سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش پانصد و یکم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش پانصد و یکم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مشخصه مايعات آسيتي ايجاد شده در گلومرولونفريت کدام است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) پروتئين کم و سلول کم
2) پروتئين زياد و سلول زياد
3) پروتئين زياد و سلول کم
4) پروتئين کم و سلول زياد
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – تجويز کدام ديورتيک در کاهش دفع ادراري کلسيم مي تواند مفيد باشد؟
1) فروزمايد
2) کلرور سديم
3) استازولاميد
4) هيدروکلرتيازيد
پاسخ سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 3 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از انواع بيماري هاي ايمونولوژيک پوستي کم ترين پاسخ را به درمان هاي استروييدي مي دهند؟
1) آتوپي
2) آلرژي غذايي
3) لوپوس اريتماتوز
4) درماتيت آلرژيک تماسي
پاسخ سوال 3 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 4 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – آتوپي سگ ها نوعي ....... است.
1) ژنودرماتوز (با منشاء ژنتيکي)
2) درماتيت فصلي و غيرخارش دار
3) درماتيت با منشاء ازدياد حساسيت نوع سوم
4) درماتيت غيرفصلي مختص سگ هاي پير
پاسخ سوال 4 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 5 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – عفونت اسپوروتريکوز ناشي از Sporothrix schenekii:
1) يک عفونت قارچي زير جلدي است.
2) يک عفونت قارچي عمومي است.
3) نوعي عفونت تک ياخته اي پوست است.
4) يک عفونت قارچي سطحي پوست و نوعي درماتوفيتوز است.
پاسخ سوال 5 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 6 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – براي درمان آلودگي هاي انگلي پوستي در توله هاي زير 4 ماه کدام گزينه مي تواند خطرناک باشد؟
1) استفاده از شامپوهاي ضد انگل
2) استفاده از پودرها و اسپري هاي ضد انگل
3) تزريق Ivermectin (آيورمکتين)
4) استفاده از سموم مايع همچون آميتراز و يا ديازينون
پاسخ سوال 6 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «3»
 
- سوال 7 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در درماتيت حاد مرطوب سگ ها کدام فاکتور کمتر مطرح است؟
1) سن
2) استعداد نژادي
3) هواي گرم و مرطوب
4) التهاب کيسه هاي آنال
پاسخ سوال 7 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 8 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – متداول ترين ناحيه رشد پوليپ هاي التهابي در گوش گربه ها کدام گزينه است؟
1) سيستم وستيبول
2) تيمپانيک بولا
3) کانال خارجي نزديک پرده صماخ
4) لاله گوش بخش ابتدايي کانال
پاسخ سوال 8 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 9 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در همه موارد زير نياز به درمان سيستميک وجود دارد، به جز:
1) اوتيت خارجي شديد
2) اوتيت مياني
3) اوتيت خارجي ملايم
4) اوتيت داخلي
پاسخ سوال 9 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «3»
 
- سوال 10 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در صورتي که پرده صماخ قابل رويت و سالم باشد، بهترين محلول براي شستشوي گوش کدام است؟
1) مواد دترجنت و الکليک
2) محلول نيم گرم (ولرم) نمکي با درجه حرارت 36درجه
3) بتادين بسيار غليظ براي نرم کردن و جداسازي دبريمان و موم
4) بهتر است در اين گونه موارد که پرده صماخ سالم است، شستشو انجام نشود.
پاسخ سوال 10 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 11 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – ارتباط بيماري گوش با کدام بيماري آندوکرين به خوبي مشخص شده است؟
1) هيپرتيروئيديسم
2) هيپرآدرنوکروتيزيسم
3) هيپوتيروئيديسم
4) هيپوآدرنوکورتيزيسم
پاسخ سوال 11 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «3»
 
- سوال 12 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام گزينه از عوامل مستعدکننده پودودرماتيت در خرگوش است؟
1) دماي بالاي محيط، کمبود تيامين
2) کمبود ويتامين B، تراشه چوب کف بستر
3) درماتوفيتوز، استاف اورئوس
4) چاقي، ميله هاي فلزي کف بستر
پاسخ سوال 12 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 13 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام عبارت در مورد خصوصيات آناتوميک دندان خرگوش صحيح است؟
1) فقط دندان هاي آسياي خرگوش از نوع هيپسودونت هستند.
2) فقط دندان هاي پيشين خرگوش از نوع هيپسودونت هستند.
3) تمامي دندان هاي خرگوش از نوع هيپسودونت هستند.
4) فقط دندان هاي پيش آسياي خرگوش از نوع هيپسودونت هستند.
پاسخ سوال 13 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «3»
 
- سوال 14 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – همه عبارات زير در مورد خصوصيات رفتاري هامسترها صحيح اند، به جز:
1) هامسترها معمولاً شب ها جفت گيري مي کنند.
2) هامسترها عادت به ذخيره موادغذايي دارند.
3) هامسترها معمولاً به صورت گروهي زندگي مي کنند.
4) بچه خواري معمولاً طي هفته اول پس از زايمان رخ مي دهد.
پاسخ سوال 14 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «3»
 
- سوال 15 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – تجويز کورتيکواستروئيدها در کدام يک از بيماري هاي کبدي ممنوع است؟
1) سيروز کبدي
2) هپاتيت مزمن فعال
3) کلانژيت لنفوسيتيک
4) بيماري هاي ويروسي کبد
پاسخ سوال 15 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 16 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در خصوص فتق ناحيه پرينه کدام گزينه صحيح است؟
1) از علائم مهم در بيماران مبتلا اسهال هاي با منشاء روده بزرگ است.
2) بيشتر در سگ هاي مسن به دليل پوليپ ناحيه رکتوم ايجاد مي شود.
3) يکي از مهم ترين مخاطرات اين بيماري مي تواند بروز اورمي پس کليوي باشد.
4) به دليل شدت استعداد خونريزي اين بيماران در معرض ابتلا به کم خوني قرار دارند.
پاسخ سوال 16 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «3»
 
- سوال 17 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مشخصه آلودگي هليکوباکتريايي در معده سگ ها کدام است؟
1) نفوذ سلول هاي نوتروفيلي در زير مخاط
2) آلودگي بيشتر توسط گونه پيلوري ايجاد مي شود.
3) آلودگي بيشتر توسط گونه بيزوزروني ايجاد مي شود.
4) نفوذ سلول هاي لنفوسيتي و در مواردي نوتروفيلي در زير مخاط
پاسخ سوال 17 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 18 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام مورد باعث کاهش تونوسيته اسفنکتر پاييني مري مي شوند؟
1) داروهاي پيش بيهوشي و بيهوشي
2) متوکلوپراميد
3) داروهاي کلي نرژيک
4) غذاهاي پروتئيني
پاسخ سوال 18 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 19 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام مورد به احتمال بيشتر عامل کمپلکس گرانولوماي ائوزينوفيلي گربه مي باشد؟
1) ازدياد حساسيت
2) عفونت ويروسي
3) بيماري هاي با واسطه ايمني
4) عفونت باکتريايي
پاسخ سوال 19 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «3»
 
- سوال 20 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام علايم، در بيماري هاي روده کوچک بيشتر از روده بزرگ رخ مي دهد؟
1) کاهش وزن، ملنا و استفراغ
2) آروغ زدن، نفخ و تنسموس
3) کاهش وزن، استفراغ و دفع موکوس
4) استفراغ، افزايش حجم مدفوع و درد در ملامسه رکتوم
پاسخ سوال 20 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 21 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام ترکيب در درمان بيمار مبتلا به پانکراتيت نبايد تجويز شود؟
1) ماروپيتانت
2) فنيل بوتازون
3) فنتانيل
4) متادون
پاسخ سوال 21 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 22 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – شايع ترين عامل ايجاد هيپرتيروئيديسم در گربه ها کدام است؟
1) آدنوم تيروئيد
2) آدنوم هيپوفيز
3) آدنوکارسينوم تيروئيد
4) هيپرپلازي آدنوماتوز تيروئيد
پاسخ سوال 22 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 23 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – ميزان کدام هورمون، در اکثر گربه هاي مبتلا به کارديوميوپاتي هيپرتروفيک از حد معمول بالاتر است؟
1) هورمون رشد
2) هورمون پرولاکتين
3) هورمون کورتيزول
4) هورمون تيروکسين
پاسخ سوال 23 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 24 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اختلال در کدام هورمون باعث سقط مي گردد؟
1) استروژن
2) پرولاکتين
3) پروژسترون
4) FSH
پاسخ سوال 24 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «3»
 
- سوال 25 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در کدام يک از مراحل سيکل جنسي غالبيت سلول ها با سلول هاي هيپرتروف همراه با هسته پيکنوزه مي باشد؟
1) استروس
2) دي استروس
3) آن استروس
4) مت استروس
پاسخ سوال 25 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 26 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام اختلال غدد پستاني، غالباً پس از زايمان هاي زودرس يا جراحي سزارين ديده مي شود؟
1) گالاکتيا
2) گالاکتوستاز
3) آگالاکتيا
4) آگالاکتوستاز
پاسخ سوال 26 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «3»
 
- سوال 27 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام مورد جزء علايم هميشگي گراتيت است؟
1) درد
2) ميوزيس
3) نئووسکولاريزيشن
4) رنگ شدن با فلئورسئين
پاسخ سوال 27 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 28 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – گلوکوم ثانويه با زاويه باريک (بسته) به چه علتي رخ مي دهد؟
1) هايفما
2) انسداد مردمک
3) مسطح بودن عنبيه
4) اختلال بافت کلاژن
پاسخ سوال 28 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 29 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – همه موارد زير از مشخصه هاي آسم و برونشيت در گربه است، به جز:
1) تشديد بيماري در سرما
2) گشاد شدن مجاري هوايي
3) حضور ماست سل ها در مجاري هوايي
4) حضور ائوزينوفيل ها و لمفوسيت ها در مجاري هوايي
پاسخ سوال 29 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 30 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – درمان استاندارد در آسم گربه کدام است؟
1) ضد سرفه، خلط آور کورتون
2) خلط آور ضد انگل، برونکوديلاتاتور
3) ضد سرفه، ضد انگل و اکسيژن تراپي
4) اکسيژن تراپي، کورتون و برونکوديلاتاتور
پاسخ سوال 30 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
  • سایت سنجش3 در چه زمینه هایی خدمات ارائه می دهد؟
    جواب: در کلیه مقاطع تحصیلات تکمیلی شامل: دکتری، ارشد، کارشناسی، کاردانی، ... / آزمونهای استخدامی و دوره های آموزشی