سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش دویست و پانزدهم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش دویست و پانزدهم


- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در کدام نوع تحليل،‌ طراح آموزشي،‌ مولفه هاي لازم براي يادگيري موضوع مورد نظر را شناسايي و سازماندهي مي کند؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) نياز
2) سيستم
3) وظيفه
4) مخاطب

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در الگوي طراحي آموزشي مريل،‌ قاعده همتاسازي بيانگر چيست؟
1) بايد در کنار مثال از غير مثال نيز استفاده شود.
2) بايد هم زمان از مثال هاي ساده و مشکل،‌ استفاده شود.
3) متمايز کردن ارائه اوليه از ثانويه،‌ به يادگيري کمک مي کند.
4) در محيط يادگيري بايد فرصت هاي متنوعي در اختيار يادگيرنده قرار گيرد.

- سوال 3 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – معرفت شناسي هاي انتقادي و پست مدرن با مطرح شدن کدام بحث بر تکنولوژي آموزشي تاثير داشته است؟
1) آموزش هاي نظام مند
2) محيط هاي يادگيري
3) ارزشيابي نهايي در آموزش
4) تحليل هدف هاي يادگيري

- سوال 4 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – دلالت هاي معرفت شناسي هاي پست مدرن و دلالت هاي معرفت شناسي هاي دوران مدرن در تکنولوژي آموزشي چه جايگاهي دارد؟
1) مورد تاکيد فراواني قرار مي گيرد.
2) جايگاه روشني ندارد.
3) به طور تلفيقي به کار گرفته نمي شود.
4) به طور تلفيقي به کار گرفته مي شود.

- سوال 5 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – معرفت شناسي هاي تعبيري و تفسيري در تکنولوژي آموزشي توجه به تاثير تغيير کدام مورد بر يادگيري را در پي دارد؟
1) تجربه هاي عيني
2) تحليل هاي هرمنيوتيکي
3) فرآيندهاي ذهني
4) محرک هاي محيطي

- سوال 6 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از موارد بيانگر اهداف رشته تکنولوژي آموزشي است؟
1) تسهيل،‌ تسريع و تعميق يادگيري
2) تعميق يادگيري و ايجاد علاقه در فراگيران
3) ارتقاي سطح پوشش مخاطبان آموزش
4) به کارگيري جديدترين ابزارها و رسانه هاي آموزشي

- سوال 7 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام رويکرد در آموزش،‌ به مثابه يک فرآيند مسئله گشايي،‌ شرايط مورد نياز مربيان را که مي خواهند نتايج کار فراگيران را پيش بيني و قابل حصول سازند،‌ در اختيارشان قرار مي دهد؟
1) متفکرانه
2) سيستمي
3) حل مسئله
4) ساختن گرايانه

- سوال 8 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در کدام راهبرد يادگيري،‌ مرحله ترکيب محقق مي شود؟
1) شرح و بسط پايه
2) سازماندهي پيچيده
3) نظارت بر درک مطلب
4) تکرار و تمرين پيچيده

- سوال 9 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – انجام تجزيه و تحليل موضوع هاي آموزشي به منظور شناسايي و يا تعيين چه مولفه اي از آموزش است؟
1) تعيين نوع عناصر اصلي تشکيل دهنده
2) شناسايي عناصر اصلي تشکيل دهنده
3) شناسايي روش هاي آموزش متناسب با نوع موضوع
4) تعيين نوع و ترتيب عناصر اصلي تشکيل دهنده

- سوال 10 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – بازنمايي يا شبيه سازي مسئله در کدام نوع از جلب توجه،‌ نقش اساسي دارد؟
1) علاقه شاگردان
2) توجه شاگردان
3) مشارکت شاگردان
4) همياري شاگردان

- سوال 11 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – از طريق کدام فرايند،‌ طراح سيستم آموزشي،‌ به تعيين هر آن چه که يادگيرنده بايد بياموزد تا به اهداف آموزشي برسد،‌ مي پردازد؟
1) سنجش نياز
2) ارزشيابي آموزشي
3) طراحي آموزشي
4) تحليل تکليف

- سوال 12 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – عبور از رويکرد نظام هاي آموزشي به دوره يا عصر اطلاعات از ويژگي هاي کدام رويکرد معرفت شناسي است؟
1) رفتارگرايي
2) ارتباط گرايي
3) سازنده گرايي
4) شناخت گرايي

- سوال 13 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام مورد يکي از مشکلات اصلي مديريت دانشگاهي را بهتر بيان مي کند؟
1) مديريت دانشگاهي در اکثر مواقع مجبور به حال نگري است نه آينده نگري.
2) بوروکراسي حاکم بر آموزش عالي،‌ به دانشگاه اجازه آينده نگري واقعي را نمي دهد.
3) دانشگاه در مسير حرکت اجتماعي،‌ کمتر مي تواند طرح هايي براي اقدامات مديريت تنظيم کند.
4) نحوه مشخص کردن اهداف دانشگاه،‌ به عنوان پايه اي براي اقدامات منظم بعدي مديريت

- سوال 14 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – بــرنامه درســي و مديريت آموزش عالي چه موقع موفق تر خــواهد بود؟ موقعي که با:
1) خصوصيات دانشجويان به لحاظ ويژگي هاي فرهنگي سازگار باشد.
2) خصوصيات انفرادي هيات علمي و گروه هاي آموزشي مربوط به دانشگاه منطبق باشد.
3) موقعيت محلي هر موسسه آموزش عالي در تاثيرپذيري از فرهنگ محلي موافقت داشته باشد.
4) خصوصيات انفرادي هر موسسه آموزش عالي و بخش هاي مربوط به آن،‌ سازش و موافقت داشته باشد.

- سوال 15 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – توجه نمودن به توسعه اجتماعي،‌ اقتصادي عقلايي و پويايي فرهنگي،‌ آموزش عالي را در کدام مورد موفق تر مي سازد؟ در مورد:
1) تحقق هدف تربيت نيروي انساني کارآمد
2) تحقق هدف پيشتاز و بازده اقتصادي
3) تحقق اهداف اقتصادي و اجتماعي
4) رشد و توسعه کيفي عقلايي

- سوال 16 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – ماحصل عملکرد آموزش عالي بايد متضمن بازده اقتصادي باشد. تحقق اين امر مستلزم رسيدن به بهره وري است. در اين خصوص دانشگاه ها بايد به کدام مورد توجه کنند؟
1) تعيين هدف ها،‌ تنظيم برنامه،‌ بهبود بهره وري و ايجاد سيستم اندازه گيري بهره وري
2) ايجاد تغيير در ساختار سازماني،‌ اتخاذ تصميم منطقي در تعيين خط مشي ها
3) تعيين استانداردها هم زمان با تنظيم برنامه ها،‌ جهت سنجش بهره وري
4) تعيين اولويت ها،‌ تنظيم برنامه و اندازه گيري بهره وري

- سوال 17 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – براي سنجش بازده سطوح تحصيلي،‌ يکي از روش هاي محاسبه: نسبت هزينه آموزش به سود است. هدف اين محاسبه چيست؟
1) تا چه سطحي آموزش را بايد توسعه داد.
2) توسعه اقتصادي تا چه سطحي به آموزش نيازمند است.
3) معلوم کردن چه سطحي از آموزش بازده اقتصادي دارد.
4) معلوم کردن چه سطحي از آموزش از لحاظ اقتصادي از سطوح ديگر سودمندتر است.

- سوال 18 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام مورد روايي بيروني يک تحقيق آزمايشي را بيشتر تحت تاثير قرار مي دهد؟
1) تاثير پيش آزمون بر عملکرد گروه هاي کنترل و آزمايش
2) کيفيت شرايط و نحوه اجراي آزمايش
3) عدم استفاده از روش هاي آماري مناسب
4) عدم آگاهي شرکت کنندگان از هدف تحقيق

- سوال 19 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – چون خودگرداني سبب افزايش انعطاف پذيري،‌ قبول مسئوليت و قدرت تصميم گيري مي شود. مثل ساير روش ها از جمله روش کنترل در برنامه ها با:
1) خصوصيات آموزش عالي سازگاري دارد.
2) در راستاي ايجاد تغيير در آموزش عالي قرار دارد.
3) از مباني تغيير در آموزش عالي است.
4) به عنوان ابزار تغيير به شمار مي رود.

- سوال 20 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اگر مديران آموزشي عالي رتبه و مسئولان دولتي آموزش عالي،‌ خواهان ايجاد تغيير در آموزش عالي هستند: بايد قادر باشند:
1) انطباق موارد تغيير يا دانشگاه را درک کنند.
2) ملاک هاي درک ايجاد تغيير را بشناسند و به کار برند.
3) جزئيات نهادي مسائل را دريافته و طرز به کارگيري شايسته آن ها را درک کنند.
4) موارد انطباق سازش تغيير را شناسايي و تحليل کنند.

- سوال 21 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – براي کسب توانايي جهت تغيير دادن اوضاع دانشگاه ها به شيوه معقول و به دست آوردن نتيجه اي سودمند بايد گام هايي برداشت،‌ گام اول کدام است؟
1) تهديدها را شناسايي نمود و از فرصت ها استفاده کرد.
2) بازنگري و خانه تکاني در برنامه هاي موجود به عمل آورد.
3) هيات علمي و کارکنان را برحسب تعداد دانشجو تعديل نمود.
4) تعديل ها را براساس نتايجي که هنوز حاصل نشده است،‌ استوار ساخت.

- سوال 22 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در برنامه ريزي استراتژيک موسسات تجاري فرض بر اين است که: بهترين نوع هم آهنگي از راه تعامل کارکنان سازمان تحقق مي يابد. اما در سازمان تربيتي به دليل بسته بودن اعمال،‌ اين فرض ...............
1) نبايد عملي شود.
2) غيرممکن و غيرمفيد است.
3) ممکن و مفيد است.
4) کاربرد ندارد.

- سوال 23 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – ابتکار در برنامه ريزي سرزندگي نقشه عملياتي،‌ بر مبناي مختلف دانش دلالت دارد. چرا نظام آموزش عالي،‌ در برنامه ريزي قبل از هر اقدام بايد از ابتکار سود جويد؟ براي اين که:
1) ابتکار متکي بر توصيف است.
2) پي آمد ابتکار عمل است.
3) ابتکار فاصله بين تفکر و عمل نيست.
4) در ابتکار فرآيند شناختي صورت مي گيرد.

- سوال 24 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – «هدف بالندگي سازماني؛ تغيير سيستم ها،‌ فرهنگ و رفتار سازماني به منظور بهبود اثربخشي اقتصادي سازمان است.» اين هدف در رابطه با اقتصاد آموزش عالي بر چه اساسي استوار است؟ براساس:
1) تغيير ساختار آموزش عالي
2) بهبود تکنيکها وروش هاي آموزش
3) بهبود منابع انساني و نوين سازي سازماني
4) بهبود و نوسازي روش هاي تدارک نيروي انساني براي جامعه

- سوال 25 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – يکي از علل عدم علاقه اعضا هيات علمي به قبول مسئوليت براي مديريت دانشگاه هاي دولتي،‌ در کشورهاي در حال توسعه کدام است؟
1) ديوانسالاري آزاردهنده دولتي،‌ پايين بودن سطح موقعيت مديران در دانشگاه ها نسبت به مقامات وزارتي کمترآموزش ديده از هيات علمي
2) کم رنگ بودن استقلال دانشگاه و پيروي از مقامات وزارتي کمتر آموزش ديده نسبت به هياتعلمي
3) نارضايتي کارکنان و اعضاي هيات علمي از دريافت ها در مقايسه با بعضي از موسسات دولتي
4) افزايش روزافزون دانشجويان وکمبود امکانات مالي جهت رشد آموزش و پژوهش

- سوال 26 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – يکي از مناسب ترين اساس خصوصيات مديريت دانشگاهي قابل انطباق براي پيشرفت،‌ کارآيي و اثربخشي کدام است؟
1) استفاده از آمار و مشخصه هاي عملکردي براي مقايسه درون و برون سازماني
2) ايجاد واحدهاي سازماني که خودشان مدير و مجري برنامه هايشان باشند.
3) داشتن مديران عالي مسئول براي مديريت امور مالي،‌ کارکنان،‌ پژوهش،‌ فضا و مسائل علمي
4) کنترل تمام فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي در چارچوب روش هاي برنامه ريزي و بودجه بندي

- سوال 27 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام راهکار در ايجاد مديريت کارآمد و اثربخشي هيات علمي مناسب ترين است؟
1) برنامه ريزي و ايجاد زمينه هاي مناسب کاري براي هيات علمي جهت به بار نشستن رسالت ها و برنامه هاي دانشگاه
2) ايجاد انگيزه هاي مشارکت اعضاي هيات علمي در مديريت دانشگاه  
3) تشخيص نيازها بر اساس رسالت ها،‌ ارزش ها و برنامه هاي دانشگاه
4) ارتقاء سطح علمي اعضاي هيات علمي در زمينه تدريس و پژوهش

- سوال 28 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام مورد يکي از مشکلات اصلي مديريت دانشگاهي را بهتر بيان مي کند؟
1) مديريت دانشگاهي در اکثر مواقع مجبور به حال نگري است نه آينده نگري.
2) بوروکراسي حاکم بر آموزش عالي،‌ به دانشگاه اجازه آينده نگري واقعي را نمي دهد.
3) دانشگاه در مسير حرکت اجتماعي،‌ کمتر مي تواند طرح هايي براي اقدامات مديريت تنظيم کند.
4) نحوه مشخص کردن اهداف دانشگاه،‌ به عنوان پايه اي براي اقدامات منظم بعدي مديريت

- سوال 29 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – معرفت شناسي هاي پوزيتيويستي ............... تکنولوژي آموزشي را در ............... منحصر مي داند.
1) اثرات به کارگيري - خلق دانش
2) دامنه تاثير - دستکاري فرآيندهاي ذهني
3) دامنه تاثير - دستکاري عوامل محيطي
4) اثرات به کارگيري - استفاده از وسايل و ابزارها

- سوال 30 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – تحقيقات قوم نگاري در تعليم و تربيت به دنبال کدام هدف است؟
1) آزمودن مدل خاصي از رابطه ميان متغيرها در يک سيستم تربيتي
2) ارائه يک مدل معادلات ساختاري از ارتباط علّي ميان محيط آموزشي و افت يا پيشرفت تحصيلي
3) توصيف هاي علمي از سيستم هاي ياددهي - يادگيري،‌ فرايندها و پديده هاي تربيتي در درون بافت هاي ويژه نظام هاي آموزشي
4) تعريف و توصيف دقيق و روشني از تربيت اخلاقي و متمايز ساختن آن از تربيت قواعد اجتماعي و يا دانش شناختي