سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش صد و هشتاد و ششم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید
x

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش صد و هشتاد و ششم


– سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – آلودگي با کدام انگل روده اي مي تواند باعث علائم ريوي گردد؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) آسکاريديا گالي
2) فيزالوپترا پره پوتياليس
3) پاراسکاريس اکوئورم
4) مولريوس کاپيلاريس
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «3»

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام نماتود را در بخشي از سير تکاملي خود،‌ مي توان انگل داخل سلولي به حساب آورد؟
1) اونکوسرکا ولولوس
2) استرونژيلوئيدس استر کوراليس
3) تريشينلا اسپيراليس
4) تلازيا لاکريماليس
پاسخ سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «3»

– سوال 3 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در آلودگي اسب به استرونژيلوس ولگاريس علت اصلي کوليک چيست؟
1) آزاد شدن مواد فعال فارماکولوژيکي و انقباض عروق مزانتريک
2) فشار ناشي از آنوريسم سرخرگ روده بند قدامي بر شبکه اعصاب
3) خوان خواري کرم
4) انسداد روده توسط کره بالغ
پاسخ سوال 3 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «1»

– سوال 4 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در عفونت شيردان با اوسترتاژيا کدام يک از نشانه هاي زير ديده مي شود؟
1) افزايش گاسترين خون
2) افزايش آلبومين خون
3) کاهش pH خون
4) کاهش پپسينوژن خون
پاسخ سوال 4 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «1»

– سوال 5 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام نماتود در مرحله نوزادي بيماري زايي بيشتري دارد؟
1) استرونژيلوئيدس
2) اوزوفاگوستومم
3) تريکوسترونژيلوس
4) نماتوديروس
پاسخ سوال 5 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «2»

– سوال 6 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در پـديـده بهبــود خود به خــودي،‌ کدام نماتودهــا از ميــزبان دفع مي شوند؟
1) تمامي نماتودهاي دستگاه گوارش
2) فقط همونکوس ساکن در شيردان
3) نماتودهاي بالغ شيردان
4) نوزادهاي تازه وارد شده
پاسخ سوال 6 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «1»

– سوال 7 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در همه حيوانات زير امکان مشاهده تخم تريشوريس وجود دارد بجز:
1) اسب
2) سگ
3) شتر
4) گاو
پاسخ سوال 7 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «1»

– سوال 8 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – ضايعه پاتولوژيک ديروفيلاريا ايميتيس در انسان کدام است؟
1) درماتيت ائوزينوفيلي
2) هپاتيت ائوزينوفيلي
3) ميوکارديت ائوزينوفيلي
4) گرانولوم ريوي ائوزينوفيلي
پاسخ سوال 8 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «4»

– سوال 9 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – سير تکاملي کدام يک از نماتودهاي زير داراي تنوع بيشتري است؟
1) اسپيروسرکالوپي
2) توکسوکارا کاتي
3) توکسوکارا کانيس
4) ديروفيلاريا ايميتيس
پاسخ سوال 9 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «3»

– سوال 10 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – توکسوکاريازيس در انسان چگونه تشخيص داده مي شود؟
1) آزمايش مدفوع
2) روش هاي مولکولي
3) بيوپسي عضو آلوده
4) روش هاي سرمي
پاسخ سوال 10 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «4»

– سوال 11 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – ميزان بروز يک بيماري عبارت است از ................ در يک سال تقسيم بر ................
1) موارد جديد - جمعيت در معرض خطر
2) موارد موجود بيماري - کل جمعيت
3) موارد موجود بيماري - جمعيت در معرض خطر
4) موارد جديد بيماري - کل جمعيت
پاسخ سوال 11 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «1»

– سوال 12 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مطالعه هاي تحليلي براي کدام منظور صورت مي گيرد؟
1) اصلاح فرضيه
2) پذيرش يا رد فرضيه
3) تدوين فرضيه
4) تدوين و اصلاح فرضيه
پاسخ سوال 12 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «2»

– سوال 13 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در بررسي هاي همه گيرشناسي،‌ کدام مورد،‌ پيشگيري نوع دوم است؟
1) ارتقاي بهداشت عمومي
2) تصفيه آب آشاميدني
3) کشف و درمان بيماري ها
4) محدود کردن ميزان ناتواني ناشي از بيماري ها
پاسخ سوال 13 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «3»

– سوال 14 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در يک نمونه گيري عددي را با قرعه کشي يافته،‌ اعداد ديگر را با فاصله هاي معين از عدد مذکور مشخص کرده ايم. از کدام نمونه گيري استفاده کرده ايم؟
1) ساده
2) سيستماتيک
3) مرکب
4) تصادفي ساده
پاسخ سوال 14 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «2»

– سوال 15 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کرم هاي فاسيولا هپاتيکا و فاسيولا ژيگانتيکا به ترتيب در چه مناطق آب و هوايي پراکندگي بيشتري دارند؟
1) معتدل - گرم
2) گرم - معتدل
3) سرد - معتدل
4) گرم - سرد
پاسخ سوال 15 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «1»

– سوال 16 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – آلودگي با کدام انگل ارتباط بيشتري با شرايط جغرافيايي دارد؟
1) آسکاريس ها
2) ديکرسليوم
3) کرم هاي قلاب دار
4) نماتودهاي شيردان
پاسخ سوال 16 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «3»

– سوال 17 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – ساس ها در چرخه زندگي خود،‌ چند مرحله نوچه اي دارند؟
1) دو
2) سه
3) چهار
4) پنج
پاسخ سوال 17 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «4»

– سوال 18 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – واکنش کنه ها،‌ نسبت به نور چگونه است؟
1) اورتوکينتيک
2) فاقد واکنش
3) نورگريزي
4) نورگرايي فوري
پاسخ سوال 18 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «1»

– سوال 19 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از انگل هاي خارجي زير،‌ قادر به ايجاد آلودگي در انسان نمي باشند؟
1) اکيدنوفاگا گاليناسئوم
2) پلي پلاکس سراتا
3) سراتوفيلوس نيجر
4) سيمکس هميپتروس
پاسخ سوال 19 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «2»

– سوال 20 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – جهت درمان بيماري ناشي از پسوروپتس،‌ از کدام يک از ترکيبات نمي توان استفاده نمود؟
1) ديازينون
2) سيرومازين
3) کومافوس
4) فلومترين
پاسخ سوال 20 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «2»