دفترچه ثبت نام آزمون ها / کاردانی به کارشناسی سراسری به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی سراسری

دفترچه های انتخاب رشته و ثبت نام کلیه آزمون های تحصیلات تکمیلی را می توانید دانلود نمایید.
ردیف
نام فایل
سال
حجم فایل
دریافت
1
کاردانی به کارشناسی سراسری - دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته های تحصیلی آزمون کاردانی به کارشناسی (کارشناسی ناپیوسته) سراسری (دفترچه شماره 1 و 2)
1400
11.3MB
2
کاردانی به کارشناسی سراسری - اصلاحیه دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته های تحصیلی آزمون کاردانی به کارشناسی (کارشناسی ناپیوسته) سراسری (دفترچه شماره 3)
1399
416KB
3
کاردانی به کارشناسی سراسری - دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته های تحصیلی آزمون کاردانی به کارشناسی (کارشناسی ناپیوسته) سراسری (دفترچه شماره 1 و 2)
1399
4.18MB
4
کاردانی به کارشناسی سراسری - اصلاحیه دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته های تحصیلی آزمون کاردانی به کارشناسی (کارشناسی ناپیوسته) سراسری (دفترچه شماره 3)
1398
163KB
5
کاردانی به کارشناسی سراسری - دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته های تحصیلی آزمون کاردانی به کارشناسی (کارشناسی ناپیوسته) سراسری (دفترچه شماره 1 و 2)
1398
4.07MB
6
کاردانی به کارشناسی سراسری - دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته های تحصیلی آزمون کاردانی به کارشناسی (کارشناسی ناپیوسته) سراسری (دفترچه شماره 1 و 2)
1397
6.44MB
7
کاردانی به کارشناسی سراسری - دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته های تحصیلی آزمون کاردانی به کارشناسی (کارشناسی ناپیوسته) سراسری (دفترچه شماره 1 و 2)
1396
3.6MB
8
کاردانی به کارشناسی سراسری - دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته های تحصیلی آزمون کاردانی به کارشناسی (کارشناسی ناپیوسته) سراسری (دفترچه شماره 1 و 2)
1395
3.43MB
9
کاردانی به کارشناسی سراسری - دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته های تحصیلی آزمون کاردانی به کارشناسی (کارشناسی ناپیوسته) سراسری پذیرش دانشجو بر اساس معدل کل کاردانی
1394
1.89MB
10
کاردانی به کارشناسی سراسری - اصلاحیه دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته های تحصیلی آزمون کاردانی به کارشناسی (کارشناسی ناپیوسته) سراسری (دفترچه شماره 3)
1394
1.15MB
11
کاردانی به کارشناسی سراسری - دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته های تحصیلی آزمون کاردانی به کارشناسی (کارشناسی ناپیوسته) سراسری (دفترچه شماره 1 و 2)
1394
3.24MB
12
کاردانی به کارشناسی سراسری - دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته های تحصیلی آزمون کاردانی به کارشناسی (کارشناسی ناپیوسته) سراسری پذیرش دانشجو بر اساس معدل کل کاردانی
1393
1.73MB
13
کاردانی به کارشناسی سراسری - دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون کاردانی به کارشناسی (کارشناسی ناپیوسته) سراسری (دفترچه شماره 1)
1393
1.26MB
14
کاردانی به کارشناسی سراسری - دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون کاردانی به کارشناسی (کارشناسی ناپیوسته) سراسری (دفترچه شماره 2)
1393
2.94MB
15
کاردانی به کارشناسی سراسری - دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون کاردانی به کارشناسی (کارشناسی ناپیوسته) سراسری، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و دانشگاه آزاد (دفترچه شماره 1)
1392
929KB
16
کاردانی به کارشناسی سراسری - دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون کاردانی به کارشناسی (کارشناسی ناپیوسته) سراسری، روزانه، شبانه، نیمه حضوری، غیر انتفاعی، مجازی
1392
3.31MB
17
کاردانی به کارشناسی سراسری - دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون کاردانی به کارشناسی (کارشناسی ناپیوسته) سراسری، روزانه، شبانه، نیمه حضوری، غیر انتفاعی، مجازی
1391
1.71MB
18
کاردانی به کارشناسی سراسری - دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون کاردانی به کارشناسی (کارشناسی ناپیوسته) سراسری، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و دانشگاه آزاد (دفترچه شماره 1)
1391
1.11MB
19
کاردانی به کارشناسی سراسری - دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون کاردانی به کارشناسی (کارشناسی ناپیوسته) سراسری (دفترچه شماره 1)
1390
1.62MB
20
کاردانی به کارشناسی سراسری - دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون کاردانی به کارشناسی (کارشناسی ناپیوسته) سراسری (دفترچه شماره 1)
1388
1.8MB