سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش صد و چهارم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش صد و چهارم


– سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام عبارت زیر در خصوص کنترل قامتی صحیح می باشد؟
1) پس از دهه هفتاد زندگی،‌ در کنترل قامتی یک سیر نزولی تدریجی دیده می شود. سوالات دکتری سراسری و آزاد
2) کهنسالان و بزرگسالان جوان تر در هنگام عدم تعادل،‌ تمایل دارند که پاسخ های عضلانی قامتی مشابهی داشته باشند.
3) در طول دوران کودکی،‌ نوسان قامتی به تدریج تصفیه می شود و تقریباً تا دهه پنجم زندگی کنترل ایستای قامتی بهبود می یابد.
4) در سن 60 سالگی یا اندکی پس از آن کنترل قامتی شبیه به کنترل قامتی در کودکان بین سنین 6 و 9 ساله به نظر می رسد.
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

– سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – فرضیه اولین صادره از آخرین وارده در فرایند کُندشدن عملکرد سالمندان بر کدام مورد زیر دلالت دارد؟
1) مبادله سرعت و دقت در دوره سالمندی
2) کاهش تعداد تارهای عصبی کارکردی در واحدهای حرکتی
3) عدم توانایی سالمندان جهت واپس زدگی نظارت بر حرکتشان
4) روند معکوس شدن رشد حرکتی براساس مدل ساعت شنی گالاهو
پاسخ سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

– سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام عبارت وضعیت تعادل در دوره اواخر بزرگسالی را نشان می دهد؟ حفظ تعادل ...............
1) مستلزم تلاش خودکارانه است.
2) مستلزم تلاش هوشیارانه تر است.
3) به صورت مرکزی کنترل می شود.
4) از طریق حواس دهلیزی کنترل می شود.
پاسخ سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

– سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام مورد با تحول عضله در گستره حیات صحیح است؟
1) فشار و حرکت در نمو عضله موثر است.
2) از ماه پنجم جنینی بر تعداد الیاف عضلانی افزوده می شود.
3) در شیرخوار عضلات اندام تحتانی نسبت به اندام فوقانی بیشتر است.
4) طول یک الیاف عضلانی با عملکرد حرکتی آن ارتباط غیرمستقیم دارد.
پاسخ سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

– سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – سطوح دید دوچشمی به ترتیب شامل کدام موارد است؟
1) تثبیت دوشبکیه ای،‌ برجسته بینی،‌ هم پیوندی
2) تثبیت دوشبکیه ای،‌ هم پیوندی،‌ برجسته بینی
3) هم پیوندی،‌ تثبیت دو شبکیه ای،‌ برجسته بینی
4) هم پیوندی،‌ برجسته بینی،‌ تثبیت دوشبکیه ای
پاسخ سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

– سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – پیشرفت تدریجی در الگوهای حرکتی زمخت و تبدیل آن به حرکات پالایش یافته و کاربردی را ............... گویند.
1) تمایز
2) یکپارچگی
3) تمایز و یکپارچگی
4) عصبی شدن دوسویه
پاسخ سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

– سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام عبارت درباره شاخص های هوازی بیشینه در طول رشد صحیح است؟
1) اکسیژن شریانی در کار پیشینه،‌ با افزایش سن کمی افزایش می یابد.
2) ظرفیت استخراج اکسیژن از خون درکودکی کمی بیشتر از بزرگسالی است.
3) ظرفیت استخراج اکسیژن از خون در نوجوانی کمی بیشتر از بزرگسالی است.
4) سطح اسید لاکتیک خون و عضله طی اندازه گیری اکسیژن مصرفی در بزرگسالان پایین تر از کودکان است.
پاسخ سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

– سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام موارد حرکت سکسکه دویدن را توضیح می دهد؟
1) گام - لی با یک پا
2) گام - لی با هر دو پا
3) گام - لی با پای راست
4) گام - لی با هر دو پا به طور متناوب
پاسخ سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

– سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام مورد عالی ترین شکل عمل پا در مهارت پرتاب کردن است؟
1) نبود گام
2) گام جانبی متوسط
3) گام دگر جانبی کوتاه
4) گام دگر جانبی بلند
پاسخ سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

– سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – اولین نشانه استخوانی شدن بافت غضروفی،‌ کدام مورد است؟
1) ورود مویرگ های خونی به داخل بافت
2) تجمع نمک کلسیم روی کلاژن بافت
3) رقابت میان ایجاد بافت غضروف و استخوان
4) ورود استئوکلاست و استئوبلاست به داخل بافت
پاسخ سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

– سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام مورد در درجه اول مسئول کشف شتاب خطی هستند،‌ همچنین اطلاعات درباره موقعیت بدن در ارتباط با نیروی جاذبه را فراهم می کنند؟
1) مجاری نیم دایره ای
2) گیرنده های مفصلی
3) دستگاه دهلیزی
4) اندام های آتریکول و ساکول
پاسخ سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

– سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – مرحله استفاده مادام العمر یکی از مراحل حرکات اختصاصی است،‌ کدام مورد با آن مرحله سازگار است؟
1) رسیدن به اوج مهارت
2) مهارت و تبحر کم
3) تاکید بر توسعه تبحر
4) رسیدن همه افراد به پالایش الگوی حرکتی
پاسخ سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

– سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – یادگیری زمانی موثر و مفید است که،‌ سبک ...............
1) یادگیری قبل از سبک آموزش مدنظر باشد.
2) آموزش قبل از سبک یادگیری مدنظر باشد.
3) آموزش و سبک یادگیری هم زمان رعایت شود.
4) یادگیری به تناسب ماهیت مهارت انتخاب شود.
پاسخ سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

– سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در فرآیند یادگیری در تغییر دستیبابی به اهداف کینماتیک مهارت،‌ اولین هدف که یادگیرنده به آن دست می یابد،‌ کدام است؟
1) جابجایی
2) سرعت
3) شتاب
4) لختی
پاسخ سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

– سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – بنا به اعتقاد ولف و اشمیت (a1994)،‌ چرا تمرین تصادفی برای یادگیری مهم تر است؟
1) به دلیل بازسازی مجدد طرح عمل  
2) بدلیل پردازش معنی دارتر و متمایزتر
3) باعث کاهش اهمیت بازخورد می شود.
4) باعث افزایش بازداری پس گستر می شود.
پاسخ سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

– سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – طبق دیدگاه اتصال ادراک و عمل باید کدام ویژگی در تحلیل حرکت چشم مورد توجه باشد؟
1) نقطه خیرگی
2) جریان بینایی
3) اتصال فضایی
4) اتصال زمانی
پاسخ سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

– سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – براساس فرضیه آمایه،‌ اثرات افت گرم کردن،‌ ناشی از چیست؟
1) تداخل پس گستر
2) تداخل پیش گستر
3) از بین رفتن تنظیمات حافظه ای اجراء
4) از بین رفتن تنظیمات غیرحافظه ای اجراء
پاسخ سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

– سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – مهارتی که توانایی تشخیص محرک حسی،‌ اهمیت اصلی در اجرای موفقیت آمیز آن مهارت را دارد،‌ چه نوع مهارتی است؟
1) ادراکی
2) حرکتی
3) شناختی
4) کلامی - شناختی
پاسخ سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

– سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – اگر یک بسکتبالیست هدف خود را رسیدن به سمت سبد حریف و پرتاب توپ در اوج پرش خود تعیین نماید،‌ از چه نوع هدف چینی استفاده کرده است؟
1) عملکردی
2) فرآیندی
3) نتیجه ای
4) یادگیری
پاسخ سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

– سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – متناسب با چه دستورالعمل کلامی،‌ مربی از متربی می خواهد که هنگام دریبل،‌ صدای برخورد توپ با زمین را بشنود؟
1) استفاده از شرایط تنظیمی
2) چارچوب (طرح) مرجع
3) سبک یا شیوه یادگیری
4) استفاده از علائم یا نشانه های کلامی
پاسخ سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»
  • سایت سنجش3 در چه زمینه هایی خدمات ارائه می دهد؟
    جواب: در کلیه مقاطع تحصیلات تکمیلی شامل: دکتری، ارشد، کارشناسی، کاردانی، ... / آزمونهای استخدامی و دوره های آموزشی