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) نمونه گيري تصادفي ساده    
2) نمونه گيري تصادفي مطبق
3) نمونه گيري سهميه اي
4) نمونه گيري خوشه اي
 
- سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – در صورت پذيرش درون فهمي به عنوان ديدگاه اساسي کدام يک از انواع زيرين مشاهده بايد بکار گرفته شوند؟    
1) مشاهده بدون مشارکت    
2) مشاهده همراه با مشارکت
3) مشاهده پذيرا يا منفصل
4) مشاهده جمعي يا آزاد
 
- سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – در کدام يک از تحقيقات جمعيت نمونه و جامعه آماري يکي است؟    
1) پهنانگر    
2) ژرفانگر
3) فرا ژرفانگر
4) فرا پهنانگر

- سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – پرسش نامه معکوس در کدام يک از روش هاي زير بکار مي آيد؟    
1) تک نگاري    
2) تحليل موردي
3) تحليل محتوا
4) پيمايش

- سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – اعتباري که از طريق مقايسه داده هاي تحقيق با واقعيت يا امور قطعي احتساب مي شود،‌ چگونه ناميده مي شود؟    
1) اعتبار صوري    
2) اعتبار نمونه گيري
3) اعتبار تجربي
4) اعتبار بيروني

- سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – استفاده از آزمون همسازي دروني در کدام طيف صورت مي گيرد؟    
1) بوگاردوس    
2) ليکرت
3) گاتمن
4) ترستون

- سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – اجزاء تشکل دهنده نظريه عبارتند از:    
1) الف: نقش          ب: پايگاه         ج: موقعيت    
2) الف: مفهوم         ب: مدل          ج: فرضيه     
3) الف: کلام          ب: گفتگو         ج: نهاد
4) الف: حدس ساده   ب: تجارب عيني  ج: استنتاج

- سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – در تبيين کارکردي: هرگاه نتايج يک پديده اجتماعي براي کل جامعه مفيد بوده و به تداوم و تثبيت آن کمک کند.    
1) کارکرد نهايي اطلاق مي شود.   
2) کارکرد ناآشکار اطلاق مي شود.
3) کارکرد اجتماعي اطلاق مي شود.
4) کارکرد مناسب اطلاق مي شود.

- سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – در نظام سرمايه داري مالکيت ابزار توليد:    
1) در اختيار دولت است.   
2) در اختيار قدرت است.
3) در اختيار ثروت است.
4) در اختيار افراد است.

- سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – ديدگاه بوم شناسي شهري:    
1) رابطه شهر با محيط زيست را مورد بررسي قرار مي دهد.    
2) رابطه شهرنشيني و نظام سرمايه داري را مورد بررسي قرار مي دهد.    
3) رابطه شهرگرائي و رشد طبيعي را مورد بررسي قرار مي دهد.    
4) رابطه شهري شدن و مهاجرت هاي بيروني را مورد بررسي قرار مي دهد.    

- سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – مفهوم عمده در نظريه ابن خلدون:    
1) مفهوم پديدارهاي اجتماعي است.   
2) مفهوم ميثاق هاي اجتماعي است.
3) مفهوم انسجام اجتماعي است.
4) مفهوم انحرافات اجتماعي است.

- سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – کتاب «ساخت کنش اجتماعي» از کيست؟    
1) تالکوت پارسونز   
2) امانوئل کاستلز
3) آنتوني گيدنز
4) مايکل تودارو

- سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – مفهوم وابستگي از جانب کدام نظريه پردازان در بحث هاي توسعه وارد شده است؟    
1) نئومارکسيست ها     
2) مارکسيست ها
3) صاحب نظران مکتب اکلا
4) صاحب نظران مکتب نوسازي

- سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – بر طبق تقسيم بندي کنت از مراحل توسعه اجتماعي،‌ فعاليت اختصاصي در مرحله ما بعدالطبيعه چيست؟    
1) صنعت    
2) غلبه (سلطه)
3) کشاورزي
4) دفاع

- سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – اورگانسکي در نوسازي سياسي بر نقش کدام عامل تاکيد مي کند؟    
1) نهادهاي دموکراتيک    
2) نقش دولت
3) مشارکت مردم
4) تحرک اجتماعي

- سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) –  والرشتاين اصل اساسي و نيروي محرک نظام جهاني را در چه مي داند؟   
1) اقتصاد    
2) سياست
3) نابرابري
4) بازارهاي جهاني

- سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) –  کدام يک از اهداف مرحله اول اصلاحات ارضي در ايران نبوده است؟   
1) محدود کردن مالکيت به ميزان يک ده.   
2) حذف نظام سهم بري .
3) عضويت اجباري زارعان در تعاوني هاي روستايي
4) واگذاري اراضي زراعي به زارعان به نحوي که ترکيب اراضي مزروعي به هم نخورد.

- سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – مهم ترين عامل در تجميع يا پراکندگي مساکن روستايي در ايران چيست؟    
1) نوع بهره برداري    
2) معيشت غالب
3) کم آبي
4) موقعيت جغرافيايي

- سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – کدام يک از انواع بهره برداري ها قبل از اصلاحات ارضي داراي وجه غالب بوده است؟    
1) اجاره اي    
2) بهره برداري مستقل خانوادگي
3) بهره برداري مستقيم
4) مزارعه
 
- سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – موقعيت لايه هاي اجتماعي روستا با توجه به چه عاملي تعيين مي شود؟    
1) آداب و سنت ها    
2) صاحب نسق بودن
3) ميزان درآمد
4) زمين و مديريت توليد