سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهارصد و شصت و سوم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهارصد و شصت و سوم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – گياهان متعلق به کدام تيره گياهي انباشته کننده گوگرد هستند؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) گندميان
2) شب بوئيان
3) گلسرخيان
4) پروانه آسائيان
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام عنصر در واکنش هاي اکسيد و احيا و عملکرد کربونيک آنهيدراز دخالت دارد؟
1) مس
2) نيکل
3) موليبدن
4) روي
پاسخ سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 3 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – انتقال آنتوسيانين از عرض تونوپلاست توسط ناقلين ABC با صرف انرژي به شکل ....... در اتصال با ....... صورت مي گيرد.
1) ATP - فيتوکلاتين 
2) PPi - گلوتاتيون
3) ATP - گلوتاتيون
4) PPi - فيتوکلاتين
پاسخ سوال 3 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «3»
 
- سوال 4 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – ساختار فتوسيستمي سيانوباکترها مشابه ساختار فتوسيستمي کدام يک از موجودات فتوسنتزي زير است؟
1) گياهان عالي
2) باکتري هاي گوگردي سبز
3) باکتري هاي گوگردي ارغواني
4) باکتري هاي غيرگوگردي ارغواني
پاسخ سوال 4 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 5 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در کدام واکنش، فسفوريلاسيون اکسايشي در سطح گهرمايه رخ مي دهد؟
1) تبديل مالات به اگزالواستات
2) تبديل ايزوسيترات به 2- اگزوگلوتارات
3) تبديل سوکسينيل coA به سوکسينات
4) تبديل پيرويک اسيد به استيل COA
پاسخ سوال 5 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «3»
 
- سوال 6 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از هورمون هاي گياهي به ترتيب در بسته شدن روزنه ها و در ريشه زائي دخالت مي کنند؟
1) سيتوکينين و اتيلن
2) آبسيزيک اسيد و اکسين
3) ژيبرلين و سيتوکينين
4) ژاسمونات و اتيلن
پاسخ سوال 6 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 7 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از هورمون ها در تشکيل آئرانشيم در گياهان تحت شرايط غرقابي دخالت دارد؟
1) ژيبرلين
2) اکسين
3) اتيلن
4) ژاسمونيک اسيد
پاسخ سوال 7 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «3»
 
- سوال 8 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – ميوه با دو - مريکارپ در کدام سرده (جنس) ديده مي شود؟
1) Anethum
2) Anthemis
3) Anchusa
4) Artemisia
پاسخ سوال 8 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 9 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – ويژگي هاي آپومورفيک (اشتقاقي) جگر واش ها کدامند؟
1) وجود روزنه و اجسام روغني
2) وجود ستونک و الاتر
3) وجود الاتر و اجسام روغني مشخص
4) وجود سرپوش و دندانه هاي پريستوم
پاسخ سوال 9 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «3»
 
- سوال 10 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – گياه علفي آبزي با نهنج پهن شده با برچه هاي منفرد فرورفته در رأس و ميوه فندقه ويژگي کدام تيره گياهي است؟
1) Araliaceae
2) Cabombaceae
3) Nymphaeaceae
4) Nelumbonaceae
پاسخ سوال 10 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 11 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام آمينو اسيد در محل تاخوردگي ساختار پلي پپتيدي کانال آکواپورين و ديگر ترابرهاي غشائي قرار دارد؟
1) آسپارژين
2) پرولين
3) آلانين
4) هيستيدين
پاسخ سوال 11 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 12 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – نوع گرده افشاني در تيره Typhaceae چگونه است؟
1) آنموفيلي
2) آنتموفيلي
3) هيدروفيلي
4) زوئيدوفيلي
پاسخ سوال 12 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 13 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مجاري ترشحي صمغ در کاج به چه صورت تشکيل مي شوند؟
1) اندوژن
2) ليزيژن
3) شيزوليزيژن
4) شيزوژن
پاسخ سوال 13 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 14 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در مريستم هاي کناري، تقسيمات بيشتر از چه نوعي مي باشد؟
1) عرضي
2) شعاعي
3) مماسي
4) در تمام جهات
پاسخ سوال 14 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «3»
 
- سوال 15 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – پديده سيتولوژيک آندوپلي پلوئيدي در کدام گروه گياهي رايج است؟
1) نهاندانگان
2) سرخس ها
3) بازدانگان
4) نهان زادان آوندي
پاسخ سوال 15 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 16 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – پايه کريستال هاي سيستوليت و دروس به ترتيب در ....... قرار دارند.
1) ديواره و ديواره
2) واکوئل و ديواره
3) ديواره و واکوئل
4) واکوئل و واکوئل
پاسخ سوال 16 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «3»
 
- سوال 17 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – تانن ها در کدام يک از ساختارهاي زير ممکن است تجمع يابند؟
1) ديواره و پلاست
2) واکوئل و ديواره
3) ديواره و سيتوزول
4) واکوئل و پلاست
پاسخ سوال 17 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 18 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – ژن هاي کد کننده زير واحدهاي کوچک و بزرگ آنزيم روبيسکو به ترتيب در کدام اندامک (اندامک ها) قرار دارند؟
1) هسته - هسته 
2) کلروپلاست - هسته
3) کلروپلاست - کلروپلاست
4) هسته - کلروپلاست
پاسخ سوال 18 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 19 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک، از ويژگي هاي کلانشيم است؟
1) ديواره ثانويه - بافت مرکب - فقدان باززايي
2) ديواره اوليه - بافت ساده - قابليت باززايي
3) ديواره ثانويه - بافت مرکب - قابليت باززايي
4) ديواره اوليه - بافت ساده - فقدان باززايي
پاسخ سوال 19 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 20 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در ليگنين بازدانگان، کدام مونومر با درصد بالايي وجود دارد؟
1) سيناپيک اسيد
2) سيناپيل الکل
3) کونيفريل الکل
4) پاراکوماريل الکل
پاسخ سوال 20 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «3»
 
- سوال 21 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از ترکيبات زير به عنوان شناساگر واکنش مهلر عمل مي کنند؟
1) PMS
2) پيوسيانين
3) EMN
4) ويولوژن
پاسخ سوال 21 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «3»
 
- سوال 22 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – آنزيم اوروپورفيرينوژن کوسنتاز کدام يک از واکنش هاي زير را در مسير بيوسنتز کلروفيل ها کاتاليز مي کند؟
1) چرخش حلقه چهارم تتراپيرول
2) داميناسيون پورفوبيلينوژن ها
3) بهم پيوستگي منظم سر به دم PBG
4) دکربوکسيلاسيون باقيمانده هاي پروپيونيل در حلقه هاي پيرولي
پاسخ سوال 22 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 23 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام ليپيد در غشاء هاي کلروپلاستي بيشتر يافت مي شود؟
1) اسفنگوليپيدها
2) فسفاتيديل کولين
3) فسفاتيديل اتانول آمين
4) گالاکتوزيل دي آسيل گليسرول ها
پاسخ سوال 23 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 24 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام عامل مي تواند سبب مهار آسپاراژين سنتتاز گردد؟
1) کاهش ذخيره کربوهيدرات
2) تاريکي
3) مقادير سمي آمونياک
4) نور
پاسخ سوال 24 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 25 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در سازوکار کاتاليز کووالان، کدام گزينه معرف تشکيل مرحله حدواسط گذار است؟
1) کاهش تغييرپذيري گهرمايه براي اتصال به آنزيم يا کوآنزيم
2) اتصال کووالان کوآنزيم و گهرمايه در جايگاه فعال
3) پروتئوليز اختصاصي و تغيير پيکربندي آنزيم براي اتصال به گهرمايه
4) اتصال کووالان يک گروه هسته خواه يا الکترون خواه به کوآنزيم
پاسخ سوال 25 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 26 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در محدوده فيزيولوژيکي PH، شکل پروتون دار شده کدام آمينو اسيد در سازوکار کاتاليز بازي آنزيم ها مشارکت دارد؟
1) آمونيوم در ليزين
2) فنل در تيروزين
3) تيول در سيستئين
4) ايميدازول در هيستيدين
پاسخ سوال 26 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 27 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در رابطه با سرعت واکنش هاي آنزيمي کدام جمله صحيح است؟
1) سرعت اوليه يک واکنش آنزيمي وابسته به غلظت آنزيم است.
2) در دماهاي بالا، سرعت واکنش آنزيمي از قانون آرنيوس پيروي مي کند.
3) آنزيم هاي محدودکننده ميزان در غلظت هاي بسيار کم سرعت واکنش را تغيير مي دهند.
4) سرعت ماکزيمم يک واکنش آنزيمي در حضور بازدارنده هاي نارقابتي ثابت مي ماند.
پاسخ سوال 27 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «3»
 
- سوال 28 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام پديده يا مکانيسم، ترکيب متفاوت شيره عنصر آبکشي را از بافت هاي پيرامون آوند آبکش در گياهاني با بارگيري سيمپلاسمي توجيه مي کند؟
1) عملکرد آنزيم اينورتاز
2) نقش مکانيسم به دام اندازي پليمرها
3) نقش انتخاب پذيري اختصاصي ناقل همبرساکاروز - پروتون
4) مصرف و منابوليسم متفاوت قندها در عنصر آبکشي و سلول هاي اطراف
پاسخ سوال 28 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 29 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – فعاليت هيدروليز ATP حساس به نيترات و مقاوم به وانادات و آزيد مربوط به کدام پمپ پروتون است؟
1) پيروفسفاتاز 
2) نوع F
3) نوع P
4) نوع V
پاسخ سوال 29 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 30 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام ترکيب راحت تر از بقيه ترکيبات از غشاي ليپيدي عبور مي کند؟
1) اوره
2) گليسرول
3) دي متيل اوره
4) تري متيل سيترات
پاسخ سوال 30 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»