سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش دویست و بیست و سوم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش دویست و بیست و سوم


- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در نظريه رفتار مصرف کننده،‌ اين که «هر سبدي حداقل به اندازه خودش مورد ترجيح فرد است» کدام آکسيوم محسوب مي شود؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) انعکاس پذيري
2) انتقال پذيري
3) رقابت پذيري
4) قابليت مقايسه

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – شرايط کان - تاکر در برنامه ريزي غيرخطي،‌ متعلق به چه زماني است؟
1) توهم پولي بر مسئله برنامه ريزي تحميل شود.
2) بهينه يابي براساس قيد بودجه غيرخطي صورت پذيرد.
3) قيدهاي نامساوي بر متغيرهاي تصميم گيري مصرف کننده تحميل شود.
4) قيد غير منفي بودن بر متغيرهاي تصميم گيري مصرف کننده تحميل شود.

- سوال 3 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اگــر تــابع تقاضا همگن از درجه .............. بــاشد،‌ مجموع کشش هاي قيمتي و درآمدي تقاضاي .............. صفر است.
1) يک - معمولي
2) يک - جبراني
3) صفر - معمولي
4) صفر - جبراني

- سوال 4 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام جمله صحيح است؟
1) عامل (نهاده) گيفن وجود ندارد.
2) کالاي گيفن وجود ندارد.
3) دو عامل توليد نمي توانند مستقل باشند.
4) در دنياي دو کالايي،‌ دو کالا مکمل يکديگرند.

- سوال 5 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اگر بخواهيم تابع سود را برحسب نهاده حداکثر سازيم،‌ مي بايست تابع توليد برحسب نهادها ..............
1) اکيداً مقعر باشد.
2) اکيداً محدب باشد.
3) شبه محدب قطعي باشد.
4) شبه مقعر قطعي باشد.

- سوال 6 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – قضيه پوش (Envelope Theorem) در مورد کدام منحني ها صادق نيست؟
1) هزينه کل
2) هزينه کل بلند مدت
3) هزينه نهايي
4) هزينه متوسط

- سوال 7 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – قيمت سايه اي نهاده يعني:
1) اگر نهاده يک واحد بالا رود،‌ درآمد تغييري نمي کند.
2) اگر نهاده يک واحد بالا رود،‌ چه ميزان درآمد بالا مي رود.
3) اگر قيمت يک واحد پول تغيير کند،‌ توليد به چه ميزان تغيير مي کند.
4) اگر قيمت يک واحد پول تغيير کند،‌ ميزان به کارگيري نهاده چه ميزان تغيير مي کند.

- سوال 8 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – تفاوت اساسي بين پايداري والراسي و پايداري مارشالي در چيست؟
1) در پايداري والراسي از تابع معکوس عرضه و در پايداري مارشالي از تابع معکوس تقاضا استفاده مي شود.
2) در پايداري والراسي از مازاد يا کمبود مقدار و در پايداري مارشالي از تفاوت قيمت هاي پيشنهادي استفاده مي شود.
3) در پايداري والراسي شيب هاي توابع عرضه و تقاضاحالت معمولي ولي در پايداري مارشالي حالت غير معمولي دارند.
4) در پايداري والراسي از تفاوت قيمت هاي پيشنهادي و در پايداري مارشالي از مازاد يا کمبود مقدار استفاده مي شود.

- سوال 9 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – راه حل کورنو در انحصار دو جانبه زماني تحقق پيدا مي کند که ..............
1) هر دو توليدکننده نقش رهبر بازار را ايفا مي کنند.
2) هر توليدکننده قدرت انحصاري کافي را داشته باشد.
3) هر دو توليدکننده مايل باشند که نقش دنباله رو (پيرو) را ايفا کنند.
4) هر توليدکننده نقش رهبر و ديگري نقش دنباله رو (پيرو) را به عهده گيرند.

- سوال 10 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در P=MC کدام حالت اتفاق مي افتد؟
1) مازاد رفاه اجتماعي حداکثر مي شود.
2) اضافه رفاه مصرف کننده حداکثر مي شود.
3) اضافه رفاه توليد کننده حداکثر مي شود.
4) سود حسابداري،‌ متعارف مي گردد.

- سوال 11 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در صورتي که تقاضا بر منحني هزينه متوسط بلندمدت مماس گردد،‌ تعادل بنگاه توليدي در کدام بازار حداکثر مي گردد؟
1) انحصار کامل فروش
2) انحصار کامل خريد
3) رقابت کامل
4) رقابت انحصاري

- سوال 12 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در صورتي که تابع توليد با بازدهي فزاينده نسبت به مقياس مواجه باشد،‌ شکل منحني هزينه متوسط بلندمدت (LAC) چگونه است؟
1) به صورت منحني پيوسته و ثابت
2) شيب صفر
3) صعودي
4) نزولي

- سوال 13 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – شيب مسير توسعه يک صنعت نشان دهنده چيست؟
1) نقاط حداکثر سود بنگاه
2) کاربر يا سرمايه بر بودن توليد
3) پست يا نرمال بودن نهاده هاي توليد
4) تغييرات توليد نسبت به تغيير قيمت نهاده ها

- سوال 14 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اين که تقاضاي عامل توليد در بلندمدت به دليل متغير بودن کليه عوامل توليد،‌ داراي کشش بيشتري نسبت به کوتاه مدت است،‌ به کدام اصل بر مي گردد؟
1) اصل لوشاتليه
2) اصل کورنو
3) اصل حداکثر سود
4) اصل مارشال

- سوال 15 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – رانت اقتصادي يعني:
1) دريافتي عوامل توليد حداکثر شود.
2) اضافه کردن يک منبع توليدي به فرض ثابت بودن ساير منابع طبيعي امکان پذير باشد.
3) بنگاه کالاي توليدي خود را تحت انحصار دو جانبه به فروش برساند.
4) پرداختي به عامل توليدي که عرضه آن علي رغم قيمت آن ثابت است.

- سوال 16 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – علت اصلي تشکيل سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک) کدام است؟
1) جذب فن آوري هاي روزآمد
2) کاهش ذخاير در جاي نفت خام
3) تشکيل سازمان انحصاري عرضه کننده نفت خام
4) حمايت از منابع توليدکنندگان و صادرکنندگان نفت خام

- سوال 17 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در يک اقتصاد کلان باز و کوچک و فرض تحرک پذيري کامل سرمايه،‌ در نتيجه اعمال يک سياست مالي انبساطي،‌ صحيح ترين گزينه کدام است؟
1) امکان ايجاد همزمان کسري بودجه و کسري تجاري وجود دارد.
2) مازاد تراز تجاري کاهش مي يابد.
3) پس انداز خصوصي کاهش مي يابد.
4) کسري تجاري افزايش مي يابد.

- سوال 18 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – براساس نظريه مصرف فيشر و با فرض در نظر گرفتن دو دوره زماني فعلي و آينده،‌ چنان چه درآمد دوره فعلي فرد و نرخ بهره به ترتيب افزايش و کاهش يابد:
1) مصرف و پس انداز فرد به ترتيب افزايش و کاهش مي يابد.
2) تنها پس انداز فرد کاهش مي يابد.
3) تنها مصرف دوره فعلي فرد افزايش مي يابد.
4) اثر نهايي مشخص نيست.

- سوال 19 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – تقاضاي نقدينگي افراد ريسک پذير و ريسک خنثي به ترتيب:
1) صفر و صفر است.
2) نسبت به نرخ بهره نزولي و نزولي است.
3) نسبت به نرخ بهره نزولي و عمودي است.
4) نسبت به نرخ بهره عمودي و عمودي است.

- سوال 20 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مکتب چرخه هاي تجاري حقيقي و پول گراها و کينزي هاي جديد ماهيت چرخه ها  را .............. مي دانند.
1) حقيقي و تعادلي - پولي و غيرتعادلي - پولي و غيرتعادلي
2) حقيقي و غيرتعادلي - پولي و تعادلي - حقيقي و تعادلي
3) پولي و تعادلي - پولي و غيرتعادلي - پولي و غيرتعادلي
4) حقيقي و تعادلي - حقيقي و غيرتعادلي - حقيقي و غيرتعادلي

- سوال 21 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در حالت هاي بيکاري کينزي و مصرف ناکافي و بيکاري کلاسيکي بهترين سياست براي نزديک شدن به تعادل،‌ کدام است؟
1) افزايش دستمزد - افزايش دستمزد - کاهش دستمزد
2) افزايش مخارج دولت - افزايش دستمزد - کاهش دستمزد
3) افزايش دستمزد - کاهش دستمزد - کاهش دستمزد
4) کاهش دستمزد - افزايش دستمزد - کاهش دستمزد

- سوال 22 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – براساس کدام يک از نظريه هاي تقاضاي سرمايه گذاري،‌ بخشي از تغييرات توليد مي تواند سرمايه گذاري را تحت تاثير قرار دهد؟
1) نئوکلاسيک سرمايه گذاري
2) شتاب انعطاف پذير
3) نسبت q توبين
4) شتاب ساده

- سوال 23 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در چارچوب فرضيه انتظارات عقلايي قانون انتظارات تکراري .............. اميد خطا .............. و انتظارات .............. تعديل مي شود.
1) صادق است - صفر است - يکجا و سريع
2) صادق نيست - صفر است - يکجا و سريع
3) صادق است - صفر نيست - يکجا و سريع
4) صادق است - صفر است - به طور تدريجي

- سوال 24 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – طبق نظر پول گرايان،‌ سياست مالي:
1) همواره موثر است.
2) همواره بي تاثير است.
3) تنها تحت شرايطي موثر است.
4) تنها بستگي به ميل نهايي به مصرف دارد.

- سوال 25 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – براساس نسبت توبين ..............
1) با افزايش قيمت سهام بنگاه،‌ سرمايه گذاري افزايش مي يابد.
2) با افزايش هزينه استفاده از سرمايه،‌ سرمايه گذاري کاهش مي يابد.
3) با افزايش ارزش بازاري سرمايه نصب شده،‌ سرمايه گذاري مي تواند افزايش يابد.
4) با افزايش هزينه جايگزيني سرمايه نصب شده،‌ سرمايه گذاري کاهش مي يابد.

- سوال 26 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اگر نيروي کار متخصص از کشور مهاجرت کند،‌ در چارچوب تحليل عرضه و تقاضاي نيروي کار دستمزد .............. و اشتغال در آن کشور .............. مي بابد.
1) افزايش مي يابد - افزايش
2) افزايش مي يابد - کاهش
3) کاهش مي يابد - افزايش
4) ممکن است کاهش يابد - کاهش

- سوال 27 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اگر در يک اقتصاد فرضي با وجود سطح قيمت هاي داخلي و خارجي ثابت،‌ کشور کوچک و تحرک کامل سرمايه،‌ نظام ارزي کشور از ثابت به شناور تغيير کند:
1) توليد افزايش مي يابد.
2) سرمايه گذاري افزايش مي يابد.
3) سياست پولي بر توليد موثر مي شود.
4) سياست مالي بر توليد موثر مي شود.

- سوال 28 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – چنان چه مقدار توليد ناخالص ملي حقيقي در کشوري 12000 ميليارد ريال و مقدار نقدينگي آن 6000 ميليارد ريال باشد،‌ در اين شرايط مقدار سرعت گردش:
1) عدد 1/5 است
2) عدد 2 است
3) عدد 4 است
4) نمي توان محاسبه کرد.

- سوال 29 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – با افزايش نرخ تنزيل در پروژه‌هاي استخراج نفت خام،‌ ميزان توليد در طول زمان:
1) کاهش مي يابد
2) ثابت باقي مي ماند
3) افزايش مي يابد
4) با نگرش صيانتي برداشت مي شود.

- سوال 30 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – افزايش قيمت نفت خام،‌ چه نوع تورمي را ايجاد مي کند؟
1) انتظاري
2) ناشي از افزايش تقاضا
3) ناشي از افزايش عرضه
4) ناشي از افزايش هزينه توليد کالاها و خدمات