سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش دویست و نوزدهم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید
x

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش دویست و نوزدهم


- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام سبک تنظيم خبر و گزارش به ساخت طبيعي ارتباطات روزمره نزديک تر است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) تاريخي
2) هرم وارونه
3) بازگشت به عقب
4) توصيفي ‌‌- تشريحي

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در سبک هرم وارونه در تنظيم خبر و گزارش کدام عنصر،‌ غالب است؟
1) انتخاب مهم ترين جزئيات براي گنجاندن در ليد
2) بيان برون داد و نتايج تحقيق يا جستجوي خبرنگار در آغاز
3) تشريح روندهايي که گزارشگر را به نتيجه نهايي نزديک کرده اند
4) نشان دادن اهميت مراحلي که گزارشگر طي کرده است

- سوال 3 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در مصاحبه خبري طرح سوال کلي سبب نتايجي مي شود که در گزينه هاي زير آمده است. کدام گزينه صحيح نيست؟
1) احتمالاً منتج به حجم بيشتري از اطلاعات خواهد شد.
2) فرمان و کنترل مصاحبه بيشتر دست مصاحبه کننده خواهد بود.
3) احتمالاً محيط مصاحبه را سرد و غيرصميمانه مي کند.
4) احتمالاً پاسخ کلي را به دنبال خواهد داشت و مدت مصاحبه را طولاني تر خواهد کرد.

- سوال 4 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – پس از انجام مصاحبه خبري،‌ بازگشت سريع به متن تندنويسي شده يادداشت براي نگارش و تنظيم متن مصاحبه ضروري است،‌ زيرا براساس نظريه ............. بازگشت سريع به متن اوليه،‌ سبب يادآور جا افتادگي ها مي شود.
1) فرآيند حافظه  
2) سه فرآيندي حافظه
3) چهار فرآيندي حافظه
4) دو فرآيندي حافظه

- سوال 5 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – براساس نظريه سيستمي،‌ روابط عمومي به عنوان واسط خبرنگاران و سازمان،‌ يک ............. محسوب مي شود که محيط براي آن يک ............. است.
1) پاره سيستم - عامه
2) سيستم - توده
3) پاره سيستم - توده
4) سيستم - گروه هاي انساني

- سوال 6 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – شوراي شهر در جلسه امروز خود تصميماتي به اين شرح اتخاذ کرد:
- پرداخت وام مسکن به کارکنان شهرداري
- افزايش ماليات به درآمد اصناف
- گسترش خطوط اتوبوسراني شهري
ليد مذکور،‌ چه نوع ليدي است؟
1) فشرده
2) فهرستي
3) ساده
4) چند موضوعي

- سوال 7 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – «هربرت گنز» ارزش هاي پايدار در اخبار را براساس عملکرد رسانه ها در آمريکا نشان داده است. کدام يک از اين ارزش هاي پايدار در اخبار رسانه هاي ساير کشورها هم ديده مي شود؟
1) کوچک گرايي شهري ظ
2) سرمايه داري مسئولانه
3) دموکراسي نوع دوستانه
4) قوم گرايي

- سوال 8 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – ترکيب عکس با عوامل ديگر مانند طرح يا کاريکاتور چه نام دارد؟
1) مونتاژ
2) ويرايش
3) کولاژ
4) تزيين

- سوال 9 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – جداکننده مطالب در يک گزارش يا خبر،‌ کدام است؟
1) ميان تيتر
2) سوتيتر
3) سرتيتر
4) زير تيتر

- سوال 10 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – خبري که تازگي خود را از دست داده و باتوجه به منتشرشدن از سوي ديگر رسانه ها تکراري است،‌ چه نام دارد؟
1) خبر غيرموثق
2) خبر سوخته
3) خبر نامعلوم
4) خبر تکراري

- سوال 11 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در مکتب «شيکاگو» بر کدام نقش رسانه جمعي تاکيد مي کردند؟
1) تاثير مثبت
2) عدم وحدت بخشي
3) اثرگذاري خنثي
4) نقش بالقوه منفي

- سوال 12 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام فرضيه تاثير مستقيم رسانه ها را ناچيز مي داند؟
1) نفوذ شخصي
2) گلوله جادويي
3) جامعه توده وار
4) جبرگرايي ايدئولوژي

- سوال 13 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – انتقال ارزش ها و هنجارهاي اجتماعي از نسلي به نسل ديگر،‌ جزو کدام يک از کارکردهاي رسانه هاست؟
1) خبري
2) همبستگي آموزشي
3) بسيج اجتماعي
4) همبستگي اجتماعي

- سوال 14 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام گزينه درباره نظريه رسانته اي مدرنيته،‌ صحيح است؟
1) ظهور و تکامل رسانه ها محصول فرآيندهاي مدرنيته است.
2) رسانه هاي جديد و فردي شدن مخاطب،‌ محصول مدرنيته متاخر است.
3) رسانه ها عامل صورت بندي فرهنگي و اجتماعي مدرن هستند.
4) آثار و پيامد منفي مانند جامعه توده وار و از خودبيگانگي،‌ محصول رسانه هاست.

- سوال 15 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – طبقه بندي انواع سياست ارتباطي به سياست هاي انعکاسي،‌ انفعالي و ارشادي متعلق به کيست؟
1) کاظم معتمدنژاد
2) مجيد تهرانيان
3) هربرت شيلر
4) کارل نوردن دسترنگ

- سوال 16 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – ديــدگاه کدام يک از صــاحب نظــرات در زمره نظــريه هاي خوش بينانه نسبت به جامعه اطلاعاتي طبقه بندي مي شود؟
1) آلن تورن
2) هربرت شيلر
3) فرانسوا ليوتار
4) فريتز مک لوپ

- سوال 17 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اصطلاح «رسانه ها،‌ اداره کننده يک جهان کاذب» هستند،‌ متعلق به کيست؟
1) ديويد رايزمن
2) ويلفرد پارتو
3) چارلز رايت ميلز
4) کارل مارکس

- سوال 18 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در کدام مُدل ارتباطي،‌ فرآيند ارتباطي را با يک رويداد و يک فرد آغاز مي کنند؟
1) ازگود
2) گربنر
3) نيوکامب
4) وستلي - مک لين

- سوال 19 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – نظريه اطلاعات در اصل نظريه درباره ............. است.
1) نفوذ مخاطب
2) انسداد ارتباط
3) انتقال علامت
4) شناخت معني

- سوال 20 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از مهارت هاي زير مروبط به سواد رسانه اي است؟
1) سواد بصري
2) سواد کامپيوتري
3) سواد اطلاعاتي
4) درک متکي بر مهارت رسانه ها

- سوال 21 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام کتاب،‌ شرايط فکري لازم براي پرداختن به افکار عمومي و ارتباطات را در امريکا فراهم کرد؟
1) افکار عمومي
2) تاريخ طبيعي روزنامه
3) خوانشي در افکار عمومي و ارتباطات
4) فرآيند و تاثيرات ارتباطات جمعي

- سوال 22 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – از نظر بودريار فرهنگ پست مدرن،‌ فرهنگ ............. است.
1) شبيه سازي
2) ترکيبي
3) مبادله اي
4) مصرفي

- سوال 23 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام فرهنگ شناس،‌ فرهنگ را از سه منظر کلي:
1. کمال مطلوب 2. آثار فرهنگي 3. شيوه خاصي اززندگي،‌ تعريف کرده است؟
1) متيو آرنولد
2) ريموند ويليامز
3) تي. اس. اليوت
4) اف. آر. ليويس

- سوال 24 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اين نظريه از کيست؟ «انديشه هاي فرهنگي حاکم،‌ ترجمان ذهني روابط مادي حاکم هستند.»
1) ماکس وبر
2) لوئي آلتوسر
3) کارل مارکس
4) آنتونيو گرامشي

- سوال 25 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – از ديد کدام نظريه پرداز «نظريه فرهنگي» به طور خاصي پساساختارگر است؟
1) ميشل فوکو
2) فردريک جيمسون
3) ريچارد هوگارت
4) ريموند ويليامز

- سوال 26 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – از ديد فيسک،‌ هدف مطالعات فرهنگي ............. است.
1) دسته بندي فرهنگ ها
2) شناخت فرهنگ مدرن
3) تحليل محتواي آثار غيرفرهنگي
4) فهم و تشويق مردم سالاري فرهنگي

- سوال 27 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در ارتباط با اندازه گيري،‌ روايي ............. مبتني بر ............. است.
1) همزمان - معيار
2) صوري - نظريه
3) پيش بينانه - داوري
4) سازه - اجماع

- سوال 28 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – منظور از خطاي نوع ............. در آزمون معناداري آماري ............. فرضيه صفري است که بايد ............. شود.
1) سوم - رد - پذيرفته
2) دوم - پذيرش - رد
3) اول - پذيرش - رد
4) مرتبه صفر - رد - پذيرش

- سوال 29 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در نمودار تحليل مسير فرضي اگر c متغير وابسته 87/0 باشد. مدل چند درصد از واريانس متغير وابسته را تبيين نکرده است؟
1) 87
2) 76
3) 24
4) 13

- سوال 30 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام مورد از روش هاي وارسي داده ها در مرحله کدگذاري يا مرحله انتقال داده ها به کامپيوتر نيست؟
1) وارسي منطقي
2) وارسي دامنه معتبر
3) وارسي پرسش هاي مشروطه
4) وارسي ترکيب يا تقليل موردها