سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش دویست و نود و یکم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش دویست و نود و یکم


- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از اختلالات زير در اسب مي تواند منجر به فلجي حلق شود؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) گواتر تيروئيد
2) کيست درموئيد
3) عفونت جيوب حلقي
4) فارنژيت فوليکولي مزمن

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام عبارت در مورد مگا ازوفاگوس درست است؟
1) معمولاً اکتسابي است.
2) معمولاً مادرزادي است.
3) همان ديورتيکول مري است.
4) به دنبال انسدادهاي مري رخ مي دهد.

- سوال 3 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در مورد انباشتگي هزارلا کدام گزينه درست است؟
1) تشخيص دقيق در کالبدگشايي امکان پذير است.
2) تشخيص بيماري از لحاظ باليني بسياره ساده است.
3) بيماري نياز به درمان ندارد و خود به خود بهبود مي يابد.
4) دام علايمي از اسهال و افزايش حرکات پيش معده ها را نشان مي دهد.

- سوال 4 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در گاوي که حدود 5 روز از اتساع سکوم رنج مي برد،‌ کدام يک از گزينه هاي زير محتمل است؟
1) هيپرکلرمي
2) هيپوکالمي
3) هيپوناترمي
4) وضعيت الکتروليتي متوازن

- سوال 5 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در فرم سپتي سميک کلي باسيلوز گوساله اي نوزاد،‌ مهم ترين چهره درمانگاهي کدام است؟
1) کوليک
2) تب
3) اسهال
4) شوک

- سوال 6 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مکانيسم اسهال در بيماري يون کدام است؟
1) سوء جذب
2) اسهال ناشي از توکسين
3) افزايش ترشح غدد روده
4) افزايش حرکات پريستالتيک روده ها

- سوال 7 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در مورد انسداد روده ناشي از توپي هاي گياهي،‌ نشانه هاي باليني بيشتر در ............... بروز مي کند.
1) بهار
2) تابستان
3) پاييز
4) زمستان

- سوال 8 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – شنيده شدن مورمور هولودياستوليک در اسب معرف ............... است،‌ مگر اين که خلاف آن ثابت شود.
1) تنگي ميترال
2) نارسايي دريچه آئورتيک
3) نارسايي دريچه پولمونيک
4) تنگي دريچه تريکوسپيد

- سوال 9 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – شايع ترين نئوپلاسم پوست در اسب کدام است؟
1) سارکوئيد
2) لنفوسارکوم
3) فيبروسارکوم
4) کارسينوم سلول هاي خاردار

- سوال 10 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در اوتيت مياني - داخلي در اسب معمولاً اعصاب زوج ............... مبتلا مي شوند.
1) 1 و 2
2) 5 و 6
3) 7 و 8
4) 9 و 10

- سوال 11 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از موارد زير باعث پاراکراتوز در پوست مي شود؟
1) کمبود مس
2) کمبود روي
3) کمبود تيامين
4) کمبود ويتامين A

- سوال 12 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – امپتيگو در گاو غالباً روي کدام بخش وقوع مي يابد؟
1) تنه
2) صورت
3) پستان
4) اندام هاي حرکتي

- سوال 13 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – براي درمان هابرونميازيس چشمي چه دارويي تجويز مي شود؟
1) تتراسيکلين
2) پني سيلين
3) دگزا متازون
4) آيورمکتين

- سوال 14 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام عبارت در مورد سنگ هاي اگزالاتي دستگاه ادراري نشخوارکنندگان درست است؟
1) رخ نمي دهد.
2) بسيار نادر است.
3) فراواني آن متوسط است.
4) بسيار فراوان است.

- سوال 15 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – آمفيزم ريوي در چه نوع دامي اهميت بيشتري دارد؟
1) گاو
2) اسب
3) گوسفند
4) بز

- سوال 16 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – سيانوز در دامي که دچار ............... است،‌ ديده نمي شود.
1) کم خوني
2) پلي سيتمي
3) دهيدراتاسيون
4) شوک توکسيک

- سوال 17 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اجسام کندروئيد در کدام بيماري ديده مي شود؟
1) مايکوز جيوب حلقي
2) تيمپاني جيوب حلقي
3) هماتوماي پيش رونده
4) آمپيماي جيوب حلقي

- سوال 18 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – پنــوموني حاصل از رودوکوکوس اکوئي در چــه سنتي بيشتــر مي باشد؟
1) کمتر از 2 ماه
2) 4 تا 10 ماه
3) 6 تا 12 ماه
4) بالاي يک سال

- سوال 19 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – داروهاي ............... در تخفيف و بهبودي ديسترس تنفسي در برونکوپنوموني موثر مي باشند.
1) آگونيست هاي آلفا آدرينرژيک
2) آگونيست بتا آدرينرژيک
3) آنتاگونيست بتا آدرينرژيک
4) آرام بخش و مسکن درد

- سوال 20 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – يک گاو به طور متوسط در طول روز چند ساعت را صرف عمل نشخوار مي نمايد؟
1) 5-4 ساعت
2) 8‌‌-7 ساعت
3) 12-10 ساعت
4) بستگي به نوع غذا و تعداد وعده هاي غذاي مصرفي دارد.

- سوال 21 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – تکنيک گوش کردن بدون دقه در تشخيص کدام يک از يافته هاي باليني به هنگام جابه جايي شيردان کاربرد دارد؟
1) صداي زنگي
2) حرکات شيردان
3) صداي خوردن شيردان
4) پيچ خوردگي شيردان

- سوال 22 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – ظهور تتاني مرتبط با منيزيم با کاهش منيزيم در ............... ارتباط نزديک دارد.
1) مغز
2) خون
3) نخاع
4) مايع مغزي نخاعي

- سوال 23 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – تصوير کيسه صفرا در گاو با فضاي کوچکي تقريبا در ............... فضاي بين دنده اي محوطه بطني راست مطابقت دارد.
1) نيمه ارتفاع نهمين
2) نيمه ارتفاع دهمين
3) نيمه ارتفاع يازدهمين
4) يک سوم بالاي يازدهمين

- سوال 24 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – بهتــرين محــل براي بازرسي طحال در گاو بالغ ............... مي باشد.
1) بالاي سيزدهمين فضاي بين دنده اي
2) بالاي دوازدهمين فضاي بين دنده اي چپ
3) بخش مياني يازدهمين فضاي بين دنده اي چپ
4) تهي گاه سمت چپ و بين مهره دوم و سوم کمري

- سوال 25 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – محل گوش کردن صداي ميترال قلب در اسب ............... فضاي بين دنده اي بين کتف و آرنج در طرف ............... است.
1) سومين - راست
2) چهارمين - راست
3) سومين - چپ
4) پنجمين - چپ

- سوال 26 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – براي گوش کردن روده هاي کوچک در اسب کدام يک از موارد زير درست است؟
1) گودي تهي گاه راست
2) گودي تهي گاه چپ
3) قسمت پايين تهي گاه چپ (گريزگاه)
4) قسمت پايين تهي گاه راست (گريزگاه)

- سوال 27 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در پيچ خوردگي روده کور گاو به هنگام توش رکتال ............... سکوم در جلوي مدخل لگن قابل ملامسه است.
1) بدنه
2) راس
3) قاعده
4) اغلب راس

- سوال 28 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – معمول ترين راه تجويز داروهاي ضد باکتري در دام هاي بزرگ کدام است؟
1) صفاقي
2) سياهرگي
3) عضلاني
4) زيرپوستي

- سوال 29 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از نژادهاي زير بيشترين حساسيت به تب شير را نشان مي دهد؟
1) جرزي
2) گرنزي
3) هرفورد
4) هولشتاين

- سوال 30 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در بروز تب شير عوامل ژنتيکي تا چند درصد واجد نقش هستند؟
1) حداقل 12 درصد
2) حداکثر 12 درصد
3) حداقل 30 درصد
4) حداکثر 30 درصد