سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش پانزدهم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش پانزدهم


- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در مهره داران، در متابولیسم اسیدهای چرب، فعالیت آنزیم استیل کوآ- کربوکسیلاز چگونه کنترل می گردد؟  سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) آنزیم در اثر پلیمر شدن و تبدیل شدن به رشته های طویل غیرفعال می گردد.
2) افزایش میزان اسید چرب پالمیتات به صورت استرکوآ باعث فعال شدن آن می گردد.
3) توسط فسفاتاز وابسته به انسولین غیرفعال می گردد.
4) توسط سیترات به عنوان یک فعال کننده آلواستریکی، فعال می گردد.
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام یک از آنزیم های زیر شروع کننده فعالیت ریموژن های پانکراسی در روده کوچک هستند؟
1) کربوکسی پیتیداز
2) تریپسین و الاستاز
3) تریپسین و کیموتریپسین
4) انتروپپتیداز
پاسخ سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در اکسیداسیون گلوکز به پیروات، کمبود کدام آنزیم موجب اختلال می شود؟
1) بیوتین
2) پنتوتنیک اسید
3) تیامین
4) نیاسین
پاسخ سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در وضعیت های سیری، ناشتایی، گرسنگی و گرسنگی پیوسته شدید، وظیفه اصلی تامین قند خون (گلوکونوژنز) به ترتیب بر عهد? کدام است؟
1) کبد، کبد، کبد، کبد
2) کبد، کبد، کلیه ، کلیه
3) کبد، کبد، کبد، کلیه
4) کلیه، کلیه، کبد، کبد
پاسخ سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – تحرک الکتروفورزی نسبی دو پروتئین 10 و 100 کیلو دالتونی به ترتیب 0/8 و 0/4 است. جرم ظاهری یک پروتئین که تحرک الکتروفورزی آن بر روی همان ژل 0/6 است، حدود چند کیلو دالتون است؟
1) 13
2) 20
3) 26
4) 52
پاسخ سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – مزیت اصلی طیف سنجی Raman نسبت به IR کدام است؟
1) تجزیه مواد حساس بیولوژیک کمتر است.
2) مقدار ماده مورد نیاز بسیار کم است.
3) می توان این طیف سنجی را در محیط آبی انجام داد.
4) بین تابش های ورودی و خروجی تداخلی وجود ندارد.
پاسخ سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در معادله van Deemter در مبحث کروماتوگرافی، کدام فاکتور تحت اثر سرعت فاز متحرک نمی باشد؟
1) انتشار ادی
2) انتشار طولی
3) انتقال جرم
4) هیچ کدام
پاسخ سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام آنزیم ها به ترتیب در صنایع طیور، آب میوه گیری و نساجی کاربرد دارند؟
1) آمیلاز، فیتاز و زایلاناز
2) آمیلاز، زایلاناز و فیتاز
3) پکتیناز، آمیلاز و زایلاناز
4) زایلاناز، پکتیناز و آمیلاز
پاسخ سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – زیر واحدهای کدام آنزیم به تنهایی می توانند کار فیزیولوژیکی را انجام دهند که با خود آنزیم متفاوت است؟
1) پیرووات دهیدروژناز
2) تریپتوفان سنتاز
3) لاکتوز سنتاز
4) لاکتات دهیدروژناز
پاسخ سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام آنزیم قادر است به هر دو ایزومر قضایی سوبسترا متصل گردد؟
1) آلانین راسماز
2) گلوکز اکسیداز
3) گلیسرول کیناز
4) L - آمیئواسید اکسیداز
پاسخ سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»
 
- سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – علت جداسازی سلول ها با استفاده از دی الکتروفورز سلولی چیست؟ 
1) توزیع بار در غشاء سلول
2) گرادیان در سیستوپلاسم سلول
3) گرادیان بار الکتریکی محیط
4) گرادیان اختلاف پتانسیل اعمال شده
پاسخ سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام یک از یون های زیر به صورت الکتروژنیک باعث ایجاد اختلاف پتانسیل در سلول ها نمی شود؟
1) پتاسیم
2) سدیم
3) کلسیم
4) کلر
پاسخ سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام یک از غشاهای زیر بار خالص منفی دارد؟
1) DPPG
2) DPPC
3) DPPE
4) POPC
پاسخ سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – شکل گیری و تخریب ساختار سوم پروتئین ها به ترتیب فرآیندی .............. است.
1) آنتالپیک و آنتالپیک
2) آنتروپیک و آنتروپیک
3) آنتروپیک و آنتالپیک
4) آنتالپیک و آنتروپیک
پاسخ سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در یک سامانه در حالت پایا (steady-state) خواص ماکروسکوپی نسبت به زمان .............. بوده و با قطع ارتباط سامانه و محیط .............. می گردد.
1) ثابت - متغیر
2) متغیر- ثابت
3) ثابت - ثابت
4) متغیر- متغیر
پاسخ سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – اگر محیط کشتی با بازدهی 70% و تعداد کلنی 2000، در معرض پرتو قرار گیرد و تعداد کلنی های شمارش شده در این حالت 280 گردد، نسبت بقای سلولی چقدر خواهد بود؟
1) 01/0
2) 02/0
3) 14/0
4)2/0
پاسخ سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – میزان کل انرژی جذب شده در یک انسان 70 کیلوگرمی تابش دیده با دُز کشنده 4 گری چند کالری است؟
1) 5/17
2) 67
3) 156
4) 280
پاسخ سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – باتوجه به شرایط فیزیکی، شیمیایی و الکتریکی بافت های زنده، بیشترین نفوذپذیری را کدام مولد دارا می باشد؟
1) الکتریکی
2) مغناطیسی
3) الکترومغناطیسی
4) حرارتی
پاسخ سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام روش برای مطالعه تمایل و محل اتصال یک لیگاند به پروتئین مناسب تر است؟
1) CD
2) ITC
3) NMR
4) SPR
پاسخ سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – ارتباط بین آرایش فضایی ماکرومولکول های زیستی و مولکول های آب چیست؟
1) آب آرایش ماکرومولکول ها را تدوین می کند.
2) ماکرومولکول ها آرایش مولکول های آب پوششی را تدوین می کنند.
3) تاثیری بر یکدیگر ندارند.
4) هر دو آرایش یکدیگر را تدوین می کنند.
پاسخ سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»