کنکور دانشگاه سراسری

دفترچه های انتخاب رشته و ثبت نام کلیه آزمون های تحصیلات تکمیلی را می توانید دانلود نمایید.
ردیف
نام فایل
سال
حجم فایل
دریافت
1
کنکور دانشگاه سراسری - دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته بدون آزمون (بر اساس سوابق تحصیلی) در دانشگاه پیام نور و موسسات آموزش عالی غیردولتی (مرداد) - بخش دوم
1397
9.53MB
2
کنکور دانشگاه سراسری - دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته بدون آزمون (بر اساس سوابق تحصیلی) در دانشگاه پیام نور و موسسات آموزش عالی غیردولتی (مرداد) - بخش اول
1397
8.65MB
3
کنکور دانشگاه سراسری - دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون سراسری (دفترچه شماره 2) - گروه آزمایشی علوم تجربی
1397
5.46MB
4
کنکور دانشگاه سراسری - دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون سراسری (دفترچه شماره 2) - گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی
1397
8.91MB
5
کنکور دانشگاه سراسری - پیوست های دفترچه انتخاب رشته های تحصیلی آزمون سراسری (گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، هنر و زبان های خارجی، علوم انسانی و علوم تجربی)
1397
3.83MB
6
کنکور دانشگاه سراسری - دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون سراسری (دفترچه شماره 2) - گروه آزمایشی هنر و زبان های خارجی
1397
1.96MB
7
کنکور دانشگاه سراسری - دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون سراسری (دفترچه شماره 2) - گروه آزمایشی علوم انسانی
1397
8.78MB
8
کنکور دانشگاه سراسری - اصلاحیه دفترچه انتخاب رشته های تحصیلی آزمون سراسری به همراه انتخاب رشته محل های جدید
1397
1.24MB
9
کنکور دانشگاه سراسری - دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون دانشگاه سراسری، آزاد و موسسات آموزش عالی - نسخه جدید (دفترچه شماره 1)
1397
2.37MB
10
کنکور دانشگاه سراسری - دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون دانشگاه سراسری (دفترچه شماره 1)
1397
2.51MB
11
کنکور دانشگاه سراسری - دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته بدون آزمون (بر اساس سوابق تحصیلی) در دانشگاه پیام نور و موسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی (آبان)
1396
2.63MB
12
کنکور دانشگاه سراسری - دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته بدون آزمون (بر اساس سوابق تحصیلی) در دانشگاه پیام نور و موسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی (مرداد)
1396
7.47MB
13
کنکور دانشگاه سراسری - اصلاحیه دفترچه انتخاب رشته های تحصیلی آزمون سراسری به همراه انتخاب رشته محل های جدید
1396
1.92MB
14
کنکور دانشگاه سراسری - دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون سراسری (دفترچه شماره 2) به همراه پیوست ها - گروه آزمایشی علوم تجربی
1396
4.99MB
15
کنکور دانشگاه سراسری - دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون سراسری (دفترچه شماره 2) به همراه پیوست ها - گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی
1396
8.96MB
16
کنکور دانشگاه سراسری - دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون سراسری (دفترچه شماره 2) به همراه پیوست ها - گروه های آزمایشی هنر و زبان های خارجی
1396
3.64MB
17
کنکور دانشگاه سراسری - دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون سراسری (دفترچه شماره 2) به همراه پیوست ها - گروه آزمایشی علوم انسانی
1396
5.29MB
18
کنکور دانشگاه سراسری - دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون دانشگاه سراسری (دفترچه شماره 1)
1396
1.55MB
19
کنکور دانشگاه سراسری - دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته بدون آزمون (بر اساس سوابق تحصیلی) در دانشگاه پیام نور و موسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی (مرداد)
1395
7.19MB
20
کنکور دانشگاه سراسری - اصلاحیه دفترچه انتخاب رشته های تحصیلی آزمون سراسری به همراه انتخاب رشته محل های جدید (دانشگاه فرهنگیان، شهید رجایی، هوانوردی و فرودگاهی)
1395
3.57MB
21
کنکور دانشگاه سراسری - دفترچه تکمیل ظرفیت آزمون سراسری برای رشته های تحصیلی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی (علوم ریاضی و فنی، علوم انسانی، علوم تجربی، هنر و زبان)
1395
1.11MB
22
کنکور دانشگاه سراسری - دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون سراسری (دفترچه شماره 2) به همراه پیوست ها - گروه آزمایشی علوم انسانی
1395
4.28MB
23
کنکور دانشگاه سراسری - دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون سراسری (دفترچه شماره 2) به همراه پیوست ها - گروه های آزمایشی هنر و زبان های خارجی
1395
2.75MB
24
کنکور دانشگاه سراسری - دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون سراسری (دفترچه شماره 2) به همراه پیوست ها - گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی
1395
4.88MB
25
کنکور دانشگاه سراسری - دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون سراسری (دفترچه شماره 2) به همراه پیوست ها - گروه آزمایشی علوم تجربی
1395
5.59MB
26
کنکور دانشگاه سراسری - دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون دانشگاه سراسری (دفترچه شماره 1)
1395
2.13MB
27
کنکور دانشگاه سراسری - دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته بدون آزمون (بر اساس سوابق تحصیلی) در دانشگاه پیام نور و موسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی (آبان)
1394
6.89MB
28
کنکور دانشگاه سراسری - دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته بدون آزمون (بر اساس سوابق تحصیلی) در دانشگاه پیام نور و موسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی (مرداد)
1394
6.11MB
29
کنکور دانشگاه سراسری - دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون سراسری (دفترچه شماره 2) به همراه پیوست ها - گروه آزمایشی علوم انسانی
1394
7.49MB
30
کنکور دانشگاه سراسری - دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون سراسری (دفترچه شماره 2) به همراه پیوست ها - گروه آزمایشی علوم تجربی
1394
5.73MB
31
کنکور دانشگاه سراسری - دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون سراسری (دفترچه شماره 2) به همراه پیوست ها - گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی
1394
5.74MB
32
کنکور دانشگاه سراسری - دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون سراسری (دفترچه شماره 2) به همراه پیوست ها - گروه های آزمایشی هنر و زبان های خارجی
1394
2.22MB
33
کنکور دانشگاه سراسری - دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون دانشگاه سراسری (دفترچه شماره 1)
1394
2.25MB
34
کنکور دانشگاه سراسری - دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته بدون آزمون (بر اساس سوابق تحصیلی) در دانشگاه پیام نور و موسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی (آبان)
1393
6.95MB
35
کنکور دانشگاه سراسری - دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته بدون آزمون (بر اساس سوابق تحصیلی) در دانشگاه پیام نور و موسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی (مرداد)
1393
5.97MB
36
کنکور دانشگاه سراسری - دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون سراسری (دفترچه شماره 2) به همراه پیوست ها - گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی
1393
7.39MB
37
کنکور دانشگاه سراسری - دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون سراسری (دفترچه شماره 2) به همراه پیوست ها - گروه آزمایشی علوم تجربی
1393
6.14MB
38
کنکور دانشگاه سراسری - دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون سراسری (دفترچه شماره 2) به همراه پیوست ها - گروه های آزمایشی هنر و زبان های خارجی
1393
2.27MB
39
کنکور دانشگاه سراسری - اصلاحیه دفترچه انتخاب رشته های تحصیلی آزمون سراسری به همراه انتخاب رشته محل های جدید
1393
551KB
40
کنکور دانشگاه سراسری - دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون سراسری (دفترچه شماره 2) به همراه پیوست ها - گروه آزمایشی علوم انسانی
1393
6.94MB
41
کنکور دانشگاه سراسری - دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون دانشگاه سراسری (دفترچه شماره 1)
1393
2.54MB
42
کنکور دانشگاه سراسری - دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون دانشگاه سراسری (دفترچه شماره 1)
1392
1.7MB
43
کنکور دانشگاه سراسری - دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته بدون آزمون (بر اساس سوابق تحصیلی) در دانشگاه پیام نور و موسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی (بهمن)
1391
3.65MB
44
کنکور دانشگاه سراسری - دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون سراسری (دفترچه شماره 2) - گروه آزمایشی زبان های خارجی
1391
1.93MB
45
کنکور دانشگاه سراسری - دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون سراسری (دفترچه شماره 2) - گروه آزمایشی علوم تجربی
1391
3.75MB
46
کنکور دانشگاه سراسری - دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون سراسری (دفترچه شماره 2) - گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی
1391
3.75MB
47
کنکور دانشگاه سراسری - دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون سراسری (دفترچه شماره 2) - گروه آزمایشی هنر
1391
1.93MB
48
کنکور دانشگاه سراسری - دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون سراسری (دفترچه شماره 2) - گروه آزمایشی علوم انسانی
1391
3.88MB
49
کنکور دانشگاه سراسری - دفترچه راهنمای نحوه انتخاب محل رشته های تحصیلی نیمه متمرکز آزمون سراسری
1391
659KB
50
کنکور دانشگاه سراسری - دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون دانشگاه سراسری (دفترچه شماره 1)
1391
1.53MB
51
کنکور دانشگاه سراسری - دفترچه راهنمای نحوه انتخاب محل رشته های تحصیلی نیمه متمرکز آزمون سراسری
1390
636KB
52
کنکور دانشگاه سراسری - دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون دانشگاه سراسری (دفترچه شماره 1)
1390
1.28MB