سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش دویست و بیست و یکم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید
x

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش دویست و بیست و یکم


- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – علت اصلي تشکيل سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک) کدام است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) جذب فن آوري هاي روز آمد
2) کاهش ذخاير در جاي نفت خام
3) تشکيل سازمان انحصاري عرضه کننده نفت خام
4) حمايت از منافع توليدکنندگان و صادرکنندگان نفت خام

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در صورتي که هزينه خسارت هاي زيست محيطي به توليد کننده منتقل نشود،‌ قيمت منبع پايان پذير ........... و مقدار ........... از منبع استخراج مي شود.
1) پايين تر - بيش تري
2) ثابت - بيش تري
3) کاهش - کم تري نيز
4) افزايش - بيش تري

- سوال 3 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – ميزان استخراج کارآمد در طول زمان،‌ در صورتي که منبع در يک هزينه ثابت استخراج مي شود،‌ ...........
1) افزايش مي يابد.
2) کاهش مي يابد.
3) ثابت مي ماند.
4) به بي نهايت ميل مي کند.

- سوال 4 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – طبقه بندي منابع انرژي براساس کدام ويژگي منبع انجام مي گيرد؟
1) کيفيت
2) ماهيت
3) در دسترس بودن
4) قابليت انتقال

- سوال 5 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در صورتي که کشش قيمتي نفت خام کوچک تر از يک باشد،‌ با افزايش قيمت نفت خام درآمد حاصل از فروش اين منبع براي صادرکننده،‌ ...........
1) بيش تر مي شود.
2) کم تر مي شود.
3) تغييري پيدا نمي کند.
4) ابتدا کاهش و سپس افزايش مي يابد.

- سوال 6 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – طبق قاعده هاتلينگ،‌ ...........
1) سود نهايي با هزينه استعمال با نرخ بهره افزايش مي يابد.
2) در صورتي که هزينه استخراج وجود نداشته باشد،‌ رشد قيمت در زمان معيني معادل نرخ بهره خواهد شد.
3) منبع تجديد ناپذير بايد به نحوي تهي شود که نرخ رشد قيمت منبع استخراج شده در طول زمان معادل نرخ تنزيل باشد.
4) وقتي که استخراج منابع،‌ يک هزينه زيست محيطي تحميل کند،‌ قيمت بازاري منبع تجديدناپذير پايين خواهد بود.

- سوال 7 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – درآمد توليدکنندگان منبع تجديدناپذير در بازاررقابت ناقص به کدام علت بيشتر از توليدکنندگان رقابتي است؟
1) امکان کاهش توليد
2) امکان اعمال تبعيض قيمت
3) امکان ايجاد کمبود عرضه
4) امکان افزايش قيمت در کليه بازارها

- سوال 8 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – نزديک ترين جايگزين براي نفت خام کدام است؟
1) انرژي خورشيدي
2) انرژي باد
3) زغال سنگ
4) گاز طبيعي

- سوال 9 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – با کدام سياست مي توان مسير قيمت و استخراج در شرايط انحصاري منابع تجديد ناپذير را اصلاح و با تعادل رقابتي يکسان کرد؟
1) وضع ماليات
2) کاهش نرخ بهره
3) توسعه فناوري
4) وضع يارانه توليد

- سوال 10 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام نوع تابع در بخش مصرف خانگي انرژي قابل برآورد است؟
1) عرضه انرژي
2) تقاضاي انرژي
3) مطلوبيت مصرف کننده انرژي
4) هزينه توليد يک واحد انرژي

- سوال 11 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – افزايش ناگهاني کدام يک،‌ شوک نفتي اطلاق مي شود؟
1) عرضه نفت خام
2) تقاضاي نفت خام
3) قيمت نفت خام
4) اعتصابات در زمينه توليد و صادرات نفت خام

- سوال 12 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – بهره وري انرژي يعني
1) نسبت تغييرات نيروي کار به تغييرات مصرف انرژي
2) نسبت سرمايه به نيروي کار در بخش توليد انرژي
3) نسبت توليد ملي به تغييرات قيمت انرژي
4) نسبت توليد ناخالص ملي به ميزان مصرف انرژي

- سوال 13 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در صورتي که کشش قيمتي عرضه نفت خام برابر با 2 باشد،‌ اين محصول از کدام نوع است؟
1) با کشش
2) کم کشش
3) با کشش بي نهايت
4) با کشش صفر

- سوال 14 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – به چه دليل در اواخر دوره استخراج از منبع تجديدناپذير قيمت منبع بالا مي رود؟
1) هزينه متوسط توليد بالا مي رود.
2) هزينه استخراج اولين واحد منبع افزايش مي يابد.
3) قيمت سايه اي مربوط به ذخاير استخراج نشده رشد مي کند.
4) قيمت سايه اي مربوط به ذخاير استخراج شده رشد مي کند

- سوال 15 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کمترين آلودگي در محيط زيست را کدام منبع انرژي توليد مي کند؟
1) نفت خام
2) گاز طبيعي
3) نفت کوره
4) بنزين بدون سرب

- سوال 16 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مهم ترين علت ناموفق بودن اوپک در کنترل قيمت نفت خام کدام است؟
1) پراکندگي کشورهاي عضو
2) مازاد عرضه توسط اعضاي اوپک
3) فن آوري پايين کشورهاي عضو اوپک
4) درجه تمرکز (انحصاري) توليد نفت خام توسط ايالات متحده آمريکا

- سوال 17 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – بيش ترين يارانه انرژي در کشور به کدام بخش تعلق مي گرفت؟
1) کشاورزي
2) صنعتي
3) تجاري
4) خانگي  

- سوال 18 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در صورتي که کشش قيمتي متقاطع بين نفت خام و گاز طبيعي منفي باشد،‌ ...........
1) دو کالا مکمل يکديگرند.
2) دو کالا جانشين يکديگرند.
3) عرضه يکي از آن ها شيب منفي دارد.
4) تقاضاي يکي از آن ها شيب مثبت دارد.

- سوال 19 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در صورتي که تابع توليد نفت خام همگن از درجه 2 باشد،‌ بازده نسبت به مقياس ........... است.
1) ثابت
2) نزولي
3) صعودي
4) داراي دو حد بحراني

- سوال 20 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – برقراري ماليات بر مصرف حامل هاي انرژي در کشورهاي توسعه يافته،‌ ...........
1) مصرف انرژي را تغييري نمي دهد.
2) مصرف انرژي را افزايش مي دهد.
3) بر توليد آن تاثير مثبت دارد.
4) مصرف انرژي را کاهش مي دهد.

- سوال 21 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مصرف درآمدهاي نفتي منطبق با کدام نظريه مصرف خواهد بود؟
1) درآمد دائمي
2) درآمد جاري
3) درآمد نسبي
4) درآمد در طول دوران زندگي

- سوال 22 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مطابق با ظرفيت هاي توليد نفت خام در حال حاضر،‌ عرضه نفت خام،‌ ...........
1) رو به کاهش است.
2) رو به افزايش است.
3) به ندرت شيب مثبت دارد.
4) معمولاً داراي شيب تند خواهد بود.

- سوال 23 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – دليل عمده کم کشش بودن عرضه نفت خام در کوتاه مدت،‌ کدام است؟
1) فن آوري در دسترس
2) محدوديت ظرفيت مازاد
3) محدوديت مخازن نفت خام
4) تجديدناپذير بودن منابع نفت و گاز

- سوال 24 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اوپک،‌ ...........
1) قدرت انحصاري در عرصه نفت را فراهم آورده است.
2) براي حمايت از مصرف کنندگان نفت خام تاسيس گرديد.
3) قدرت چانه زني در بازارهاي جهاني نفت خام را براي اعضاي آن بيشتر کرده است.
4) به جز نفت خام،‌ گاز طبيعي را نيز جزو محصولات مرتبط مورد نظارت قرار مي دهد.

- سوال 25 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – معمولاً کدام عامل موجب افزايش توليد ساير منابع عرضه انرژي در مقابل نفت خام مي گردد؟
1) قيمت هاي بالاي نفت خام
2) محدوديت عرضه نفت خام
3) با کشش بودن تابع تقاضاي نفت خام
4) دستيابي به فن آوري هاي بخش نفت خام

- سوال 26 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در صورتي که بازار نفت خام انحصاري باشد،‌ قيمت حداکثرکننده سود توليدکننده،‌ برابر ........... است.
1) قيمت تمام شده توليد
2) هزينه نهايي توليد
3) هزينه متوسط ثابت
4) هزينه متغير متوسط

- سوال 27 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – افزايش قيمت نفت خام،‌ چه نوع تورمي را ايجاد مي کند؟
1) انتظاري
2) ناشي از افزايش تقاضا
3) ناشي از افزايش عرضه
4) ناشي از افزايش هزينه توليد کالاها و خدمات

- سوال 28 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – با افزايش نرخ تنزيل در پروژه‌هاي استخراج نفت خام،‌ ميزان توليد در طول زمان،‌ ...........
1) کاهش مي يابد.
2) ثابت باقي مي ماند.
3) افزايش مي يابد.
4) با نگرش صيانتي برداشت مي شود.

- سوال 29 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – سازمان اوپک جزو کدام انحصار است؟
1) کامل فروش
2) چند جانبه
3) چند قطبي
4) رقابت انحصاري

- سوال 30 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – سهميه توليد در اوپک براساس کدام شاخص تعيين مي شود؟
1) ظرفيت ايجاد شده
2) قيمت تمام شده
3) کسري بودجه کشور
4) دسترسي به بازار