سوالات و پاسخ سوالات آزمون استخدامی - سنجش هوش بخش پنجم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات آزمون استخدامی - سنجش هوش بخش پنجم

سوال 1- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی سنجش هوش: با حروف «ا، ب، ر، م، ي، د، گ» چند کلمه از کلمات زیر را نمی توان ساخت؟ بادگیر، گریبان، گرمابه، ادبی، دبیر، مدیر

1) یک

2) دو

3) سه

4) چهار

پاسخ تست 1 از مجموعه جزوات، نمونه سوال ها و منابع آزمون های استخدامی - گزينه «2»

 

سوال 2- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی سنجش هوش: باتوجه به رابطه بین کلمات زیر، به جای «؟» کدام گزینه قرار می گیرد؟ پارسا، ساربان، آنتیک،؟

1) تک رو

2) کتیبه

3) نیکرو

4) یکتا

پاسخ تست 2 از مجموعه جزوات، نمونه سوال ها و منابع آزمون های استخدامی - گزينه «4»

 

سوال 3- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی سنجش هوش: باتوجه به رابطه بین کلمات زیر، به جای «؟» کدام گزینه قرار می گیرد؟ پرواز، پروین، پروانه، ؟

1) پروار

2) پرورش

3) پرونده

4) پرویز

پاسخ تست 3 از مجموعه جزوات، نمونه سوال ها و منابع آزمون های استخدامی - گزينه «4»

 

سوال 4- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی سنجش هوش: با حروف کلمه «دل انگیز» چند کلمه از کلمات زیر را نمی توان ساخت؟ انگیزه، دودل، گاز انبر، لادن، گاندی، یانکی

1) دو

2) سه

3) چهار

4) پنج

پاسخ تست 4 از مجموعه جزوات، نمونه سوال ها و منابع آزمون های استخدامی - گزينه «3»

 

سوال 5- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی سنجش هوش: با جا به جا کردن ارقام یکی از اعداد زیر فقط سه عدد مختلف به دست می آید، آن عدد کدام است؟

1) 231

2) 321

3) 511

4) 512

پاسخ تست 5 از مجموعه جزوات، نمونه سوال ها و منابع آزمون های استخدامی - گزينه «3»

 

سوال 6- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی سنجش هوش: پنکه ای در هر دقیقه 1800 دور می زند. در چه مدت 21000 دور خواهد زد؟

1) 12 دقیقه

2) 11 دقیقه و 40 ثانیه

3) 11 دقیقه و 20 ثانیه

4) 730 ثانیه

پاسخ تست 6 از مجموعه جزوات، نمونه سوال ها و منابع آزمون های استخدامی - گزينه «2»

 

سوال 7- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی سنجش هوش: می دانیم که هر دوجین معمولی مداد دارای 12 مداد است. اگر هر دوجین فرضی دارای 15 مداد می بود، 72 دوجین فرضی معادل چند دوجین معمولی بود؟

1) 80

2) 85

3) 90

4) 95

پاسخ تست 7 از مجموعه جزوات، نمونه سوال ها و منابع آزمون های استخدامی - گزينه «3»

 

سوال 8- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی سنجش هوش: اگر میانگین (معدل) چهار عدد برابر 37 و میانگین دو تا از آن ها برابر 33 باشد، میانگین دو عدد دیگر چقدر است؟

1) 35

2) 40

3) 42

4) 41

پاسخ تست 8 از مجموعه جزوات، نمونه سوال ها و منابع آزمون های استخدامی - گزينه «4»

 

سوال 9- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی سنجش هوش: دما به دماسنج مثل زمان است به ...................

1) ثانیه

2) دقیقه

3) ساعت

4) روز

پاسخ تست 9 از مجموعه جزوات، نمونه سوال ها و منابع آزمون های استخدامی - گزينه «3»

 

سوال 10- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی سنجش هوش: دریا به اقیانوس مثل کشور است به ....................

1) جزیره

2) قاره

3) خاک

4) جهان

پاسخ تست 10 از مجموعه جزوات، نمونه سوال ها و منابع آزمون های استخدامی - گزينه «2»

 

سوال 11- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی سنجش هوش: تصویر کدام یک از اعداد زیر در آئینه خوانده می شوند؟

1) 75694

2) 76694

3) 20538

4) 78051

پاسخ تست 11 از مجموعه جزوات، نمونه سوال ها و منابع آزمون های استخدامی - گزينه «4»

 

سوال 12- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی سنجش هوش: تصویر یک عدد دو رقمی در آئینه مجذور یک عدد یک رقمی است. آن عدد کدام است؟

1) 11

2) 15

3) 17

4) 18

پاسخ تست 12 از مجموعه جزوات، نمونه سوال ها و منابع آزمون های استخدامی - گزينه «4»

 

سوال 13- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی سنجش هوش: مجموعه اعداد زیر را کامل کنید؟   ؟ و 33 و 30 و 15 و 12 و 6 و 3

1) 64

2) 65

3) 66

4) 67

پاسخ تست 13 از مجموعه جزوات، نمونه سوال ها و منابع آزمون های استخدامی - گزينه «3»

 

سوال 14- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی سنجش هوش: کدام یک از کلمات زیر شباهت کمتری با سه کلمه دیگر دارد؟

1) بزرگی

2) پستی

3) بخشندگی

4) جوانمرد

پاسخ تست 14 از مجموعه جزوات، نمونه سوال ها و منابع آزمون های استخدامی - گزينه «4»

 

سوال 15- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی سنجش هوش: کدام یک از کلمات زیر شباهت کمتری با سه کلمه دیگر دارد؟

1) بز

2) گل

3) ساقه

4) برگ

پاسخ تست 15 از مجموعه جزوات، نمونه سوال ها و منابع آزمون های استخدامی - گزينه «1»

 

سوال 16- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی سنجش هوش: بیست درصد به دو دهم مثل پنجاه درصد است به ................

1) پنجاه صدم

2) هفت دهم

3) پنج دهم

4) ده

پاسخ تست 16 از مجموعه جزوات، نمونه سوال ها و منابع آزمون های استخدامی - گزينه «3»

 

سوال 17- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی سنجش هوش: دو به شش مثل دایره است به ...................

1) پنج ششم

2) سه چهارم

3) دو سوم

4) پنج هفتم

پاسخ تست 17 از مجموعه جزوات، نمونه سوال ها و منابع آزمون های استخدامی - گزينه «2»

 

سوال 18- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی سنجش هوش: مس به روی مثل دایره است به ...................

1) محیط

2) مساحت

3) مربع

4) ریاضی

پاسخ تست 18 از مجموعه جزوات، نمونه سوال ها و منابع آزمون های استخدامی - گزينه «1»

 

سوال 19- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی سنجش هوش: آسان به سخت مثل ساده است به ...................

1) آسان

2) درهم

3) مشکل

4) پیچیده

پاسخ تست 19 از مجموعه جزوات، نمونه سوال ها و منابع آزمون های استخدامی - گزينه «4»

 

سوال 20- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی سنجش هوش: کوچکی به بزرگی مثل حاضر است به ....................

1) زمان

2) دیر

3) غایب

4) بیمار

پاسخ تست 20 از مجموعه جزوات، نمونه سوال ها و منابع آزمون های استخدامی - گزينه «3»

  • سایت سنجش3 در چه زمینه هایی خدمات ارائه می دهد؟
    جواب: در کلیه مقاطع تحصیلات تکمیلی شامل: دکتری، ارشد، کارشناسی، کاردانی، ... / آزمونهای استخدامی و دوره های آموزشی