سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهارصد و سی و پنجم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهارصد و سی و پنجم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام تبديل بدون اين که ويژگي داده هاي اصلي در مقياس نسبتي تغيير کند را مي توان بر روي آن ها اعمال کرد؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) ريشه دوم همه اعداد
2) معکوس کردن همه اعداد
3) اضافه کردن يک عدد به همه اعداد
4) ضرب يک عدد مثبت در همه مقادير
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام مورد درباره اندازه گيري ملاک و هنجار مرجع درست است؟
1) اندازه گيري ملاک مرجع براي ارزشيابي آموزش هاي انفرادي مناسب تر است.
2) اندازه گيري ملاک مرجع براي رتبه بندي و مقايسه آزمودني ها مناسب تر است.
3) اندازه گيري هنجار مرجع براي داوري در مورد ميزان مهارت کسب شده در هدف خاصي مناسب تر است.
4) اندازه گيري هنجار مرجع براي تعيين آزمودني هايي که ميزان خاصي از توانايي را کسب کرده اند مناسب تر است.
پاسخ سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 3 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در کدام صورت، واريانس نمره کل آزمون از مجموع واريانس سوالات آن بيشتر مي شود؟
1) سوالات آزمون دشوار باشد.
2) سوالات آزمون در يک نمونه متجانس اجرا شود.
3) کواريانس بين سوالات پايين باشد.
4) بين سوالات واريانس مشترک وجود داشته باشد.
پاسخ سوال 3 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 4 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – معلم درس رياضيات قصد دارد برآوردي از خطاي اندازه گيري ناشي از طرح سوالات از نمونه اي از اهداف و محتواي آموزشي داشته باشد، براي اين منظور از کدام روش محاسبه پايايي مي تواند استفاده کند؟
1) فرم هاي موازي
2) دو نيمه کردن
3) آلفاي کرنباخ
4) باز آزمايي
پاسخ سوال 4 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 5 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – عبارت «پژوهشگر بايد بيانات نظري خود درباره مفاهيم را به فعاليت هاي قابل تشخيص و قابل تکرار تبديل کند» بيانگر کدام مورد است؟
1) پايايي
2) روايي
3) تعريف عملياتي
4) قانون
پاسخ سوال 5 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «3»
 
- سوال 6 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام مورد درباره طرح هاي آزمايشي تک آزمودني درست نيست؟
1) روايي بيروني بالايي دارد.
2) روايي دروني بالايي دارد.
3) براي بررسي رفتارهاي قابل مشاهده و اندازه گيري مناسب است.
4) يک نفر را هم در شرايط آزمايشي هم در شرايط گواه مورد بررسي قرار مي دهند.
پاسخ سوال 6 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 7 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام نوع مصاحبه در نمونه هاي با حجم بسيار زياد، مفيد بوده و شواهدي براي بررسي داده هايي که قبلاً جمع آوري شده فراهم مي نمايد؟
1) اکتشافي
2) تاييدي
3) ساختاري
4) غيررسمي
پاسخ سوال 7 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 8 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اگر براي مطالعه نحوه تعاملات اجتماعي يک دانشجو او را در کلاس درس، در ساعت تفريح و يا حتي در رستوران دانشگاه مورد مشاهده قرار دهيم از کدام نوع همسوسازي نتايج استفاده شده است؟
1) محيطي
2) روش شناختي
3) داده ها
4) بررسي کننده
پاسخ سوال 8 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 9 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – به کدهايي اطلاق مي گردد که از طريق بررسي مستقيم داده ها توسط پژوهشگر تدوين مي شوند؟
1) استقرايي
2) طبيعي
3) ظاهري
4) مقدم
پاسخ سوال 9 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 10 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – پژوهشگري به منظور مقايسه ميانگين نمرات مهارت هاي زندگي يک گروه از دانش آموزان قبل و بعد از مداخله، از يک آزمون آماري استفاده مي کند، براي انجام اين آزمون معني داري آماري کدام اطلاعات لازم نيست؟
1) تعداد افراد گروه
2) تفاوت ميانگين ها
3) ميانگين جامعه
4) همبستگي بين نمرات
پاسخ سوال 10 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «3»
 
- سوال 11 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – با فرض ثابت بودن ساير شرايط، اضافه کردن 5 نفر به نمونه اي با کدام حجم باعث افزايش بيشتر در دقت نمونه گيري مي شود؟
1) 10
2) 20
3) 100
4) 500
پاسخ سوال 11 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 12 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – عبارت «آيا شانس، يک تبيين احتمالي براي نتايج به دست آمده است؟» به کدام فرضيه اشاره دارد؟
1) جايگزين
2) پژوهشي
3) علمي
4) صفر
پاسخ سوال 12 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 13 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – منظور از اثر متقابل در يک مطالعه گراندد تئوري موثر، چيست؟
1) تعامل بين محقق و مشارکت کننده
2) تعامل بين فرايند گردآوري و تحليل داده ها
3) تعامل بين استقراء، و قياس
4) تعامل بين مقوله محوري با مقوله علّي
پاسخ سوال 13 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «3»
 
- سوال 14 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در کدام يک از مقياس هاي زير از آزمودني خواسته مي شود تا احساس خود درباره يک چيز را با انتخاب عددي که بين دو قطب متضاد است، مشخص کند؟
1) آزگود
2) ترستون
3) گاتمن
4) ليکرت
پاسخ سوال 14 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 15 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در پژوهش هاي علّي - مقايسه اي کدام مورد جزء روش هاي کنترل متغيرهاي ناخواسته، نيست؟
1) بلوک بندي
2) جايگزيني تصادفي
3) همتا کردن
4) تحليل کوواريانس
پاسخ سوال 15 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 16 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در طرح هاي تک آزمودني کدام خط ترسيم شده در اندازه گيري خط پايه، ايدئال و مناسب تر است؟
1) با شيب صفر
2) با شيب مثبت
3) با شيب منفي
4) با افت و خيز
پاسخ سوال 16 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 17 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – ويژگي هاي اصلي مدل راش (مثل تغييرناپذيري اندازه گيري در مقياس فاصله اي) در کدام مواقع برقرار خواهد بود؟
1) توزيع داده ها نرمال باشد.
2) داده ها با مدل برازش داشته باشد.
3) دشواري سوالات متوسط باشد.
4) شيب همه سوالات يک باشد.
پاسخ سوال 17 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 18 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – طرحي که در آن تمام افراد به تمام سوال ها پاسخ دهند چه نام دارد؟
1) آشيانه اي نسبي 
2) آشيانه اي * متقاطع
3) آشيانه اي
4) متقاطع
پاسخ سوال 18 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 19 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در کدام يک از روش هاي تعيين پايايي، واريانس خطاي ناشي از حافظه وجود ندارد؟
1) دو نيمه کردن
2) اجراي مجدد آزمون
3) فرم هاي همتا با فاصله زماني
4) فرم هاي همتا بدون فاصله زماني
پاسخ سوال 19 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 20 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – زماني که بخواهيم آزمودني ها و سوال ها را همزمان مقياس بندي کنيم، کدام روش مقياس بندي مناسب تر است؟
1) مقايسه هاي زوجي
2) قضاوت هاي مقايسه اي ترستون
3) مقياس بندي مطلق ترستون
4) مقياس تراکمي گاتمن
پاسخ سوال 20 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 21 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – پايايي پارامترهاي سوال در نظريه سوال پاسخ از طريق کدام عبارت ارزيابي مي شود؟
1) خطاي معيار توانايي فرد
2) ميزان آگاهي سوال
3) خطاي معيار برآوردهاي سوال
4) پراکندگي نمره هاي فرد اطراف ميانگين
پاسخ سوال 21 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «3»
 
- سوال 22 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در نظريه سوال - پاسخ، کدام پارامتر نشان دهنده کيفيت سوال است؟
1) تشخيص
2) دشواري
3) حدس
4) آستانه
پاسخ سوال 22 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 23 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – عبارت «نمره متوسط فرد در بي نهايت موقعيت اندازه گيري نظري» به کدام مورد اشاره دارد؟
1) نمره استاندارد
2) نمره پايه
3) نمره مرجع
4) نمره خام
پاسخ سوال 23 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «3»
 
- سوال 24 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام مورد، معرف موقعيتي است که در آن آزمودني ها در دامنه پايين نمره ها انباشته مي شوند؟
1) اثر سقف
2) اثر کف
3) نمره حذفي
4) نمره بدون تراز
پاسخ سوال 24 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 25 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – راهبرد فراشناخت، در کدام روش مورد تاکيد قرار مي گيرد؟
1) آزمون شناسايي
2) سوالات تشريحي
3) کارپوشه
4) نمونه کار
پاسخ سوال 25 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «3»
 
- سوال 26 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – براي تشخيص اين که يک دانش آموز چقدر طول مي کشد تا تکاليفش را تکميل کند، از کدام شيوه سنجش استفاده مي شود؟ ثبت:
1) طول رفتار
2) نرخ رفتار
3) نمونه گيري زمان
4) دوره نهفتگي
پاسخ سوال 26 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 27 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام روش براي نمره گذاري آزمون هاي تشريحي ملاک مرجع، مناسب تر است؟
1) کلي
2) تحليلي
3) سراسري
4) درجه بندي
پاسخ سوال 27 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 28 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – سوال هاي خوشه اي جزء کدام دسته از سوالات هستند؟
1) جورکردني
2) چندگزينه اي
3) صحيح - غلط
4) کوته پاسخ
پاسخ سوال 28 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «3»
 
- سوال 29 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – آزمون هاي هنجار مرجع و ملاک مرجع در کدام ويژگي با هم تفاوت ندارند؟
1) پايايي نمرات 
2) پراکندگي نمرات
3) تفسير نمرات
4) دشواري سوالات
پاسخ سوال 29 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 30 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام عامل در مورد حدس نادرست است؟
1) روايي را کاهش مي دهد.
2) پايايي نمرات را کاهش مي دهد.
3) ضريب دشواري را افزايش مي دهد.
4) ضريب تميز را افزايش مي دهد.
پاسخ سوال 30 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»