سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهارصد و پنجاه و سوم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهارصد و پنجاه و سوم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از صحابه در يکسان سازي مصاحف در زمان عثمان، مخالفت بيشتري کرد؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) ابن عباس
2) ابن مسعود
3) زيد بن ثابت
4) ابي بن کعب
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام فرد، دامنه تحدي قرآن را مخصوص عصر نزول دانسته است؟
1) سکاکي
2) عبدالله دراز
3) عبدالقادر جرجاني
4) عايشه بنت الشاطي
پاسخ سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 3 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – بنابر اعتقاد اکثر مفسران، ملاک تشخيص سوره هاي مکي و مدني چيست؟
1) مکاني 
2) زماني
3) خطابي
4) زماني و مکاني
پاسخ سوال 3 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 4 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – ديدگاه مشهور بين انديشمندان درباره حروف مقطعه چيست؟
1) رموزي بين خداوند و پيامبر او هستند.
2) حروفي داراي خاصيت اعجاز رياضي هستند.
3) از متشابهاتي هستند که هرگز قابل حل نيستند.
4) حروفي مجرد از معنا و صرفاًخاصيتي آوايي دارند.
پاسخ سوال 4 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 5 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – نسخ مشروط، جزو ابداعات کدام يک از انديشمندان است؟
1) ذهبي
2) علامه طباطبايي
3) آيت الله معرفت
4) آيت الله خويي
پاسخ سوال 5 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «3»
 
- سوال 6 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مصحف امام، به چه مصحفي اطلاق مي گرديد؟
1) نسخه اي که زيد بن ثابت نوشته بود.
2) مصحف اُبي بن کعب که نسخه اصلي بود.
3) مصحف اصلي که عثمان در مدينه نگهداري مي کرد.
4) مصحف علي (ع) که توسط ايشان جمع آوري شده بود.
پاسخ سوال 6 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «3»
 
- سوال 7 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – به عقيده آيت الله معرفت، «فترت وحي» به چه زماني اطلاق مي شود؟
1) چهل روز انقطاع وحي
2) همه زمان هاي تأخير وحي
3) پس از نزول سوره کهف
4) از زمان نزول آيات آغازين سوره علق تا 3 سال بعد
پاسخ سوال 7 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 8 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – بنابر ديدگاه آيت الله معرفت، بين شأن نزول و سبب نزول، چه رابطه منطقي وجود دارد؟
1) تباين
2) تساوي
3) عام و خاص مطلق
4) عام و خاص من وجه
پاسخ سوال 8 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «3»
 
- سوال 9 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اصطلاح «جمّاع القرآن» در دانش علوم قرآني، معمولاً به چه معناست؟
1) عاملان به قرآن
2) حافظان قرآن
3) کاتبان قرآن
4) قاريان قرآن
پاسخ سوال 9 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 10 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از گروه ها، مدعي استحاله نسخ هستند؟
1) زيديه
2) معتزله
3) اسماعيليه
4) يهود و نصاري
پاسخ سوال 10 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 11 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام مورد، از خصوصيات قطعي سوره هاي مکي است؟
1) درباره حدود و ديات بحث کند.
2) در آن از احکام سخن گفته باشد.
3) در آن لفظ «کلاّ» وجود دارد.
4) در آن قوانين اجتماعي و فردي آمده است.
پاسخ سوال 11 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «3»
 
- سوال 12 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – راهبرد «مهار دوگانه» در زمان کدام يک از رؤساي جمهوري امريکا به مورد اجرا درآمد؟
1) جيمي کارتر
2) بيل کلينتون
3) رونالد ريگان
4) جرج بوش پسر
پاسخ سوال 12 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 13 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اولين حکومت نظامي در دور? انقلاب در کدام دولت واقع شد، و چه نتايجي در برداشت؟
1) هويدا، سبب افزايش خفقان و حاکميت عناصر امنيتي بر کشور شد.
2) ازهاري، سبب کشتار مردم و حاکميت نظاميان شد.
3) آموزگار، سبب افزايش خشونت و گسترش اعتراضات شد.
4) شريف امامي، سبب سرکوب مردم و کشتار هفده شهريور و سقوط دولت آشتي ملي شد.
پاسخ سوال 13 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «3»
 
- سوال 14 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام مورد از دلائل تغيير حکومت ايران از سوي انگليسي ها و روي آوردن رضاخان از سوي انگليسي ها نمي باشد؟
1) انقراض سلسله قاجار توسط مجلس
2) اهميت روزافزون نفت، وقوع جنگ جهاني اول
3) عدم تصويب قرارداد 1919 وثوق الدوله و عدم پذيرش ساخت راه آهن
4) وقوع تحولاتي مانند انقلاب بلشويکي در روسيه
پاسخ سوال 14 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 15 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – احمد کسروي، مقالات خود را در کدام مجله چاپ مي نمود و محتواي آن ها چه بود؟
1) مجله پيمان، انتقاد از اسلام
2) مجله مردم، انتقاد از مارکسيسم
3) مجله پيمان، انتقاد از رضاشاه
4) مجله وطن، پشتيباني از رژيم پهلوي
پاسخ سوال 15 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 16 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام روش در خاطره شفاهي تلفيقي، مورد توجه است؟
1) خاطرات از منابع مختلف در کنار يکديگر قرار مي گيرد.
2) امکان تلفيق خاطرات افراد مختلف در کنار يکديگر فقط از راه مفاهيم شفاهي است.
3) افراد در کنار يکديگر به بيان خاطرات مي پردازند ولو موضوعات متفاوت باشد.
4) جمع آوري و ضبط خاطرات از يک گروه در خصوص موضوع و واقعه اي خاص و يا موضوعات مختلف گفتگو انجام شده که بعداً در کنار يکديگر قرار مي گيرند.
پاسخ سوال 16 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 17 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام تئوري پرداز، عدم تعادل و ناسازگاري نخبگان حکومتي را شرط لازم براي انقلاب مي داند؟
1) جيمز ديويس
2) تدا اسکاچپول
3) چالمرز جانسون
4) ساموئل هانتيگتون
پاسخ سوال 17 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «3»
 
- سوال 18 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مهم ترين وظيفه سازمان بازرسي کل کشور چيست؟
1) رسيدگي به تخلفات محاکم قضايي 
2) رسيدگي به شکايات مردم از دستگاه ها
3) نظارت به حسن اجراي قوانين در دادگاه ها
4) نظارت به حسن اجراي قوانين در دستگاه هاي اداري
پاسخ سوال 18 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 19 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مصوبات شوراي عالي امنيت ملي، پس از تصويب مقام معظم رهبري چه جايگاهي دارد؟
1) به مثابه حکم حکومتي است.
2) در حکم قوانين عادي است.
3) نياز به تاييد شوراي نگهبان دارد.
4) نياز به قانون گذاري مجلس شوراي اسلامي دارد.
پاسخ سوال 19 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 20 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مفهوم اصل «نه شرقي، نه غربي» از ديدگاه دولت موقت چه بود؟
1) خط سوم
2) موازنه مثبت
3) موازنه منفي
4) استقلال سياسي
پاسخ سوال 20 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «3»
 
- سوال 21 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – «جفت طوسي» مربوط به کدام يک از دانشمندان اسلامي است؟
1) شيخ طوسي
2) خواجه نصيرالدين طوسي
3) شرف الدين طوسي
4) خواجه نظام الملک طوسي
پاسخ سوال 21 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 22 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – فعاليت علمي کارلو نالينوي خاورشناس در چه حوزه اي از تاريخ تمدن اسلامي بود؟
1) نجوم
2) طب
3) فلسفه
4) فقه و حديث
پاسخ سوال 22 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 23 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در دور? گورکانيان کدام يک از مظاهر فرهنگي تمدن اسلامي در هند، به شکوفايي رسيد؟
1) فلسفه
2) رياضيات
3) ادبيات فارسي
4) هنرهاي مستظرفه
پاسخ سوال 23 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «3»
 
- سوال 24 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام شاه صفوي، استادان چيني در فن سفال سازي را به ايران آورد؟
1) شاه تهماسب
2) شاه عباس اول
3) شاه عباس دوم
4) شاه سلطان حسين
پاسخ سوال 24 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 25 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – واگذاري زمين هاي خالصه به افراد از سوي حکام و اخذ ماليات از آن ها چه نام داشت؟
1) ايغار و الجاد
2) مزارعه و مساقات
3) سيورغال
4) تيول يا اقطاع
پاسخ سوال 25 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 26 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اگر خليفه، امير را به اختيار خود و براساس شايستگي او برمي گزيد، امارتش چه نوع امارتي بود؟
1) عام
2) استکفاء
3) استيلاء
4) اميرالامرائي
پاسخ سوال 26 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 27 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – نخستين و مشهورترين مرکز کاغذسازي در ممالک اسلامي کدام شهر بود؟
1) بلخ
2) هرات
3) سمرقند
4) نيشابور
پاسخ سوال 27 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «3»
 
- سوال 28 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کتابخانه صاحب عباد به دستور چه کسي به آتش کشيده شد؟
1) خواجه نظام الملک
2) هولاکوخان مغول
3) سلطان محمود غزنوي
4) طغرل بيک سلجوقي
پاسخ سوال 28 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «3»
 
- سوال 29 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام مورد، از انگيزه هاي اصلي نفس نمي باشد؟
1) حبّ بقا 
2) حرص مال
3) لذت جويي
4) کمال خواهي
پاسخ سوال 29 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 30 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام مورد از عوامل کلي سقوط اخلاقي انسان نمي باشد؟
1) دنيا
2) شيطان
3) هواي نفس
4) خودخواهي
پاسخ سوال 30 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»