سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش دویست و هفتاد و هشتم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش دویست و هفتاد و هشتم


- سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – گروه هايي که تاثير مثبتي بر فرد دارند،‌ چه ناميده مي شوند؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) گروه هاي مرجع    
2) گروه هاي عضو
3) گروه هاي اوليه
4) گروه جاه طلب
 
- سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – کــدام عــامل جزء عنــاصر اصلي بازاريابي رابطه مند نيست؟    
1) رقباي شرکت    
2) کارکنان شرکت
3) مشتريان شرکت
4) سهامداران شرکت
 
- سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – افرادي که در تصميم گيري خريد سازماني،‌ خريد چيزي را درخواست مي کنند،‌ چه ناميده مي شوند؟    
1) کاربران    
2) تصميم گيرندگان
3) مراقبين
4) آغازگران

- سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – افرادي که در تصميم گيري خريد سازماني،‌ طرح خريد را مشخص کرده و کمک مي کنند تا الزامات کالا را تعريف کنند،‌ چه ناميده مي شوند؟    
1) آغازگران    
2) تصميم گيرندگان
3) مراقبين
4) کاربران

- سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – افرادي که در تصميم گيري خريد سازماني،‌ در مورد الزامات کالا يا تامين کنندگان تصميم مي گيرند،‌ چه ناميده مي شوند؟    
1) مراقبين    
2) تصميم گيرندگان
3) آغازگران
4) کاربران

- سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – کدام گزينه معيار انتخاب نام تجاري نيست؟    
1) قابل پيگيري    
2) قابل حمايت
3) قابل انتقال
4) قابل تطبيق

- سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – افرادي که در تصميم گيري خريد سازماني،‌ قدرت دارند تا مانع دستيابي فروشندگان يا اطلاعات به اعضاي مرکز خريد شوند،‌ چه ناميده مي شوند؟    
1) کاربران    
2) تصميم گيرندگان
3) مراقبين
4) آغازگران

- سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – کالاهاي مصرفي که افراد صرفاً زماني که به آن ها نياز کامل داشته باشند خريداري و مصرف مي کنند،‌ چه ناميده مي شود؟    
1) کالاهاي عادي     
2) کالاهاي اضطراري
3) کالاهاي محرک
4) هيچ کدام

- سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – در هنگام قضاوت در مورد کيفيت خدمت يک عمل جراحي (به عنوان خدمت) بيمار فقط براساس کيفيت فني مانند توفيق عمل جراحي ارزيابي نمي کند،‌ بلکه ............. هم اهميت دارد.    
1) کيفيت حرفه اي    
2) کيفيت خدمت
3) کيفيت عملياتي
4) کيفيت عملکردي

- سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – قيمت گذاري ............. يعني وقتي که يک شرکت کالا يا خدمت خود را با دو يا چند قيمت مختلف به فروش رساند،‌ قيمت هايي که رابطه اي متناسب با تفاوت از نظر هزينه نداشته باشد.    
1) جغرافيايي    
2) پيشبردي
3) ترکيب کالا
4) تبعيضي

- سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – هر شرکت هنگام تعيين سياست قيمت گذاري يک فرايند يا روش ............. مرحله اي را طي مي کند.    
1) شش    
2) چهار
3) پنج
4) سه

- سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – کدام يک از موارد زير هدف سازمان بندي عمليات نيست؟    
1) بهينه نمودن کارايي    
2) تعيين ظرفيت مازاد
3) اطمينان از تحويل به موقع
4) توازن در جريان نقدي

- سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – سيستم سفارش دو ظرفي‘‘Two bin’’،‌ چه سياست کنترل موجودي را انجام مي دهد؟   
1) کنترل پيوسته موجودي    
2) عدم کنترل موجودي
3) کنترل دوره اي موجودي
4) کنترل سفارش و موجودي

- سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – يک فروشگاه موفق شده است با روش هاي بهبود مستمر،‌ هزينه نگهداري اقلام خود را به 25% دوره هاي قبل کاهش دهد. با اين بهبود تعداد سفارش اقتصادي اقلام در اين فروشگاه چه تغييري خواهد يافت؟    
1) به نصف کاهش مي يابد.    
2) 5% کاهش مي يابد.
3) 4 برابر
4) 2 کاهش

- سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – يک توليد کننده براي توليد محصول خود نيازمند سرمايه گذاري به ميزان 40 ميليون تومان است. اگر هزينه توليد مستقيم هر محصول 15000 تومان باشد،‌ براي قيمت فروش 25000 تومان،‌ تعداد توليد در نقطيه سربسر را محاسبه نماييد؟    
1) 3000 عدد   
2) 1000 عدد
3) 4000 عدد
4) 2000 عدد

- سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – مناسب ترين معيار براي تعيين کالايي که در بازار بيشترين متقاضي را داشته باشد،‌ کدام است؟    
1) ميانه    
2) نما
3) ميانگين هندسي
4) ميانگين حسابي

- سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – سه تيرانداز به يک هدف تيراندازي مي کنند. احتمال اين که اولي به هدف بزند 0/6،‌ احتمال اين که دومي به هدف بزند 0/9 و احتمال اين که سومي به هدف بزند 0/8 است. احتمال انهداف هدف کدام است؟    
1) 0/992  
2) 0/988
3) 0/021
4) 0/008

- سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – توليد محصول يک کارخانه 30% غيراستاندارد است. اگر 5 محصول به طور تصادفي انتخاب کنيم احتمال اين که 2 محصول غيراستاندارد باشد،‌ چقدر است؟    
1) 0/6574  
2) 0/3287
3) 0/3087
4) 0/3078

- سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – در نظريه تصميم گيري عقلانيت محدود (سايمون) معيار مطلوبيت تصميم:    
1) رضايت تصميم گيرنده است.   
2) حفظ منافع حداکثري سازمان است.
3) انتخاب بهترين راه کار از بين چند کار است.
4) انتخاب يک کار از بين چند راه کار شناخته شده است.

- سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – فن آوري ابزاري است که:    
1) به تازگي اختراع شده باشد.   
2) دانشمندان با استفاده از دانش خود آن را ساخته باشند.
3) جامعه از طريق آن براي اعضاء خود چيزهايي را که نياز دارند فراهم مي کند.
4) سازمان ها برحسب نياز آن را مي خرند و يا مي سازند.