سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش پانصد و بیست و پنجم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش پانصد و بیست و پنجم

- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – نمره T برای یک دونده 100 متر با رکورد 12 ثانیه، در صورتی که میانگین رکوردهای مسابقه 11/5 ثانیه و انحراف استاندارد یک باشد، چقدر است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) 45
2) 55
3) 65
4) 100
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «1»
 
- سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – اگر رکورد فردی در دوی سرعت 15 باشد؛ در صورتی که میانگین و واریانس به ترتیب 13 و 14 باشد، نمره T او چقدر است؟
1) 60
2) 55
3) 45
4) 40
پاسخ سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «4»
 
- سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در کدام روش آماری جهت بررسی ضریب اعتماد (پایایی) آزمون، واریانس نمره ها اندازه گیری می شود؟
1) روش «بازآزمایی»
2) روش «آلفای کرونباخ»
3) روش «دو نیمه کردن آزمون»
4) روش «استفاده از آزمون همتا»
پاسخ سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «2»
 
- سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – هنگامی که افراد یک گروه در دو یا چند موقعیت آزمون می شوند؛ روش آماری مناسب کدام است؟
1) آزمون t همبسته
2) تحلیل واریانس دوراهه
3) تحلیل واریانس یک راهه
4) تحلیل واریانس با اندازه گیری تکراری
پاسخ سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «4»
 
- سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – میانگین توزیعی 25 و انحراف معیار آن 2 است. چنان چه تمام نمرات این توزیع در عدد 3 ضرب شوند، واریانس توزیع جدید چه عددی خواهد بود؟
1) 4
2) 6
3) 9
4) 36
پاسخ سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «4»
 
- سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – اگر در ارزیابی معلمان جدید تربیت بدنی، به طور همزمان بخواهیم به یک گروه از ورزشکارانی که در حال تمرین پنجه والیبال هستند نمره بدهند و نمره آن ها را با نمره یک مربی با تجربه والیبال مقایسه کنیم، کدام ویژگی آزمون را بررسی نموده ایم؟
1) اعتبار پایایی
2) ضریب تمیز
3) روایی
4) عینیت
پاسخ سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «3»
 
- سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در یک امتحان سنجش و اندازه گیری در صورتی که 15 نفر از 30 دانشجوی زرنگ کلاس به سوال (4) پاسخ صحیح داده باشند و 20 نفر از 30 نفر دانشجوی ضعیف هم به همان سوال پاسخ صحیح داده باشند، کدام مورد در رابطه با وضعیت سوال (4) درست است؟
1) دارای ضریب دشواری خوب و ضریب تمیز نامناسب می باشد.
2) دارای ضریب دشواری ضعیف و ضریب تمیز نامناسب می باشد.
3) دارای ضریب دشواری و ضریب تمیز خوب می باشد.
4) دارای ضریب دشواری و ضریب تمیز نامناسب می باشد.
پاسخ سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «1»
 
- سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام روش آماری برای برآورد رابطه بین دو متغیر اسمی، مناسب است؟
1) ویلکاکسون
2) مجذور کای پیرسون
3) کروسکال والیس
4) همبستگی اسپیرمن
پاسخ سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «2»
 
- سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – اگر نتایج مقایسه تفاوت رتبه های چهار گروه نمونه آماری معنادار باشد، برای تعیین منشأ تفاوت درون گروه ها، کدام آمون تعقیبی مناسب تر است؟
1) توکی
2) تی مستقل
3) یوی مان ویتنی
4) ویلکاکسون
پاسخ سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «3»
 
- سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – هنگامی که برای تعیین روایی یک آزمون جدید با استفاده از روش همبستگی پیرسون، نتایج به دست آمده از یک گروه با نتایج همان گروه در یک آزمون استاندارد را مقایسه می کنیم، کدام نوع روایی را سنجیده ایم؟
1) روایی پیش بین
2) روایی صوری
3) روایی همزمان
4) روایی سازه
پاسخ سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «3»
 
- سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام یک از روش های تعیین پایایی آزمون، برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری و پرسش نامه به کار می رود؟
1) آلفای کرونباخ
2) بازآزمایی
3) فرم های هم ارز
4) کودر - ریچاردسون
پاسخ سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «1»
 
- سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – اگر نمره T فرد در آزمون قدرت پایین تنه 80 باشد و میانگین نمرات وانحراف استاندارد به ترتیب 70 و 10 باشد، نمره خام فرد چقدر است؟
1) 85
2) 150
3) 100
4) 200
پاسخ سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «3»
 
- سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – نحوه تقسیم درآمد حاصل از حقوق پخش تلویزیونی بازی های المپیک به کدام روش است؟
1) 51 درصد کمیته بین المللی المپیک و 49 درصد کشور میزبان بازی های المپیک
2) 49 درصد کمیته بین المللی المپیک و 51 درصد کشور میزبان بازی های المپیک
3) 50 درصد کمیته بین المللی المپیک و 25 درصد کشور میزبان 25 درصد فدراسیون های بین المللی
4) 40 درصد کمیته بین المللی المپیک و 30 درصد کشور میزبان 30 درصد فدراسیون های بین المللی
پاسخ سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «1»
 
- سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام روش در ساخت اماکن ورزشی، کاربرد بیشتری دارد؟
1) PLS
2) GPS
3) GIS
4) LSS
پاسخ سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «3»
 
- سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – از جمله عوارض ارادی مشکلات نگهداری اماکن و فضاهای ورزشی، کدام است؟
1) حضور نیمه وقت سرپرستی
2) مشارکت نکردن استفاده کنندگان
3) تاخیر در تحویل به موقع پروژه ورزشی
4) عدم پیش بینی بودجه مورد نیاز برای اماکن
پاسخ سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «4»
 
- سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – استخرهای با طول 25 متر و پذیرش 150 نفر، طبق مقررات ورزشی به ترتیب به چه تعداد دوش عمومی و دوش با محافظ نیاز دارد؟
1) 3 تا 10 - 5 تا 10
2) 5 تا 10 - 3 تا 5
3) 6 تا 12 - 3 تا 7
4) 5 تا 12 - 5 تا 7
پاسخ سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «2»
 
- سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – مالک بازهای المپیک تابستانی و زمستانی کدام یک از نهادها است؟
1) کمیته بین المللی المپیک
2) انجمن کمیته های ملی المپیک
3) کمیته بین المللی المپیک و فدراسیون های بین المللی
4) فدراسیون های بین المللی که در رشته آن ها در برنامه المپیک قرار دارد.
پاسخ سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «1»
 
- سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – هنگامی که فعالیت های متعددی به طور همزمان پیشنهاد می شود؛ واگذاری فضاها و اماکن ورزشی به گروه های مختلف بر چه اساسی صورت می گیرد؟
1) تعداد شرکت کنندگان - فعالیت های فضای هم جوار
2) وضعیت فیزیکی فضای ورزشی - تعداد شرکت کنندگان
3) سطوح مهارت شرکت کنندگان - فعالیت های فضای هم جوار
4) وضعیت فیزیکی فضای ورزشی - سطوح مهارت شرکت کنندگان
پاسخ سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «1»
 
- سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – برای مکان یابی پروژه های ورزشی کدام مورد در زمره اهداف اصلی است؟
1) وجود یک مسیر امن برای افراد پیاده
2) فضای خالی در اطراف ساختمان فراهم باشد.
3) آگاهی از امکانات موجود در مورد خدمات شهری
4) امنیت افراد مراجعه کننده در بخش های مختلف در حال ساخت حفظ شود.
پاسخ سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «3»
 
- سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام نوع چمن از مشهورترین چمن های فصل گرم محسوب می شوند؟
1) برمودا - پرنیال
2) برمودا - زویسیا
3) کنتاکی - پرنیال
4) کنتاکی - زویسیا
پاسخ سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «2»
 
- سوال 21 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – وظیفه اصلی بخش حمل و نقل شامل چه مواردی می شود؟
1) حمل و نقل مقامات رسمی، داوران، ورزشکاران
2) حمل و نقل ورزشکاران، مربیان، داوران، مقامات رسمی
3) حمل و نقل ورزشکاران، مربیان، مقامات رسمی، کلیه کادرهای اجرایی
4) حمل و نقل ورزشکاران، مربیان، مقامات رسمی و تماشاگران، کلیه کادرهای اجرایی
پاسخ سوال 21 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «4»
 
- سوال 22 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – دمای آب استخر در هنگام استفاده معلولین و دمای آب گرم دوش ها باید به ترتیب چند درجه سانتی گراد باشد؟
1) حداقل 26 - حداکثر 40
2) حداقل 25 - حداکثر 35
3) حداقل 30 - حداکثر 35
4) حداقل 24 - حداکثر 50
پاسخ سوال 22 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «1»
 
- سوال 23 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام مورد برای عضویت افراد در سازمان های داوطلب ورزشی تاثیر دارد؟
1) محرک های اجتماعی
2) محرک های عاطفی
3) محرک های فایده نگر
4) محرک های هنجاری
پاسخ سوال 23 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «4»
 
- سوال 24 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – مدیریت پایدار در ورزش مربوط به کدام مورد است؟
1) محیط فرهنگی
2) محیط زیست
3) رویدادهای ترکیبی
4) گردشگری ورزشی
پاسخ سوال 24 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «2»
 
- سوال 25 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – به سندی که به بیان مسئولیت ها، استانداردهای عملکرد یک شغل در باشگاه ورزشی می پردازد، چه می گویند؟
1) هویت شغل
2) طراحی شغل
3) شرح شغل
4) بازخورد شغل
پاسخ سوال 25 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «3»
 
- سوال 26 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – اولین و آخرین مرحله یک برنامه کنترل موثر جمعیت در برگزاری یک رویداد ورزشی کدام مورد است؟
1) برنامه ریزی اضطراری - آموزش کارکنان
2) آموزش کارکنان - استفاده از علائم راهنمای مناسب
3) برنامه ریزی اضطراری - روش های تخلیه افراد خشن
4) استفاده از علائم راهنمایی مناسب - روش های تخلیه افراد خشن
پاسخ سوال 26 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «2»
 
- سوال 27 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – برای جلوگیری از تلفات انرژی نحوه استقرار و احداث اماکن ورزشی باتوجه به منطقه جغرافیایی شامل کدام مورد می شود؟
1) در مناطق گرمسیری ساختمان ها، سمت آفتاب گیرش به جنوب باشد.
2) در مناطق گرمسیری ساختمان ها، سمت آفتاب گیرش به غرب باشد.
3) در مناطق سردسیری ساختمان ها، سمت آفتاب گیرش به شمال باشد.
4) در مناطق گرمسیری ساختمان ها، سمت آفتاب گیرش به شمال باشد.
پاسخ سوال 27 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «4»
 
- سوال 28 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در کدام استعاره سازمان، خردگرایی و عقلانیت به طور ناخودآگاه جریان دارد؟
1) چاه افلاطون
2) زیستی
3) فرهنگ سازی
4) ماشین
پاسخ سوال 28 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «4»
 
- سوال 29 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام مورد از ویژگی های برجسته ساختار ادهوکراسی نیست؟
1) دارای بخش های وظیفه ای
2) دارای قوانین و ضوابط محدود
3) دارای گروه های کاری موقت
4) دارای مسئولیت بخشی اقتضایی
پاسخ سوال 29 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «1»
 
- سوال 30 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام مورد، درباره اصل پیتر درست است؟
1) ایجاد وظایف تکراری و کاذب
2) گسترش بی رویه بروکراسی ها
3) تمایل به داشتن کارکنان و تجهیزات بیشتر
4) وجود تعداد بی شماری از افراد ناشایست در بروکراسی ها
پاسخ سوال 30 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «4»