سوالات و پاسخ سوالات آزمون استخدامی - ادبیات فارسی بخش یکم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات آزمون استخدامی - ادبیات فارسی بخش یکم

سوال 1- از سري جزوات، سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: معانی واژه های «وِزز- غمز- عثرث- ندیم- عتاب» به ترتیب، کدام است؟
1) گناه- سخن چینی- لغزش- همدم- ملامت
2) نکبت- عنایت- گرفتاری- پشیمان- آستان
3) تنگی- آسان گیری- خطا- حریف- شگفتی
4) سنگینی- ماتم زدگی- سختی- تنگ نظر- آستانه
پاسخ تست 1 از مجموعه سوالات، منابع و جزوه های آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «1»

سوال 2- از سري جزوات، سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: همه ی گزینه ها از آثار دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن اند مگر گزینه ............ .
1) آزادی مجسمه
2) صفیر سیمرغ
3) در کشور شوراها
4) چشمه ی روشن
پاسخ تست 2 از مجموعه سوالات، منابع و جزوه های آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «4»

سوال 3- از سري جزوات، سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: عبارت: «بیخ مستقبل و ماضی ببُرَد و اندوه دی و فردا از دل مَحو کند و اندر تحت کسب بنده نیاید تا به تکلّف حاصل کند و وی را اندر جلب و دفع آن ارادت نبود» تعریفی عارفانه از .................... است.
1) وجد        2) همّت        3) وقت         4) فراست
پاسخ تست 3 از مجموعه سوالات، منابع و جزوه های آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «3»

سوال 4- از سري جزوات، سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: در متن زیر چند غلط املایی، یافت می شود؟
«موری ضعیف در زیر درختی وطن ساخته و از بحر چند روزه مقام و مسکنی پرداخته. بلبل در پرواز آمده و نقمات دلفریب در ساز آورده: مور به جمع نفقات لیل و نهار مشغول گشته و هزاردستان در چمن باغ به آواز خویش غرّه شده، باد صبا در میان غمذی می کرد چون موسم خزان درآمد خار جای گل بگرفت و زاغ در مقام بلبل نزول کرد. از کِلّه ی ابر دُر می ریخت و از غربیل (غربال) هوا کافور می بیخت.»
1) دو        2) سه        3) چهار        4) پنج
پاسخ تست 4 از مجموعه سوالات، منابع و جزوه های آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «2»

سوال 5 - از سري جزوات، سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: معنی واژه های «بیغوله، ملاهی، کتم، تیه، انحطاط» به ترتیب کدام است؟
1) بی فایده، بازیچه، پنهان داشتن، سرگردانی، فروآمدن
2) ویرانه، آلات لهو، پنهان داشتن، بیابان، پست شدن
3) بیچارگی، آلات لهو، جهان نیستی، بیابان بی آب و علف، پستی
4) گوشه ای در خانه، تهی شده، پوشیدگی، گمراهی، فرو افتادن
پاسخ تست 5 از مجموعه سوالات، منابع و جزوه های آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «2»

سوال 6 - از سري جزوات، سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: در بیت زیر کدام واژه دارای آرایه ی «ایهام» است؟
«کشیدند در کوی دل دادگان / میان دل و کام دیوارها»
1) کوی         2) کام         3) دل         4) دیوار
پاسخ تست 6 از مجموعه سوالات، منابع و جزوه های آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «2»

سوال 7 - از سري جزوات، سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: واژگان کدام گزینه «مشتق - مرکب» اند؟
1) نوجوانی، سرتاپا و ناخودآگاه.
2) دانش سرا، سه گوشه و کمانک.
3) حلقه به گوش، ناباور و دانشمند.
4) نافرمانی، نابسامانی و گفتاری.
پاسخ تست 7 از مجموعه سوالات، منابع و جزوه های آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «1»

سوال 8 - از سري جزوات، سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: در عبارت «ملک از استماع این نصیحت امتناع نمود و سخن مشیر بی نظیر خار داشت.
زاغ در خدمت او و به حرمت هرچه تمام تر می زیست و از رسوم طاعت و آداب عبودیت هیچ چیز باقی نمی-گذاشت و ثقت پادشاه و رعیت به کمال اخلاص و وفور مناصحت او می افزود و در ابواب مهمات و انواع مصالح با او مشاورت می پیوستند و در همه ی معانی او را محرم می داشتند.» چند غلط املایی وجود دارد؟
1) یک         2) دو         3) سه         4) چهار
پاسخ تست 8 از مجموعه سوالات، منابع و جزوه های آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «1»

سوال 9 - از سري جزوات، سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: در کدام عبارت وابسته ی مضاف  الیه، «اسم مرکب» است؟
1) استفاده از معانی عمیق و باریک و بیان احساسات شخصی
2) سروده های سرشار از نکته های بدیع و تامل برانگیز شاعر
3) سروده های کوتاه و عمیق شاعر بزرگ و پرآوازه ی هندی
4) زندگی ویران شده و طعمه ی شراره های سیّال آتشفشان
پاسخ تست 9 از مجموعه سوالات، منابع و جزوه های آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «4»

سوال 10- از سري جزوات، سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: منظور از عبارت «به خود» در مصراع «حافظ به خود نپوشید این خرقه ی می آلود» کدام است؟
1) خودش     2) به تنهایی    3) هیچ گاه     4) به اختیار خودش   
پاسخ تست 10 از مجموعه سوالات، منابع و جزوه های آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «4»

سوال 11- از سري جزوات، سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: کدام جمله چهار جزیی گذرا به مفعول و مسند است؟
1) فاصله ی اجزای کلمه ی مرکّب و مشتق- مرکّب، به اندازه ی فاصله ی حرف های یک کلمه است.
2) مغولان با همه ی تباهکاری ها ویرانگری های خود در قلمرو تاریخ، خویش را از زبان فارسی، بی نیاز ندیدند.
3) نویسنده علاوه بر رعایت نکات فنی و به دور از تعصّب و غرض ورزی در پژوهش ها تاریخی همواره به واقعیات تکیه دارد.
4- در بعضی زندگی نامه ها نویسنده براساس مستندات و واقعیت های موجود، زندگی یکی از بزرگان را در قالب ماجرا می نویسد.
پاسخ تست 11 از مجموعه سوالات، منابع و جزوه های آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «2»

سوال 12- از سري جزوات، سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: عبارت زیر به ترتیب، از چند «تکواژ» و «واژه» ساخته شده است؟
«با پیشرفت صنعت و گسترش فنون ارتباطات اکنون رسانه های دیداری و شنیداری به کمک محققان
آمده اند تا سرعت و دقت پژوهش ها را بیفزایند.»
1) چهل و پنج- بیست و نه    
2) چهل و پنج - سی
3) چهل و شش- سی
4- چهل و هفت- بیست و نه
پاسخ تست 12 از مجموعه سوالات، منابع و جزوه های آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «1»

سوال 13- از سري جزوات، سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی:  کدام عبارت از نظر نگارش نیاز به ویرایش ندارد؟
1) هدف انسان های اولیه تنها متوجه این بوده است که چگونه بر مشکلات پیروز خواهند شد و چه طور از خطرات نابود شدن ایمن بمانند.
2) هنور انسان روزگار ما حاضر نشده است دانش و بینشی که در راه و آسایش نوع بشر زبانزد عام و خاص است را بر عقل و خرد استوار کند و نکات علمی را به فراست دریابد.
3) گذشته از سوابقی که نمودار احاطه ی ایرانیان در علوم مختلف است، شاهکارهایی وجود دارد که هریک دلیلی است بر آن که ایرانی خواهنده ی خیر است و جمال و جوینده ی راه وصول به کمال.
4) پس از وجدان جامعه ی بشر که نیکانش خوبی را بر بدی اختیار و از ادراک لذّت معنوی افکار بدیعی بهره مند هستند، باید گفت: آن که بد می کند از دیدن جمال عدل محروم است.
پاسخ تست 13 از مجموعه سوالات، منابع و جزوه های آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «3»


سوال 14- از سري جزوات، سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: معنای درست و دقیق واژگان «فتوح، سُفت و اورند» در کدام گزینه آمده است؟
1) گشایش دهنده ی امور، سوراخ کردن و تخت پادشاهی.
2) گشایش کار بیش از حد انتظار، کتف و فرّ و شکوه.
3) گشوده شدن، دوش و کتف و زینت دادن.
4) گشایش امور در حد معمول، سوراخ شدن و قدرت و شکوه.
پاسخ تست 14 از مجموعه سوالات، منابع و جزوه های آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «2»

سوال 15 - از سري جزوات، سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: - «او را آغازگر سبک واقع گرایی در نثر معاصر فارسی و پدر داستان نویسی نامیده اند»، کیست:
1) محمد علی جمال زاده
2) بزرگ علوی
3) غلامحسین ساعدی
4) سیمین دانشور
پاسخ تست 15 از مجموعه سوالات، منابع و جزوه های آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «1»

سوال 16- از سري جزوات، سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: باتوجه به معنی املای کدام واژه درست نیست؟
1) غربت: نزدیک شدن    
2) عرّاده: وسیله ای کوچک تر از منجنیق
3) زلّت: لغزش و خطا
4) غازه: گلگونه و سرخاب
پاسخ تست 1 از مجموعه سوالات، منابع و جزوه های آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «1»

سوال 17- از سري جزوات، سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟
1) مهمان ها سخت در محظور گیر کرده و تکلیف خود را نمی دانند.
2) تسلیم اختیار کرده و مخذول و نالان استرحام می کرد.
3) مرا بگزاردند و به مؤونت و مظاهرت ایشان از صیاد بجستم.
4) که او در طریق تبتّل و انقطاع، خویشتن را از خود خالی کرده بود.
پاسخ تست 17 از مجموعه سوالات، منابع و جزوه های آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «3»

سوال 18- از سري جزوات، سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: ترکیب «اصول اخترشناسی» چند واج است؟
1) هفده         2) نوزده     3) شانزده     4) هیجده
پاسخ تست 18 از مجموعه سوالات، منابع و جزوه های آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «4»

سوال 19- از سري جزوات، سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: همه ی گزینه ها درباره ی سیمین دانشور درست است مگر گزینه ی ......
1) نخستین مجموعه ی داستانی این نویسنده ی توانا «آتش خاموش» نام دارد.
2) مشهورترین اثر سیمین دانشور که داستان بزرگی است، «سووشون» نام دارد.
3) نویسنده در کتاب «آتش خاموش» به زندگی اجتماعی مردم فارس می پردازد.
4) در کتاب داستانی «سووشون» دغدغه ی یک همسر وفادار مورد توجه نویسنده است.
پاسخ تست 19 از مجموعه سوالات، منابع و جزوه های آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «3»

سوال 20- از سري جزوات، سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: نخستین شاعر نوپردازی که شعر نیمایی را به خوبی تجزیه و تحلیل کرده است، کیست؟
1) اخوان ثالث     2) مهرداد اوستا        3) قیصر امین پور     4) هوشنگ ابتهاج
پاسخ تست 20 از مجموعه سوالات، منابع و جزوه های آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «1»