سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهارصد و چهل و سوم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید
x

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهارصد و چهل و سوم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – شباتي که پيش از يوم کيپور قرار مي گيرد، به کدام شبات مشهور است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) توبه
2) روزه
3) فديه
4) نماز
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – شادترين جشن تقويم ديني يهوديان، کدام جشن است؟
1) فصح (خروج)
2) شاووعوت (هفته ها)
3) سوکوت (عيد سايبان ها)
4) روش هشانا (اول سال)
پاسخ سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «3»
 
- سوال 3 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – به گفته شلاير ماخر، جوهره منحصر به فرد مسيحيت کدام واقعيت است؟
1) عيسي مسيح در کليسا حضور دارد. 
2) خدا ما را از طريق عيسي مسيح نجات داده است.
3) خدا خود را در عيسي مسيح مکاشفه نموده است.
4) اب و ابن و روح القدوس ذات يکسان دارند.
پاسخ سوال 3 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 4 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از متفکران، از پيشگامان الهيات ليبرال به شمار مي روند؟
1) هانس کونگ، بونهافر
2) شلاير ماخر، کارل بارث
3) آلبرخت ريچل، فون هارناک
4) ردولف بولتمان، پل نيليش
پاسخ سوال 4 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «3»
 
- سوال 5 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام عبارت در مورد لوتر، درست است؟
1) به اهميت سنت در فهم کتاب مقدس تأکيد مي ورزيد.
2) به تفسير لغوي و ظاهري کتاب مقدس اعتقاد داشت.
3) نسخه عبري عهد عتيق را معتبر نمي دانست.
4) فلسفه ارسطو و تعاليم توماس آکويناس را انکار مي کرد.
پاسخ سوال 5 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 6 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در نگاه متون زردتشتي، نيروي دوستي با ايزد ........ پيوند دارد.
1) ارشتات
2) ايريه من
3) سرئوشه
4) ورثرغنه
پاسخ سوال 6 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «3»
 
- سوال 7 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – زردشتي گري در تأکيدش بر کدام مورد، با اديان سامي همداستان است؟
1) تضاد روان و تن
2) تقدم روان بر تن
3) جدايي نفس و روح
4) وحدتي اساسي ميان تن و روان
پاسخ سوال 7 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 8 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – واپسين منجي از نگاه زردتشتيان، چه کسي است؟
1) استوت ارته
2) اشوزد نگهه
3) اوخشيت ارته
4) اوخشيت نمنگه
پاسخ سوال 8 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 9 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – پارسيان هند در مسير مهاجرت از ايران، نخستين بار در کجا رحل اقامت افکندند؟
1) دهلي
2) گجرات
3) بمبئي
4) نوساري
پاسخ سوال 9 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 10 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – قانون عليت در فلسفه «رامانوجه»، شبيه کدام مکتب است؟
1) نيايه
2) سانکييه
3) ماديا ميکه
4) اوتره مي مانسا
پاسخ سوال 10 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 11 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در مکتب ماهاياناف بودي ساتوا در کدام مقام به معرفت بودايي مي رسد؟
1) دوررو
2) ابر آئين
3) نيک سرشتان
4) سرور و شادي
پاسخ سوال 11 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 12 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کنفوسيوس معتقد بود که به کدام طريق، به مقام شرافت انساني نائل گشته است؟
1) محبت، حکمت و شجاعت
2) محبت، عدالت و شجاعت
3) حکمت، تواضع و شجاعت
4) سخاوت، عفت و عدالت
پاسخ سوال 12 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 13 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – موتزو مردم را به کدام موارد دعوت مي کرد؟
1) احترام به آسمان - برقراري عدالت
2) احترام به خاقان - ايجاد جامعه برادري
3) برقراري مساوات - ايجاد جامعه نظام مند
4) احترام به مشيت آسمان - ايجاد جامعه برادري
پاسخ سوال 13 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 14 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام بيان در مورد «آيين هاي کفاره اي» صحيح است؟
1) عمدتاً تحريم ها و يا تابوها را در برمي گيرند.
2) به نوعي، مانع تصديق و تحکيم گروه مي شوند.
3) امور مقدس را از امور نامقدس جدا نگه مي دارند.
4) قدرت نوراني و ظلماني امر مقدس را نشان مي دهند.
پاسخ سوال 14 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 15 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – به اعتقاد لائوتسه، قانون کلي براي مردي که «تمرين بصيرت» مي کند آن است که اگر مي خواهد چيزي را به دست آورد، بايد ......... .
1) در فهم آن بکوشد.
2) با ضد آن آغاز کند.
3) آن را اراده کند.
4) در تشخيص آن بکوشد.
پاسخ سوال 15 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 16 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام مورد، اجزاي انسان شناسي تفسيري گيرتز را فراهم آورده است؟
1) تايلور، برگر و سنت انسان شناسي آلماني
2) پريچارد، اسپنسر و سنت انسان شناسي فرانسوي
3) وبر، پارسونز و سنت انسان شناسي آمريکايي
4) مالينوفسکي، وبر و سنت انسان شناسي بريتانيايي
پاسخ سوال 16 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «3»
 
- سوال 17 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – از ديدگاه چوانگ تسه، راه دستيابي به شادکامي چيست؟
1) شناخت کامل کائنات
2) يکي سازي انسان با کائنات
3) زندگي موافق با اصول تائو
4) درک کامل ماهيت چيزها
پاسخ سوال 17 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 18 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – «موت احمر» در اصطلاح صوفيان، به کدام معناست؟
1) فقر مادي 
2) تحمل گرسنگي
3) خلوص در نيت
4) مخالفت با نفس
پاسخ سوال 18 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 19 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مقام جمع جمع کدام است؟
1) شهود حق بي خلق
2) احتجاب از حق به خلق
3) شهود خلق قائم به حق
4) احتجاب از خلق به حق
پاسخ سوال 19 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «3»
 
- سوال 20 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – چه عواملي باعث شد طريقه نعمت اللهي جاي پاي استواري در جامعه اوايل عهد قاجار پيدا کند؟
1) اتحاد خلفاي نورعلي شاه
2) توقف قلع و قمع صوفيه
3) عدم معارضه پيروان اين طريقه با سلطان قاجاري
4) ظهور مناقشات فقها با هم و با دستگاه سلطان
پاسخ سوال 20 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 21 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – «آن چه که به طور ناگهاني از غيبت به قلب برسد، خواه موجب فرح باشد و خواه موجب اندوه»، چيست؟
1) حال
2) خاطر
3) بواده
4) تواجد
پاسخ سوال 21 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «3»
 
- سوال 22 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – فلسفه روحاني وجود انسان يا طباع تام، در کدام يک از حکمت هاي باستاني مطرح شده است؟
1) هرمسي
2) گنوسي
3) فيثاغورسي
4) نوافلاطوني
پاسخ سوال 22 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 23 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از بزرگان صوفيه را نمي توان در زمره تصوف اهل معرفت به حساب آورد؟
1) نسفي
2) شبلي
3) قشيري
4) سهروردي
پاسخ سوال 23 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 24 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در ادبيات صوفيانه، «هيبت» به کدام معناست؟
1) اثر مشاهده جمال حق
2) قوه قلبي ناشي از نور قدس
3) اثر مشاهده جلال خدا در قلب
4) توجه قلب با جميع قواي روحاني خود به حق
پاسخ سوال 24 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «3»
 
- سوال 25 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – آخرين شيخ الشيوخ بزرگ و معروف بغداد در عهد خلفا، چه کسي است؟
1) شيخ احمد غزالي
2) اوحدالدين کرماني
3) شيخ شهاب الدين سهروردي
4) ضياءالدين ابونجيب سهروردي
پاسخ سوال 25 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 26 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – فيثاغورث مبدأ موجودات را چه چيزي مي دانست؟
1) آب
2) عدد
3) خاک
4) آتش
پاسخ سوال 26 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 27 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از مشايخ ذيل قائل به «تجسيم» و «تشبيه» بود؟
1) عطار نيشابوري
2) امام محمد غزالي
3) ابوسعيد ابوالخير
4) خواجه عبدالله انصاري
پاسخ سوال 27 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 28 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام مورد از آثار فلسفي ابن سينا بوده که تا حدي نمايانگر تصوف عقلي است؟
1) شفا
2) نجات
3) اشارات و تنبيهات
4) سلامان و ابسال
پاسخ سوال 28 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «3»
 
- سوال 29 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – حقيقت فقر چيست؟
1) عاري بودن از هستي خود   
2) زهدورزي در امور دنيوي
3) نداشتن تملکات دنيوي
4) فقدان ميل و رغبت به مال دنيا
پاسخ سوال 29 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 30 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – عبدالرزاق کاشاني در عرفان عملي مروج مکتب ...... و در طريقت پيرو ...... به شمار مي آيد.
1) مولانا - جنيديه
2) ابن عربي - سهرورديه
3) سهروردي - نوريه
4) هجويري - طيفوريه
پاسخ سوال 30 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»