سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش پانصد و دوازدهم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش پانصد و دوازدهم

- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در اپرن لاکتوز کدام یک، حالت همیشه سازنده دارد؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) Lac A
2) Lac I
3) Lac Y
4) Lac Z
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «2»
 
- سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام پادگن باکتریایی عمدتاً ماهیت پلی ساکاریدی دارد؟
1) F
2) H
3) K
4) P
پاسخ سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «3»
 
- سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام ترکیب فقط در یاخته های باکتریایی مشاهده می شود؟
1) هپتوز
2) L - لیزین
3) استرول
4) L - آلانین
پاسخ سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «1»
 
- سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در واکنش استیکلند چه ماده ای توسط باکتری ها تخمیر می شود؟
1) لیپیدها
2) پلی ساکاریدها
3) اسیدهای آمینه
4) واکنش استیکلند در واقع همان واکنش تثبیت نیتروژن است.
پاسخ سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «3»
 
- سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در مسیر زنجیر انتقال الکترون در غشاء سیتوپلاسمی باکتری ها کدام مورد، الکترون را به اکسیژن تحویل می دهد؟
1) cyta
2) cytb
3) cytc
4) cytd
پاسخ سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «1»
 
- سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – زمان دوتا شدن کدام باکتری بیشتر از بقیه است؟
1) لپتوسپیرا
2) مایکوباکتریوم
3) بروسلا
4) کورینه باکتریوم
پاسخ سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «2»
 
- سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام ترکیب در دیواره سلولی باکتری های گرم مثبت وجود دارد؟
1) دی آمینو پیملیک اسید
2) لیپوپلی ساکارید
3) لیپوپروتئین
4) تیکوئیک اسید
پاسخ سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «4»
 
- سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – باکتری های کمولیتوتروف از کدام ترکیب برای تنفس استفاده می کنند؟
1) از مواد احیاکننده آلی
2) از ترکیبات آلی اکسید کننده
3) از ترکیبات اکسید کننده غیرآلی
4) از مواد احیاکننده غیرآلی
پاسخ سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «4»
 
- سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام گروه تغذیه ای میکروارگانیسم ها علاوه بر منبع اصلی کربن به فاکتورهای آلی رشد نیاز دارند؟
1) اگزوتروف
2) اسموتروف
3) پروتروف
4) فاگوتروف
پاسخ سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «1»
 
- سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام یک از روش های متابولیکی ذکر شده در باکتری های هوازی مطلق فاقد آنزیم فروکتوکیناز، برای تبدیل گلوکز به پیروات به کار می رود؟
1) پنتوز فسفات
2) انتنر - دودروف
3) گلیکوکسیلات
4) امبدن - میرهوف
پاسخ سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «2»
 
- سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام ترکیب مسئول حفاظت پرتوپلاست در برابر فشار اسمزی زیاد داخل سلولی باکتری ها می باشد؟
1) کپسول
2) آندوتوکسین
3) آنتی ژن سوماتیک
4) موکوپپتید (پپتیدوگلیکان)
پاسخ سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «4»
 
- سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام یک از محیط های کشت هم افتراقی و هم انتخابی می باشند؟
1) بلاد آگار
2) محیط کشت تتراتیونات براث
3) مانتیول سالت آگار
4) محیط کشت سه قندی آهن دار TSI
پاسخ سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «3»
 
- سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – لیزوزیم چگونه باعث تخریب دیواره سلولی باکتری می شود؟
1) باعث هیدرولیز پیوند بین دو زنجیر تتراپپتید می شود.
2) باعث هیدرولیز پیوند اسیدهای آمینه در تتراپپتید می شود.
3) باعث هیدرولیز پیوند تتراپپتید و دی ساکارید می شود.
4) باعث هیدرولیز پیوند بین قندها در دی ساکاریدها می شود.
پاسخ سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «4»
 
- سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در استافیلوکوکوس ارئوس کدام پروتئین به IgG متصل می شود؟
1) A
2) F
3) M
4) N
پاسخ سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «1»
 
- سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام سرووار سالمونلا فاقد پادگن H می باشد؟
1) پاراتیفی A
2) پولوروم
3) دابلین
4) تیفی
پاسخ سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «2»
 
- سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام گونه بروسلا، پرگنه خشن R تولید می کند؟
1) اویس
2) آبورتوس
3) ملی تنسیس
4) سویس
پاسخ سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «1»
 
- سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – تتانواسمپاسمین از آزاد شدن کدام یک جلوگیری می کند؟
1) استیل کولین
2) کولین استراز
3) نورآمینیداز
4) گلیسین
پاسخ سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «4»
 
- سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – سم ST توسط کدام پاتوتیپ اشریشیاکلی تولید می شود؟
1) ETEC 
2) EPEC
3) EIEC
4) AEEC
پاسخ سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «1»
 
- سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – عامل تیفوئید در انسان و مرغان به ترتیب کدام سالمونلا می باشد؟
1) تیفی و تیفی موریوم
2) تیفی و پولوروم
3) تیفی و گالیناروم
4) پاراتیفی A و پولوروم
پاسخ سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «3»
 
- سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – تفاوت خواص بیوشیمایی کورینه باکتریوم اویس و تروپر لاپیوژن آن است که تروپر لاپیوژن .......
1) اوره را هیدرولیز می کند.
2) ژلاتین را هضم می کند.
3) سولفید هیدروژن تولید می کند.
4) نیترات را احیاء می کند.
پاسخ سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «2»
 
- سوال 21 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام حیوان به بیماری شاربن حساس تر است؟
1) اسب
2) کبوتر
3) سگ
4) گوسفند
پاسخ سوال 21 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «4»
 
- سوال 22 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – عامل بیماری استرانگلز در کدام گروه جدول لانسفیلد قرار دارد؟
1) A
2) B
3) C
4) D
پاسخ سوال 22 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «3»
 
- سوال 23 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در کدام یک از حالت های حامل سالمونلا، دور کردن دام از محیط آلوده باعث پاک شدن آن می گردد؟
1) حامل فعال
2) حامل غیرفعال
3) حامل نهفته
4) حامل متناوب
پاسخ سوال 23 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «2»
 
- سوال 24 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام باکتری در محیط کشت سریع تر از بین می رود؟
1) استرپتوکوکوس پیوژنز
2) لیستریا مونوسیتوژنز
3) استافیلوکوکوس ارئوس
4) اریزیپلوتریکس روزیوپاتیه
پاسخ سوال 24 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «1»
 
- سوال 25 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – همه موارد در خصوص حساسیت آنتی بیوتیکی باکتری ها صحیح اند، به جز:
1) استافیلوکوکوس ارئوس به لیزوستافین حساس است.
2) استرپتوکوکوس پیوژنز به باسیتراسین حساس است.
3) استرپتوکوکوس پنومونیه به اپتوچین حساس است.
4) باسیلوس آنتراسیس به پنی سیلین مقاوم است.
پاسخ سوال 25 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «4»
 
- سوال 26 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – آزمایش CAMP کدام باکتری با استافیلوکوکوس ارئوس مثبت است؟
1) استراپتوکوکوس دیس گالاکتیه
2) باسیلوس آنتراسیس
3) کلستریدیوم پرفرینجنس
4) استرپتوکوکوس آگالاکتیه
پاسخ سوال 26 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «4»
 
- سوال 27 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – همه عبارت های زیر در مورد همولیزین های استرپتوکوک صحیح اند، به جز:
1) استرپتولیزین s در حضور اکسیژن تولید نمی گردد.
2) استرپتولیزین o در حضور اکسیژن تولید نمی گردد.
3) استرپتولیزین s خاصیت آنتی ژنی ندارد.
4) استرپتولیزین o خاصیت آنتی ژنی دارد.
پاسخ سوال 27 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «1»
 
- سوال 28 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در مورد عوامل مولد سل کدام گزینه صحیح است؟
1) انگل خارج سلولی بوده و عمدتاً ایمنی هومورال را تحریک می نمایند.
2) انگل خارج سلولی بوده و عمدتاً ایمنی سلولی را تحریک می نمایند.
3) انگل داخل سلولی اختیاری بوده و عمدتاً ایمنی هومورال را تحریک می نمایند.
4) انگل داخل سلولی اختیاری بوده و عمدتاَ ایمنی سلولی را تحریک می نمایند.
پاسخ سوال 28 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «4»
 
- سوال 29 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام گزینه در خصوص ریکتزیاها صحیح است؟
1) اغلب نسبت به تتراسایکلین مقاوم اند.
2) اغلب مقاومت محیط زیادی دارند.
3) غیرمتحرک و فاقد دیواره سلولی هستند.
4) اغلب در محیط های کشت مصنوعی قابل تکثیر هستند.
پاسخ سوال 29 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «3»
 
- سوال 30 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – درصورتی که در گوسفند درگیری غدد لنفاوی مدیاستن، برونش ها، مزانتر و لاغری مفرط دیده شود، به کدام بیماری های باکتریایی نمی توان مظنون بود؟
1) سل
2) یون
3) مشمشه
4) شبه سل
پاسخ سوال 30 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «3»