سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سی و پنجم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سی و پنجم


- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام بیماری می تواند واکنش لوکموئید هم از نوع لنفوسیتیک و هم نوتروفیلیک ایجاد نماید؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد  
1) جذام
2) سل ارزنی
3) هوچکین
4) مونونوکلئوز عفونی
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام گزینه خصوصیت ژن کدکننده ی گروه خونی O است؟
1) غالب
2) مغلوب
3) هم بارز
4) آمورف (خاموش)
پاسخ سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – محلول های رایج نگهداری خون متابولیسم گلبول های سفید موجود در کیسه خون را:
1) تحریک می کنند.
2) کاهش می دهند.
3) تغییری نمی دهند.
4) به خوبی و کامل حفظ نمی کنند.
پاسخ سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام سلول به ترتیب از راست به چپ دارای توانایی تکثیر پس از بلوغ- جایگزینی در بافت همبند و دارای گرانول پراکسیداز است؟
1) بازوفیل – ماستوسیت- ماستوسیت
2) ماستوسیت- ائوزینوفیل- ائوزینوفیل
3) ائوزینوفیل – بازوفیل- ماستوسیت
4) ماستوسیت- ماستوسیت- بازوفیل
پاسخ سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – انگل آنتامبا چگونه از سیستم ایمنی فرار می کند؟
1) تغییر آنتی ژن
2) مهار پاسخ ایمنی
3) ریزش آنتی ژن
4) مقاومت در مقابل کمپلمان
پاسخ سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در کدام حساسیت، فعال شدن لوکوسیت ها با واسطه کمپلمان عامل ایجاد بیماری و آسیب بافتی است؟
1) حساسیت با واسطه مجموعه های ایمنی
2) حساسیت با واسطه آنتی بادی
3) حساسیت شدید زودرس
4) حساسیت با واسطه T
پاسخ سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام بیماری بیشترین وابستگی را به آلل HLA خاص دارد؟
1) مالتیپل اسکلروزیس
2) آرتریت روماتوئید
3) لوپوس اریترماتوز منتشر
4) اسپوندیلیت انکیلوزان
پاسخ سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – جهت جداسازی وزیکول های پوشیده شده از کلاترین به کدام پروتئین سیتوزولی نیاز است؟
1) Rab
2) ویمنتین
3) دینامین
4) سنیتاکسین
پاسخ سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – واکنش های اکسیداسیون پیرووات و اکسیداسیون اسیدهای چرب به ترتیب در کدام قسمت میتوکندری انجام می گردد؟
1) غشاء داخلی – غشاء داخلی
2) غشاء داخلی- غشاء خارجی
3) غشاء داخلی- فضای بین دو غشاء
4) فضای بین دو غشاء- غشاء خارجی
پاسخ سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کاربرد پدیده تکمیل ژنتیکی چیست؟
1) شناسایی ژنوم یک موجود زنده
2) شناسایی یک موتاسیون غالب در یک ژن
3) شناسایی موتاسیون های مغلوب متفاوت در یک ژن
4) شناسایی ژنوم های مشترک در یک رده ی جانوری (مانند پستانداران و یا پرندگان)
پاسخ سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»
 
- سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – حرکت داخل سلولی وابسته به پروتئین ActA در کدام باکتری دیده می شود؟  
1) شیگلا
2) لیستریا
3) بروسلا
4) سالمونلا
پاسخ سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام ویژگی، در مورد اسپوروتریکس شنکئی درست است؟
1) تولید اجسام اسکلروتیک در بافت
2) تولید آنتی ژن های اختصاصی گالاکتومانان
3) رشد به فرم مخمرهای بیضی یا سیگاری شکل در بافت
4) قادر به رشد در محیط های کشت حاوی سیکلوهگزامید نمی باشد.
پاسخ سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – جستجوی کدام یک از آنتی ژن های قارچی در نمونه های بالینی از جمله خون در تشخیص آسپرژیلوزیس سیستمیک دارای اهمیت است؟
1) مانان
2) گالاکتومانان
3) رامنومانان
4) گلوکورونوزایلومانان
پاسخ سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در کدام یک از اشکال بالینی آسپرژیلوزیس، ازدیاد حساسیت نوع I نسبت به قارچ عامل بیماری مشاهده می شود؟
1) آسپرژیلوما
2) آسپرژیلوزیس مهاجم
3) آسپرژیلوزیس آلرژیک برونکو پلمونری
4) آسپرژیلوزیس نکروزه دهنده مزمن
پاسخ سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام تست در تشخیص کوکسیدیوئید و مایکوزیس از اهمیت بالایی برخوردار است؟
1) انجام تست پوستی با اسفرولین
2) انجام تست پوستی با کوکسیدیوئیدین
3) تعیین آنتی بادی های موجود در سرم یا مایع نخاع
4) بررسی حضور آنتی ژن های موجود در سرم یا مایع نخاع
پاسخ سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در کدام یک از موارد ذیل سیستم ایمنی هومورال نقش ندارد؟
1) رد پیوند
2) بیماری های خود ایمنی
3) حساسیت تیپ چهار
4) دفاع مقابل بیماری های ویروسی
پاسخ سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام یک حاصل نقص ایمنی ذاتی است؟
1) سندرم چدیاک هیگاشی
2) سندرم لنفوسیت برهنه
3) بروتون
4) SCID
پاسخ سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – یکی از علائم وجود توپ قارچی در آسپرژیلوما، کدام است؟
1) هموپتیزی
2) وجود هایف های شاخ گوزنی
3) افزایش دو برابری ائوزینوفیل
4) وجود هایف دو شاخه با زاویه ای حاد
پاسخ سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام تست امکان تفریق مخمرهای متعلق به خانواده آسکومیست ها و بازدید یومیست ها را امکان پذیر می سازد؟
1) تست سریع نیترات ردوکتاز
2) تست رنگ دی آزوئیوم آبی B
3) رشد بر روی محیط کاناوانین – بروم تیمول بلو
4) رشد بر روی محیط ال – دوپامین و اسید کلروژنیک
پاسخ سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام قارچ قادر به تولید آفلاتوکسین می باشد؟
1) آسپرژیلوس پارازیتیکوس
2) آسپرژیلوس نیدولانس
3) پنی سیلیوم کرایزوژنوم
4) پنی سیلیوم نوتاتوم
پاسخ سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»