سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهارصد و هشتم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهارصد و هشتم


- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از ويروس هاي زير به گونه ميزباني اختصاصي عادت يافته ترند؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) ديستمپر سگ
2) آبله گوسفندي
3) آبله گاوي
4) آنسفاليت اسبي غربي

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – ويروس هاي موجود در کدام گزينه در خون غالباً به ترتيب با گلبول قرمز و ماکروفاژ همراه هستند؟
1) ديستمپر،‌ مارک
2) نقص ايمني گربه ها،‌ تب برفکي
3) ويروس زبان آبي،‌ طاعون گاوي
4) اسهال ويروسي گاوان،‌ ديستمپر

- سوال 3 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از روش هاي کشت سلول تک لايه زير در دامپزشکي کاربرد چنداني ندارد؟
1) اوليه
2) ديپلوئيد
3) تيره سلولي
4) ديپلوئيد و تيره سلولي

- سوال 4 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – ويــروس کــدام يک از بيماري هاي زيــر از طــريق ادرار دفــع نمي شود؟
1) لکوز گاوي
2) تب برفکي
3) بيماري هانتان
4) هپاتيت عفوني سگ ها

- سوال 5 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – عامل ويروسي بيماري برونشيت بلدرچين جزء کدام خانواده ويروسي است؟
1) کروناويريده
2) رئوويريده
3) آدنوويريده
4) پاراميگزوويريده

- سوال 6 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از موتان هاي زير اصالتاً با آزمون هاي سرولوژيک تشخيص داده نمي شوند؟
1) فراري
2) شرطي
3) حساس به حرارت
4) عادت يافته به ميزبان

- سوال 7 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از ويروس هاي زير در صورت تزريق روي پرده کوريوآلانتوئيک تخم مرغ ايجاد پوک نمي کند؟
1) آبله گاوي
2) ويروسي لمپي اسکين
3) ويروس تب بي دوام
4) لارنگوتراکئيت طيور

- سوال 8 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – دوره کمون کدام يک عموماً کوتاه تر است؟
1) روتاويروس
2) آنفلوانزا
3) سرخک
4) آبله مرغان

- سوال 9 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در کدام يک از بيماري هاي ويروسي زير عمدتاً ايمني هومورال نقش اساسي تر را در دفاع عليه عفونت ويروسي ايفا مي نمايد؟
1) بورنا
2) تبخال
3) آبله انساني
4) فلج اطفال

- سوال 10 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از بيماري هاي ويروسي زير به عنوان عامل سقط در گوسفند مطرح نيست؟
1) بوردر
2) لوپينگ ايل
3) تب دره ريفت
4) آبله گوسفندي

- سوال 11 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از خانواده هاي ويروسي زير جهت تکثير از آنزيم رونوشت برداي معکوس خود استفاده مي نمايند؟
1) آرناويريده  
2) هپادوناويريده
3) کروناويريده
4) پاپواويريده

- سوال 12 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از بيماري هاي زير به طور معمول موضعي نبوده و سيستميک مي گردند؟
1) آبله بزو آبله انسان
2) واکسينيا و آبله گاوي
3) واکسينيا و آبله گوسفندي
4) اکتيماي واگيردار و آبله شتر

- سوال 13 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – ويروسي که بايستي با آزمون الصاق خون در کشت سلول تشخيص داده شود،‌ کدام صفت را نبايد داشته باشد؟
1) در سلول روند تکثيري را طي نمايد.
2) توان هماگلوتيناسيون داشته باشد.
3) آثار سايتوپاتيک CPE سريع ايجاد کند.
4) غشاء را از غشاي سيتوپلاسمي بگيرد.

- سوال 14 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از روش هاي تشخيص روتاويروس نيست؟
1) اليزا
2) مشاهده با ميکروسکوپ الکتروني
3) الکتروفورزروي ژل
4) هماگلوتيناسيون

- سوال 15 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – شايع ترين تيپ ويروس فلج اطفال در جوامع غير واکسينه کدام است؟
1) تيپ 1 ويروس
2) تيپ 2 ويروس
3) تيپ 3 ويروس
4) شيوع هر سه تيپ در جوامع غير واکسينه يکسان است.

- سوال 16 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از بيماري هاي ويروسي زير واکسن ندارد؟
1) اوريون
2) عفونت سيتومگالوويروس انساني
3) روتاويروس انساني
4) هپاتيت A انساني

- سوال 17 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از ويروس هاي زير قرابت آنتي ژنيک بيشتري دارند؟
1) اکتيماي واگيردار و آبله گوسفندي
2) پن لکوپني گربه ها و پارواويروس سگ تيپ 2
3) پن لکوپني گربه ها و پارواويروس آنتريت سنجاب
4) اکتيماي واگيردار و ويروس بيماري تورم دهاني وزيکولي گاو

- سوال 18 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در کدام يک از ويروس هاي زير امکان نوترکيبي بين مولکولي بين ژنوم و يروس و ژنوم سلول ديده نمي شود؟
1) آدنوويريده  
2) فليوي ويريده
3) رتروويريده
4) هپادناويريده

- سوال 19 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – موتاسيون نقطه اي در کدام يک از ويروس هاي زير بيشتر اتفاق مي افتد؟
1) هپادوناويروس ها
2) هرپس ويروس ها
3) آدنوويروس ها
4) کليسي ويروس ها

- سوال 20 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از موارد زير نمي تواند از کاربردهاي آزمون هماگلوتيناسيون و ممانعت از هماگلوتيناسيون باشد؟
1) عيارسنجي ويروس بيماري آنفلوانزا
2) تعيين ميزان عيار پادتني ضد نيوکاسل
3) شناسايي ويروس هاري از تورم سرخرگي اسب
4) تشخيص بيماري ديستمپر از هپاتيت عفوني سگ ها

- سوال 21 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در کدام يک از ويروس هاي زير آنزيم رونوشت برداري همراه ويروس نيست؟
1) ويروس هاري
2) ويروس طاعون گاوي
3) ويروس بيماري زبان آبي
4) ويروس افزاينده لاکتات دهيدروژناز

- سوال 22 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از موارد خانواده هاي ويروسي زير سبب ايجاد آثار ساتيوپاتيک (CPE) سريع تري مي گردند؟
1) پيکورناويريده
2) پاراميکسوويريده
3) رتروويريده
4) رابدوويريده

- سوال 23 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از موارد زير به طور کلي جهت نگهداري و انتقال ويروس ها مناسب تر است؟
1) آب مقطر
2) آب اکسيژنه
3) فرمالدئيد
4) تامپون گليسيرينه

- سوال 24 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در کدام يک از جنس هاي خانواده بانياويريده سنس دوگانه مشاهده شده است؟
1) نايروويروس
2) فلبوويروس
3) ارتوبانيا ويروس
4) در همه جنس ها مشاهده شده است.

- سوال 25 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در کدام يک از بيمــاري هاي ويروسي زير خود ايمني اساس آسيب هاي مغزي است؟
1) هاري کاذب
2) نقص ايمني انسان
3) کوريومننژيت لمفوسيتي
4) آنسفاليت اسبي ونزوئلايي

- سوال 26 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کــدام يک از ويروس هاي زير از دستگاه گلــژي سلول غشــاء مي گيرند؟
1) تب خال
2) تب دره ريفت
3) تورم دهاني وزيکولي
4) آنفلوانزاي انسان

- سوال 27 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از ويروس هاي زير فقط به روش مکانيکي (غيربيولوژيک) توسط حشره منتقل مي گردند؟
1) تب بي دوام
2) تب زرد
3) آبله طيور
4) تب دره ريفت

- سوال 28 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در يک پاسخ اوليه چه مدت لازم است تا آنتي بادي ها به حد قابل تشخيص در خون برسند؟
1) 3 روز
2) يک هفته
3) 12 ساعت  
4) يک ماه

- سوال 29 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در يک واکنش آماسي کدام ياخته ها زودتر از بقيه وارد منطقه آماس مي شوند؟
1) نوتروفيل ها
2) ماکروفاژها
3) بازوفيل ها
4) ائوزينوفيل ها

- سوال 30 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – علت اصلي بروز ضايعات در بيماري يون چيست؟
1) واکنش هاي با واسطه سلول
2) آسيب به اپي تليوم گوارشي
3) از دست رفتن پروتئين هاي پلاسما
4) وجود لمفوسيت ها و ماکروفاژها در زير مخاط