سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهارصد و بیست و یکم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهارصد و بیست و یکم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – تبيين تاريخي به عنوان روش تحليل سياسي، بر کدام پديده اجتماعي استوار است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) تکامل
2) هنجارها
3) ماهيت قدرت
4) تبعيت گروهي
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – جامعه شناسي سياسي مارکس چگونه تبلور يافته است؟
1) اقتصاد سياسي
2) تاکيد بر ساختار توليد
3) بحث از رابطه زيربنا و روبنا
4) کشف ريشه هاي دولت در دورن جامعه
پاسخ سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 3 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – الگوي نظري ماکس وبر و جوزف شومپيتر چيست؟
1) بوروکراتيک 
2) پوپوليسم
3) کثرت گرايي جديد
4) تکنوکراتيک رقابتي
پاسخ سوال 3 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 4 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – دو وجه مهم انديشه سياسي مدرن چيست؟
1) فرد و جمع
2) دولت و جامعه
3) دانش و قدرت
4) عقل و اراده بشري
پاسخ سوال 4 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 5 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – «اپتر» در تعريف ضرورت هاي ساختاري به عنوان شرط اوليه ادامه حيات نظام، گرفتار کدام مسئله مي شود؟
1) مشروعيت و کارآيي
2) تمايز ميان نظام هاي گوناگون
3) تقليل گرايي ساختاري
4) تجزيه و تحليل اقتدارآميز ارزش ها
پاسخ سوال 5 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 6 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – تفاوت سازه انگاري با نظريه انتقادي در چيست؟
1) ابعاد فرانظري
2) تاکيد بر رفتار دولت
3) تاکيد بر تحليل تجربي
4) مفهوم خرد فردي و خرد جمعي
پاسخ سوال 6 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «3»
 
- سوال 7 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در کدام يک از نظريه هاي گفتمان، برخي از کنش هاي اجتماعي خارج از گفتمان قرار داده مي شود؟
1) نظريه گفتماني فرکلاف
2) تحليل گفتمان انتقادي
3) روان شناسي گفتماني
4) تحليل بر ساخت گرايي گفتماني
پاسخ سوال 7 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «3»
 
- سوال 8 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – عامل بروز جنگ از نگاه کوبدن چيست؟
1) طبقه جنگجويان
2) سرمايه داري توسعه طلب
3) فرصت هاي محدود سرزميني
4) ناکارآمدي نهادهاي بين المللي
پاسخ سوال 8 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 9 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام نقش در سياست خارجي، بر اهميت افزايش حيثيت و کسب نفوذ در نظام بين الملل از راه تعقيب خط مشي هاي داخلي خاصّ تاکيد دارد؟
1) متحد وفادار
2) دولت سرمشق
3) دولت مستقل فعال
4) مدافع اعتقادي خاص
پاسخ سوال 9 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 10 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – بنابر نوشته هاي مارکس و انگلس در دهه 1840، مهم ترين دستاورد گسترش سرمايه داري جهاني براي دولت ها چيست؟
1) تقويت تنازعات
2) طبقاتي شدن روابط بين الملل
3) ظهور جنگ به جاي رقابت اقتصادي
4) سست شدن بنيان هاي نظام بين المللي
پاسخ سوال 10 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 11 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام انديشمند روابط بين الملل، موفقيت دولت ها در ايجاد جامعه اي مرکب از حاکميت هاي برابر را امري تحقق يافته تلقي مي کند؟
1) دويل
2) ليتل
3) اوهماي
4) هايزباوم
پاسخ سوال 11 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 12 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام انديشمند محافظه کار انقلابي با تعيين هاي عقلي عصر خود به مقابله برخاست، زندگي انسان را آکنده از معماهاي چاره ناپذير مي دانست و علاقه زيادي به رابطه درست مذهب و سياست داشت؟
1) سيمون ويل
2) مايکل اوکشات
3) امانوئل مونيه
4) لئواشتراوس
پاسخ سوال 12 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «3»
 
- سوال 13 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – قلمرو حاکميت و قانون گذاري «نهاد شورا» در نظريه هاي جديد اهل سنّت، کدام است؟
1) اموري که بايد موافق شرع باشد.
2) اموري که نبايد مخالف شرع باشد.
3) اموري که بايد موافق اجماع باشد.
4) اموري که نبايد مخالف اجماع باشد.
پاسخ سوال 13 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 14 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – از نظر غزالي وظيفه سياست چيست؟
1) بررسي و شرح علوم معامله
2) بررسي و شرح علوم مدنيه
3) اصلاح آدميان و تعليم آن ها با علوم مکاشفه
4) مقابله با حکام جائر و اصلاح متوليان جامعه
پاسخ سوال 14 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 15 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – چرا از نگاه کروک و همکارانش احزاب سياسي غرب در حال تغيير برنامه ها و باز نمودن راه هاي عضوگيري در عصر جديد مي باشند؟
1) بهنجار شدن احزاب سياسي
2) متمرکز شدن سياست بر دولت
3) فرايندهاي انفکاک زدايي در سياست
4) مواجهه جنبش هاي اجتماعي با چالش
پاسخ سوال 15 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 16 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – از نگاه فريدريش ريکرت «روح» چيست؟
1) پديده اي طبيعي ناظر بر وحدت علوم
2) مفهومي تجربي در طبقه بندي پديده هاي اجتماعي
3) مفهومي متافيزيکي در درک ماهيت روابط جامعه و دولت
4) بخشي از فرايندهاي رواني فرد تاثيرگذار بر رفتارهاي اجتماعي
پاسخ سوال 16 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 17 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – ديدگاه کلاوس اوفه به جوامع معاصر چيست؟
1) جوامع مزبور را بايد جوامعي پسامدرن ديد.
2) پيچيدگي مقوم دموکراسي در اين جوامع است.
3) تحقق دموکراسي در اين جوامع کاملاً محتمل است.
4) تفويض اختيارات دولت به جامعه تحقق دموکراسي را محتمل تر مي سازد.
پاسخ سوال 17 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 18 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – موضع «حزب ملل اسلامي» در قبال رژيم پهلوي، چه بود؟
1) اعلام بي طرفي سياسي 
2) مشارکت در قدرت سياسي
3) اتحاد با علماي رده بالاي مذهبي
4) آموزش فنون جنگ چريکي به اعضاء
پاسخ سوال 18 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 19 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در کدام دسته از نظريه ها تاثير پيش فرض ها، باورها، تجربيات و جهان بيني نظريه پرداز بر فرايند نظريه پردازي توضيح داده مي شود؟
1) علمي
2) تکويني
3) تجربي
4) تبييني
پاسخ سوال 19 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 20 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام نظريه به مبناگرايي حداقلي قائل است؟
1) پست مدرنيسم
2) کارکردگرايي
3) انتقادي
4) نوکارکردگرايي
پاسخ سوال 20 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «3»
 
- سوال 21 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام انديشمند فمينيستي روابط بين الملل، بيان داشته است که «امر شخصي امر سياسي است»؟
1) انلو
2) تيکنر
3) برمن
4) سيلوستر
پاسخ سوال 21 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 22 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اختلاف اصلي ميان «نظريه سياسي سبز» و «محيط زيست گرايي» در سياست جهاني، در چيست؟
1) هنجارها
2) رفتارها
3) سياست ها
4) ساختارها
پاسخ سوال 22 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 23 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – جمله «در اختيار داشتن قدرت، لاجرم قضاوت آزادانه خرد را به فساد مي کشد.»، از کيست؟
1) هگل
2) کانت
3) ارسطو
4) دکارت
پاسخ سوال 23 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 24 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – نخستين استفاده «فوکوياما» از ايده «مبارزه براي شناسايي» چيست؟
1) غايت شناسي روابط بين الملل
2) ارائه يک نظريه فرهنگي بين الملل
3) نشان دادن تفوق نوليبراليسم و دموکراسي
4) مطالعات معرفت شناختي سياست بين المللي
پاسخ سوال 24 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 25 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مهم ترين عنصر آغازين شکل گيري «مجموعه امنيتي» منطقه اي چيست؟
1) طيفي از اشکال تعارض امنيتي
2) روابط مبتني بر دوستي و دشمني
3) ساختار امنيتي نظام بين الملل
4) الگوهاي دائمي تعارض هاي سياسي و نظامي
پاسخ سوال 25 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 26 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – از نگاه کارل پولاتي، ايده «بازار آزاد» متضمن چيست؟
1) استثمار نوين بشر
2) تمرکز سرمايه داري صنعتي
3) جدايي جامعه مدني از ساير نهادهاي اجتماعي
4) ادغام نهادهاي نظام سرمايه داري
پاسخ سوال 26 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «3»
 
- سوال 27 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – سياست «لسه فر» بر کدام اصل نظري استوار بوده است؟
1) گسترش تجارت آزاد
2) دولت در خدمت اقتصاد آزاد
3) تجارت آزاد بر محور خصوصي سازي
4) غيرسياسي کردن توليد و رفاه
پاسخ سوال 27 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 28 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مفهوم «شناخت موقعيت مند»، از کيست؟
1) لئولاونتال
2) شاتتال موفه
3) هربرت مارکوزه
4) مارک روپرت
پاسخ سوال 28 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 29 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – از نگاه کانت، بخش بنيادين امر شناخت در نظريه پردازي چيست؟
1) حدود
2) ابزارها
3) اهداف
4) سوژه ها
پاسخ سوال 29 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 30 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اذعان به ماهيت سياسي دعاوي شناختي در نظريه انتقادي، ناظر بر چيست؟
1) کساني که نظريه را توليد مي کنند.
2) رابطه شناخت و جامعه
3) سلطه فراگير منافع سرمايه داري
4) منافعي که هر نظريه دنبال مي کند.
پاسخ سوال 30 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
  • سایت سنجش3 در چه زمینه هایی خدمات ارائه می دهد؟
    جواب: در کلیه مقاطع تحصیلات تکمیلی شامل: دکتری، ارشد، کارشناسی، کاردانی، ... / آزمونهای استخدامی و دوره های آموزشی