سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش پانصد و بیست و سوم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش پانصد و بیست و سوم

- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – باتوجه به این بیت:
«نه ریبی بجز جکمتش مردمی را     نه عیبی بجز همتش برتری را»، گزینه درست کدام است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) جناس - ازدواج
2) جناس - اسلوب الحکیم
3) تعرض -مدح شبیه به ذم
4) مدح شبیه به ذم - ترصیع
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «4»
 
- سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در این بیت: «زلف دلدار چو زنّار همی فرماید    برو ای شیخ که شد بر تن ما خرقه حرام» کدام صنعت بدیعی به کار رفته است؟
1) توجیه
2) استتباع
3) حسن تعلیل
4) مذهب کلامی
پاسخ سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «3»
 
- سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – این بیت «تو شهی و کشور جان ترا تو مهی و جان جهان ترا     ز ره کرم چه زیان ترا که نظر به حال گدا کنی» از کدام بحر است؟
1) وافر
2) بسیط
3) کامل
4) طویل
پاسخ سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «3»
 
- سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در قافیه کدام بیت، حرف قید به کار رفته است؟
1) هر که آمد عمارتی نو ساخت     رفت و منزل به دیگری پرداخت
2) شنیدم که می گفت و باران دمع    فرو می دویدش به عارض چو شمع
3) عمر برف است و آفتاب تموز    اندکی ماند و خواجه غرّه هنوز
4) نوبهار آمد و آورد گل و یاسمنا    باغ همچون تبت و راغ به سان عدنا
پاسخ سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «2»
 
- سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در آغاز کدام مصراع، زحاف خرب اجرا شده است؟
1) اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب
2) بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران
3) مرا به خیر تو امیّد نیست شرمرسان
4) نفس خروس بگرفت که نوبتی بخواند
پاسخ سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «2»
 
- سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – از دیدگاه نظریه ادبی، کدام توضیح درباره سنت درست است؟
1) مشروعیتی دارد مطابق با منطق
2) بستر مبارزه و گسستگی و محرومیت است.
3) گفتگویی است پویا میان گذشته و حال و آینده
4) مایه وحدت است و گذشته و حال و آینده را به یکدیگر پیوند می زند.
پاسخ سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «4»
 
- سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در مبحث نظریه ادبی، کدام توضیح در باب تفسیرشناسی درست است؟
1) بر آثار گذشته تاکید دارد.
2) بر مبنای ایدئولوژی پیش می رود.
3) اجزای متن را بر کلّی واحد منطبق نمی سازد.
4) از دیدگاه تفسیرشناسی آثار ادبی نمی توانند التقاطی، ناقص و دارای تناقض درونی باشند.
پاسخ سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «1»
 
- سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام کتاب، کشف الابیات و کشف الکلمات مثنوی مولوی است؟
1) کلید گنجینه
2) آسمان های دگر
3) فرهنگ آفتاب
4) از دریا به دریا
پاسخ سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «4»
 
- سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – فرهنگ و جغرافیای منطقه ای، در اثر کدام نویسنده نمود بارزتری دارد؟
1) صادق هدایت
2) هوشنگ گلشیری
3) محمود دولت آبادی
4) محمدعلی جمال زاده
پاسخ سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «3»
 
- سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام ترکیب، مطابق ذوق و سلیقه شاعران عصر صفوی است؟
1) گل قالی
2) پرگار وجود
3) برگ بی برگی
4) باد فروردین
پاسخ سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «1»
 
- سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام شاعر، شیعه مذهب و ستایشگر بزرگان شیعه است؟
1) جامی
2) بیدل
3) ابن حسام
4) سیف اسفرنگ
پاسخ سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «3»
 
- سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام متن فارسی، براساس طهاره الأعراق إبن مسکویه تألیف شده است؟
1) قابوسنامه
2) سیاست نامه
3) اخلاق ناصری
4) معراج السّعاده
پاسخ سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «3»
 
- سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – موضوع کدام اثر ناصر خسرو تأویلات اوست؟
1) وجه دین
2) خوان اخوان
3) جامع الحکمتین
4) زاد المسافرین
پاسخ سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «1»
 
- سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام شاعر، در حکمت و فلسفه اشتهار داشته است؟
1) رودکی
2) شهید بلخی
3) مخلّدی گرگانی
4) خبّازی نیشابوری
پاسخ سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «2»
 
- سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در کدام گزینه، «چه» مفهوم تساوی دارد؟
1) شنیدی چه گفت آن پسندیده خوی
2) بر این خوان یغما چه دشمن چه دوست
3) من آن چه شرط بلاغ است با تو می گویم
4) چه جای راحت و امن است دهر پر نکبت
پاسخ سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «2»
 
- سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در عبارت «از آثار ربیع رباع گلزار شد و دیار دثار انوار و ازهار در سر گرفت.»، کدام کلمه جمع نیست؟
1) دیار
2) دثار
3) رباع
4) ازهار
پاسخ سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «2»
 
- سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام مورد می تواند جانشین نقطه چین شود؟ باید که باطن طلب تحقیق کند و از رسوم معرض باشد که ....... هرگز به تحقیق نرسد.
1) هر که در میان خلق علامت شود.
2) هر که حجاب ربوبیّت برگیرد.
3) هر که اندر مقامات فانی نگردد.
4) هر که به ظاهر چیزها بسنده کار باشد.
پاسخ سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «4»
 
- سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در این جمله «هامون از ازدحام کتایب با هضاب سرافرازی کرد.» سخن از چیست؟
1) هزینه بالا
2) سپاهی انبوه
3) کشته فراوان
4) کرانه دوردست
پاسخ سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «2»
 
- سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – مفهوم کدام گزینه با گزینه های دیگر متفاوت است؟
1) کاس حرب را کاسه چرب دانستن
2) زخم رماح را لئم ملاح شناختن
3) شب زفاف را روز مصاف پنداشتن
4) نواله حسام را پیاله مدام انگاشتن
پاسخ سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «3»
 
- سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – مفهوم این جمله «جهانیان را به اظهار تورّع سغبه زرق کردن.» در کدام گزینه آمده است؟
1) تجمّل
2) تملّق
3) تنّوق
4) تصنّع
پاسخ سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «4»
 
- سوال 21 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام گزینه به مفهوم عبارت «مقدّر اقوات قوت را علت زندگانی کرده است و هرگز معلول از علّت جدا نگردد. نزدیک تر است؟»
1) تا جان هست توان نیز هست
2) گشایش به فضل است نه تلاش
3) آدمی به روزی رسان زنده است نه به روزی
4) با مدّعی بگوی که روز مقرّر است
پاسخ سوال 21 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «4»
 
- سوال 22 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – «جانب تمالک و تماسک را بی رعایت گذاشتن» یعنی ....... .
1) خویشتنداری نکردن
2) پرده شرم دریدن
3) جانب دوستان گرفتن
4) حقوق دیگری ضایع ناکردن
پاسخ سوال 22 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «1»
 
- سوال 23 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام مورد می تواند جانشین نقطه چین شود؟ با دوستان در آن چه فراغ دل ایشان را شاید ....... نیکو ننماید.
1) تحمل نمودن
2) زنهار خواستن
3) ممانعت ورزیدن
4) مضایقت پیوستن
پاسخ سوال 23 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «4»
 
- سوال 24 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – مفهوم این جمله «اصحاب حزم گناه ظاهر را عقوبت مستور و جرم مستور را عقوبت ظاهر جایز نشمرند.» خواهان چیست؟
1) ترجیح عفو بر کیفر
2) پرهیز از پرده دری
3) کیفری متناسب با جرم
4) پیشگیری از وقوع جرم
پاسخ سوال 24 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «3»
 
- سوال 25 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – تکیه این عبارت «مُلک از خردمندان جمال گیرد و دین از پرهیزگاران کمال یابد» بر کدام مورد است؟
1) کرامت انسانی
2) دانایی و تقوی
3) نیک اندیشی و زیبایی
4) برتری جویی و رشد معنوی
پاسخ سوال 25 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «2»
 
- سوال 26 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – «آن که مراد خاطر یاران بر مصالح خویش مقدم دارد» چگونه انسانی است؟
1) ریاکار
2) ایثارگر
3) فرصت طلب
4) آینده نگر
پاسخ سوال 26 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «2»
 
- سوال 27 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – مفهوم «دوران با خبر در حضور و نزدیکان بی بصر دور» کدام مورد را می ستاید؟
1) آگاهی و بینش
2) دنایی و دریافت
3) تأمل و تدبّر
4) حکمت و کاردانی
پاسخ سوال 27 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «1»
 
- سوال 28 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – «دست استحواذیافتن» یعنی ....... .
1) چیره شدن
2) تردید کردن
3) خیره ماندن
4) دریغ خوردن
پاسخ سوال 28 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «1»
 
- سوال 29 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – مفهوم کدام بیت با ادبیات دیگر متفاوت است؟
1) چو دولت نباشد سپهر بلند     نیاید به مردانگی در کمند 
2) چه یاری کند مغفر و چوشنم    که یاری نکرد اختر روشنم
3) سعادت به بخشایش داور است    نه در جنگ و بازوی زورآور است
4) چو نتوان بر افلاک دست آختن    ضروری است با گردشش ساختن
پاسخ سوال 29 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «4»
 
- سوال 30 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام بیت، یادآور آیتی قرآنی است؟
1) کسی کو سیم و زر ترکیب سازد         قیامت را کجا ترتیب سازد
2) نریزد ابر بی توفیر دریا         نه بی باران شود دریا مهیّا
3) جهانسوزی بد است و جورسازی        ترا به، گر رعیّت را نوازی
4) در آن خدمت که یارش ساز می کرد     مکافاتش یکی ده باز می کرد
پاسخ سوال 30 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «4»