سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهارصد و بیست و سوم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهارصد و بیست و سوم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در روش Lifo کدام مورد به روزتر و مطلوب تر می باشد؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) ترازنامه
2) سود (زیان)
3) سود (زیان) جامع
4) جریان وجوه نقد
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مفهوم کیفیت سود بالا شامل کدام مورد است؟
1) دوام پذیر و تکرار ناپذیر باشد.
2) قابل پیش بینی و عدم تکرار پذیر باشد.
3) پایدار و مربوط باشد.
4) مبلغ سود بتواند ارزش ذاتی شرکت را تقویم نماید.
پاسخ سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 3 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام مورد با ساختار بهینه سرمایه، سازگاری ندارد؟
1) نمایندگی
2) مودیلیانی و میلر با مالیات
3) سود خالص
4) سود عملیاتی
پاسخ سوال 3 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 4 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در شرایط ایدئال (بازار رقابت کامل)، کدام یک از صورت های مالی حاوی اطلاعات مربوط برای تصمیم گیری است؟
1) ترازنامه
2) صورت سود (زیان)
3) صورت جریان وجوه نقد
4) صورت سود (زیان) جامع
پاسخ سوال 4 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 5 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در تئوری تصمیم گیری، اصل بخردانه بودن بدان معنی است که فرد هنگام تصمیم گیری به گونه ای عمل می کند که:
1) به بالاترین سطح سود دست یابد.
2) به بالاترین میزان مطلوبیت مورد انتظار دست یابد.
3) به بالاترین سطح اطمینان (کم ترین سطح ریسک) دست یابد.
4) به بالاترین بازده کل دست یابد.
پاسخ سوال 5 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 6 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – هدف کدام تئوری ها کمک به پیش بینی عکس العمل سرمایه گذاران به اطلاعات حسابداری گزارش شده است؟
1) توصیفی
2) رفتاری
3) هنجاری
4) اثباتی
پاسخ سوال 6 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 7 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – تعریف درآمد بیان شده در استانداردهای حسابداری ایران با کدام تئوری حقوق صاحبان سهام مطابقت دارد؟
1) مالکیت
2) حقوق باقیمانده
3) واحد تجاری
4) شرکت های سهامی
پاسخ سوال 7 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 8 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام مفهوم سود، برکارایی و استفاده اثربخش از منابع واحد اقتصادی تاکید دارد؟
1) سود براساس مفهوم عملیات جاری
2) سود براساس مفهوم حفظ سرمایه مادی (فیزیکی)
3) سود براساس رویکرد فعالیت ها
4) سود براساس مفهوم حفظ سرمایه مالی
پاسخ سوال 8 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 9 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – هزینه های مشترک در تصمیم گیری جزء کدام گزینه تلقی می شود؟
1) نامربوط و ریخته
2) مربوط و ریخته
3) فرصت از دست رفته
4) اجتناب پذیر و ریخته
پاسخ سوال 9 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 10 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در دیدگاه کاپلان در مدل TDABC از کدام مورد استفاده می شود؟
1) فرایند مصاحبه
2) معادله زمان
3) ظرفیت نظری
4) برآورد زمان مصرف هر فرایند
پاسخ سوال 10 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 11 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در ایران، کاربرد کدام یک از تئوری های حقوق صاحبان سهام یکسان است؟
1) مالکیت و واحد تجاری
2) مالکیت و حقوق باقی مانده
3) واحد تجاری و شرکت های سهامی
4) واحد تجاری و حقوق باقی مانده
پاسخ سوال 11 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 12 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در کدام روش قیمت گذاری انتقالات داخلی حداکثر همسویی اهداف فراهم می آید؟
1) قیمت بازار
2) بهای تمام شده
3) بهای تمام شده به علاوه چند درصد سود
4) قیمت های توافقی با مداخله مستقیم مدیریت ارشد
پاسخ سوال 12 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 13 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام هزینه جزء هزینه های انطباق است؟
1) دوباره کاری و ارزیابی
2) پیشگیری و ارزیابی
3) خرابی داخلی و خارجی
4) پیشگیری و شکست داخلی
پاسخ سوال 13 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 14 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام مورد از معیارهای خاص برای تئوری محدودیت نیست؟
1) توان عملیاتی
2) هزینه های عملیاتی
3) سرمایه گذاری در موجودی ها
4) سرمایه گذاری در دارایی های ثابت
پاسخ سوال 14 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 15 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – حصول اطمینان از انجام شدن عملیات واحدهای اقتصادی طبق قوانین و مقررات، جزء مسئولیت های کدام شخص است؟
1) مدیریت
2) حسابرسان داخلی
3) حسابرسان مستقل
4) مجمع عمومی
پاسخ سوال 15 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 16 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اگر اصلاحات پیشنهادی حسابرس در مورد صورت های مالی ضروری باشد و صاحبکار از انجام آن خودداری کند، حسابرس باید کدام نظر را ارائه کند؟
1) نظر مردود
2) نظر مشروط یا مردود
3) نظر مشروط یا عدم اظهارنظر
4) عدم اظهارنظر
پاسخ سوال 16 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 17 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام ریسک تحت کنترل حسابرس نیست؟
1) ریسک حسابرسی
2) ریسک عدم کشف
3) ریسک ذاتی
4) ترکیب ریسک های عدم کشف و حسابرسی
پاسخ سوال 17 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 18 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – حسابرس، به کدام دلیل ریسک کنترل را برآورد می کند؟
1) شناخت از محیط کنترلی
2) اطمینان از درستی سطح تعیین شده
3) آگاهی وی از بالاترین سطح ریسک ذاتی
4) تعیین اثر آن بر سطح ریسک عدم کشف
پاسخ سوال 18 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 19 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در کدام مورد، حسابرس اثربخشی کنترل های داخلی واحد مورد رسیدگی را تعیین می نماید؟
1) انجام آزمون رعایت
2) انجام آزمون های محتوا
3) انجام آزمون شناخت سیستم
4) ارزیابی سیستم کنترل های داخلی
پاسخ سوال 19 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 20 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام یک از شواهد از کیفیت کمتری برخوردار است؟
1) صورتحساب خرید
2) تاییدیه حساب های پرداختنی
3) رسید انبار از پیش شماره شده
4) سیاهه فروشنده و بارنامه حمل خرید
پاسخ سوال 20 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «3»
 
- سوال 21 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام شرط و رخداد، موجب می شود حسابرس درباره توانایی واحد مورد رسیدگی درباره تداوم فعالیت آن تردید نماید؟
1) معاملات مهم با اشخاص وابسته رایج باشد.
2) طرح های توسعه و تکمیل واحد مورد رسیدگی معوق باشد.
3) سهام جایزه به جای پرداخت نقدی سود سهام توزیع شده باشد.
4) جریان های نقدی حاصل از عملیات واحد مورد رسیدگی منفی باشد.
پاسخ سوال 21 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 22 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – حسابرس مستقل گروه شرکت های الفا همزمان نمی تواند:
1) حسابرس داخلی شرکت اصلی باشد.
2) حسابرس داخلی شرکت های تابعه باشد.
3) فقط عضو کمیته حسابرسی شرکت اصلی باشد.
4) عضو کمیته حسابرسی شرکت اصلی و شرکت های تابعه باشد.
پاسخ سوال 22 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 23 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – هدف از وضع مقررات افشای منصفانه کدام مورد است؟
1) افشای اطلاعات با اهمیت
2) افشای اطلاعاتی که منافع آن بیشتر از هزینه تولید آن است.
3) عدم افشای اطلاعات به گروه های خاص به صورت گزینشی
4) افشای اطلاعات مربوط به اسرار تجاری شرکت به صورت منصفانه
پاسخ سوال 23 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «3»
 
- سوال 24 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – شرکت مسعود در سال 1394 روش تسعیر ارز اقلام ارزی ترازنامه را که در سنوات قبلی به روش ترازنامه ای بوده به روش تاریخی تغییر داده اند. از این بابت در مقایسه با روش قبل به ترتیب A ریال سود تسعیر ارز (تحقق نیافته) و 10A زیان تسعیر (ارز تحقق نیافته) شناسایی نشده است (مبلغ با اهمیت). حسابرس این موضوع را در گزارش حسابرسی خود به شرح زیر درج می نماید:
1) بند تاکید مطلب بعد از اظهارنظر
2) عدم رعایت استاندارد حسابداری و بند شرط قبل از اظهارنظر
3) بند عدم رعایت استاندارد حسابداری و بند سایر موارد بعد از اظهارنظر
4) بند عدم رعایت استاندارد حسابداری و بند تاثیر احتمالی قبل از اظهار نظر
پاسخ سوال 24 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 25 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام مورد، بهترین روش حسابرسی برای تشخیص بدهی های ثبت نشده است؟
1) رسیدگی به روابط غیرعادی بین مانده های پایان سال حساب های پرداختنی
2) رسیدگی به نمونه ای از فاکتورهای خرید نسیه در آخرین هفته پایان سال
3) رسیدگی به نمونه ای از پرداخت های نقدی پس از تاریخ ترازنامه
4) رسیدگی به فهرست تاییدیه های ارسالی به بستانکاران
پاسخ سوال 25 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «3»
 
- سوال 26 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام مورد یکی از مفروضات نظریه مدیریت کیفیت جامع طبق ایده بنیان گذاران آن نیست؟
1) وقتی ابزار و آموزش لازم برای بهبود کیفیت در اختیار کارکنان قرار گیرد، آن ها به بهترین کیفیت ممکن در کار خود می اندیشند.
2) جهت پاسخگویی، مسئولیت افزایش کیفیت تنها برعهده یک بخش سازمان قرار می گیرد.
3) هزینه های سود کیفیت بیش از فرایندهای موثر بر کیفیت کالا و خدمات است.
4) بهبود کیفیت از مسئولیت های اصلی مدیریت ارشد بنگاه اقتصادی است.
پاسخ سوال 26 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 27 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در کدام سیستم بهای تمام شده هر واحد، کمترین رقم ممکن را نشان می دهد؟
1) هزینه یابی Jit
2) هزینه یابی جذبی
3) هزینه یابی بر مبنای فعالیت
4) هزینه های کایزن
پاسخ سوال 27 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 28 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام گزینه، انواع محرک هزینه را بیان می کند؟
1) اجرایی، ساختاری، مبتنی بر حجم و مبتنی بر فعالیت
2) محرک هزینه مبتنی بر حجم، محرک هزینه مبتنی بر فعالیت و محرک هزینه سنتی
3) محرک هزینه مبتنی بر فعالیت، محرک هزینه مبتنی بر حجم و محرک هزینه اجرایی
4) محرک هزینه اجرایی، محرک هزینه مبتنی بر فعالیت و محرک هزینه سنتی
پاسخ سوال 28 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 29 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در هزینه یابی کایزن بر کدام مورد تاکید می شود؟
1) کنترل هزینه ها از ابتدای چرخه عمر محصول 
2) تعیین بهای تمام شده محصول به نحوی که با فروش آن حاشیه سود مورد انتظار عاید شود.
3) کاهش هزینه های نهایی تولید از ابتدای برنامه ریزی تولید
4) کاهش هزینه های نهایی محصولات در مرحله تولید
پاسخ سوال 29 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 30 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – شناسایی درآمد به روش درصد پیشرفت کار برگرفته از کدام مورد است؟
1) ویژگی تداوم فعالیت
2) ویژگی بی طرفانه بودن
3) رویکرد فعالیت در اندازه گیری سود
4) رویکرد معاملاتی در اندازه گیری سود
پاسخ سوال 30 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «3»