سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش پانصد و سی و دوم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش پانصد و سی و دوم


- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در ناهنجاري تورتيکولي حرکت مناسب را انتخاب کنيد؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) فلکسيون جانبي سر به سمت مبتلا و روتاسيون به سمت مقابل ضايعه
2) فلکسيون جانبي سر به سمت مقابل ضايعه و روتاسيون به سمت مبتلا
3) اکستانسيون سر به سمت مبتلا و روتاسيون به سمت مقابل ضايعه
4) اکستانسيون سر به سمت مقابل ضايعه و روتاسيون به سمت مبتلا

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از موارد زير در خصوص اندازه‌‌گيري زاويه Q صحيح مي‌‌باشد؟
1) رسم يک خط از خار خاصره‌‌اي فوقاني قدامي به مرکز کشکک و همچنين از مرکز استخوان کشکک و برجستگي استخوان نازک‌‌ني
2) رسم يک خط از خار خاصره‌‌اي تحتاني قدامي به مرکز کشکک و همچنين از مرکز کشکک و برجستگي استخوان نازک‌‌ني
3) رسم يک خط از خار خاصره‌‌اي فوقاني قدامي به مرکز کشکک و همچنين از مرکز استخوان کشکک و برجستگي استخوان درشت ني
4) رسم يک خط از خار خاصره‌‌اي تحتاني قدامي به مرکز کشکک و همچنين از مرکز استخوان کشکک و برجستگي استخوان درشت ني

- سوال 3 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – طبق معيار Beighton براي بيش تحرکي (هايپر موبيليتي) مفصل چند نقطه بايستي بررسي شود؟
1) 5
2) 7
3) 8
4) 9

- سوال 4 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک در مورد ناهنجاري سينه کبوتري صحيح است؟
1) استخوان جناغ به سمت جلو و بالا مي ‌‌رود و قطر قدامي - خلفي سينه زياد مي‌‌ شود و محدوديت حرکتي ايجاد مي کند.
2) استخوان جناغ به سمت جلو و پايين متمايل شده و ابعاد قدامي ‌‌- خلفي قفسه سينه افزايش مي‌‌ يابد،‌ ارثي است و ايجاد محدوديت در حجم تهويه اي مي کند.
3) استخوان جناغ به عقب سينه مي رود. دنده ها باز شدگي جانبي دارند. قطر قدامي خلفي سينه کم مي شود و مي تواند منجر به کيفوز شود.
4) استخوان جناغ به سمت جلو و پايين متمايل شده و ابعاد قدامي - خلفي قفسه سينه کاهش مي يابد،‌ عضلات سينه اي کوتاه مي شود و کاملاً اکتسابي است.

- سوال 5 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – دونده هايي که داراي کيفوز شديد هستند،‌ به صورت جبراني مبتلا به کدام يک مي شوند؟
1) چرخش خلفي لگن و کشيدگي همسترينگ
2) چرخش خلفي لگن و خشکي همسترينگ
3) تيلت جانبي لگن و چرخش به خارج ران
4) چرخش قدامي لگن و کوتاهي ايليوبتيال باند (ITB)

- سوال 6 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام آزمون براي اندازه‌‌ گيري کوتاهي عضلات در افراد «هايپرلوردوز» از اولويت بيشتري برخوردار است؟
1) اوبر
2) توماس
3) خمش و رسش
4) لازک

- سوال 7 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک در سندرم متقاطع تحتاني ديده مي شود؟
1) کوتاهي عضلات فلکسور ران و ضعف عضلات شکمي و دورکننده ران و تيلت جانبي لگن
2) کوتاهي عضلات اکستنسور ران و خم کننده هاي ستون فقرات و عضلات شکمي و افزايش تيلت خلفي و کيفوز پشتي
3) کوتاهي عضلات فلکسور ران و خلف ستون فقرات و ضعف عضلات شکمي و عضلات سريني،‌ افزايش تيلت قدامي و لوردوز کمري
4) کوتاهي عضلات فلکسور ران و راست شکمي و چرخش دهنده هاي تنه،‌ افزايش تيلت جانبي در يک طرف و به صورت ضربدري در طرف ديگر

- سوال 8 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – تمرينات kegel در بيماران مبتلا به اسکلروز منتشر (MS) در جهت دفع کدام يک از اختلالات زير صورت مي گيرد؟
1) اختلال تعادل
2) بي اختياري ادراري
3) تقويت مکانور سپتور
4) تقويت سيستم اعصاب مرکزي

- سوال 9 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از علل Rigid foot يا  Pes cauus است؟
1) عدم تعادل عضلاني،‌ تاليپس اسپانيا بيفيدا،‌ متلتارمالژيا
2) اسپانيا بيفيدا،‌ مشکل مادرزاد،‌ پيچش داخلي درشت ني
3) تاليپس اکوانيو واروس،‌ پوليوميليت،‌ عامل ژنتيکي
4) التهاب نيام کف پايي،‌ اسپانيا بيفيدا،‌ پوليوميليت

- سوال 10 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – چرخش طولاني مدت در دفورميتي در ايجاد کدام شرايط موثر است؟
1) شين اسپيلنت،‌ فاشياپلانتار،‌ خستگي پاسچر
2) سندرم ايليوتبيال،‌ فاشياپلانتار،‌ تورم عصب (مورتون)
3) التهاب استخوان Sesamoiditis،‌ درد ساق و ران،‌ ناهنجاري انگشتان
4) پاراتنويت خلفي درشت ني،‌ سندرم کشککي راني،‌ اسپرين خارجي مچ پا

- سوال 11 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – «ايستاده در مقابل ديوار،‌ آن گاه با بازواني کشيده در خط افق با کف دست به ديوار فشار مي آورد» از اين آزمون براي چه استفاده مي شود و چرا؟
1) کوتاهي عضلات سينه اي بزرگ و براي تشخيص عارضه کيفوز
2) ضعف عضلات دندانه اي قدامي و براي تشخيص عارضه
3) ضعف عضلات متوازي الاضلاع و تشخيص عارضه
4) ضعف عضلات بالابرنده کتف و تشخيص افتادگي شانه

- سوال 12 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک جزو گروه عضلات لوکال عمقي ناحيه تنه بوده و در ثبات مرکزي موثر هستند؟
1) مايل خارجي و داخلي
2) راست شکمي و مربع کمري
3) خم کننده هاي تنه و مربع کمري
4) عرضي شکم،‌ مولتي فيدوس کف لگن

- سوال 13 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در حالت ايستاده با يک دست از بالاي سر،‌ زاويه فوقاني استخوان کتف را لمس مي کنيد و با پشت دست ديگر زاويه تحتاني را لمس مي کنيد،‌ اين آزمون براي تشخيص کدام است؟
1) طول عضلات چرخاننده داخلي و خارجي شانه
2) طول عضلات چرخاننده داخلي و خارجي ساعد
3) قدرت عضلات چرخاننده داخلي و خارجي شانه
4) قدرت عضلات سينه اي کوچک و بزرگ

- سوال 14 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – شايع ترين بدراستايي در لگن کدام است؟
1) چرخش هر دو استخوان بي نام به خلف
2) بالا آوردن يک استخوان بي نام به بالا و ديگري به پايين
3) چرخش استخوان بي نام راست به قدام و چرخش استخوان بي نام چپ به خلف
4) سرخوردگي استخوان بي نام از محل مفصل پوبيس و چرخس رو به جلوي آن

- سوال 15 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کــدام يک مي تــواند مــوجب بــروز تشديد عــوارض مفصــل فکي - گيجگاهي شود؟
1) اسکوليوز
2) لوردوز
3) شانه نابرابر
4) سر به جلو (FHP)

- سوال 16 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – تمرينات پيلاتز،‌ چه نوع تمريناتي است؟
1) مبتني بر تقويت تعادل پويا هستند.
2) مبتني بر تمرکز تنفسي و کنترل لگن هستند.
3) مبتني بر کنترل ناحيه مرکزي هستند.
4) ويژه افراد مبتلا به کمردرد و مشابه تمرينات ويليامز و مکنزي هستند.

- سوال 17 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اصطلاح (NSAID) که در تجويزهاي دارويي آسيب هاي ورزشي به کار مي رود. اشاره به کدام داروها دارد؟
1) ضدالتهابي غيراستروئيدي
2) انعقادي و ضد خونريزي
3) ضد درد و اسپاسم
4) بي حسي سطحي

- سوال 18 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اصطلاح مراقبت هاي اورژانسي ABCD به ترتيب شامل چه مواردي است؟
1) راه هوايي،‌ تنفس،‌ فشار،‌ ماساژ قلبي
2) راه هوايي،‌ تنفس،‌ گردش خون و ناتواني
3) راه هوايي،‌ بانداژ،‌ گردش خون و ناتواني
4) راه هوايي،‌ به پشت خواباندن،‌ احياء قلبي،‌ تنفسي و ناتواني

- سوال 19 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک در مورد تاندون ها صحيح است؟
1) اگر بيش از 4 درصد کشيده شوند،‌ وتر ناتوان شده و تارهاي ضعيف آن پاره مي شود.
2) تارها توانايي تحمل کشش 18 تا 20 درصد را دارند و فقط پس از اين مرحله است که دچار گسيختگي مي‌‌ شوند.
3) در کشيدگي 4 تا 8 درصدي شکل موجي آن ناپديد شده و مولکول هاي پيونددهنده کلاژن همچنان سالم باقي مي‌‌مانند.
4) اگر بيش از 4 درصد کشيده شوند،‌ شکل موجي آن ناپديد مي شود و در کشيدگي هاي 8 تا 10 درصدي وتر ناتوان و تارهاي ضعيف تر آن پاره مي شود.

- سوال 20 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – علايم کدام يک مشابه عارضه آرنج تنيس بازان است؟
1) گير افتادگي عصب مدين در مقابل مفصل آرنج و در کنار محل عبور عضله درون گرداننده
2) گير افتادگي عصب راديال در محل کوپه داخلي که محل عبور کانال باريک عضلات بازکننده است.
3) گير افتادگي شاخه عمقي عصب راديال در محل کوپه خارجي ساعد جايي که عضلات سوپينيتور از آن جا عبور مي کند.
4) گير افتادگي عصب اولنار در امتداد لبه داخلي آرنج در پشت اپي کنديل،‌ جايي که محل عضلات خم کننده مچ دست هستند.

- سوال 21 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام آسيب در پسران سنين رشد و يا چاق بيشتر ديده مي شود چرا؟
1) از گودشلاتر بدليل ميکروتروماي مکرر به قطب فوقاني کشکک
2) از گودشلاتر بدليل خم کردن زياد،‌ اسکوات و پرش هاي تکراري
3) تاندويت کشککي بدليل تحمل بارهاي استاتيکي و اضافه وزن و نشستن ها طولاني مدت
4) کندرومالاسي بدليل سائيدگي بافت هاي پشت کشکک در اثر نشستن هاي طولاني مدت

- سوال 22 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اعمال فشار،‌ سرفه يا عطسه هاي شديد که موجب تشديد درد ناحيه کشاله ران مي شود،‌ احتمال ابتلاء کدام يک را بيشتر مي کند؟
1) فتق راني
2) فتق شکمي
3) فتق مغبني
4) واريکوسل

- سوال 23 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – نظريه ميکروتروما در رابطه با کرمپ عضلاني در ارتباط با ترشح کدام ماده التهاب زا است؟
1) هيستامين س
2) نکروزين
3) اسيد لاکتيک
4) پروستا گلاندين

- سوال 24 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در تحقيقات مشاهده شده است که ميزان بروز آسيب ليگامنت ها و بويژه ليگامنت متقاطع قدامي در زنان 2 تا 8 برابر بيشتر از مردان است و يکي از دلايل اين شيوع بالا تغييرات هورموني مي باشد که بعضاً موجب شُلي ليگامنت و لقي مفصل مي شود. کدام يک از موارد زير از علل اصلي اين افزايش آسيب مي باشد؟
1) افزايش هورمون استروژن
2) افزايش هورمون تستوسترون
3) کاهش هورمون استروژن
4) کاهش هورمون تستوسترون

- سوال 25 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – آزمون هاي مهارتي مانند دريبل فوتبال معمولاً چه جنبه اي از مهارت را اندازه گيري مي کنند؟
1) روند اجرا
2) توليد اجرا
3) توليد و روند اجرا
4) ارزيابي مهارت در شرايط واقعي مسابقه

- سوال 26 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – دامنه تغيير رکوردهاي زير در آزمون دراز و نشست چند است؟ (50،‌ 45،‌ 33،‌ 21،‌ 15)
1) 25
2) 35
3) 36
4) 50

- سوال 27 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اگر نمونه هاي متعددي را با حجم مساوي از يک جامعه انتخاب کنيم توزيع ميانگين هاي اين نمونه ها به صورت طبيعي خواهد بود اين عبارت نشان دهنده چيست؟
1) ارتباط نمونه و جامعه
2) توزيع طبيعي
3) توزيع ميانگين نمونه ها
4) قضيه حد مرکزي

- سوال 28 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از جملات زير در مورد منحني با کجي مثبت صحيح است؟
1) ميانه به نما نزديک تر است تا به ميانگين
2) نما به ميانگين نزديک تر است تا به ميانه
3) ميانه به ميانگين نزديک تر است تا به نما
4) ميانگين از ميانه و ميانه از نما کوچک تر است.

- سوال 29 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اگر يک مربي واليبال 4 جلسه از 16 جلسه کلاس خود را به آموزش سرويس اختصاص داده باشد. براي آن‌‌ که در امتحان 20 ارزشي آزمون هم وزن طراحي کند،‌ بايد بارم نمره سرويس چند باشد؟
1) 8 نمره
2) 5 نمره
3) 4 نمره
4) 2 نمره

- سوال 30 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – زنان ورزش کار بيشتر در معرض خطر آسيب ACL هستند زيرا آنان ................ دارند.
1) کنترل ضعيف مچ پا در اينورژن
2) ضعف در کشساني عضلات دور کننده ران
3) ضعف در کشساني عضلات چرخاننده خارجي ران
4) کنترل ضعيف پايداري دايناميک زانو در هنگام فرود