سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهارصد و نود و ششم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهارصد و نود و ششم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در کدام دوره، ايوان هاي دورن گرا ديده مي شود؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) هخامنشي
2) ماد
3) ساساني
4) اشکاني
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – روش سازه اي که براي پيوند پوسته دروني و بيروني در گنبد قابوس استفاده شده، چه نام دارد؟
1) گردچين
2) صندوقه چيني
3) رگ چين
4) خوانچه پوش
پاسخ سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 3 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام مورد، تواما در راستاي هندسه مرکزگرا و ايجاد نقطه عطف به کار رفته است؟
1) ايوان
2) ايوان ستون دار
3) چهارتاقي
4) چهار صفه
پاسخ سوال 3 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «3»
 
- سوال 4 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – براي ساخت کتيبه هاي آجري در بناهاي تاريخي، کدام يک زا انواع خطوط زير کمتر استفاده شده است؟
1) بنايي
2) ثلث
3) نسخ
4) نستعليق
پاسخ سوال 4 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 5 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام مورد، تغييرات انجام شده در قرن چهارم هجري قمري (دوران آل بويه) در مسجد جامع اصفهان است؟
1) تغيير نماي صحن
2) گسترش شبستان ها
3) ساخته شدن ايوان ها
4) اضافه شدن گنبدخانه
پاسخ سوال 5 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 6 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از انواع کاربندي ها (سقف سازي ها ثانويه) را نمي توان بر فراز زمينه اي با پلان دلخواه اجرا کرد؟
1) رسمي بندي
2) کاسه سازي
3) مقرنس سازي
4) يزدي بندي
پاسخ سوال 6 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 7 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – ايده پارک هاي مرکزي، نخستين بار توسط کدام معمار منظر مطرح گرديد؟
1) ناش
2) رپتون
3) براون
4) المستد
پاسخ سوال 7 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 8 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام مورد، از علل اصلي ساخت باغ عباس آباد بهشهر در ميان جنگل است؟
1) محرميت ديد
2) سهولت دسترسي
3) ديد مناسب به دريا
4) دسترسي مطلوب به منابع آب
پاسخ سوال 8 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «3»
 
- سوال 9 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مهم ترين ويژگي باغ ايراني کدام است؟
1) انتظام
2) محوريت
3) محصوريت
4) نقطه عطف
پاسخ سوال 9 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 10 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – طراحي به شيوه توسکاني، با چه سبک باغ سازي و در کدام شهر بوده است؟
1) فرانسوي، نانسي
2) فرانسوي ، پاريس
3) ايتاليائي، رُم
4) ايتاليايي، فلورانس
پاسخ سوال 10 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 11 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – معروف ترين باغ ساز سبک اومانيسم رنسانس، کدام است؟
1) آلبرتي
2) برنيني
3) بروميني
4) رافائل
پاسخ سوال 11 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 12 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – تمامي موارد از الگوهاي شکلي برگرفته از طبيعت در روند طراحي معماري منظر تأثيرگذارند، به جز:
1) مارپيچ
2) متقاطع
3) پيچ
4) انشعاب
پاسخ سوال 12 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 13 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – بيشترين مخالفت در باب ارج نهادن و تاثيرپذيري هر اثر معماري به شيوه خود از گذشته، در کدام دوره ديده مي شود؟
1) آرت دکو
2) رنسانس
3) رم باستان
4) قرن بيستم
پاسخ سوال 13 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 14 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – قابليت کلي پوسته خارجي و جدارهاي داخلي در ذخيره سازي و پس دادن حرارت را چه مي گويند؟
1) اينرسي حرارتي
2) انتقال حرارتي
3) بازتاب حرارتي
4) جرم حرارتي
پاسخ سوال 14 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 15 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – به چه علت، برخي مواد خاصيت عايق حرارتي دارند؟
1) چگالي زياد ماده
2) تراکم زياد مواد
3) الياف ريز درون مواد
4) وجود حباب هاي ريز هواي محبوس در ماده
پاسخ سوال 15 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 16 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – تمامي موارد، جزو روش هاي اتصال سازه هاي بادي به يکديگر هستند، به جز:
1) دوخت
2) جوش حرارتي
3) جوش و چسب
4) قلاب هاي زنجيري
پاسخ سوال 16 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 17 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در کدام نوع از معماري متحرک عناصر معماري نسبت به شرايط محيطي از جمله نور، صوت و حرارت واکنش نشان مي دهند؟
1) پاسخگو
2) جنبشي
3) تطبيق پذير
4) تغيير شکل پذير
پاسخ سوال 17 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 18 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در اقليم هاي گرم مناسب ترين زاويه قرار دادن فتوولتائيک برابر است با:
1) 45 درجه 
2) عرض جغرافيايي منطقه
3) عرض جغرافيايي منطقه به علاوه 15 درجه
4) عرض جغرافيايي منهاي 15 درجه
پاسخ سوال 18 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 19 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اساس کار «زير بام خورشيدي» چيست؟
1) استفاده مجدد از حرارت بنا
2) جذب غيرمستقيم حرارت آفتاب
3) جذب مستقيم حرارت آفتاب
4) حفظ حرارت بنا
پاسخ سوال 19 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 20 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – وجود آلومينيوم در خاک رس سبب مي شود آجر:
1) نفوذناپذير شود.
2) شکننده و ضعيف شود.
3) چسبندگي اش به ملات کاهش يابد.
4) هنگام خشک شدن دچار ترک شود.
پاسخ سوال 20 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «70»
 
- سوال 21 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – بار ناشي از بار بارد بر روي ساختماني به ارتفاع 10 متر با سقف شيب دار با زاويه 20 درجه روي کدام عنصر معماري بيشتر است؟
1) ديوار رو به باد
2) ديوار پشت به باد
3) بام با شيب رو به باد
4) بام با شيب پشت به باد
پاسخ سوال 21 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «3»
 
- سوال 22 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام مورد، در پيشينه معماري اُرگانيک تاثير بيشتري داشته است؟
1) آموزش هاي مدرسه باهاوس
2) معماري دوره سونگ در چين
3) آموزش هاي معماري سنتي ژاپن
4) معماري فرانک لويد رايت
پاسخ سوال 22 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 23 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – دوره طلايي هنر بيزانس، بيشتر با چه اثر معماري شناخته مي شود؟
1) سان ويتاله
2) سانتا سوفيا
3) سان پيترو
4) سانتا ماريا
پاسخ سوال 23 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 24 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – همه موارد در هرم مازلو، در مراتب نيازهاي اساسي انسان هستند، به جز:
1) عزت نفس
2) تحقق خويشتن
3) امنيت
4) فيزيولوژيک
پاسخ سوال 24 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 25 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام مورد، نمونه اي از معماري باروک انگلستان است؟
1) سن پل
2) سن پيتر
3) سن کارلو
4) سن مارکو
پاسخ سوال 25 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 26 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام معمار معاصر ايران، توجه به گرايش هاي نئوکلاسيک خردگرا و استفاده از عناصر معماري کلاسيک مانند صفه و ريتمف از مشخصه هاي آثارش است؟
1) پل آبکار
2) گابريل گورکيان
3) محسن فروغي
4) وارطان هوانسيان
پاسخ سوال 26 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «3»
 
- سوال 27 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – ساخت کدام يک از کاربري هاي زير، در سال هاي نيمه دوم قرن 19 م. بيشتر مورد نظر و تاثيرگذار بوده است؟
1) ويلاها
2) نمايشگاه ها
3) کارخانه ها
4) بناهاي يادماني
پاسخ سوال 27 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 28 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مجموعه ساختمان هاي راه آهن در دوره پهلوي اول، عمدتاً توسط کدام معمار معاصر طراحي و اجرا شده است؟
1) کريم طاهر زاده بهزاد
2) گابريل گورکيان
3) محسن فروغي
4) وارطان هوانسيان
پاسخ سوال 28 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 29 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – «دخالت هاي حکومتي» و «قالب هاي فرهنگي بدون حمايت مردمي»، دلايل اصلي به پايان رسيدن کدام مکتب معماري در قرن 20 بود؟
1) مدرنيسم  
2) کانستراکتيويسم
3) فوتوريسم
4) ديکانستراکشن
پاسخ سوال 29 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 30 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – «هرمنوتيک»، به کدام يک از قلمروهاي انديشه، پرداخته است؟
1) تاريخي
2) ديني
3) علمي
4) هنري
پاسخ سوال 30 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»