سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش هفتم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید
x

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش هفتم


- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - در نظر والن، دلیل تحولی «برانگیختگی حرکتی» چیست؟  سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) غلبه حالات هیجانی بر حالات فیزیولوژیک
2) کشف فضای متحرک و اشیای جدید
3) تاخیر در ارضای کامل نیازها
4) تمایل به دنیای برون
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «3»
 
- سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - در نظام روان تحلیل گری، توصیف کیفی نیروهایی که به شکل تعارض های کشاننده ای جلوه گر می شوند، چه دیدگاهی را مطرح می سازد؟
1) خاستگاهی
2) اقتصادی
3) ساختاری
4) پویشی
پاسخ سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «4»
 
- سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - از نظر بالبی، رفتار دلبستگی که هم از یک نیاز فطری و هم از اکتساب ها منتج می گردد، دارای چه کنش هایی است؟
1) حمایتی - اجتماعی شدن
2) اجتماعی شدن - هم زیستی با مادر
3) حمایتی - ایمنی از نوع روانی
4) هم زیستی با مادر- هم زیستی با دیگران
پاسخ سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «1»
 
- سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - در آزمایش سه کوه پیاژه که کودک نمی تواند بین چشم انداز خود و چشم انداز عروسک مقابل خود تفاوت ایجاد نماید؛ چه فرآیندی مطرح می شود؟
1) خودمیان بینی
2) میان واگرایی
3) تفکر اجتماعی نشده
4) داوری اخلاقی
پاسخ سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «1»
 
- سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - از نظر ورنر؛ وقتی ما در جریان رویاها و یا حالاتی که به وسیله ی داروهای توهم زا به وجود می آیند به سطوح اولیه برمی گردیم، چه مفهومی مطرح می شود؟
1) تطبیق ارگانیسمی
2) اروتوژنیک
3) میکروژنز
4) یکپارچگی سلسله مراتبی
پاسخ سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «3»
 
- سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - در نظام بوهلر، وهله روی گرداندن و انصراف از هدف های دنبال شده با چه وهله ای در نظر اریکسون مطابقت دارد؟
1) پدید آورندگی در مقابل راکد ماندگی
2) همجوشی با دیگران در مقابل انزوا طلبی
3) تمامت شخصی در مقابل نومیدی
4) احراز هویت در مقابل پراکندگی نقش
پاسخ سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «3»
 
- سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - کدام ترتیب تحول روانی بر اساس نظریه «هارتمن»، صحیح است؟
1) عدم تمایز - تمایزیافتگی - رشد تجهیزات ادراکی
2) عدم تمایز - تشکیل موضوع - حرکت به سوی استقرار من
3) در راه موضوع - تشکیل موضوع - تمایزیافتگی
4) تمایزیافتگی- تشکیل موضوع - رشد تجهیزات ادراکی
پاسخ سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «2»
 
- سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - الگویی از بی ثباتی در روابط بین فردی، خود انگار، عواطف و تکانشگری بارز، بیانگر کدام نوع اختلال شخصیت است؟
1) اسکیزوئید
2) خودشیفته
3) مرزی
4) نمایشی
پاسخ سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «3»
 
- سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - در افراد مبتلا به افسردگی اساسی، این احساس که آن ها سزاوار تنبیه شدن هستند، مربوط به کدام نشانه افسردگی است؟
1) رفتاری
2) هیجانی
3) شناختی
4) جسمانی
پاسخ سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «3»
 
- سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - متادون معمولاً برای افراد وابسته به کدام ماده تجویز می شود؟
1) هرویین
2) کوکایین
3) ال اسی دی
4) کافئین
پاسخ سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «1»
- سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - ظروف منقوش مثلثی دوره ی هخامنشی از کجا به دست نیامده است؟ 
1) پاکستان
2) ترکیه و آلین تپه
3) محوطه های جنوب غرب ایران
4) محوطه های جنوب قفقاز
پاسخ سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «3»
 
- سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - مهم ترین عامل پیوند دهنده معماری دوران ماد با دوره هخامنشی کدام است؟
1) ایجاد بنا بر روی صفحه ی سنگی و ساخت معابد
2) ایجاد بنا بر روی صفحه ی سنگی و ساخت تالارهای ستون دار
3) ساخت معبد و ایجاد پنجره های کاذب در دیوارها
4) ساخت تالارهای ستون دار و معابد و آتشدان ها
پاسخ سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «2»
 
- سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - بیشترین لوحه های گلی مربوط به دوره ی آغاز ایلامی در منطقه جنوب شرق ایران از کدام محوطه یافت شده است؟
1) شهراد کرمان
2) تل ملیان
3) تپه یحیی
4) شهر سوخته
پاسخ سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «3»
 
- سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - کتیبه های سنگی مستطیل شکل دوره ایلامی از کدام محوطه یافت شده است؟
1) شوش
2) تل ملیان
3) هفت تپه
4) تپه یحیی
پاسخ سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «3»
 
- سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - مهم ترین و بیشترین بقایای معماری خشتی دوره ایلام میانی از کدام محوطه یافت شده است؟
1) تپه گتوند
2) چغامیش
3) اکروپول شوش
4) هفت تپه
پاسخ سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «4»
 
- سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - شهر کبینک (کبنک) در شرح لشکرکشی کدام پادشاه آشوری ذکر شده است؟
1) سنافریت
2) سارگن دوم
3) آشور بانی پال
4) تیکلات پیلر سوم
پاسخ سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «3»
 
- سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - در نقوش برجسته تخت جمشید کدام گروه از اقوام حامل هدایای ظروف فلزی اند؟
1) ارمنی ها - سوری ها - هندی ها - بابلی ها - کاپادوکیه ای ها - ساگاراتی ها
2) بلخی ها - ارمنی ها - بابلی ها - سوری ها - هندی ها - کاپادوکیه ای ها
3) مادی ها - بلخی ها - ارمنی ها - سوری ها - کاپادوکیه ای ها - سغدی ها
4) مادی ها - بلخی ها - ارمنی ها - بابلی ها - لیدیایی ها - سوری ها
پاسخ سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «4»
 
- سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - بنابر اسناد مکتوب دوره هخامنشی گوبارو دارای چه مقامی بوده است؟
1) ساتراپ بابل
2) وزیر دربار
3) ساتراپ شوش
4) خزانه دار تخت جمشید
پاسخ سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «1»
 
- سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - نظر دیاکونوف در مورد زبان مادی چیست؟
1) علی رغم تفاوت های اندک بین زبان مادی و زردشتی هر دو یک زبان اند.
2) زبان مادی و اوستایی در موارد کمی با هم شباهت داشته اند و دو زبان متفاوت بوده اند.
3) شباهت های زیادی بین زبان مادی و اوستایی وجود دارد ولی دو زبان جداگانه اند.
4) زبان مادی و اوستایی دارای واژه هایی تا حدودی مشابهند و لهجه هایی از یک زبان مشترکند.
پاسخ سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «3»
 
- سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - نقش برجسته همراه صحنه جنگ با نیزه در نقش رستم متعلق به کدام پادشاه سامانی است؟
1) هرمز دوم
2) شاپور دوم
3) هرمز چهارم
4) بهرام دوم
پاسخ سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «1»