سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش دویست و چهل و نهم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش دویست و چهل و نهم


- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – استراتيفيکاسيون به چه معني است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) نياز گرمائي جهت شکستن دوره خواب
2) تناوب حرارتي جهت شکستن دوره خواب
3) نياز به دوره سرما جهت شکستن دوره خواب
4) خراش دادن پوسته بذر به منظور شکستن دوره خواب

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از موارد زير در رابطه با مکانيسم بقا در علف هاي هرز يک ساله نيست؟
1) تناوب در جوانه زني بذور و عمر کوتاه
2) ويژگي هاي جوانه ها و ريزوم ها
3) توليد بذر زياد
4) خواب بذر

- سوال 3 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – با تغييرات اقليمي پيش بيني شده انتظار مي رود که کدام مورد زير اتفاق بيافتد؟
1) علف هاي هرز سه کربنه،‌ برگ باريک و يک ساله زياد شوند.
2) علف هاي هرز چهار کربنه،‌ برگ پهن ها و يک ساله اي ها زياد شوند.
3) علف ها هرز سه کربنه،‌ برگ پهن ها و چند ساله اي ها زياد شوند.
4) علف هاي هرز چهار کربنه،‌ برگ باريک و چند سالي اي ها زياد شوند.

- سوال 4 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – هرچند علف هاي هرز داراي سازگاري هاي وسيعي بوده اما داراي نقاط ضعفي نيز هستند. کدام يک از موارد زير را مي توان به عنوان ضعف علف هاي هرز نام برد؟
1) راندمان مصرف آب پايين در شرايط کمبود آب
2) قدرت رشد و رقابت کم در شرايط کمبود موادغذايي بخصوص نيتروژن
3) قدرت سازگاري کم به شرايط دستکاري در مزرعه
4) تمام موارد فوق

- سوال 5 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – Kow چيست؟
1) معيار جذب سطحي علف کش
2) معياري جهت سنجش حلاليت علف کش
3) معيار اندازه گيري اسيد ضعيف
4) شاخص نسبت علف کش متصل به خاک به مقدار آب پيرامون

- سوال 6 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مشخصات ظاهري بارز پس از کاربرد علف کش هاي ALS چيست؟
1) پيچ خوردي و خم شدن ساقه و برگ
2) حالت قرمزي و ارغوني کناره هاي برگ و ساقه
3) حالت کلروز و نکروز
4) عدم رشد ريشه

- سوال 7 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – پايداري علف کش ها در خاک به چه معني است؟
1) ميزان باقي مانده علف کش
2) ميزان علف کش که جذب خاک نمي شود
3) مدت زماني که علف کش به صورت فعال در خاک وجود دارد.
4) مدت زمان لازم براي تجزيه علف کش ها در خاک

- سوال 8 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مکانيسم انتخابي عمل کردن علف کش هاي سولفونيل اوره چيست؟
1) تفاوت در جذب علف کش
2) عدم حساسيت محل عمل علف کش
3) انتقال کمتر علف کش
4) متابوليسم علف کش

- سوال 9 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مکانيسم احتمالي مقاومت علف هاي هرز به علف کش پاراکوات چيست؟
1) تغيير هر محل عمل
2) افزايش متابوليسم
3) کاهش انتقال
4) تفاوت در جذب

- سوال 10 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – دو خصوصيت فيزيک و شيميايي که انتقال علف کش ها را تحت تاثير قرار مي دهد،‌ کدام است؟
1) تحرک پذيري و آبدوستي
2) چربي دوستي و اسيد ضعيف
3) حلاليت پذيري و خاصيت اسيد ضعيف
4) آب گريزي و اسيد ضعيف

- سوال 11 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – محل جذب علف کش هاي بي پيريد ليوم ها از طريق چه اندامي است؟
1) ريشه
2) شاخ و برگ
3) هم شاخ و برگ و هم ريشه
4) گره هاي کلئوپتيلاري

- سوال 12 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – پسمــان آترازين روي کدام يک از گيـــاهان زير تاثير شديدتــري مي گذارد؟
1) گندم
2) ذرت
3) سويا
4) سورگوم

- سوال 13 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از عوامل بيولوژيک بيش ترين استفاده را در برنامه هاي کنترل بيولوژيک دارند؟
1) حشرات
2) قارچ ها
3) حيوانات
4) باکتري ها

- سوال 14 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – حساسيــت کدام يک از گيــاهان زراعي زير به بـــاقيمانده علف کش هاي سولفونيل اوره مخصوصاً کلرسولفورون بيشتر است؟
1) ذرت - سورگوم
2) چغندر - کلزا
3) گندم و جو
4) لوبيا

- سوال 15 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مالچ ها علف هاي هرز را چگونه کنترل مي کنند؟
1) با ممانعت از رسيدن نور
2) با تغيير دماي زير مالچ
3) با پوشاندن اندام هاي هوائي
4) با بازدارندگي از جوانه زني

- سوال 16 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – دليل تحمل بعضي از گياهان زراعي به علف کش تريفلورالين چيست؟
1) عدم حساسيت محل عمل
2) تفاوت در انتقال علف کش
3) تفاوت در متابوليسم علف کش
4) تفاوت در محتوي چربي در گونه هاي مختلف

- سوال 17 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از کودهاي زير در کاهش اثر سختي آب بر گليفوسيت موثرتر است؟
1) فسفات آمونيم
2) سولفات آمونيم
3) نيترات آمونيم
4) اوره

- سوال 18 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مهم ترين عامل مؤثر بر باد بردگي علف کش ها چيست؟
1) نوع نازل
2) وارونگي هوا
3) سرعت وزش باد و ثبات جوي
4) سرعت حرکت سمپاش

- سوال 19 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – ميزان تبعيض در ايزوتوپ کربن در فرآيند فتوسنتز ...............
1) در شرايط تنش زا بيشتر از شرايط غير تنش زا است.
2) در گياهان چهار کربنه بيشتر از گياهان سه کربنه است.
3) نه تابع مسير فتوسنتزي است و نه تابع شرايط محيطي
4) هم تابع مسير فتوسنتزي است و هم تابع شرايط محيطي

- سوال 20 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – دستگاه هاي امروزي اندازه گيري فتوسنتز گياهي براساس جذب اشعه ............... توسط محتواي گازي اتمسفر مقادير فتوسنتز را تخمين مي زنند.
1) آبي
2) سبز
3) قرمز
4) مادون قرمز

- سوال 21 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک جزء اجزاء ذخيره اي و ساختماني سلول نيست؟
1) نشاسته
2) فسفوليپيد
3) سلولز
4) همي سلولز

- سوال 22 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در فرايند جوانه زني بذر يک غله کدام يک از هورمون هاي زير کمتر نقش دارد؟
1) جيبرلين
2) اکسين
3) سيتوکينين
4) اتيلن

- سوال 23 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در يک کلروفيل برانگيخته شده در اثر جذب نور،‌ کدام فرايند بعدي انرژي نور را به انرژي شيميايي تبديل (ذخيره) مي کند؟
1) انتقال الکترون به وضعيت سينگلت 1 و دفع انرژي به صورت حرارت
2) انتقال الکترون از يک گيرنده به رنگدانه
3) ساطع شدن فوتون نوري از رنگدانه (فلوروسنس)
4) انتقال الکترون از رنگدانه به يک گيرنده

- سوال 24 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام صفت کمتر تحت تاثير استرس گرمايي قرار مي گيرد؟
1) تعداد سنبلچه
2) تعداد گلچه
3) وزن دانه
4) تعداد دانه

- سوال 25 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در بين روش هاي مختلف خاک ورزي حفاظتي در دنيا،‌ کدام روش با شرايط مناطق خشک ايران تطابق بيشتري دارد؟
1) کلشي
2) بدون شخم
3) شخم حداقل
4) پشته اي

- سوال 26 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – طول دوره رويش گياهان زراعي بيشتر تحت تاثير کدام عامل قرار مي گيرد؟
1) دماي محيط رشد
2) ميزان نور تابيده شده به کنوپي
3) رطوبت قابل دسترس ريشه
4) زمان کاشت گياه

- سوال 27 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در مرحله پر شدن دانه غلات،‌ استرس کمبود آب کدام يک را بيشتر تحت تاثير قرار مي دهد؟
1) تعداد دانه
2) تعداد سنبله
3) تعداد سنبلچه ها
4) وزن هزار دانه

- سوال 28 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – حساسيت گياهان نسبت به افزايش تنش رطوبتي خاک در کدام شرايط زير افزايش مي يابد؟
1) رطوبت نسبي کم
2) سرعت زياد باد
3) درجه حرارت زياد
4) شدت نور کم

- سوال 29 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – گل آذين کدام يک از گياهان زير متفاوت از ساير گياهان است؟
1) جو
2) گندم
3) يولاف
4) چاودار

- سوال 30 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – با افزايش مصرف کود نيتروژن دار نسبت کل ماده خشک توليد شده در گياه زراعي به عملکرد دانه ............... مي يابد.
1) افزايش
2) کاهش
3) گاهي افزايش و گاهي کاهش مي يابد
4) تغييري نمي کند