سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهارصد و نود و چهارم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهارصد و نود و چهارم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در کدام رويشگاه و به کدام دليل جرم مخصوص ظاهري چوب نراد بيشتر است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) با درختان تنک، چون سهم چوب بهاره بيشتر است.
2) با درختان تنک، چون سهم چوب تابستانه بيشتر است.
3) با درختان متراکم، چون سهم چوب بهاره کمتر است.
4) با درختان متراکم، چون سهم چوب تابستانه کمتر است.
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «3»
 
- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اجزاء اصلي تربانتين بازيابي شده از پخت کرافت سوزني برگان را کدام ترکيبات تشکيل مي دهد؟
1) پلي ترپنوئيدها
2) استروييدها
3) مونوترپنوئيدها
4) دي ترپنوئيدها
پاسخ سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «3»
 
- سوال 3 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – نام کلي مواد استخراجي موجود در کانال هاي رزيني سوزني برگان چه نام دارد؟
1) موم ها
2) ترکيبات فنولي
3) ترپن ها و ترپنوئيدها
4) ترکيبات آليفاتيک
پاسخ سوال 3 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «3»
 
- سوال 4 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در چه روش از روش هاي استخراج ليگنين جهت آماده نمودن نمونه چوبي از آسيباب گلوله اي استفاده مي شود؟
1) ويل اشتر
2) براون
3) کلاسون
4) بيورکمن
پاسخ سوال 4 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 5 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام مورد درباره اثر دما در مقاومت به ضربه چوب درست است؟
1) مشهود نيست.
2) به گونه بستگي دارد.
3) مستقل از گونه است.
4) در پهن برگان و سوزني برگان يکسان است.
پاسخ سوال 5 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 6 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در آزمون خمش استاتيکي چوب و محصول چوب پايه مُد مناسب تنش چگونه رعايت مي شود؟
1) توسط ضريب لاغري
2) با نسبت ارتفاع مقطع به پهنا
3) توسط ضريب نما
4) با نسبت طول دهانه به ارتفاع مقطع
پاسخ سوال 6 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 7 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مقاومت به ضربه چوب هاي پهن برگ در سطح شعاعي و مماسي آن ها چگونه است؟
1) به دانسيته آن ها بستگي دارد.
2) تفاوت ندارد.
3) مانند سوزني برگان است.
4) تفاوت مشهود دارد.
پاسخ سوال 7 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 8 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – شکست چوب زير بار تکراري ناشي از کدام مورد است؟
1) ارتعاش وارده
2) خستگي
3) حداکثر تنش
4) رطوبت محيط
پاسخ سوال 8 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 9 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اثر وجود رزين در چوب مانند ليگنين در آن؛
1) مقاومت فشاري را افزايش نمي دهد.
2) جذب آب را تشديد مي کند.
3) نسبت مقاومت فشاري را کاهش مي دهد.
4) مقاومت برشي را افزايش مي دهد.
پاسخ سوال 9 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 10 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – جذب رطوبت عامل چه نوع تنشي است؟
1) داخلي
2) بيروني
3) شکاف خوري
4) فقط محوري
پاسخ سوال 10 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 11 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در تخته چندلا، شکست ناشي از کدام مورد عامل مهمي است؟
1) توأم تنش هاي برشي و خمشي
2) برش عمود بر الياف
3) برش موازي الياف
4) تنش برشي پيچشي
پاسخ سوال 11 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 12 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مقاومت کششي الياف با کاهش زاويه ميکروفيبريلي چه تغييري خواهد کرد؟
1) افزايش مي يابد.
2) کاهش مي يابد.
3) ابتدا افزايش و سپس کاهش مي يابد.
4) ابتدا کاهش و سپس افزايش مي يابد.
پاسخ سوال 12 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 13 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در کدام ميکروسکوپ بايد نمونه ها را با لايه نازکي از طلا پوشاند؟
1) ميکروسکوپ ماوراء بنفش
2) ميکروسکوپ اختلاف فاز
3) ميکروسکوپ فلوسنس
4) ميکروسکوپ الکتروني روبشي SEM
پاسخ سوال 13 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 14 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – براي نشان دادن ليگنيني شدن بهتر است از کدام ميکروسکوپ استفاده شود؟
1) SEM
2) TEM
3) فلورسانس
4) نوري
پاسخ سوال 14 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «3»
 
- سوال 15 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – منبع الياف شاهدانه کدام است؟
1) الياف پوستي
2) الياف پوشش دانه
3) الياف پوشش برگ
4) الياف چوب ساقه
پاسخ سوال 15 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 16 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – بزرگ ترين نسبت طول به قطر الياف در کدام دسته از گياهان ديده مي شود؟
1) سوزني برگان و پهن برگان
2) پهن برگان
3) گياهان غيرچوبي
4) سوزني برگان
پاسخ سوال 16 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «3»
 
- سوال 17 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در طي مراحل تمايز و تشکيل سلول کدام يک از سلول ها، نسبت به ساير سلول ها سريع تر تمايز مي يابد؟
1) تراکئيد
2) آوند
3) فيبر
4) پارانشيم
پاسخ سوال 17 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 18 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – از رنگ آسترابلو براي شناسايي کدام يک از سلول ها استفاده مي شود؟
1) سلول هاي تراکئيد نرمال سوزني برگان
2) سلول هاي بافت اشعه نرمال
3) سلول هاي منطقه کامبيوم
4) سلول هاي فيبر نرمال پهن برگان
پاسخ سوال 18 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «3»
 
- سوال 19 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در منطقه کامبيوم تعداد تقسيمات سلول کامبيوم در کدام جهت بيشتر مي باشد؟
1) در تمام جهات يکسان است.
2) در جهت مماسي
3) به سمت پوست
4) به سمت مغز
پاسخ سوال 19 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 20 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در کدام سلول ليگنين غالب از نوع سيرنجيل مي باشد؟
1) تراکئيد
2) آوند
3) فيبر پهن برگان
4) پارانشيم سوزني برگان
پاسخ سوال 20 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «3»
 
- سوال 21 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در آغاز فعاليت رويشي در درختان مناطق معتدله سلول کامبيوم ابتدا کدام يک از سلول ها را به وجود مي آورد؟
1) مادري آبکش
2) مادري چوب
3) آوند
4) فيبر
پاسخ سوال 21 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 22 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – به نظر شما توارث پذيري در کدام عامل بيشترين مقدار را دارد؟
1) زاويه ميکروفيبريلي
2) ارتفاع درخت
3) نوع ليگنين
4) قطر درخت
پاسخ سوال 22 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «3»
 
- سوال 23 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام مورد در هنگام کاشت نهال در جنگل ميزان توليد چوب جوان را کاهش مي دهد؟
1) کشت نهال با فاصله
2) تنک کردن جنگل
3) روشن کردن جنگل
4) هرس کردن زودهنگام (در سال هاي جواني)
پاسخ سوال 23 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 24 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کوددهي با کود نيتروژن در سال هاي جواني درختان سوزني برگ موجب کاهش کدام مورد مي شود؟
1) وزن مخصوص - طول تراکئيد
2) پهناي حلقه رويش - مقدار ليگنين
3) وزن مخصوص - مقدار ليگنين
4) پهناي حلقه رويش - ضخامت ديواره تراکئيد
پاسخ سوال 24 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 25 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اختلاف بين ويژگي هاي چوب جوان و چوب بالغ در کدام مورد کمترين است؟
1) نيمه بخش روزنه اي ها
2) پراکنده آوندها
3) بخش روزنه اي ها
4) کاج هاي سخت
پاسخ سوال 25 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 26 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در رابطه تعيين درصد حجم گرده بينه پاک سوزني برگان دو عامل مهم کدام است؟
1) ارتفاع اولين شاخه مرده و درجه مستقيم بودن تنه
2) ارتفاع اولين شاخه زنده و درجه مستقيم بودن تنه
3) ارتفاع اولين شاخه مرده و قطر گرده بينه اول
4) ارتفاع اولين شاخه زنده و قطر گرده بينه اول
پاسخ سوال 26 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 27 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در اغلب سوزني برگان از مغز به سمت پوست، ميزان کدام مورد کاهش مي يابد؟
1) چوب واکنشي
2) چوب پايان
3) وزن مخصوص
4) الياف مارپيچي
پاسخ سوال 27 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 28 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام مورد، نقش کوددهي در تفاوت دانسيته بين چوب آغاز و پايان است؟
1) در همان سال کوددهي افزايش مي دهد بعد کاهش مي دهد.
2) کاهش مي دهد.
3) افزايش مي دهد.
4) تاثيري ندارد.
پاسخ سوال 28 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 29 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کاشت دستي در مقابل زادآوري طبيعي چه مزيتي دارد؟
1) کنترل تراکم بيش از حد
2) کم شدن اعوجاج تنه
3) بهبود استقرار اوليه نهال
4) کم شدن هزينه هاي جاري
پاسخ سوال 29 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 30 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – فاصله گذاري اوليه بين نهال ها بر کدام عامل تاثير مي گذارد؟
1) برش هاي حفاظتي
2) کوددهي
3) آبياري
4) تنک سازي
پاسخ سوال 30 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»