سوالات و پاسخ سوالات آزمون استخدامی - ادبیات فارسی بخش پنجم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات آزمون استخدامی - ادبیات فارسی بخش پنجم

سوال 1 - از سري جزوات، سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: در کدام گروه واژه ها، غلط املایی هست؟
1) هول و ترس، مقری و خواننده، قهر و غصه، اندوه و ضجرت، سحو و خطا، سفله و پست
2) ارغند و قهرآلود، آوند و معلّق، تپش و اضطراب، کنایه و تعریض، دهشت و حیرت، ضماد و مرهم
3) رعب و فزع کردن، زندیق و ملحد، درندگی و سبعیّت، جبّه و درّاعه، آشپز و خوالگیر، حضیض و پستی
4) حصین و محکم، تهجّد و شب زنده داری، تضرّع و خواری، تبتّل و از جهان بریدن، گناه و بزه، شبح و سیاهی
پاسخ تست 1 از مجموعه سوالات، منابع و جزوه های آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «1»

سوال 2 - از سري جزوات، سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: در سروده ی «ماه / روشنی اش را / در سراسر آسمان/ می پراکند/ و لکه های سیاهش را برای خود نگه می دارد.» کدام گزینه استعاره از «انسان های فداکار» است؟
1) روشنی         2) آسمان        3) لکه ها         4) ماه
پاسخ تست 2 از مجموعه سوالات، منابع و جزوه های آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «4»
 
سوال 3 - از سري جزوات، سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: «سعدی نامه» یا ........ اثر ارجمند سعدی است.
1) بوستان         2) گلستان         3) غزلیات         4) دیوان
پاسخ تست 3 از مجموعه سوالات، منابع و جزوه های آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «1»

سوال 4 - از سري جزوات، سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: معنی واژه های «نبیه، نقیب، هوش، نشان، لاف» به ترتیب کدام است؟
1) بزرگ - مهتر - خرد - علامت - خودبینی
2) هوشیار - رئیس- مرگ - نصیب- خودستایی
3) پیامبر- بزرگ قوم- عقل - نمونه- گزاف
4) آگاه- شکافنده- موت- سهم- بیهوده گویی
پاسخ تست 4 از مجموعه سوالات، منابع و جزوه های آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «2»

سوال 5 - از سري جزوات، سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: معنی واژه ی «بلامعارض» در این عبارت کدام است؟
«مجلس آرای بلامعارض شده است.»
1) بی اراده        2) بی رقیب         3) بدون دعوا        4) سخنران
پاسخ تست 5 از مجموعه سوالات، منابع و جزوه های آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «2»

سوال 6 - از سري جزوات، سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: در کدام عبارت وابسته ی مضاف الیه، «اسم مرکب» است؟
1) منظومه های عالی غنایی در حوزه ی ادبیات عاشقانه ی ایران
2) قصاید شکوهمند شاعر قصیده سرای دربار سلطان محمود
3) تحمل تلخی ها و سختی ها برای کامیابی عاشق دلسوخته ی مهجور
4) درون مایه ی داستان های داستان سرایان معاصر
پاسخ تست 6 از مجموعه سوالات، منابع و جزوه های آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «4»

سوال 7 - از سري جزوات، سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: مجموعه «زمستان» از آثار اوست.
1) اخوان         2) نیما         3) سهراب         4) اوستا
پاسخ تست 7 از مجموعه سوالات، منابع و جزوه های آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «1»

سوال 8 - از سري جزوات، سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: این کتاب در عهد ساسانیان از زبان سانسکریت به پهلوی نقل شد.
1) کلیله و دمنه         2) مرزبان نامه         3) قابوس نامه         4) تاریخ بیهقی
پاسخ تست 8 از مجموعه سوالات، منابع و جزوه های آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «1»

سوال 9 - از سري جزوات، سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: تعداد تکواژهای کدام عبارت بیش تر است؟
1) وظیفه ی مترجم ادبی آن نیست که مطلب را بِجَوَد و در دهانِ خواننده بگذارد.
2) سبک و سطح نگارش نامه های دوستانه باید متناسب با سن و موقع و مقامِ گیرنده باشد.
3) ترجمه ی خوب آن است که هر چه بیش تر از اصل با خود همراه داشته باشد.
4) عدالتِ اجتماعی، احترام به قانون و توجه به مسئولیت، مایه ی بقای جوامعِ بشری است.
پاسخ تست 9 از مجموعه سوالات، منابع و جزوه های آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «2»

سوال 10 - از سري جزوات، سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: «مائده های زمینی» اثر کدام نویسنده است؟
1) اُ. هنری    2) آندره ژید    3) ویکتورهوگو        4) پابلونرودا
پاسخ تست 10 از مجموعه سوالات، منابع و جزوه های آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «2»

سوال 11- از سري جزوات، سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: معنی واژه های «مهجور، مغلّظ، مُقری، معمَّر، لهب، فاق» به ترتیب، کدام است؟
1) پاداش یافته، موکّد، معترف، مجرب، بیهوده، بلندی
2) جدا مانده، سخت گیری، سیاهکاری، تعمیرکار، شعله ی آتش، برتری
3) دور افتاده، استوار، خواننده، سال خورده، زبانه ی آتش، چاک زدن
4) جداکننده، شتاب زده، فراخوانده شده، رفوگر، هزل، شکافِ نوک قلم
پاسخ تست 11 از مجموعه سوالات، منابع و جزوه های آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «3»

سوال 12 - از سري جزوات، سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: منظور از کلمه ی «ببر» در مصراع دوم بیت چیست؟ «چو شد روز، رستم بپوشید گبر/ نگهبان تن کرد بر گبر ببر»
1) حیوان درنده         2) زره مخصوص     3) نوع کفش    4) نوعی اسلحه
پاسخ تست 12 از مجموعه سوالات، منابع و جزوه های آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «2»

سوال 13 - از سري جزوات، سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: کدام مورد به کلی از زبان امروز حذف نشده است؟
1) پّره         2) آزفنداک         3) چهار آینه         4) ملّطفه
پاسخ تست 13 از مجموعه سوالات، منابع و جزوه های آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «1»

سوال 14 - از سري جزوات، سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: معنی کدام کلمه، نادرست است؟
استنکاف (سرباز زدن) - اورند (تخت) - بهل (بگذر) - پاژه (پاشویه) - تبتّل (مردانگی) - تضرّع (فروتنی کردن) - تهجّد (شب بیداری) - چغز (قورباغه) - حصین (محکم) - حضیض (پستی) - خوص (لیف خرما) - درزه (بسته)
1) درزه        2) تبتّل        3) تضرّع        4) حضیض
پاسخ تست 14 از مجموعه سوالات، منابع و جزوه های آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «2»

سوال 15 - از سري جزوات، سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: در متن زیر، به ترتیب، چند ترکیب وصفی و اضافی وجود دارد؟
«در دوره ی اسلامی از همان قرن های نخستین هجری ترجمه ی عربی آثار معتبر یونان مورد استفاده ی ایرانیان قرار گرفت و بسیاری از متون عربی به ویژه تفاسیر قرآن به فارسی برگردانده شد. این رسم ترجمه تا قرن های بعد ادامه یافت.»
1) هشت- هفت        2) نُه- شش    3) ده - شش    4) ده- هفت
پاسخ تست 15 از مجموعه سوالات، منابع و جزوه های آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «2»

سوال 16- از سري جزوات، سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: معنی واژه های «هیمه، مَضغ، مینا، مینو، ضیعت، بنان» به ترتیب کدام است؟
1) هیزم، بوییدن، شیشه، رنگین، آب و زمین، انگشتان
2) هیزم، جویدن، آبگینه، بهشت، دارایی، انگشت
3) دارایی، بلعیدن، آسمان، زیبا، نابودی، دست
4) آتش، بلعیدن، آبگون، رعنا، درخشان، دو انگشت
پاسخ تست 16 از مجموعه سوالات، منابع و جزوه های آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «2»

سوال 17- از سري جزوات، سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: کدام عبارت نیاز به ویرایش دارد؟
1) گواه صدق ادعای ما سخن یکی از استادان عقل گرا، درباره ی دین است.
2) به خلاف تصور برخی خوانندگان، ملاک ها و معیارهای نقد ادبی، بی اعتبار نشده اند.
3) انجام دادن فرایض دینی، پاداش معنوی و ترکشان موجب کیفر اخروی خواهد شد.
4) عقل گرایی پدیده ای است که عامل عمده ی آن، ضعف مسیحیّت در پاسخ گویی به نیازهای حقوقی بشر بوده است.
پاسخ تست 17 از مجموعه سوالات، منابع و جزوه های آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «3»

سوال 18- از سري جزوات، سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: معنی واژه های «سجایا، تضریب، زعارت، حبری» به ترتیب کدام است؟
1) شمایل، دشمنی، بدخویی، یهودی
2) خوی ها، دو به هم زنی، بزهکاری، آبی رنگ
3) صورت، فتنه انگیزی، تندمزاجی، کبودرنگ
4) اخلاق نیک، فتنه انگیزی، تندمزاجی، کبودرنگ
پاسخ تست 18 از مجموعه سوالات، منابع و جزوه های آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «4»

سوال 19- از سري جزوات، سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: در متن زیر چند غلط املایی وجود دارد؟
«مرا مقرر شد که مقدمه ی همه ی بلاها طمع است و رنج و اَلم اهل عالم بدان بی نهایت است که حرص، ایشان را عنان گرفته می گرداند و انواع هول و خطر و هزینه ی حذر و مشقت سفر بر حریص آسان تر از دست درازی برای قبض مال بر سخی. هر که قاعده ی کار خود بر ثَباتِ حزم و وقار ننهد عواقب کار او مبنی بر ملامت و مقصور بر نَدامت باشد.»
1) یک         2) دو        3) سه        4) چهار
پاسخ تست 19 از مجموعه سوالات، منابع و جزوه های آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «1»

سوال 20- از سري جزوات، سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: معنی واژه های «اشتلم، افگار، تفقّد، سعایت» به ترتیب، کدام است؟
1) مدعی شدن، مجروح، نرمی کردن، بی خردی
2) بهانه جویی، خسته، مهربانی کردن، دو به هم زنی
3) ادعا کردن، فکر کردن، بیان کردن، کم عقلی
4) لاف زدن، آرزده، دل جویی، سخن چینی
پاسخ تست 20 از مجموعه سوالات، منابع و جزوه های آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «4»