سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش دویست و هفتاد و ششم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش دویست و هفتاد و ششم


- سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – بــا بهره گيري از کـــدام شيوه طراحي شغل نمي توان با خستگي کمتر و کارآيي بيشتر با ابزار کار به انجام وظيفه پرداخت؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد 
1) ارگونومي    
2) توسعه شغل
3) غني سازي شغل
4) چرخش شغلي
 
- سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – زمــاني که واحــد تجــزيه و تحليــل «فــرد» مي باشد،‌ کدام ديدگاه مديريتي مدنظر قرار گرفته است؟    
1) روانشناسي اجتماعي     
2) صنعتي – سازماني
3) عوامل انساني
4) نهادي – اجتماعي
 
- سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – در کدام فرهنگ سازماني معيار عملکرد بازدهي است؟    
1) سلسله مراتبي    
2) اقتصادي – اجتماعي
3) ايدئولوژيک
4) عقلائي

- سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – از نظر استراتژي سازمان هاي ............. مي کوشند با توليد محدود براي بخش کوچکي از بازار،‌ ثابت را جستجو کرده،‌ و در خصوص هزينه ها و مسائل مربوط به کارآيي برنامه ريزي دقيقي انجام دهند.   
1) تدافعي    
2) تحليل گر
3) آينده نگر
4) با ثبات

- سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – در تکنولوژي هاي پيوسته مستمر،‌ عدم اطمينان عمده اي که مديريت با آن مواجه است مربوط به چيست؟    
1) شرايط ساختاري    
2) فرايند انجام عمليات
3) نهاده ها و ستاده ها
4) شرايط محيطي

- سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) –  در چه نوع ساختاري وظايف تکراري،‌ قوانين رسمي،‌ وظايف سازماني گروه بندي شده در بخش هاي وظيفه اي،‌ اختيارات متمرکز و تصميم گيري ها تابع سلسله مراتب مي باشند؟   
1) ساختار حرفه اي    
2) بوروکراسي اداري
3) بوروکراسي ماشيني
4) ساختار سلسله مراتبي

- سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – زماني که يک واحد در سازمان به صورت يک جانبه به واحد ديگري وابسته است امکان بروز تعارض .............
1) کاهش مي يابد   
2) افزايش مي يابد
3) تغييري نمي کند
4) در واحد اول کاهش و در واحد دوم افزايش مي يابد

- سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – در کــدام يک از انــواع کنترل با استفاده از داده ها کار کنترل انجام مي پذيرد؟    
1) پيشنگر   
2) آينده ساز
3) گذشته نگر  
4) هدايتي

- سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – استانداردهايي که از طريق «مطالعه کار» بدست مي آيند چه نام دارند؟    
1) تطبيقي    
2) تاريخي
3) عرفي
4) مهندسي

- سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – در مدل چهار مرحله اي مديريت دانش،‌ انتقال دانش نهفته افراد به يکديگر چه ناميده مي شود؟    
1) فرايند جامعه پذيري    
2) فرايند تلفيق
3) ظهور عيني دانش از طريق مشارکت
4) دروني شدن دانش

- سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – در نظريه آشوب،‌ الگوي منظم موجود در بطن بي نظمي ها چه ناميده مي شود؟    
1) اثر پروانه اي    
2) خاصيت اهرمي
3) جاذبه هاي غريب
4) خود مانائي

- سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – گزينش در کدام يک از مراحل فرهنگ نقش دارد؟    
1) حفظ و صيانت    
2) ايجاد و تاسيس
3) انتقال و ترويج
4) يادگيري و توسعه

- سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – انديشمندي گفته است «اگر به من نقطه اتکائي بدهيد مي توانم به کمک اهرم زمين را تکان دهم.»
- اصل مديريتي مورد نظر در گفته فوق چيست؟    
1) اثر پروانه اي     
2) رشد تصاعدي
3) هم افزائي
4) تضايف منابع

- سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – کدام دفاتر،‌ دفاتر قانوني موسسات تجاري محسوب مي شوند؟    
1) کل – روزنامه    
2) کل – اسناد
3) روزنامه – معين
4) اسناد – معين

- سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – «مهارت ها» جزو اجزاي مولفه ............. از مولفه هاي سرمايه ذهني در مديريت دانش است.    
1) سرمايه مشتري     
2) سرمايه ساختاري
3) سرمايه اطلاعاتي
4) سرمايه انساني

- سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – در عقد پيمان،‌ مبناي برآورد کار و عقد قرارداد است.    
1) قيمت مبنا    
2) صورت وضعيت
3) قانون پيمانکاري
4) فهرست بها

- سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – يک نردبان به طول 25 متر بر ديوار عمودي تکيه دارد. فاصله پايه نردبان از پي ديوار 7 متر است. اگر بالاي نردبان 4 متر سر بخورد آن گاه مقداري که پايه نردبان سر ميخورد برابر است با:  
1) 8   
2) 9
3) 5
4) 15

- سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – در سالني اگر روي هر نيمکت 3 نفر بنشينند 5 نيمکت خالي مي ماند. اگر روي هر نيمکت 2 نفر بنشينند،‌ 5 نفر بدون جا مي مانند. چند نفر در سالن مي توانند بنشينند؟    
1) 50    
2) 35
3) 45
4) 30

- سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – در هرمي منتظم و مربع القاعده،‌ ارتفاع نصف قطر قاعده است. زاويه راس مثلث هاي جانبي چند درجه است؟    
1) 60 درجه    
2) 90 درجه  
3) 45 درجه
4) 30 درجه

- سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – اگر قيمت دو شلوار برابر 3 لباس و قيمت 5 لباس برابر 4 شال گردن باشد،‌ قيمت 5 شلوار با قيمت چند شال گردن برابر است؟    
1) 6   
2) 7
3) 8
4) 4
  • سایت سنجش3 در چه زمینه هایی خدمات ارائه می دهد؟
    جواب: در کلیه مقاطع تحصیلات تکمیلی شامل: دکتری، ارشد، کارشناسی، کاردانی، ... / آزمونهای استخدامی و دوره های آموزشی