سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش دویست و سی و نهم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش دویست و سی و نهم


- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اگر گرانروي يک سيال غذايي تحت تاثير زمان و سرعت جريان باشد کدام يک از واژه هاي زير مي تواند به آن اتلاق شود؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) هرشل بالکي - ويسکوز
2) سود و پلاستيک - بينگهام
3) سود و پلاستيک - تيکسوتروپيک
4) رئوپکتيک - تيکسوتروپيک

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – گندم برداشت شده از مزرعه روي زمين ريخته شده و داراي ناخالصي هاي گلخوش،‌ کاه،‌ دانه هاي سنگ ريزتر،‌ هم اندازه و درشت تر از گندم مي باشد،‌ کدام ترتيب و روش بوجاري براي تميز کردن درست است؟
1) باد،‌ الک يا سوراخ هاي ريزتر از گندم،‌ جريان آب و ميز جداکننده ثقلي
2) الک با سوراخ هاي ريزتر از گندم،‌ الک با سوراخ هاي کمي درشت تر از گندم،‌ باد و جريان آب
3) باد،‌ الک با سوراخ هاي درشت تر از گندم،‌ ميز جداکننده براساس لرزش و ثقل ويژه
4) الک با سوراخ هاي کمي درشت تر از گندم،‌ الک با سوراخ هاي کمي ريزتر از گندم،‌ جريان باد

- سوال 3 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – ماده غذايي در گروه سيالات غليظ شونده با برش (Shcar ratc) و رئوپکتيک قرار مي گيرد. ويسکوزيته اين سيال ................
1) با سرعت همزدن و زمان مخلوط کردن کاهش مي يابد.
2) با سرعت همزدن و زمان مخلوط کردن افزايش مي يابد.
3) با سرعت همزدن کاهش اما با زمان مخلوط کردن افزايش مي يابد.
4) باسرعت همزدن افزايش اما با زمان مخلوط کردن کاهش مي يابد.

- سوال 4 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام مورد از منافع مصرف پروبيوتيک ها نمي باشد؟
1) کاهش فشار خون
2) کاهش کلسترول خون
3) بستر مناسب براي باکتري هاي روده
4) جلوگيري از برخي سرطان ها

- سوال 5 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از موارد زير جزء مرحله down stream در فرآيند تخمير مي باشد؟
1) دريافت و انبارداري مواد اوليه
2) تهيه سوبستراي مناسب
3) تهيه ميکروارگانيسم مورد نظر
4) بازيافت محصول

- سوال 6 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک،‌ متابوليت ثانويه ميکروبي به حساب مي آيد؟
1) گلوتاميک اسيد
2) آنتي بيوتيک
3) ليزين
4) گلوکز

- سوال 7 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از روش هاي زير در توليد اسيد آمينه جهت بهبود نفوذپذيري سلول کاربردي ندارد؟
1) افزودن اولئيک اسيد فراوان به محيط کشت
2) استفاده از آنتي بيوتيک پنسيلين
3) افزودن اسيدهاي چرب اشباع
4) محدود کردن بيوتين

- سوال 8 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کفير و کوميس هر کدام در نتيجه چه نوع تخميري توليد مي شود؟
1) کفير تخمير الکلي،‌ کوميس تخمير لاکتيکي
2) کفير تخمير لاکتيکي،‌ کوسين تخمير الکلي
3) هر دو داراي تخمير لاکتيکي و الکلي
4) هر دو تخمير الکلي

- سوال 9 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در توليد صنعتي گليسرول توسط ميکروارگانيسم ها کدام ترکيب به عنوان پذيرفته هيدروژن موجب جلوگيري از تبديل استالدئيد به الکل اتيليک مي شود؟
1) نيترات آمونيوم
2) بي سولفيت سديم
3) کربنات سديم
4) سديم آزيد

- سوال 10 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – محصول عمل در تغيير آرايش آمادوري و هنر به ترتيب کدام است؟
1) آلدوزامين - کتوز آمين
2) آلدوز آمين - باز شيف
3) کتوز آمين - آلدوز آمين
4) کتوز آمين - باز شيف

- سوال 11 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام مورد از مشخصات مهم واکنش استرکر،‌ مي باشد؟
1) دخالت فنلاز و مس برپلي فنل ها
2) تشکيل آمينوکتون و آلدئيد
3) تشکيل ترکيبات دي کربونيل و آمونياک
4) دخالت پلي فنل اکسيداز و تشکيل آمينوکتون

- سوال 12 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در مقدار زياد رطوبت،‌ بخش عمده قهوه اي شدن مربوط به ................ و در رطوبت کم و pH بيش از 6 عمدتاً واکنش قهوه اي شدن از نوع ................ است.
1) کارامل شدن - ميلارد
2) غير آنزيمي - آنزيمي
3) ميلارد - کارامل شدن
4) فساد (واکنش) بازي - فساد (واکنش) اسيدي قندها

- سوال 13 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – هر چه تعداد پيوندهاي دوگانه مزدوج در کاتنوئيدها بيشتر باشد رنگ ................ و هر چه پيوندهاي دوگانه از نوع ترانس بيشتر باشد رنگ ................ است.
1) پر رنگ تر - پر رنگ تر
2) پر رنگ تر - کم رنگ تر
3) کم رنگ تر - پر رنگ تر
4) کم رنگ تر - کم رنگ تر

- سوال 14 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مقاومت نسبت به غيرطبيعي شدن پروتئين هاي غذايي در نقطه ايزو الکتريک چگونه است؟
1) نسبت به pH هاي ديگر ناپايدارترند.
2) نسبت به pH هاي ديگر پايدارترند.
3) در pH هاي بالاتر از ايزوالکتريک پايدارترند.
4) در pH هاي پايين تر از ايزوالکتريک پايدارترند.

- سوال 15 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از اسيدهاي چرب زير جزو دسته (امگا شش) هستند؟
1) اسيد اروسيک
2) آلفا لينولنيک
3) اسيد آراشيدونيک
4) DHA (دوکوزا هگزاانوئيک اسيد)

- سوال 16 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – رداکتون ها از کدام مسير در واکنش ميلارد تشکيل مي شوند؟
1) تجزيه استرکر
2) تغيير آرايش آمادوري
3) 1 و 2 - انوليزاسيون
4) 2 و 3 - انوليزاسيون

- سوال 17 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – چرا کلروفيل در محيط اسيدي ناپايدار است (اولين و بيشترين واکنش انجام شده) و به چه رنگ در مي آيد؟
1) جدا شدن فيتيل و تشکيل کلروفيليد - سبز رنگ  
2) جدا شدن منيزيم و تشکيل کلروفيليد - سبز رنگ
3) جدا شدن فيتيل و تشکيل فئوفوربيد - زيتوني متمايل به قهوه اي
4) جدا شدن منيزيم و تشکل فئوفيتين - زيتوني متمايل به قهوه اي

- سوال 18 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – نيتروزيل ميوگلوبين از اتصال چه ترکيبي با آهن به دست مي آيد و رنگ آن چگونه است؟
1) اکسيد نيتريک - قرمز روشن
2) سولفيدريل - قرمز روشن
3) مت ميوگلوبين - قهوه اي
4) اکسي ميوگلوبين - قرمز ارغواني

- سوال 19 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام ترکيب در حالي که مي تواند تحت شرايطي موجب قهوه اي شدن شود به عنوان بازدارنده قهوه اي شدن به کار مي رود؟
1) متابي سولفيت
2) آسکوريک اسيد
3) کلسيم کلريد
4) سيستيين

- سوال 20 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در جريان تشکيل ژل عموماً سه عامل دخالت دارد،‌ آن ها کدامند؟
1) مقدار ماده ژل ساز - مدت زمان لازم براي تشکيل ژل - پرهيز از اعمال نيروي مکانيکي
2) ساختمان کم انشعاب ماده ژل ساز - مدت زمان لازم براي تشکيل ژل - اعمال نيروي مکانيکي
3) مدت زمان لازم براي تشکيل ژل - آب گريزي مناسب ماده ژل ساز - پرهيز از اعمال نيروي مکانيکي
4) آب گريزي مناسب ماده ژل ساز - ماده ژل ساز ساختماني کم انشعاب داشته باشد - مقدار ماده ژل ساز

- سوال 21 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – با جذب بخار آب توسط پودر شير خشک،‌ تغييرات ساختماني معمولاً از چه نوعي است؟
1) کاهش چربي آزاد و کاهش حلاليت
2) غيرطبيعي شدن ساختمان پروتئين و کاهش حلاليت
3) ساختمان ريز و پر از خلل و فرج کاهش و چربي آزاد کاهش مي يابد.
4) ساختمان ريز و پر از خلل و فرج کاهش و چربي آزاد افزايش مي يابد.

- سوال 22 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در مورد عمل آنزيم هاي گندم کدام مطلب درست است؟
1) توسط آلفا آميلاز،‌ «دکسترين هاي حد آلفا» با وزن مولکولي بالا توليد مي شوند.
2) بتا آميلاز،‌ دکسترين هاي «حد بتا» با وزن مولکولي پايين تشکيل مي دهد.
3) توسط بتا آميلاز،‌ دکستريني با وزن ملکولي بالا به وجود مي آيد.
4) آميلازها در آرد خشک گندم هم نشاسته را مي توانند آبکافت کنند.

- سوال 23 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در کدام روش نمونه بــرداري،‌ امکان بازرسي صد درصــدي را مي توان در نظر گرفت؟
1) متوالي
2) نظامي
3) داج و رومبگ
4) وزارت کشاورزي آمريکا

- سوال 24 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در منحني هاي عملکرد (OC) با افزايش اندازه نمونه ................
1) منحني با درصد پذيرش ارتباطي ندارد.
2) درصد پذيرش محموله غيرقابل قبول ثابت مي ماند.
3) درصد پذيرش محموله قابل قبول کاهش مي يابد.
4) درصد پذيرش محموله غيرقابل قبول کاهش مي يابد.

- سوال 25 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – ريسک توليد کننده عبارت است از:
1) احتمال رشد شدن يک محموله قابل قبول
2) احتمال پذيرش يک محموله غيرقابل قبول
3) احتمال پذيرش يک محموله غيرقابل قبول در بازرسي يک مرحله اي
4) احتمال رد شدن يک محموله غيرقابل قبول در بازرسي يک مرحله اي

- سوال 26 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از آزمون هاي حسي ذيل داراي دقت بيشتري است؟
1) مثلثي
2) دو از سه
3) دو از پنج
4) مقايسه جفتي يا دوتايي

- سوال 27 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – آزمون حسي از نوع مثلثي بر چه اساسي عمل مي نمايد؟
1) وجود اختلاف بين نمونه ها
2) تعيين مزيت نسبي يک نمونه
3) تعيين شدت اختلاف بين نمونه ها
4) اندازه گيري ميزان ترجيح يک نمونه

- سوال 28 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از حالت هاي زير بدون مصرف انرژي امکان پذير نيست؟
1) انتقال سيال از ارتفاع کم به کم تر
2) انتقال گرما از نقاط سرد به سردتر
3) انتقال گرما از نقاط گرم به گرم تر
4) تغيير انرژي پتانسيل به انرژي جنبشي جسم پرتاب شده به هوا

- سوال 29 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – براي توليد 16 کيلوگرم سيب زميني خشک شده حاوي 30 درصد رطوبت،‌ چند کيلوگرم سيب زميني تازه حاوي 80 درصد رطوبت لازم است؟
1) 42
2) 51
3) 56
4) 61

- سوال 30 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – از کربکسيل زدايي کدام اسيد در حضور ويتامين C به ويژه در گرما و نور بنزن تشکيل مي شود؟
1) سوربيک
2) پروپيونيک
3) سيتريک
4) بنزوئيک