دکتری وزارت بهداشت

دفترچه های انتخاب رشته و ثبت نام کلیه آزمون های تحصیلات تکمیلی را می توانید دانلود نمایید.
ردیف
نام فایل
سال
حجم فایل
دریافت
1
دکتری وزارت بهداشت - دفترچه دروس و ضرایب آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی (Ph.D) وزارت بهداشت
1397
279KB
2
دکتری وزارت بهداشت - دفترچه راهنمای انتخاب رشته/ محل آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی (Ph.D) علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی (دفترچه 2)
1397
2.21MB
3
دکتری وزارت بهداشت - دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی (Ph.D) علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی (دفترچه 1)
1397
2.42MB
4
دکتری وزارت بهداشت - دفترچه راهنمای انتخاب رشته/ محل آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی (Ph.D) علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی (دفترچه 2)
1396
1.15MB
5
دکتری وزارت بهداشت - دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی (Ph.D) علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی (دفترچه 1)
1396
4.12MB
6
دکتری وزارت بهداشت - دفترچه راهنمای انتخاب رشته/ محل آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) علوم پایه پزشکی و بهداشت، داروسازی، دندانپزشکی و طب سنتی (دفترچه 2)
1395
941KB
7
دکتری وزارت بهداشت - دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) علوم پایه پزشکی و بهداشت، داروسازی، دندانپزشکی و طب سنتی (دفترچه 1)
1395
4.18MB
8
دکتری وزارت بهداشت - دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته/ محل آزمون دکتری تخصصی علوم پایه پزشکی و بهداشت، داروسازی، دندانپزشکی و طب سنتی (دفترچه 1 و 2)
1394
3.97MB
9
دکتری وزارت بهداشت - دفترچه ظرفیت پذیرش رشته های علوم پایه پزشکی و بهداشت، داروسازی، دندانپزشکی و طب سنتی آزمون ورودی دکتری تخصصی (Ph.D)
1393
318KB
10
دکتری وزارت بهداشت - دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته/ محل آزمون دکتری تخصصی علوم پایه پزشکی و بهداشت، داروسازی، دندانپزشکی و طب سنتی (دفترچه 1 و 2)
1393
4.79MB
11
دکتری وزارت بهداشت - دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته/ محل آزمون دکتری علوم پایه پزشکی، طب سنتی، سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی (دفترچه 1 و 2) - بخش دوم
1391
3.9MB
12
دکتری وزارت بهداشت - دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته/ محل آزمون دکتری علوم پایه پزشکی، طب سنتی، سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی (دفترچه 1 و 2) - بخش اول
1391
7.4MB
13
دکتری وزارت بهداشت - دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته/ محل آزمون دکتری تخصصی علوم پایه پزشکی و بهداشت، طب سنتی، سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی (دفترچه 1 و 2)
1390
693KB
14
دکتری وزارت بهداشت - دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته/ محل آزمون دکتری تخصصی علوم پایه پزشکی و بهداشت، طب سنتی، مواد دندانی و اعزام به خارج (دفترچه 1 و 2)
1389
8.63MB
15
دکتری وزارت بهداشت - دفترچه لیست رشته ها، ضرایب، مدارک مورد پذیرش و مواد امتحانی آزمون دکتری تخصصی علوم پایه پزشکی و بهداشت
1388
2.21MB