سوالات و پاسخ سوالات آزمون استخدامی - ادبیات فارسی بخش بیست و هشتم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات آزمون استخدامی - ادبیات فارسی بخش بیست و هشتم

سوال 1- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: کدام پاسخ از لحاظ نگارش درست است؟
1) حتماً باید او را می دیدی
2) باید او را می دیدی
3) باید او را ببینی
4) باید حتماً او را می دیدی
پاسخ تست 1 از مجموعه جزوات، نمونه سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «3»

سوال 2- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: جمع مکسر «شیخ» کدام است؟
1) شیخان
2) شیخون
3) شیخین
4) شیوخ
پاسخ تست 2 از مجموعه جزوات، نمونه سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «4»

سوال 3- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: معنی کدام گزینه از گزینه های دیگر دور است؟
1) مساعدت
2) مظاهرت
3) معاضدت
4) منادمت
پاسخ تست 3 از مجموعه جزوات، نمونه سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «4»

سوال 4- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: کدام پاسخ مناسب این سؤال است؟ «از اجلّه فقها و اکابر علمای مذهب تشیع در دوران صفویه و شاگرد و داماد ملاصدرا بوده است.»
1) علامه مجلسی
2) ملامحسن فیض کاشانی
3) شیخ بهائی
4) میرزای شیرازی
پاسخ تست 4 از مجموعه جزوات، نمونه سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «2»

سوال 5- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: معنی این جمله چیست؟ «امیرالمومنین علی (ع) تحکیم وی را کاره بود».
1) حضرت علی (ع) از حکم قرار دادن او بیزار بود
2) حضرت علی (ع) از حکم او بیزار بود
3) حضرت علی (ع) از حکم کردن او مقصود خاصی داشت
4) حضرت علی (ع) حکمیت او را می پسندید
پاسخ تست 5 از مجموعه جزوات، نمونه سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «1»

سوال 6- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: کدام پاسخ، معنی مصراع مقابل است؟ «گشت والا چون کزاول بویه ي والا گرفت»
1) ترقی کرد چون از اول آرزوی ترقی داشت
2) بالاتر نرفت چون استعداد ترقی نداشت
3) چون می خواست از همه بالاتر باشد در بالای مجلس نشست
4) چون بالا رفت پیشرفت را شروع کرد
پاسخ تست 6 از مجموعه جزوات، نمونه سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «1»

سوال 7 - از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: کدام دو کلمه را می توان به ترتیب به جای نقطه چین ها قرار داد؟
«... شوند به آزادگی و عزت نفس/ ... شوند به طبع بلند و سحر بیان»
1) اّلّم - ثَمَر
2) سَمَر ‌‌‌- اّلّم
3) سَمَر - عَلَم
4) عَلَم - ثَمَر
پاسخ تست 7 از مجموعه جزوات، نمونه سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «3»

سوال 8- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: مفهوم بیت «آتش حب الوطن چو شعله فروزد/ از دل مومن کند به مجمره اسپند» در کدام گزینه آمده است؟
1) دل مومن از عشق وطن در سینه می تپد
2) دل مؤمن در آتش عشق وطن می سوزد
3) دل مؤمن شرار آتش وطن در خود دارد
4) دل مؤمن کانون گرم وطن دوستی است
پاسخ تست 8 از مجموعه جزوات، نمونه سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «2»

سوال 9- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: کدام یک از این گزینه ها معنی این بیت است؟
«تنکدل چو یاران به منزل رسند/ نخسبد که واماندگان از پسند»
1) انسان مهربان اگر چه خود و دوستانش در رنج سفر نباشد، باز هم بخاطر بیچارگانی که در راه مانده اند خواب راحت ندارد
2) آ« کسی که دوستی در راه دارد خواب راحت در چشم او راه ندارد
3) هر کس که دوستانش اسیر غم و اندوه باشند آسوده خاطر نیست
4) کسی که در انتظار مسافری است تا زمانی که او بازنگشته تنگدل و اندوهگین است
پاسخ تست 9 از مجموعه جزوات، نمونه سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «1»

سوال 10- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: کدام گزینه به مفهوم این بیت نزدیک است؟
«یار من آن که لطف خداوند یار اوست/ بیداد و داد و ردّ و قبول اختیار اوست»
1) خواست خدا همان خواست یار است
2) خواست، خواست خداست
3) خواست، خواست یار است
4) خواست یار همان خواست خداست
پاسخ تست 10 از مجموعه جزوات، نمونه سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «1»

سوال 11- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: باتوجه به بیت «هر که مزروع خود بخورد بخوید/ وقت خرمنش خوشه باید چید» کدام گزینه می تواند جانشین نقطه چین جمله ي زیر شود؟
هر کس کشته‌‌‌ي نارس خویش را بخورد، به هنگام برداشت محصول ...
1) باید خوشه چینی کند
2) باید از خرمن دیگران خوشه ای بردارد
3) باید گدایی خوشه کند
4) باید خوشه ها را فراهم کند
پاسخ تست 11 از مجموعه جزوات، نمونه سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «2»

سوال 12- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: کدام عبارت از نظر نگارش درست است؟
1) گفت: خداوند بر منظر باید می نشست و یحیی و پسرانش را می نشاند
2) گفت: خداوند را بر منظر باید نشست و یحیی و پسرانش را بنشاند
3) گفت: خداوند بر منظر بایستی بنشیند و یحیی و پسرانش را بنشاند
4) گفت: خداوند بر منظر می بایست بنشیند و یحیی و پسرانش را بنشاند
پاسخ تست 12 از مجموعه جزوات، نمونه سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «2»

سوال 13- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: کدام کلمه به معنی «برانگیختن» است؟
1) تحذیر
2) تحریض
3) تقریر
4) تمهید
پاسخ تست 13 از مجموعه جزوات، نمونه سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «1»

سوال 14 - از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: «پوششی که در هنگام جنگ بر اسب افکنند» معنی کدام کلمه است؟
1) برگستوان
2) زین
3) فتراک
4) لگام
پاسخ تست 14 از مجموعه جزوات، نمونه سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «4»


سوال 15- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: کدام گزینه به معنی «شرکت کردن دو نفر در سرمایه و کار» است؟
1) اضراب
2) تضارب
3) تضریب
4) مضاربه
پاسخ تست 15 از مجموعه جزوات، نمونه سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «1»

سوال 16- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: املای کدام کلمه با توجه به معنی مقابل آن غلط است؟
1) اقتسار= بسنده کردن
2) اقتسام= بخش کردن
3) اقتصاد= میانه روی کردن
4) اقتضاء= مطالبه کردن
پاسخ تست 16 از مجموعه جزوات، نمونه سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «1»

سوال 17- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: املای کدام کلمه باتوجه به معنی مقابل آن غلط است؟
1) غالیه = نوعی عطر
2) غائله = دشواری
3) غلیان = جوشش
4) غیلوله = خواب نیمروز
پاسخ تست 17 از مجموعه جزوات، نمونه سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «3»

سوال 18- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: در کدام گزینه غلط املایی هست؟
1) سدید و سلیم
2) سعید و شقّی
3) صحیح و صقیم
4) فصیح و بلیغ
پاسخ تست 18 از مجموعه جزوات، نمونه سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «3»

سوال 19- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: «سعه ي صدر» کنایه از چیست؟
1) دولت بیدار
2) روی گشاده
3) سینه ي باز
4) همّت عالی
پاسخ تست 19 از مجموعه جزوات، نمونه سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «4»

سوال 20- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: کدام گزینه با مفهوم این عبارت هماهنگ است؟ «قصد، واسطه است میان علم و عمل»
1) علم - نیّت - عمل
2) عمل - نیّت - علم
3) نیّت - علم - عمل
4) نیّت - عمل - علم
پاسخ تست 20 از مجموعه جزوات، نمونه سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «1»