سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهل و دوم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهل و دوم


- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – بهترین محل جداسازی باکتری بروسلا آبورتوس، در موارد سقط جنین کدام است؟  سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) پرده جنینی
2) جفت
3) شیردان جنین سقط شده
4) مهبل دام سقط کرده
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – عامل پاراتیفوئید مرغان، کدام یک از سرووارهای سالمونلا است؟
1) آریزونه
2) انتریتیدیس
3) پلوروم
4) گالیناروم
پاسخ سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – شایع ترین عفونت سالمونلایی در انسان، کدام است؟
1) پاراتیفوئید (شبه حصبه)
2) آنتریت مزمن
3) تیفوئید (حصبه)
4) گاستروآنتریت
پاسخ سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام یک از استرپتوکوک ها، در مقابل صفرا مقاوم است؟
1) استرپتوکوکوس آگالاکتیه
2) استرپتوکوکوس پیوژن
3) استرپتوکوکوس دیسگالاکتیه
4) استرپتوکوکوس فکالیس
پاسخ سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – جنس سالمونلا، چند گونه می باشد؟
1) بیش از 2600
2) 6
3) 2
4) 1
پاسخ سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام رتروویروس، به طور کلی توان القای توموری بیش تری را دارد؟
1) رتروویروس های برون زای ناقص
2) رتروویروس های برون زای کامل
3) رتروویروس های درون زای کامل
4) رتروویروس های فعال کنند? ترانس
پاسخ سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – ویروس CCHF در طبقه بندی، جزء خانواده ویروسی .............. است.
1) فلاوی ویریده
2) رئو ویریده
3) بیرنا ویریده
4) بانیا ویریده
پاسخ سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – راه ورود عوامل قارچی در بیماری های احشایی، کدام است؟
1) ادراری
2) تنفسی
3) جلدی
4) گوارشی
پاسخ سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام قارچ، فرصت طلب محسوب می شود؟
1) آسپیرژیلوس
2) ترپکوفیتون
3) کریپتوکوکوس
4) گزینه 1 و 3
پاسخ سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام یاخته ها در شکل گیری مرحله تاخیری التهاب نقش دارند؟
1) ائوزینوفیل ها
2) بازوفیل ها
3) لمفوسیت ها
4) نوتروفیل ها
پاسخ سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»
 
- سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – موتاسیون نقطه ای، در کدام ویروس بیش تر اتفاق می افتد؟ 
1) آدنو ویروس ها
2) رترو ویروس ها
3) فلیوی ویروس ها
4) هرپس ویروس ها
پاسخ سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام بیماری، به عنوان عامل سقط در گوسفند مطرح نیست؟
1) اکتیمای واگیردار
2) بیماری مرزی
3) تب برفکی
4) تب دره ریفت
پاسخ سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در کدام بیماری ویروسی، ضایعات حاصله، بیشتر ناشی از اثرات مخرب فعالیت دستگاه ایمنی است؟
1) اسهال ویروسی گاوها
2) دیستمپر سگ ها
3) کوریومننژیت لمفوسیتی موش
4) گامبورو
پاسخ سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام عامل، می تواند سبب جمع شدن گلبول قرمز (هماگلوتیناسیون) گردد؟
1) روتا ویروس گوساله
2) ویروس آنسفالیت ونزوئلایی اسب
3) ویروس تب برفکی
4) ویروس تورم سرخ رگی اسب
پاسخ سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در صورتی که ویروس پن لکوپنی گربه ها در 2 هفته انتهایی آبستنی وارد بدن جنین گربه گردد، تظاهر عمده آن کدام است؟
1) آنتریت پن لکوپنی
2) کاردیومیوپاتی
3) میوکاردیت
4) هیپوپلازی مخچه
پاسخ سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – شکل آنسفالیت سگ های مسن در دوره نقاهت سگ های شفا یافته، در کدام بیماری ویروسی اتفاق می افتد؟
1) پاروا ویروس سگ
2) دیستمپر سگ
3) کرونا ویروس سگ
4) هپاتیت عفونی سگ
پاسخ سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – هنگامی که هدف، به دست آوردن تیتر آنتی بادی ضد یک ویروس در سرم گونه های مختلف حیوانی باشد، استفاده از کدام آزمون الیزا مناسب تر است؟
1) الیزای رقابتی
2) الیزای ساندویچ ایمنی
3) الیزای غیرمستقیم
4) الیزای نقطه ای
پاسخ سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در مورد کدام ویروس، حشرات فقط به صورت مکانیکال در انتقال آن نقش دارند؟
1) ویروس بیماری آکابانه
2) ویروس بیماری آنمی عفونی اسب
3) ویروس بیماری تب آفریقایی خوک
4) ویروس بیماری نیل غربی
پاسخ سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در روند تکثیر هرپس ویروس ها، چند مرحله نسخه برداری انجام می گردد؟
1) یک
2) دو
3) سه
4) چهار
پاسخ سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در کدام بانیا ویروس ها، کنه عامل انتقال است؟
1) ویروس آکابانه
2) ویروس تب دره ریفت
3) ویروس بیماری گوسفندان نایروبی
4) ویروس سئول
پاسخ سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»