سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش صد و نهم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش صد و نهم


– سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در ماشین بویین پیچی نامشخص،‌ با افزایش قطر بسته،‌ دور بسته .............. و دور درام ............... سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) کاهش یافته - ثابت باقی می ماند.
2) ثابت مانده - کاهش می یابد.
3) ثابت مانده - افزایش می یابد.
4) افزایش یافته - ثابت باقی می ماند.
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

– سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – برای بافت پیراهنی چهارخانه از نخ های پنبه ای بسیار ظریف در مرحله تولید چله بافندگی کدام یک از گزینه های زیر مناسب تر می باشد؟
1) چله پیچی مستقیم به همراه آهارزنی
2) چله پیچی بخشی به همراه آهارزنی
3) تکسچرایزینگ نخ به همراه آهارزنی
4) دولاتابی به همراه چله پیچی بخشی
پاسخ سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

– سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در کدام یک از ترکیبات تشکیل دهنده زیر امکان استفاده از دهنه باز وجود دارد؟
1) بادامکی مثبت،‌ اکسنتر،‌ دابی چرخشی
2) بادامکی مثبت،‌ دابی یک بالابر،‌ ژاکارد الکترونیکی
3) دابی یک بالابر،‌ دابی چرخشی،‌ ژاکارد الکترونیکی
4) دابی دو بالابر،‌ دابی چرخشی،‌ ژاکارد الکترونیکی
پاسخ سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

– سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در یک ماشین بافندگی مقاومت بافندگی به کدام یک از عوامل زیر بستگی دارد؟
1) هندسه ماشین بافندگی،‌ مدول نخ های تار،‌ تراکم پودی
2) هندسه ماشین بافندگی،‌ مدول نخ های پود،‌ تراکم تاری
3) هندسه ماشین بافندگی،‌ جنس نخ های تاروپود،‌ تراکم تاری
4) هندسه ماشین بافندگی،‌ نوع بازکننده نخ تار،‌ روش پودگذاری
پاسخ سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

– سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – برای بافت پارچه های ملحفه چاپ شده،‌ فرش ماشینی،‌ دنیم (جین) و فیلامنتی به ترتیب کدام سری از ماشین های بافندگی زیر مناسب ترین گزینه هستند؟
1) راپیری،‌ جت هوا،‌ پروژکتایل،‌ جت آب
2) جت هوا،‌ پروژکتایل،‌ راپیری،‌ جت آب
3) جت هوا،‌ راپیری،‌ پروژکتایل،‌ جت آب
4) پروژکتایل،‌ راپیری،‌ جهت هوا،‌ جت آب
پاسخ سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

– سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در کدام یک از ماشین های بافندگی زیر از چرخانه بافندگی استفاده می شود؟
1) ماشین چند فازی سری با دهنه موجی شکل
2) ماشین چند فازی موازی با دهنه موجی شکل
3) ماشین بافندگی چند فازی سری جت هوای مولتی نازل
4) ماشین بافندگی چند فازی موازی جت هوای مولتی نازل
پاسخ سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

– سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – مقدار کشش (draft) در کدام یک از دستگاه های زیر (سیستم ریسندگی الیاف استیپل کوتاه) کم تر است؟
1) ماشین کارد
2) ماشین فتیله (چند لاکنی)
3) ماشین ریسندگی چرخانه
4) ماشین ریسندگی رینگ (تمام تاب)
پاسخ سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

– سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کم ترین مقدار سرعت تولید نخ (متر در دقیقه) مربوط به کدام یک از روش های ریسندگی زیر می باشد؟
1) سولو
2) خودتاب
3) اصطکاکی
4) جت هوا (MJS)
پاسخ سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

– سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – پارچه ای تاری - پودی با تارکم تاری 20 و تراکم پودی 18 بر سانتی متر تحت تنش دو محوری قرار می گیرد. در صورتی که موج نخ در دو جهت تار و پود به ترتیب 8% و 6% باشد،‌ ضریب پواسن تاری پارچه چقدر است؟
1) 0/43
2) 0/84
3) 0/91
4) 1/06
پاسخ سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

– سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام بخش از انرژی های کرنش نخ ها در رفتار الاستیک کششی (کشسانی) پارچه ها نقش مهم تری دارد؟
1) برشی
2) خمشی
3) کششی
4) فشاری
پاسخ سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

– سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام خاصیت از لایه نانو لیفی شرایط رشد سلولی را در مهندسی بافت (Tissue Engineering) فراهم می نماید؟
1) ظرافت بالای الیاف و تخلخل
2) زیست تخریب پذیری
3) جذب رطوبت بالا
4) کششی سطحی
پاسخ سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

– سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – باریک شدن موضعی نانو الیاف قبل از پارگی در اثر تنش های کششی نشانگر چیست؟
1) پارگی فیبریلی
2) Ductile بودن پارگی
3) brittle بود پارگی
4) حضور مناطق بلوری در ساختار نانو الیاف
پاسخ سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

– سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – مدول حقیقی لیفی MPa40 و مدول مجازی MPa30 است. مدول هریک برابر کدام یک ازمقادیر زیر است؟ و اگر این مقدار مربوط به دمای اتاق باشد و دمای تبدیل شیشه ای آن ماده بیشتر از دمای اتاق باشد،‌ مدول هریک با افزایش دما چگونه تغییر می کند؟
1) MPa10 با افزایش دما مدول مرکب تغییر نمی کند.
2) MPa70 با افزایش دما مدول مرکب کاهش می یابد تا بلور دمای تبدیل شیشه ای به حداقل برسد.
3) MPa50 با افزایش دما مدول مرکب افزایش می یابد و در دمای تبدیل شیشه ای حداکثر می شود و سپس کاهش می یابد.
4) MPa120 با افزایش دما مدول مرکب به مقدار زیادی افزایش می یابد تا دمای تبدیل شیشه ای که لیف ذوب می شود.
پاسخ سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

– سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام یک از گزینه های زیر در مورد ساختار پارچه های حلقوی تاری صحیح است؟
1) با کاهش طول حلقه مدول الاستیته در جهت ردیف کاهش می یابد.
2) با افزایش طول حلقه مدول الاستیته در جهت رج افزایش می یابد.
3) با افزایش تعداد آندرلپ ها،‌ مدول الاستیته در جهت ردیف افزایش می یابد.
4) با افزایش تعداد آندرلپ ها،‌ مدول الاستیته در جهت رج افزایش می یابد.
پاسخ سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

– سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام یک از عوامل زیر بر روی کجی پارچه های یکرو سیلندر تاثیرگذار نیست؟
1) نوع نخ
2) نمره نخ
3) تعداد ابزار  
4) قطر سیلندر
پاسخ سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

– سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – سرعت رسیدن به تعادل رطوبت و دمای محیط در الیاف آب دوست متفاوت است. قطر و یا نمره الیاف چه تاثیری بر سرعت رسیدن به تعادل رطوبتی و حرارتی دارد؟
1) هرچه نمره و یا قطر الیاف بیشتر شود سرعت رسیدن به تعادل بیشتر می شود.
2) هرچه نمره و یا قطر الیاف بیشتر شود سرعت رسیدن به تعادل کمتر می شود.
3) قطر و نمره تاثیر کمی بر سرعت رسیدن به تعادل الیاف آب دوست دارد.
4) قطر و نمره تاثیری بر سرعت رسیدن به تعادل ندارد.
پاسخ سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

– سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – وقتی پارچه یا نخی در آب قرار گیرد آب به درون آن بین الیاف نفوذ می کند. اگر نخ یا پارچه را از آب خارج کنیم و در یک چرخانه قرار دهیم در اثر نیروی گریز از مرکز آب از آن خارج می گردد. مقدار آب باقیمانده و سرعت نفوذ آب به درون پارچه یا نخ به چه عواملی بستگی دارد؟
1) بستگی به کشش سطحی الیاف دارد و قطر و نمره الیاف نیز بسیار موثر است.
2) بستگی به ساختار شیمیایی الیاف دارد. هرچه الیاف نازک تر باشند مقدار آب باقیمانده کمتر می شود.
3) فقط بستگی به شکل مقطع الیاف دارد. برای الیاف یا شکل سطح مقطع دایره ای آب باقیمانده بیشتر است.
4) به زاویه تماس بین آب و الیاف و قطر الیاف بستگی دارد. هرچه الیاف نازک تر باشد هر دو پارامتر بیشتر است.
پاسخ سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

– سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – پدیده چم تخلخل (pore tortuosity) روی کدام یک از خواص نانو الیاف به صورت نخ کمتر تاثیرگذار است؟
1) استحکام
2) جذب صوت
3) ترشوندگی سطح (wetting)
4) صعود موئینگی (wicking)
پاسخ سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

– سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – برای مطالعه خواص سطحی الیاف نانو در یک scaffold کدام روش مطالعه مناسب تر است؟
1) AFM (میکروسکوپ نیروی اتمی)
2) TEM (میکروسکوپ الکترونی عبوری)
3) ESEM (میکروسکوپ الکترونی محیطی)
4) FESEM (میکروسکوپ الکترونی انتشار میدان)
پاسخ سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

– سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در نظریه BET که برای جذب رطوبت از محیط توسط الیاف وضع شده است کدام یک از فرضیه های زیر اساس کار قرار می گیرد؟
1) ملکول های بخار در چند لایه روی هم روی سطح الیاف قرار می گیرند.
2) ملکول های بخار در یک لایه روی سطح خارجی الیاف قرار می گیرند.
3) ملکول های بخار فقط در دو لایه مستقیم و غیرمستقیم روی و درون الیاف قرار می گیرند.
4) فقط مولکول های آب دوست رطوبت جذب می کنند.
پاسخ سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»