سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش صد و سیزدهم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید
x

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش صد و سیزدهم

– سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام مورد از ویژگی های مدل اکولوژیک ارزیابی محیط زیست ایران نمی باشد؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) لحاظ شدن شرایط محلی
2) در نظر گرفتن توان طبیعی سرزمین
3) توان و درجه مرغوبیت توان
4) در نظر گرفتن وضعیت بهینه پارامترهای اکولوژیک
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

– سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در ارزیابی توان سرزمین برای توسعه شهری - روستایی چه پارامتری از خاک مورد بهره گیری قرار می گیرد؟
1) پایداری خاک  
2) فرسایش خاک
3) لغزش خاک
4) حرکت توده ای خاک
پاسخ سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

– سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – معمولاً کوچک ترین مقیاس در مطالعات ............... و بیش ترین دقت در جمع آوری داده در مطالعات ............... دیده می شود.
1) تفصیلی - تفصیلی
2) اجمالی - تفصیلی
3) تفصیلی - اجمالی
4) اجمالی - اجمالی
پاسخ سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

– سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – حداقل مساحت منطقه مورد ارزیابی بستگی دارد به:
1) سرعت کامپیوتر
2) اندازه پیکسل های تصویر ماهواره ای
3) تعداد نقشه های مورد استفاده در ارزیابی
4) تغییرپذیری محیط و نیازهای کاربری ها
پاسخ سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

– سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در خاک رسی لومی بر روی سنگ مادر گرانیت توده ای،‌ کدام فعالیت قابل توصیه نیست؟
1) مرتع داری
2) آبزی پروری
3) دفع پسماند و پساب
4) کشاورزی در اقلیم مرطوب
پاسخ سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

– سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – به نظر شما از توان اکولوژیک،‌ ایران به ترتیب برای چه کاربری هایی مناسب تر است؟
1) آبزی پروری،‌ جنگل داری
2) مرتع داری،‌ کشاورزی دیم
3) جنگل داری،‌ توسعه صنعتی
4) کشاورزی آبی،‌ آبزی پروری
پاسخ سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

– سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – با کدام فاکتور می توان وضعیت فرسایش حوضه را تعیین نمود؟
1) ضریب دو شاخه شدن
2) ضریب فشردگی حوضه
3) ضریب زهکشی
4) ضریب شکل حوضه
پاسخ سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

– سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – دشت های سیلابی در اقلیم مرطوب و خشک،‌ از نظر سفره آب زیرزمینی ............... و از نظر هیدروگرافی ............... می باشند.
1) نزدیک به سطح زمین - شعاعی
2) عمیق - پیچان رود
3) نزدیک به سطح زمین - پیچان رود
4) عمیق- شاخه ایی
پاسخ سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

– سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام یک جزء پارامترهای اصلی تعیین کننده برای 9 تیپ ظاهری خاک نمی باشد؟
1) نوع خاک
2) جهت شیب
3) کلاس شیب
4) اختلاف ارتفاع
پاسخ سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

– سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در صورتی که همه ویژگی های یک یگان محیط زیستی به جز شیب و آب آن برای توسعه شهری مناسب باشد،‌ آن یگان را:
1) می توان برای توسعه روستایی کنار گذاشت.
2) نمی توان جهت توسعه شهری در نظر گرفت.
3) می توان با تمهیداتی برای توسعه شهری در نظر گرفت.
4) می توان تنها برای توسعه شهری درجه دو در نظر گرفت.
پاسخ سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

– سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – مشخص کردن مسئولیت عواقب زیست محیطی یک پروژه در کدام قسمت یک گزارش با روش چک لیست بیان می شود؟
1) برنامه وارسی
2) پروژه پیشنهادی
3) چارچوب قانونی و اداری
4) نشانزدهای زیست محیطی مهم
پاسخ سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

– سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در کدام یک از انواع چک لیست،‌ امکان رتبه بندی گزینه ها وجود دارد؟
1) ساده
2) توصیفی
3) مقیاسی
4) چند لایه
پاسخ سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

– سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – طرح های بهسازی بیش تر به چه منظور ارائه می گردند؟
1) پیشگیری از اثرات منفی
2) تقویت اثرات مثبت
3) تغییر روش کار
4) همه موارد
پاسخ سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

– سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام یک از توسعه های زیر در هر مقیاس و در هر منطقه ای از کشور مشمول انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی می شود؟
1) آزادراه ها
2) شهرک های صنعتی
3) کارخانه های سیمان
4) کارخانه های ذوب فلز
پاسخ سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

– سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – استفاده از مفاهیم و سنجه های سیمای سرزمین در ارزیابی اثرات توسعه:
1) باعث عمیق تر شدن سطح ارزیابی می شود.
2) فقط در مناطق جنگلی قابل طرح است.
3) در مورد شهرها قابل استفاده است.
4) نادرست است.
پاسخ سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

– سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در کدام روش،‌ امکان تحلیل حساسیت وجود دارد؟
1) ماتریس
2) تحلیلی
3) تحلیل تجربی
4) روی هم گذاری نقشه ها
پاسخ سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

– سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – نمونه گیری از پروژه‌های مشابه که در حال حاضر در حال فعالیت می باشند و استفاده از روش های آماری،‌ مربوط به کدام روش EIA می باشد؟
1) تجربی
2) تحلیلی
3) مدل سازی
4) تجزیه و تحلیل سیستمی
پاسخ سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

– سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – از روش رو هم گذاری نقشه ها،‌ بیشتر در ارزیابی چه نوع پروژه ای استفاده می شود؟
1) خطی
2) پلی گونی
3) نقطه ای
4) ترکیبی (پلی گونی - نقطه ای)
پاسخ سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

– سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام اصل قانون اساسی به مفهوم آمایش سرزمین و اهداف آن اشاره مستقیم دارد؟
1) 14
2) 26
3) 48
4) 50
پاسخ سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

– سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در تهیه طرح کالبدی،‌ انتخاب دقت مطالعات و مقیاس نقش ها،‌ در چه سطحی دارای محدودیت است؟
1) ملی
2) محلی
3) منطقه ای
4) ناحیه ای
پاسخ سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»