سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش دویست و نود و سوم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید
x

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش دویست و نود و سوم


- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از بيماري هاي زير ضايعات گرانولوماتوز يا پيوگرانولوماتوز در بدن ايجاد نمي کند؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) يون
2) مشمشه
3) تيلريوز
4) اکتينوباسيلوز

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اثرات شوک بر روي کدام سلول کمتر از بقيه است؟
1) سلول هاي کبدي
2) نورون هاي مغز
3) فيبروبلاست هاي بافت همبند
4) سلول هاي پوششي لوله هاي ادراري

- سوال 3 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – ترومبوسيتوپني مي تواند باعث بروز کدام مورد شود؟
1) ادم
2) خونريزي
3) پرخوني در بافت ها
4) افزايش انعقاد خون

- سوال 4 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – تشخيص و تفکيک کدام مورد زير با بافت هاي سرطاني مشکل و قابل اشتباه است؟
1) هيپرتروفي در سلول ها
2) متاپلازي در سلول ها
3) هيپرپلازي در سلول ها
4) ديسپلازي در سلول ها

- سوال 5 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در بيماري لپتوسپيروز در گوساله زردي ايجاد شده از نوع زردي ............... مي باشد و در اين حالت کليه هاي دام مبتلا به رنگ ............... در مي آيد.
1) کبدي - زرد
2) پيش کبدي - زرد
3) پيش کبدي - قهوه اي تيره تا سياه
4) کبدي - قهوه اي تيره تا سياه

- سوال 6 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – هيپرپلازي و تجمع ماکروفاژها در کبد و تشکيل ندول هاي پاراتيفوئيد و اسکوليت و تورم مفاصل در کدام بيماري ممکن است ايجاد شود؟
1) سالمونلوز
2) بروسلوز
3) مشمشه
4) آنتروتوکسمي

- سوال 7 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کم خوني سبب ايجاد ضايعه در کدام ناحيه کبد مي شود؟
1) ناحيه ميان لبولي
2) ناحيه مرکز لبولي
3) ناحيه اطراف لوبولي
4) ناحيه مرکز آسيني

- سوال 8 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – وجود گنجيدگي هاي داخل هسته اي بزرگ در سلول هاي کبدي در کدام يک از بيماري هاي زير مشاهده مي شود؟
1) پان لکوپني گربه
2) هپاتيت عفوني سگ
3) پريتونيت عفوني گربه
4) رينوتراکئيت عفوني گاو

- سوال 9 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از تومورهاي تخمداني زير شبيه به تومور سمينوم بيضه مي باشد؟
1) ديس ژرمينوما
2) تراتوما
3) آدنوکارسينوما
4) تورمور سلول هاي گرانولوزا

- سوال 10 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از بيماري ها زير با وجود گنجيدگي هاي داخل هسته اي و دخل سيتوپلاسمي ائوزينوفيليک در لگنچه و ميزناي تشخيص داده مي شود؟
1) هاري
2) ديستمپر
3) پان لکوپني
4) طاعون گاوي

- سوال 11 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – همه بيماري هاي زير ممکن است در کليه ايجاد گلومرولونفريت نمايند،‌ به جز:
1) اسهال ويروسي گاو
2) کم خوني عفوني اسب
3) تب نزله اي بدخيم گاو (MCF)
4) هپاتيت عفوني سگ

- سوال 12 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – تمام موارد زير سبب بروز نفريت بينابيني لوله اي از نوع گرانولوماتوزي مي گردد،‌ به استثناء:
1) سل ارزني در گاو
2) لپتوسپيروز در سگ
3) پريتونيت عفوني گربه
4) مهاجرت لارو توکساکاراکنيس در سگ

- سوال 13 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در کدام بيماري سپتي سمي هموراژيک در گاو ديده مي شود؟
1) شاربن علامتي
2) بيماري پاستورلوز ناشي از پاستورلا مولتوسيدا
3) منهميوزيس ناشي از منهميا هموليتيکا
4) پلوروپنوموني ناشي از مايکوپلاسما مايکوئيديس

- سوال 14 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در کدام بيماري پلي آرتريت،‌ واسکوليت،‌ ترومبوز و آنفارکتوس روي مي دهد؟
1) پاستورلوز ريوي
2) پلو روينوموني واگير گاوان
3) آدنوماتوز يا کارسينوماتوز ريوي گوسفند
4) منهميوزيس

- سوال 15 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – حضور کف در تمام مجاري ريه نشانه چيست؟
1) نفخ
2) پنوموني بينابيني
3) ادم (خيز) ريوي
4) فساد بافتني پس از مرگ

- سوال 16 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از روش هاي زير راه منحصر به فرد ورود ويروس عامل هاري و باکتري عامل بيماري ليستريوز محسوب مي شود؟
1) خون
2) گسترش مستقيم
3) رفت و آمد لوکوسيت ها
4) انتقال آکسوني رو به عقب

- سوال 17 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – لاشه دامي که مدتي از مرگ آن گذشته و علايم پس از مرگ در آن ظاهر گرديده است،‌ ممکن است از منظر کدام يک از موارد زير ارزش تشخيصي داشته باشد؟
1) سم شناسي
2) باکتري شناسي
3) هيستوپاتولوژي
4) لاشه ارزش تشخيصي ندارد.

- سوال 18 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام بافت در بدن اسب کمتر ممکن است در بيماري مشمشه درگير شود؟
1) ريه ها
2) قلب
3) بيني
4) پوست

- سوال 19 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در مسموميت ناشي از فلورايدها از کدام يک از موارد زير نمونه برداري مي شود؟
1) کبد و کليه
2) کليه و خون کامل
3) استخوان ها و ادرار
4) کبد،‌ کليه و محتويات دستگاه گوارش

- سوال 20 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از مواد پايدارکننده زير براي ثابت کردن چشم و همچنين مشاهده گنجيدگي هاي داخل سلولي مناسب تر است؟
1) محلول زنکر
2) محلول کارنوي
3) محلول بوئن
4) اسيد پيکريک

- سوال 21 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کــدام دسته از سلــول هاي زيــر قادر به توليد ATP به طــريق بي هوازي نبوده و لذا خصوصاً به آسيب ناشي از هيپوکسي حساس هستند؟
1) سلول هاي همبندي
2) سلول هاي پوششي
3) سلول هاي عصبي
4) سلول هاي عضلاني

- سوال 22 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از سلول هاي زير در اعصاب مرکزي نقش تشکيل و ترشح ميلين را ايفا مي کنند؟
1) اليگودندروسيت ها
2) آستروسيت ها
3) سلول هاي شوان
4) سلول هاي ميکروگلي

- سوال 23 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – هتروفيل در کدام حيوان ديده مي شود؟
1) گاو
2) اسب
3) گوسفند
4) اردک

- سوال 24 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از سلول هاي معدي زير به عنوان سلول پيش ساز براي ساير سلول هاي معدي محسوب مي گردد؟
1) سلول هاي اصلي  
2) سلول هاي پاريتال
3) سلول هاي موکوسي گردن
4) سلول هاي نورآندوگرين يا آرژانتانين

- سوال 25 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – حلزون به عنوان ميزبان واسط کدام يک از بيماري هاي زير مطرح است؟
1) تيلريوز
2) بسنويتيوز
3) شيستوزومياز
4) هيستومونياز

- سوال 26 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از متاسستودهاي زير بيش از يک اسکولکس دارد؟
1) سيستي سرکوس
2) سنوروس
3) سيستي سرکوئيد
4) تتراتيريديوم

- سوال 27 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام باکتري نقش مهمي در ايجاد آبسه هاي کبدي ندارد؟
1) ليستريا مونوسيتوژنز
2) آرکانوباکتر پيوژنز
3) استافيلوکوک
4) فوزوباکتريوم نکروفوروم

- سوال 28 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – عامل بيماري طاعون اسبي و بروز ضايعات ريوي کدام است؟
1) پاروويروس
2) سپتي ويروس
3) پاراميکو ويروس
4) اوربي ويروس

- سوال 29 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کلستريديوم سپتيکوم عامل بيماري ادم بدخيم يا گاز گانگرن عمدتاً سبب ايجاد ميوزيت در کدام دام زير مي کند؟
1) سگ
2) اسب
3) گاو
4) گوسفند و بز

- سوال 30 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام عبارت در خصوص ضميمه تناسلي نر در حيوان نادرست است؟
1) سگ و گربه تنها واجد غدد پروستات هستند.
2) سگ فقط واجد بدنه غده پروستات است.
3) غدد پروستات در اسب شامل بدنه و بخش منتشر مي باشد.
4) اسب و نشخوارکنندگان هر چهار غده ضميمه تناسلي را دارند.