سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش صد و هفتاد و سوم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش صد و هفتاد و سوم


– سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کــدام شريان،‌ جزء شاخه هاي دورسال آئورت شکمي محســوب مي شود؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) لومبار
2) رنال
3) گنادال
4) سوپرارنال مياني
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «1»

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – ديواره خلفي حفره ايسکيوآنال از کدام عنصر آنــاتوميکي تشکيل مي شود؟
1) محل اتصال اسفنکتر داخلي آنال به کوکسيس
2) محل اتصال اسفنکتر خارجي آنال به کوکسيس
3) فاسياي عمقي که روي عضله ابتراتور داخلي را پوشانده است.
4) کناره تحتاني عضله گلوئتوس ماگزيموس و ليگامنت ساکروتوبروس
پاسخ سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «2»

– سوال 3 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام عنصر آناتوميکي در قسمت داخلي شريان لينگوئال قرار دارد؟
1) عضله هيوگلوسوس
2) عصب زيرزباني
3) عضله تنگ کننده مياني حلق
4) تاندون عضلات ديگاستريک و استيلوهيوئيد
پاسخ سوال 3 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «3»

– سوال 4 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – نرون اول مسير حس چشايي و عمومي يک سوم خلفي زبان در کجا واقع شده است؟
1) هسته چشايي در بصل النخاع
2) هسته حسي تري جمينال در پل مغزي
3) گانگليون فوقاني عصب گلوسو فارنجيال
4) گانگليون تحتاني عصب گلوسو فارنجيال
پاسخ سوال 4 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «4»

– سوال 5 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام گزينه،‌ عبارت زير را در مورد عضلات بين استخواني پالمار کامل مي کند؟
اين عضلات ................. از عضلات بين استخواني دورسال هستند و همگي غير از ................. از تمام طول تنه متاکارپ منشا مي گيرند.
1) کوچک تر،‌ اولي
2) بزرگ تر،‌ اولي
3) کوچک تر،‌ آخري
4) بزرگ تر،‌ آخري
پاسخ سوال 5 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «1»

– سوال 6 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – وجود پلاريتي يا قطبيت در کدام سلول ديده نمي شود؟
1) اپي تليوم
2) استئوکلاست
3) استئوبلاست
4) فيبرو بلاست
پاسخ سوال 6 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «4»

– سوال 7 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در کدام يک از بافت هاي زير واکنش آرژيروفيليک کمتري نسبت به بقيه ديده مي شود؟
1) کبد
2) طحال
3) پري کندريوم
4) کليه
پاسخ سوال 7 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «3»

– سوال 8 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – خصوصيات سيتوپلاسم ائوزينوفيليک،‌ ليزوزوم فراوان و وجود پاهاي کاذب مربوط به کدام سلول است؟
1) پلاسما سل
2) ماکروفاژ
3) ماست سل
4) لنفوسيت T
پاسخ سوال 8 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «2»

– سوال 9 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از عناصر زير در مناطق پيش سيناپسي ديده مي شود؟
1) SER
2) ميتوکندري
3) وزيکول هاي سيناپسي با مرکز متراکم
4) غشاء ضخيم شده منطقه سيناپسي
پاسخ سوال 9 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «3»

– سوال 10 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از خصوصيات زير فقط ر اندوتليال عروق شرياني ديده مي شود؟
1) وزيکول هاي پينوسيتيک
2) قطرات چربي جذب شده
3) Caveola يا فرورفتگي هاي غاري شکل
4) ذخائر گرانول هاي Weibe-Palade
پاسخ سوال 10 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «4»

– سوال 11 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – ليزوزوم ها:
1) در ايجاد pH اسيدي نقش دارند.
2) به هضم اندامک هاي آسيب ديده کمک مي کنند.
3) باکتري هاي مضر فرا گرفته شده توسط سلول هاي سفيد خون را از بين مي برند.
4) همه گزينه ها درست هستند.
پاسخ سوال 11 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «4»

– سوال 12 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – ريبوزوم ها از ................. زير واحد ساخته شده اند.
1) صفر
2) 2
3) 3
4) 4
پاسخ سوال 12 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «2»

– سوال 13 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – سوخت و ساز فسفو ربلاسيون اکسيداتيو در کدام قسمت ميتوکندري انجام مي شود؟
1) ماتريکس
2) در فضاي بين غشايي
3) در داخل غشاي خارجي
4) در سطح غشاي داخلي
پاسخ سوال 13 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «4»

– سوال 14 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اسکلت سلولي شامل همه موارد زير است به جز:
1) رشته هاي حد واسط
2) رشته هاي اکتين
3) سيتوزول
4) ميکروتوبول
پاسخ سوال 14 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «3»

– سوال 15 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – نام گذاري شبکه خشن (ER) به دليل فراواني کدام مورد است؟
1) ريبوزوم
2) ليزوزوم ها
3) ميتوکندري
4) دستگاه گلژي
پاسخ سوال 15 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «1»

– سوال 16 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کد ژنتيکي که شامل 3 گروه نوکلئوتيدي است چه نام دارد؟
1) codon
2) اگزون
3) اينترون
4) آنتي کدون
پاسخ سوال 16 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «1»

– سوال 17 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – گيرنده هاي داخل سلولي شامل همه موارد هستند به جز:
1) LH
2) کورتيزول
3) پروژسترون
4) هورمون تيروئيد
پاسخ سوال 17 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «1»

– سوال 18 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام عمل انتقال نياز به مصرف انرژي ATP ندارد؟
1) يون ها
2) فعال
3) غيرفعال
4) گلوکز توسط گلوکز کيناز
پاسخ سوال 18 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «3»

– سوال 19 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از مراحل پاساژ بافت مي بايست در درجه حرارت حدود  60 درجه سانتي گراد انجام پذيرد؟
1) ثبوت
2) آغشتگي
3) آب گيري
4) شفاف سازي
پاسخ سوال 19 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «2»

– سوال 20 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – سلول هاي اندوتليوم آئورت در ناحيه قوس هاي برنکيال از کجا منشاء مي گيرند؟
1) مزدودرم خارج روياني
2) مزودرم داخل روياني
3) مزودرم سوماتيک و خارج روياني
4) مزودرم سوماتيک و سلول هاي ستيغ عصبي
پاسخ سوال 20 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «2»