سوالات و پاسخ سوالات آزمون استخدامی - معارف اسلامی بخش یکم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات آزمون استخدامی - معارف اسلامی بخش یکم

سوال 1- از سري سوالات، جزوات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی: عبارت «انسان موحد کسی است که تلاش می کند فقط خدا را بپرستد و از او اطاعت نماید» کدام مرتبه ی توحید را بیان می کند؟
1) نظری         2) ذاتی        3) عملی         4) افعالی
پاسخ تست 1 از مجموعه منابع، جزوه ها و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی - گزينه «3»

سوال 2- از سري سوالات، جزوات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی: هم-بستگی اجتماعی و نظارت همگانی که دو وظیفه از وظایف «هم زیستی با دیگران» است به ترتیب، از دقت در آیه ی ............. و.............. مفهوم می گردد.
1) «واذکروا نعمه الله علیکم» - «ولتکنْ منکم اُمّه یدعون الی الخیر»
2) «واعتصموا بحبل الله جمیعاً» - «ولتکنْ منکم اُمّه یدعون الی الخیر»
3) «واعتصموا بحبل الله جمیعاً» - «ویامرون بالمعروف و یَنْهون عن المنکر»
4) «واذکروا نعمه الله علیکم»  - «ویامرون بالمعروف و یَنْهون عن المنکر»
پاسخ تست 2 از مجموعه منابع، جزوه ها و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی - گزينه «3»

سوال 3- از سري سوالات، جزوات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی: آیه ی 9 سوره ی مبارکه اسرا «انّ هذا القرآن یهدی للّتی هی اقوم و یبشّر المومنین الّذین یعملون الصالحات انّ لهم اجرا کبیراً» در برگیرنده ی کدام نیاز از نیازهای بنیادین است؟
1) نیاز به رشد و بالندگی
2) نیاز به برنامه ی زندگی
3) نیاز به آگاهی از آینده
4) نیاز به امنیت خاطر و شادکامی
پاسخ تست 3 از مجموعه منابع، جزوه ها و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی - گزينه «2»

سوال 4- از سري سوالات، جزوات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی: «خلقت محکم و استوار در نظام آفرینش» که حاکی از وجود پدید آور «مدیر و حکیم» است از دقت در کدام آیه مفهوم می گردد؟
1) «ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور»
2) «هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر نوراً و قدره منازل لتعلموا عدد السنین»
3) «و تری الجبال تحسبها جامده و هی تمر مر السحاب صنع الله الذی اتقن کل شی»
4) «ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لایات لاولی الالباب»
پاسخ تست 4 از مجموعه منابع، جزوه ها و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی - گزينه «3»

سوال 5- از سري سوالات، جزوات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی: گرایشی که عموم تلاش های انسان را تحت تاثیر خود قرار می دهد، میل به ......... است که
پاسخ گوی آن .......... است و نشانی بر ............. خداوند می باشد.
1) بقا و جاودانگی - رستاخیر- حکمت
2) کمالات بی نهایت- رستاخیر- عدل
3) بقا و جاودانگی- حکیمانه بودن خلقت- حکمت
4) کمالات بی نهایت- عادلانه بودن خلقت- عدل
پاسخ تست 5 از مجموعه منابع، جزوه ها و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی - گزينه «1»

سوال 6- از سري سوالات، جزوات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی: با داشتن چه صفتی در پیامبران مردم تمام گفته ها و هدایت های آنان را با اطمینان می پذیرند؟
1) علم        2) وحی        3) معجزه    4) عصمت
پاسخ تست 6 از مجموعه منابع، جزوه ها و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی - گزينه «4»

سوال 7- از سري سوالات، جزوات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی: چه چیزی مهم ترین اعتقاد دینی و پایه و اساس تمام دین است؟
1) توحید     2) پرستش     3) عقلانیت     4) اراده و اختیار انسان
پاسخ تست 7 از مجموعه منابع، جزوه ها و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی - گزينه «1»

سوال 8- از سري سوالات، جزوات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی: عبارت «خداوند برای اداره جهان به هیچ موجودی نیازمند نیست.» کدام مرتبه توحید را
بیان می  کند؟
1) نظری     2) افعالی     3) ذاتی         4) عملی
پاسخ تست 8 از مجموعه منابع، جزوه ها و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی - گزينه «2»

سوال 9- از سري سوالات، جزوات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی: باتوجه به آیه ی شریفه: «یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالاً طیباً و لا تتبعوا خطوات الشیطان» وجوب ........ و حرمت ...... شیطان مفهوم می گردد.
1) حلال و طیب خواری- همگامی با
2) حلال و طیب خواری- بی توجهی به دشمن
3) مسدود نگه داشتن راه های شیطان- همگامی با
4) مسدود نگه داشتن راه های شیطان- بی توجهی به دشمن
پاسخ تست 9 از مجموعه منابع، جزوه ها و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی - گزينه «1»

سوال 10- از سري سوالات، جزوات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی: ایمان به چه چیزی، لازمه ی ایمان به خداست؟
1) روح        2) اختیار        3) معاد        4) اخلاق
پاسخ تست 10 از مجموعه منابع، جزوه ها و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی - گزينه «3»

سوال 11- از سري سوالات، جزوات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی: با تدبر در آیه شریفه: «یعلمون ظاهراً من الحیاه الدنیا و هم عن الاخره هم غافلون» کدام مفهوم مستفاد نمی-گردد؟
1) رضایت دادن به زندگی دنیا و قناعت کردن به همین دنیای مادی
2) غفلت از نشانه های نظام حکمت آمیز و غایت مند در جهان خلقت
3) اندیشیدن درباره ی نظام خلقت و این که جهان خلقت نظام حق است.
4) سطحی نگری منکران آخرت درباره ی زندگی دنیا ودین ظاهر این زندگی
پاسخ تست 11 از مجموعه منابع، جزوه ها و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی - گزينه «3»

سوال 12- از سري سوالات، جزوات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی: بهره-مندی از عزم و اراده ی قوی...... توکل و اعتماد بر خداوند و معرفت و ایمان به خداوند ............ واگذاری نتایج کارها به باری تعالی است.
1) معلول- علت        2) علت- معلول        3) معلول- معلول     4) علت- علت
پاسخ تست 12 از مجموعه منابع، جزوه ها و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی - گزينه «1»

سوال 13- از سري سوالات، جزوات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی: باتوجه به آیه ی شریفه «اِنَ فی خَلقِ السَماوات و الارض و اختلاف اللّیل و النّهار لایاتٍ ...» نخستین ویژگی افرادی که موصوف به .......... شوند، .......... است.
1) اولی الالباب- در هر حال به یاد خدا بودن
2) متفکران در نظام آفرینش- در هر حال به یاد خدا بودن
3) اولی الالباب - به زیور تفکر در آفرینش آراسته شدن
4) متفکران در نظام آفراینش- به زیور تفکر در آفرینش آراسته شدن
پاسخ تست 13 از مجموعه منابع، جزوه ها و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی - گزينه «1»

سوال 14- از سري سوالات، جزوات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی: از مشکلات اجتماعی و فرهنگی عصر امامان (ع) بود؟
1) تحریف در اندیشه های اسلامی
2) عدم شرکت مردم در جهاد
3) تعطیلی احکام دین
4) عدم گسترش اسلام
پاسخ تست 14 از مجموعه منابع، جزوه ها و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی - گزينه «1»

سوال 15- از سري سوالات، جزوات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی: باتوجه به آیه ی شریفه ی «قد کانت لکم اُسوه حسنه فی ابراهیم و الذین معه اذ قالوا لِقومهم انا بُرآء منکم و ممّا تَعبدون من دونِ الله کفرنا بکم و بَدا بَیْنَنا و بیْنَکم العداوه و البَغْضاءُ ابداً حتی تومنوا بالله وَحْدَه» مفهوم ........... و ............. به دست می آید.
1) سعی و تلاش در ظهور استعدادها برای اُسوه شدن موحدان - سعی و تلاش در سیطره پیدا کردن فضائل
2) دوست داری فضیلت ها و لذت بردن از آن- سعی و تلاش در سیطره پیدا کردن فضائل
3) دوست داری فضیلت ها و لذت بردن از آن- فرار از زشتی ها و نامردمی ها و تنفر از آن
4) سعی و تلاش در ظهور استعدادها برای اُسوه شدن موحدان- فرار از زشتی ها و نامردمی ها و تنفر از آن
پاسخ تست 15 از مجموعه منابع، جزوه ها و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی - گزينه «3»

سوال 16- از سري سوالات، جزوات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی: از دقت در آیه ی شریفه: «و ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عندالله و ما آتیتم من زکاه تریدون وجه الله فاولئک هم المضعفون» دریافت کدام مفهوم مناسب تر است؟
1) اگر زکات اموال را بپردازید، فقر جامعه را بنیان کن نموده اید.
2) ربا، در ظاهر و نمود خود، افزایش است، اما افزایش واقعی، نیست.
3) با دریافت ربا، اموال ربا دهنده که افزایش را می پردازد، به هدر می رود.
4) پاداش مضاعف، در برابر کار خالصانه  ی درمان کننده ی فقر، خواهد بود.
پاسخ تست 16 از مجموعه منابع، جزوه ها و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی - گزينه «4»

سوال 17- از سري سوالات، جزوات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی: بستر رشد و بالندگی فرزندان است و هیچ نهاد دیگری نمی تواند جایگزین آن شود؟
1) مساجد     2) مدارس     3) خانواده     4) اجتماع
پاسخ تست 17 از مجموعه منابع، جزوه ها و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی - گزينه «3»

سوال 18- از سري سوالات، جزوات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی: قوم کدام پیامبر به او گفتند: «تو و پروردگارت بروید و بجنگید ما این جا می نشینیم.»
1) حضرت لوط (ع)
2) حضرت سلیمان (ع)
3) حضرت ادریس (ع)
4) حضرت موسی (ع)
پاسخ تست 18 از مجموعه منابع، جزوه ها و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی - گزينه «4»

سوال 19- از سري سوالات، جزوات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی: در هر فعالت اقتصادی چه عواملی دخالت دارد؟
1) کارگر و کارفرما
2) سرمایه و کار
3) سود و زیان
4) نظم و برنامه
پاسخ تست 19 از مجموعه منابع، جزوه ها و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی - گزينه «2»

سوال 20- از سري سوالات، جزوات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی: قران کریم، سرنوشت گروهی که راه غفلت از مرگ را پیش گرفته اند و خود را به هر کاری سرگرم می سازند تا آینده ی تلخی را که در انتظار دارند فراموش کنند، چگونه ترسیم می کند؟
1) «یعلمون ظاهراً من الحیاه الدنیا و هم عن الاخره هم غافلون اولم یتفکّروا فی انفسهم...»
2) «ان الذین لایرجون لقاءنا و رضوا بالحیاه الدنیا و اطمانوا بها و الذین هم عن ءایاتنا غافلون...»
3) «قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالاّ الذین ضلّ سعیهم فی الحیاه الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعاً...»
4) «ما خلق الله السماوات و الارض و ما بینهما الاّ بالحق و اجل مسمیّ و ان کثیراً من الناس بلقاء ربهم لکافرون
پاسخ تست 20 از مجموعه منابع، جزوه ها و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی - گزينه «3»