سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش صد و هشتاد و یکم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید
x

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش صد و هشتاد و یکم


 – سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – هيستامين،‌ در کدام يک از موارد زير نقش دارد؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) انبساط برونش ها
2) انقباض عروق
3) تاکيکاردي
4) کاهش نفوذپذيري مويرگ ها
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «3»

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از موارد زير،‌ مهم ترين فاکتور در ايجاد ترومبوز محسوب مي شود؟
1) افزايش قابليت انعقادپذيري خون
2) تغيير در آندوتليوم
3) جريان گردابي خون
4) جريان غيرطبيعي خون
پاسخ سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «2»

– سوال 3 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – به التهابي که،‌ سلول هاي غالب آن ماکروفاژها،‌ اپي تليوئيد ماکروفاژها و سلول هاي غول پيکر باشند،‌ چه مي گويند؟
1) آبسه
2) التهاب اسکلروتيک
3) التهاب گرانولوماتوز
4) التهاب مزمن ندولر
پاسخ سوال 3 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «3»

– سوال 4 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – احتمال تهاجم تورمورها به کدام بافت،‌ کم تر مي باشد؟
1) استخوان
2) پوست
3) غضروف
4) کبد
پاسخ سوال 4 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «3»

– سوال 5 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – استفراغ و اسهال مي تواند منجر به بروز کدام نوع شوک شود؟
1) شوک سپتيک يا عفوني
2) شوک کارديوژنيک
3) شوک نوروژنيک
4) شوک هيپوولميک
پاسخ سوال 5 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «4»

– سوال 6 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام رنگ دانه پاتولوژيک،‌ اغلب با کمبود ويتامين E همراه است؟
1) سروئيد
2) ليپوفوشين
3) ملانين
4) هماتوئيدين
پاسخ سوال 6 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «1»

– سوال 7 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اجسام راسل،‌ به تجمع پروتئيني در داخل سلول هاي کدام يک گفته مي شود؟
1) پلاسما سل ها
2) سلول هاي پوششي لوله هاي ادراري
3) سلول هاي عضلاني قلب
4) سلول هاي کبدي
پاسخ سوال 7 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «1»

– سوال 8 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – ضايعه «Nut meg liver» يا کبد جوزهندي،‌ در ارتباط با کدام تغيير بافتي ايجاد مي گردد؟
1) پرخوني فعال کبد
2) پرخوني مزمن پاسيوکبد
3) تلانژيکتازي در کبد
4) خون ريزي در پارانشيم کبد
پاسخ سوال 8 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «2»

– سوال 9 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در پاتوژنز سرطان زايي کدام عوامل،‌ شکست کروموزومي و مکانيسم يونيزاسيون نقش مهمي دارد؟
1) هليکوباکتر پيلوري
2) ويروس هاي سرطان زا
3) سرطان زاهاي شيميايي
4) تشعشعات سرطان زا
پاسخ سوال 9 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «4»

– سوال 10 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – متعاقب تجويز بيش از حد استروئيدها،‌ کدام يک از مواد زير در سلول هاي کبدي تجمع مي يابد؟
1) پروتئين و چربي
2) چربي
3) کلسترول
4) گليکوژن
پاسخ سوال 10 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «4»

– سوال 11 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مشخصات ميکروسکوپي وکلني کدام مخمر در محيط کروم آگار،‌ شبيه کانديدا آلبيکسن است؟
1) کانديدا تروپيکاليس
2) کانديدا دابلينينسيس
3) کانديدا فاماتا
4) کانديدا گلابراتا
پاسخ سوال 11 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «2»

– سوال 12 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – ويروس لکوز گاوي،‌ در کدام جنس از خانواده رترو ويريده قرار دارد؟
1) بتا رترو ويروس
2) دلتا رترو ويروس
3) گاما رترو ويروس
4) لنتي ويروس
پاسخ سوال 12 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «2»

– سوال 13 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – بافت پوششي در کدام يک از موارد زير،‌ از نوع انتقالي (ترانزيشنال) مي باشد؟
1) مجاري غدد اشکي
2) مجاري غدد بزاقي
3) ناي
4) لگنچه
پاسخ سوال 13 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «4»

– سوال 14 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – استئوبلاست،‌ به طور معمول در کدام بخش از بافت استخواني بيش تر ديده مي شود؟
1) پريوست خارجي
2) پريوست داخلي
3) لابه لاي تيغه هاي موازي خارجي
4) لابه لاي تيغه هاي موازي داخلي
پاسخ سوال 14 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «1»

– سوال 15 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام گروه حيواني،‌ واجد هر دو قسمت بدنه و بخش منتشر از غده پروستات مي باشند؟
1) اسب
2) سگ
3) گاو
4) گوسفند و بز
پاسخ سوال 15 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «1»

– سوال 16 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در دستگاه تنفس،‌ سلول هاي کلارا،‌ بيش تر در کدام قسمت وجود دارد؟
1) برونش
2) برونشيول انتهايي
3) برونشيول تنفسي
4) ناي
پاسخ سوال 16 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «2»

– سوال 17 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – براي باز کردن ستون مهره ها - روده،‌ از کدام وسيله (به ترتيب)،‌ استفاده مي شود؟
1) اسکنه - استئوتوم
2) راشيوتوم - استئوتوم
3) راشيوتوم - آنتروتوم
4) کوندروتوم - آنتروتوم
پاسخ سوال 17 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «3»

– سوال 18 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – تغيير رنگ آبي متمايل به سياه در بافت ها،‌ به ويژه احشا را پس از مرگ،‌ چه مي نامند؟
1) آغشتگي به صفرا
2) آغشتگي به هموگلوبين
3) ملانوز کاذب
4) هيپوستاز
پاسخ سوال 18 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «3»

– سوال 19 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مشاهده ضايعاتي مثل دانه هاي برنج روي مخاط روده،‌ که از سطح سروز روده نيز قابل مشاهده مي باشد،‌ شما را به وجود کدام بيماري مشکوک مي کند؟
1) بسنويتيوز
2) سارکوسيستوز
3) کوکسيديوز
4) نئوسپوروز
پاسخ سوال 19 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «3»

– سوال 20 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – وجود کدام رنگ دانه،‌ در بافت ها اهميت پاتولوژيک ندارد؟
1) بيليروبين
2) فرمالين
3) هموسيدرين
4) هموگلوبين
پاسخ سوال 20 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «2»