سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهارصد و هشتاد و چهارم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهارصد و هشتاد و چهارم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – بيماري هاي نوک سفيدي برگ ذرت، تو خالي شدن ساقه گل کلم و پوسيدگي انتهاي ميوه هندوانه به ترتيب در اثر کمبود کدام عناصر ايجاد مي شوند؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) مس - فسفر - موليبدن
2) روي - بور - کلسيم
3) گوگرد - منيزيوم - آهن
4) پتاسيم - نيتروژن - منگنز
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – عامل بيماري غربالي درختان ميوه هسته دار در فرم غيرجنسي، کدام اندام را توليد مي کند و به کدام صورت زمستان را سپري مي کند؟
1) اسپورودوکيوم - ريسه و کنيدي درون شانکرهاي شاخه و جوانه
2) اسپورودوکيوم - کنيدي در برگ هاي ريخته شده در کف باغ
3) آسروول - ريسه و کنيدي درون شانکرهاي شاخه و جوانه
4) آسروول - کنيدي در برگ هاي ريخته شده در کف باغ
پاسخ سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 3 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام مورد درباره بيماري لکه آجري بادام درست است؟
1) قارچ آسکوميست داراي توان توليد اپيدمي در سطح وسيع 
2) قارچ کاملاً بيوتروف ولي قابل کشت روي محيط اختصاصي
3) قارچ آسکوميست هموتاليک
4) قارچ آسکوميست هتروتاليک
پاسخ سوال 3 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «3»
 
- سوال 4 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – عارضه برگ نقره اي در اثر کدام آلاينده در گياهان ايجاد مي شود؟
1) ازون
2) فلئوريد هيدروژن
3) دي اکسيد گوگرد
4) پراکسي اسيل نيترات
پاسخ سوال 4 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 5 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – جمع آوري و معدوم کردن برگ هاي ريخته شده در پاي درخت در مديريت کدام گروه از بيماري ها موثر است؟
1) زنگ پسته و لکه آجري بادام
2) لکه آجري بدام و اسکاي مو
3) لکه قرمز برگ آلو و غربالي درختان ميوه هسته دار
4) لکه سفيد برگ گلابي و پوسيدگي قهوه اي ميوه (موميايي) درختان ميوه
پاسخ سوال 5 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 6 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام بيماري درختان گردو در ايران بيشتر شايع است؟
1) لکه سياه گردو
2) گموز گردو
3) سوختگي باکتريايي گردو
4) شانکر سيتوسپورايي
پاسخ سوال 6 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 7 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – پروتئين پوششي ويروس هاي گياهي کدام وظايف را به عهده دارد؟
1) حفاظت از ژنوم، انتقال با ناقل و توليد علايم
2) انتقال با ناقل، تکثير ژنوم ويروس و مهار خاموشي
3) حرکت ويروس از يک سلول به سلول ديگر، توليد VPg و شروع همانندسازي
4) حفاظت از ژنوم، حرکت ويروس در آوندها و هضم آنزيمي پروتئين بزرگ ويروسي
پاسخ سوال 7 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 8 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام ويروس در بدن ناقل خود همانندسازي مي کند؟
1) زردي چغندر
2) موزائيک گل کلم
3) کوتولگي زردجو
4) شبکه زرد
پاسخ سوال 8 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 9 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – توليد اندامک هاي همراه فرفره اي شکل در سلول هاي گياهي از مشخصات بارز کدام ويروس گياهي است؟
1) نپوويروس ها
2) بروموويروس ها
3) پوتي ويروس ها
4) کاليموويروس ها
پاسخ سوال 9 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «3»
 
- سوال 10 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام جزء سلولي مي تواند به عنوان جايگاه همانندسازي RNA ويروسي محسوب شود؟
1) واکوئل ها
2) اندوزوم ها
3) ليزوزوم ها
4) دستگاه گلژي
پاسخ سوال 10 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 11 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مجموعه علايم خشکيدگي شاخه، توليد پاجوش، توليد شانکر و صمغ در شاخه مربوط به کدام بيماري است؟
1) شانکر باکتريايي گردو
2) شانکر باکتريايي مرکبات
3) شانکر باکتريايي گوجه فرنگي
4) شانکر باکتريايي هسته داران
پاسخ سوال 11 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 12 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام بيماري بذر زاد است؟
1) استابورن مرکبات
2) شانکر باکتريايي گوجه فرنگي
3) آتشک سيب و کلابي
4) شانکر باکتريايي درختان ميوه هسته دار
پاسخ سوال 12 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 13 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام علايم در آلودگي چغندرقند به نماتد سيستي، Heterodera schachtii، در قسمت هاي هوايي و زيرخاک بروز مي کند؟
1) پژمردگي و رشته اي شدن برگ ها - کمي رشد ريشه و بدشکلي آن
2) پژمردگي و کاهش رشد و زردي - پر ريشک شدن ريشه اصلي و بدشکل و کوچک شدن آن
3) بدشکلي برگ و ريزش قبل از موعد برگ ها - گره دار شدن ريشه اصلي و بزرگي بيش از حد ريشه
4) سوراخ سوراح شدن برگ ها و ريزش برگ ها - پر ريشک شدن ريشه اصلي و زخم هاي متعدد در آن
پاسخ سوال 13 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 14 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – وجوه تشابه اعضاي خانواده Criconematidae و نماتدهاي انگل گياهي داراي Odontostyle کدام است؟
1) انگل سطحي بودن - مرحله خروج از تخم
2) نداشتن سطوح جانبي در لاروها و ماده ها - نبود فاسميد
3) وجود اختلاف دوجنسي بين نر و ماده - نوع استايلت
4) نحوه اتصال مري نسبت به روده - تعداد لوله هاي جنسي در ماده ها
پاسخ سوال 14 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 15 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام مورد، مشخصات بيماري شناختي ناشي از نماتدهاي ريشه گرهي روي ميزبان است؟
1) انگل داخلي مهاجر - ايجاد سلول هاي پرستار - کلفت شدن ريشه
2) انگل داخلي ساکن - تشکيل سين سي شيوم - پر ريشک شدن ريشه
3) انگل نيمه داخلي ساکن - ايجاد زخم در محل تغذيه - ايجاد گره هاي انتهايي
4) انگل داخلي ساکن - تشکيل سلول هاي غول آسا - پژمردگي در قسمت هاي هوايي
پاسخ سوال 15 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 16 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – با نگرش بر مکانيزم بيماري زايي بيمارگرها، اختلال در سيستم حد نصاب احساس در ارتباط با کدام يک از بيمارگرهاي زير نقش کنترلي بهتري ايفا مي کند؟
1) اگروباکتريوم - زانتوموناس
2) زانتوموناس - پکتوباکتريوم
3) پکتوباکتريوم - اگروباکتريوم
4) سودوموناس - زانتوموناس
پاسخ سوال 16 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «3»
 
- سوال 17 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – براي تهيه مدل تعيين خسارت براي بيماري بلاست برنج، استفاده از کدام مدل تجربي را توصيه مي کنيد؟
1) انتگرالي
2) نقطه بحراني
3) چند نقطه اي
4) AUDPC
پاسخ سوال 17 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 18 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام باکتري آنتاگونيست در شرايط محدوديت اکسيژن در ناحيه ريزوسفر (فراريشه) از توانايي رقابت بيشتري برخوردار است؟
1) باسيلوس ها
2) ريزوبيوم ها
3) اکتينوميست ها
4) سودوموناس هاي فلورسنت
پاسخ سوال 18 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 19 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام ترکيب شيميايي مانع از سنتز بتا توبولين در بيمارگر مي شود؟
1) دي نيترامين
2) تيابندازول
3) فلوتريافول
4) ديفنوکونازول
پاسخ سوال 19 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 20 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام مورد، از وقايع مهم بعد از القاي مقاومت سيستميک اکتسابي در گياه است؟
1) افزايش سنتز پروتئين هاي PR
2) کاهش غلت اسيد ساليسيليک در گياه
3) افزايش احساس هورمون اتيلن بدون افزايش توليد اتيلن
4) افزايش احساس هورمون اتيلن و جاسمونيک اسيد بدون افزايش غلظت آن ها
پاسخ سوال 20 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 21 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – ترکيب دي استيل فلوروگلوسينول موجب افزايش (تشديد) کدام خاصيت آنتاگونيستي در گونه هاي Trichodera مي شود؟
1) رقابت
2) آنتي بيوز
3) پارازيتيسم
4) مقاومت القايي
پاسخ سوال 21 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «3»
 
- سوال 22 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام ماده باعث القاي مقاومت سيستميک اکتسابي در گياهان مي شود؟
1) اتيلن
2) اسيدپيروويک
3) اسيد جاسمونيک
4) اسيد ساليسيليک
پاسخ سوال 22 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 23 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مطابق قوانين جهاني نام گذاري براي جلبک ها، قارچ ها و گياهان، رعايت کدام مورد براي توصيف آرايه هاي جديد در قارچ ها ضروري است؟
1) نوشتن نام مصنف و سطح تاکسونوميک و انتخاب نمونه تيپ
2) نوشتن نام مصنف، ارائه توصيف لاتين، نوشتن سطح تاکسونوميک
3) انتخاب نمونه تيپ، انتشار شناسه دار الکترونيکي، انتخاب نام تلئومورف
4) نوشتن سطح تاکسونوميک، انتشار شناسه دار الکترونيکي و ارائه توصيف لاتين
پاسخ سوال 23 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 24 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – قارچ هاي حقيقي ريسه اي با وجود هاپلوئيد بودن چگونه مي توانند جهش هاي مغلوب خود را از فشار انتخاب محافظت کنند؟
1) با چرخه پراجنسي
2) با حالت هتروپلوئيدي
3) با ويژگي هتروکاريوسيس
4) با پديده رانش ژنتيکي
پاسخ سوال 24 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «3»
 
- سوال 25 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اگر نمونه تيپ معرفي شده براي يک آرايه، کيفيت خود را از دست داده باشد و ساختارهاي تاکسون مربوطه قابل تشخيص نباشد، به عملي که انجام مي شود چه گفته مي شود؟
1) تعيين Lectotype
2) تعيين Epitype
3) تعيين Neotype
4) تعيين Ex-type calture
پاسخ سوال 25 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 26 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – براي پيدايش گونه هاي جديد در فرايند گونه زايي قارچ ها، نقش کدام عامل مهم تر است؟
1) جهش و سازگاري
2) جهش و پيوند هيفي
3) نوترکيبي جنسي و پيوند هيفي
4) نوترکيبي جنسي و سازگاري
پاسخ سوال 26 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 27 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اصطلاح Homoplasy در زمينه فيلوژنتيک به چه مفهومي است؟
1) شباهت به دليل فرايند گونه زايي
2) شباهت در اثر تکامل همگرا از نياهاي مختلف
3) شباهت در اثر تکامل واگرا از يک نياي مشترک
4) شباهت به دليل به ارث رسيدن صفات نيايي مشترک
پاسخ سوال 27 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 28 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – با در نظر گرفتن سازگاري رويشي بين دو جدايه در قارچ ها، کدام فرايند باعث ايجاد مرگ برنامه ريزي شده سلول مي شود؟
1) ناسازگاري هتروکاريوني بين هيف هاي دو جدايه از يک گروه VCG
2) آناستوموز غير خودي بين هيف هاي دو جدايه از دو گروه مختلف VCG
3) آناستوموز پايدار خودي بين هيف هاي دو جدايه از دو گروه مختلف VCG
4) آناستوموز موقت و غيرخودي بين هيف هاي دو جدايه از يک گروه VCG
پاسخ سوال 28 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 29 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام مورد مفهوم synanamorph است؟
1) دو آنامورف متفاوت متعلق به دو تلئو مورف شبيه هم است.
2) دو آنامورف شبيه به هم متعلق به دو تلئومورف متفاوت است.
3) يکي از دو يا بيشتر از دو آنامورف متعلق به يک تلئومورف که آن ها را توليد مي کند.
4) از يکي از دو يا بيشتر از دو تلئومورف متعلق به يک آنامورف که آن ها را توليد مي کند.
پاسخ سوال 29 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «3»
 
- سوال 30 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – فرض بر اين است که قارچ ها از يک پروتوزوآي نزديک به کوآنوفلاژل ها منشأ گرفته اند. اين تکامل چگونه ممکن است اتفاق افتاده باشد؟
1) در اثر از دست دادن خاصيت فتوسنتزي و تاژک
2) در اثر حذف خاصيت فاگوتروفي و ايجاد ديواره سلولي
3) در اثر تبديل ترکيبات ديواره سلولي به کيتين و از دست دادن تاژک
4) در اثر حذف خاصيت اسموتروفي و از دست دادن خاصيت فتوسنتري
پاسخ سوال 30 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»