سوالات و پاسخ سوالات آزمون استخدامی - ادبیات فارسی بخش نهم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات آزمون استخدامی - ادبیات فارسی بخش نهم

سوال 1- از سري جزوات، سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: جمله-ی «برای ایجاد دلنشینی و شرینی در هر اثر، گویندگان و نویسندگان شگردهای گوناگونی دارند.» به ترتیب، چند تکواژ و چند واژه دارد؟
1) بیست و نه - پانزده
2) بیست و هشت - شانزده
3) بیست و هشت - پانزده
4) بیست و نه - شانزده
پاسخ تست 1 از مجموعه سوالات، منابع و جزوه های آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «2»

سوال 2- از سري جزوات، سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: همه ی گزینه ها دارای لغزشی نگارشی هستند مگر گزینه ..... .
1) سوابق گذشته ی این بزرگوار، زمینه های معرفی او را برای ما به نیکی آشکار می کند.
2) حافظ، این چهره ی معروف عرفان، از شاعران مشهور و برجسته ی سرایش غزل است.
3) این سخن بس عظیم را این دانش آموزش فعال در کلاس درس برای ما بیان می کرد.
4) این سخن بسیار زیبا را زباناً از فعالان حکیم و دانای روزگارمان شنیده ام.
پاسخ تست 2 از مجموعه سوالات، منابع و جزوه های آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «2»

سوال 3- از سري جزوات، سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: معنی واژه های «محظوظ - ضیعت - زلّت - بادی - حازم»، به ترتیب کدام است؟
1) بهره ور- دارایی- لغزش- آغاز- هوشیار
2) درخور- تباهی- خواری - بی پایه - دوراندیش
3) شایان - روشنی - خطا - شروع کننده - شایسته
4) شایان - زمین زراعتی- لرزش - سُست - موشکاف
پاسخ تست 3 از مجموعه سوالات، منابع و جزوه های آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «1»

سوال 4- از سري جزوات، سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: املای کدام واژه باتوجه به معنی آن درست نیست؟
1) دراعه: جبّه یا جامه ی بلند
2) عواید: منافع و سودها
3) تبتّل: از جهان بریدن
4) لهب فراغ: آتش جدایی
پاسخ تست 4 از مجموعه سوالات، منابع و جزوه های آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «4»

سوال 5- از سري جزوات، سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: همه ی گزینه ها از آثار پرویز خرسنداند مگر گزینه ی ................
1) رجعت سرخ ستاره
2) برزیگران دشت خون
3) آن جا که حق پیروز است.
4) مرثیه ای که ناسروده ماند.
پاسخ تست 5 از مجموعه سوالات، منابع و جزوه های آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «1»

سوال 6- از سري جزوات، سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: معنی کدام واژه نادرست است؟
افگار (زخمی) - التهاب (اضطراب) - بحبوحه (میان) - بلامعارض (بی رقیب) - پتیاره (زشت) -
تفتیش (بازرسی) - تنبّه (بیداری) - جبهه (پیشانی) - حُجْب (شرم) - خاییدن (چاپلوسی) - دستوری (رخصت) - زلّت (خطا) - شکوم (شگون) - صلا زدن (صدا زدن)- صولت (هیبت)- سماط (سفره)
1) زَلّت        2) دستوری        3) خاییدن    4) بحبوبه
پاسخ تست 6 از مجموعه سوالات، منابع و جزوه های آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «3»

سوال 7- از سري جزوات، سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: معانی کلمه های «تَلبیس، فُشار، رباط، قاش» به ترتیب، کدام است؟
1) پوشش، نادان، ویرانه، لگام مُزیّن
2) دست یازیدن، سختگیری، کاروان سرا، فرورفتگی
3) نیرنگ، سخن بیهوده، کاروان سرا، کوهه ی زین
4) پنهان کردن حقیقت، عصاره، مهمان سرا، زین بند
پاسخ تست 7 از مجموعه سوالات، منابع و جزوه های آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «3»

سوال 8- از سري جزوات، سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: دو واژه ی کدام گزینه به ترتیب معنای «به کنایه سخن گفتن، بانگ و فریاد» دارند؟
1) (تعریض، غریو)    2) (جرگه، غریو)        3) (دستور، نفیر)        4) (غو، آرنگ)
پاسخ تست 8 از مجموعه سوالات، منابع و جزوه های آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «1»

سوال 9- از سري جزوات، سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: در عبارت «این بوسهل مردی ادیب بود اما شرارت و زعارت در طبع وی موکد، این همیشه تضریب کردی و علمی بزرگ بدین چاکر رسانیدی.» املای کدام واژه درست نیست؟
1) زعارت        2) تضریب         3) علم         4) طبع
پاسخ تست 9 از مجموعه سوالات، منابع و جزوه های آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «3»

سوال 10- از سري جزوات، سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟
1) (از آن دهان که هرّای شیر می خروشید)
2) (یکی صلای آشنا به رهگذر نمی زند)
3) (قضا گفت گیر و غدر گفت ده)
4) (چو رهام گشت از کشانی ستوده)
پاسخ تست 10 از مجموعه سوالات، منابع و جزوه های آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «3»

سوال 11- از سري جزوات، سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: عبارت زیر از جهت اجزای اصلی آن، با کدام عبارت هماهنگ است؟
«خداوند با ذکر قصه ی پیامبران و حفظ نام نیکوکاران، خود را دوستدار محسنین و تحقیرکننده ی منافقین می-داند».
1) این مایه شفقت و مهربانی و خاکساری، دوستان و دشمنان او را در حق وی به اعجاب و تسلیم وا
می داشت.   
2) بنابر تحقیقات روشن، ترجمه در سنت فرهنگی گذشته و حال ما همیشه به عنوان یک رکن اساسی نقش مهمی داشته است.
3) آثاری با ماهیت داستانی و تخیلی، چون قصه ها، داستان های کوتاه، رمان و انواع وابسته به آن را ادبیات داستانی می گویند.
4) ادبیات داستانی، ما را در بازشناخت ادب و فرهنگ ایرانی و تاثیرپذیری آن از فرهنگ اروپایی در سده ی اخیر یاری خواهد کرد.
پاسخ تست 11 از مجموعه سوالات، منابع و جزوه های آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «3»

سوال 12- از سري جزوات، سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: همه ی گزینه ها از آثار هوشنگ ابتهاج، شاعر معاصر اند مگر گزینه ی .........
1) نخستین نغمه ها    2) سراب    3) از زبان برگ        4) سیاه مشق
پاسخ تست 12 از مجموعه سوالات، منابع و جزوه های آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «3»

سوال 13- از سري جزوات، سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: در بیت زیر به ترتیب مقصود از «شیر سپهر» و «اختر سعد» کدام است؟
با شیر سپهر بسته پیمان/ با اختر سعد کرده پیوند
1) شیر آسمان - اسد
2) آفتاب - مشتری
3) مشتری - مریخ
4) مبارکی- شومی
پاسخ تست 13 از مجموعه سوالات، منابع و جزوه های آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «2»

سوال 14- از سري جزوات، سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: در عبارت «هرچند که ملایکه در آدم تفرس می کردند نمی دانستند که این چه مجموعه ای است؟» واژه ی «تفرس» یعنی:
1) دریافت به هوشیاری
2) جست وجو با آرامی
3) دانش ورزی با زیرکی
4) قدرت نمایی با فراست
پاسخ تست 14 از مجموعه سوالات، منابع و جزوه های آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «1»

سوال 15- از سري جزوات، سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: عرفان و اصطلاحات صوفیانه با پیش گامی کدام شاعر بلند آوازه به حوزه ی غزل راه یافته است؟
1) سنایی غزنوی
2) جلال الدین مولوی
3) حافظ شیرازی
4) عطار نیشابوری
پاسخ تست 15 از مجموعه سوالات، منابع و جزوه های آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «1»

سوال 16- از سري جزوات، سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: اجزای جمله ی زیر با کدام گزینه منطبق است؟
«باران هوا را سرد گردانید»
1) نهاد+ مفعول+ مسند+ فعل
2) مفعول + نهاد + مسند+ فعل
3) نهاد+ متمم+ مفعول+ مسند
4) نهاد+ مفعول+ فعل
پاسخ تست 16 از مجموعه سوالات، منابع و جزوه های آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «1»

سوال 17- از سري جزوات، سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: معنی واژه های «استنکاف، اندر افکندن، تبتّل، تهجّد، تضرّع» به ترتیب، کدام است؟
1) امتناع کردن، واژگون کردن، دگرگون کردن، آگاهی، زاری کردن
2) سرباز زدن، داخل شدن، از مردم بریدن، شب بیداری، خواری کردن
3) از خودگذشتن، شکست دادن، از جهان بریدن، زیرکی، سخن چینی کردن
4) مکروه دانستن، برآمدن، در رنج و بلا افتادن، شب زنده داری، فروتنی کردن
پاسخ تست 17 از مجموعه سوالات، منابع و جزوه های آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «2»

سوال 18- از سري جزوات، سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: همه ی گزینه ها از آثار ویلیام شکسپیر شاعر و نمایش نامه نویس معروف اند مگر گزینه ........... .
1) چرخ و فلک        2) هملت    3) مکبث    4) اتللو
پاسخ تست 18 از مجموعه سوالات، منابع و جزوه های آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «1»

سوال 19- از سري جزوات، سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: گروه بدلی در عبارت «خیال، این تنها پرنده ی نامرئی، آزاد و رها، در کویر جولان دارد.» از چند واج تشکیل شده است؟
1) 22        2) 23        3) 24        4) 25
پاسخ تست 19 از مجموعه سوالات، منابع و جزوه های آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «3»

سوال 20- از سري جزوات، سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: در بیت «این جاهلان که دعوی ارشاد می کنند / در خرقه شان به غیر منم تحفه ای میاب» کدام واژه آرایه ی مجاز است؟
1) جاهل     2) تحفه        3) خرقه        4) دعوی
پاسخ تست 20 از مجموعه سوالات، منابع و جزوه های آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «3»