سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهارصد و هشتاد و دوم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهارصد و هشتاد و دوم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام مفهوم، اصطلاحي کلي براي راهنمايي به هنگام تصميم گيري است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) دستورالعمل
2) خط مشي
3) رويه
4) مقررات
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در برنامه ريزي مفهوم آينده گزيني با کدام مورد مطابقت دارد؟
1) پيش بيني آينده
2) آينده سازي
3) آينده سازي و آينده نگري
4) آينده نگري
پاسخ سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «3»
 
- سوال 3 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از اصول مديريت هانري فايول بيانگر اين است که در هر سازمان بايد احترام و فرمانبرداري نسبت به قوانين و اهداف سازمان وجود داشته باشد؟
1) انضباط 
2) وحدت جهت
3) اختيار و مسئوليت
4) وحدت فرماندهي
پاسخ سوال 3 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 4 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – جلب مشارکت حداکثري، از ويژگي هاي کدام مرحله از رشد و گسترش سازمان ها است؟
1) دوره افول و مرگ
2) دوره فعاليت عادي
3) دوره شکل گيري
4) دوره پرورش
پاسخ سوال 4 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 5 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام ويژگي، تغيير اجتماعي محسوب نمي گردد؟
1) تغيير اجتماعي در طول زمان شناخته مي شود.
2) تغيير اجتماعي بايد مداوم و استوار باشد.
3) تغيير اجتماعي لزوماً يک پديده جمعي نيست.
4) تغيير اجتماعي بايد يک تغيير ساختي باشد.
پاسخ سوال 5 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «3»
 
- سوال 6 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در نظريه مرکز - پيرامون فريدمن تسلط هسته بر پيرامون از کدام راه صورت نمي پذيرد؟
1) اثر اجتماعي
2) اثر اطلاعاتي
3) اثر رواني
4) اثر پيوند
پاسخ سوال 6 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 7 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – از مسائل اساسي روستاهاي ايران پس از حذف مالک، کدام بود؟
1) کمبود نيروي کار ماهر و متخصص
2) نبود اعتبارات در سطح وسيع
3) کمبود شرکت هاي تعاوني روستايي
4) عدم جايگزيني مديريت آگاه
پاسخ سوال 7 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 8 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در حقيقت، در مباحث نظري توانمندسازي زنان روستايي، نظريه زنان در توسعه WID معادل کدام نظريه است؟
1) برابري (عدالت)
2) تواناسازي
3) فمينيسم روستايي
4) فقرزدايي جنسيتي
پاسخ سوال 8 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 9 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کشاورزي چند کارکردي در روستاها با نظريه کدام صاحب نظر همخواني ندارد؟
1) والت روستو
2) نيل اسملسر
3) آرتور لوئيس
4) آيزنشتات
پاسخ سوال 9 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 10 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات در مناطق روستايي، بيشتر از همه به کاهش کدام يک از ابعاد محروميت روستايي کمک مي کند؟
1) بي قدرتي
2) فقر
3) انزوا
4) آسيب پذيري
پاسخ سوال 10 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «3»
 
- سوال 11 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام مورد، هدف اصلي مرحله دوم اصلاحات ارضي بوده است؟
1) حذف الگوي بهره برداري اشتراکي
2) حذف نظام سهم بري بدون تغيير نظام زمين داري
3) محدود کردن مالکيت مالکان به يک ده شش دانگ
4) تقسيم زمين ميان مالکان و بهره برداران به نسبت بهره مالکانه
پاسخ سوال 11 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 12 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام روش پژوهشي است که براي بهبود و تعديل فعاليت ها در يک سيستم استفاده مي شود؟
1) مطالعه موردي
2) تئوري بنياني
3) پيمايش
4) اقدام پژوهي
پاسخ سوال 12 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 13 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اشباع تئوريک در پژوهش هاي کيفي در چه زماني رخ مي دهد؟
1) اعتبارسنجي يافته هاي تحقيق
2) جمع آوري داده ها
3) نمونه گيري
4) تحليل داده ها
پاسخ سوال 13 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 14 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام روايي مربوط به تعميم پذيري در پژوهش کمّي است؟
1) سازه اي
2) صوري
3) بيروني
4) دروني
پاسخ سوال 14 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «3»
 
- سوال 15 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در کدام روش، شيوه نمونه گيري تصادفي کاربردي ندارد؟
1) آزمايشي
2) شبکه آزمايشي
3) پيمايشي
4) مطالعه موردي
پاسخ سوال 15 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 16 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام مورد جزء ويژگي هاي روش تحقيق پس رويدادي نيست؟
1) مشاهده به وسيله پژوهشگر
2) گذشته نگر
3) کنترل غيرمستقيم
4) اجراي علت
پاسخ سوال 16 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 17 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – از کدام روش نمونه گيري زماني که امکان تهيه فهرستي از اعضاي جامعه وجود ندارد، استفاده مي شود؟
1) اتفاقي
2) طبقه اي
3) منظم
4) تصادفي ساده
پاسخ سوال 17 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 18 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام مورد معرف ويژگي هاي روش تحقيق آزمايشي نيست؟
1) گروه بندي آزمودني ها براساس متغير مستقل
2) دستکاري به صورت مستقيم
3) از معلول به علت
4) موقعيت يا شرايط ساختگي
پاسخ سوال 18 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «3»
 
- سوال 19 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – منظور از تعيين دقت و اعتمادپذيري ابزار سنجش کدام نوع روايي است؟
1) پايايي
2) صوري
3) محتوايي
4) ظاهري
پاسخ سوال 19 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 20 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام نوع متغير عيني و واقعي نبوده و به صورت فرضي بر پديده مشاهده شده تاثير مي گذارد؟
1) مستقل
2) مزاحم
3) کنترل
4) تعديل کننده
پاسخ سوال 20 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 21 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در رويکرد سيستمي به ارزشيابي پروژه، کدام حيطه از ساير حيطه ها وسيع تر است؟
1) منافع
2) تاثير
3) نفوذ
4) کنترل
پاسخ سوال 21 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 22 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – بالاترين سطح ارزشيابي توانمندساز در پروژه ها کدام است؟
1) مدافعه
2) آزادسازي
3) تسهيل گري
4) روشن گري
پاسخ سوال 22 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 23 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام مورد جزء عناصر کليدي ارزشيابي پروژه در مديريت پيامدگرا نمي باشد؟
1) اثربخشي امور عملياتي
2) ايجاد محيط يادگيري
3) هدايت راهبرد پروژه
4) توسعه ظرفيت مديريتي
پاسخ سوال 23 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 24 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام مورد معرف ارزشيابي چند پروژه از يک جنبه خاص است؟
1) تخصصي
2) تطبيقي
3) قياسي
4) موضوعي
پاسخ سوال 24 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 25 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام مورد جزء معيارهاي معمول فرا ارزشيابي پروژه ها قرار نمي گيرد؟
1) مطلوبيت يا سودمندي
2) صحت و دقت
3) پايداري
4) امکان پذيري
پاسخ سوال 25 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «3»
 
- سوال 26 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – يک نقطه مرجع يا استاندارد براي مقايسه عملکردها و دست يافته ها چه ناميده مي شود؟
1) محک
2) معيار
3) خط مبنا
4) وضعيت پايه
پاسخ سوال 26 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 27 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – روش ضريب محروميت توسط برنامه عمران سازمان ملل براي کدام هدف مورد استفاده قرار مي گيرد؟
1) براي بررسي فقر در بين کشورها
2) براي تعيين شکاف طبقاتي در کشورها
3) براي محاسبه شاخص توسعه انساني کشورها
4) براي معرفي روش هاي محروميت زدايي از کشورها
پاسخ سوال 27 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «3»
 
- سوال 28 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – برنامه آمايش سرزمين قبل از انقلاب در ايران توسط کدام نهاد تدوين شد؟
1) مشاورين بتل
2) مشاورين ستيران
3) مشاورين ماوراء بحار با همکاري سازمان برنامه
4) مشاورين موريسن نودسن با همکاري سازمان برنامه
پاسخ سوال 28 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 29 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – سومين سطح هدف يادگيري در هر يک از حيطه هاي شناختي، عاطفي و رواني - حرکتي به ترتيب کدام است؟
1) کاربرد - ارزش گذاري - سرعت و دقت انجام کار
2) تجزيه و تحليل - پاسخ - اجراي مستقل
3) تجزيه و تحليل - ارزش گذاري - سرعت و دقت انجام کار
4) کاربرد - پاسخ - اجراي مستقل
پاسخ سوال 29 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 30 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام مورد راهبردهاي رفتاري را که بر موفقيت سازمان تاثيرگذار هستند، به ترتيب از راست به چپ درست تر نشان مي دهد؟
1) گشودگي - بستن - تغيير
2) گشودگي - تغيير - بستن
3) بستن - گشودگي - تغيير
4) تغيير - گشودگي - بستن
پاسخ سوال 30 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»